diari

DECRET 189/2007, de 5 d'octubre, del Consell, pel qual es modifica el Decret 33/2002, de 26 de febrer, del Consell, pel qual es va crear la Comissió Interdepartamental d'Immigració. [2007/12289]

(DOGV núm. 5617 de 11.10.2007) Ref. Base de dades 012748/2007

DECRET 189/2007, de 5 d'octubre, del Consell, pel qual es modifica el Decret 33/2002, de 26 de febrer, del Consell, pel qual es va crear la Comissió Interdepartamental d'Immigració. [2007/12289]
Pel Decret 33/2002, de 26 de febrer, del Consell, es va crear la Comissió Interdepartamental d'Immigració, modificat, amb posterioritat, pels decrets 88/2002, de 30 de maig, i 152/2006, de 6 d'octubre, ambdós del Consell.
El Decret 92/2007, de 6 de juliol, del Consell, va establir l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat. Les modificacions produïdes afecten directament la composició de la Comissió Interdepartamental d'Immigració, estimant-se oportuna l'adaptació del Decret que la regula a la nova organització.
Per raó de tot el que s'ha exposat, d'acord amb el que establix la Llei del Consell, a proposta del conseller d'Immigració i Ciutadania, i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 5 d'octubre de 2007,
DECRET
Article 1
Totes les referències fetes a la "conselleria de Benestar Social", al llarg de l'articulat del Decret 33/2002, de 26 de febrer, del Consell, se substituïxen per la "conselleria amb competència en matèria d'immigració".
Article 2
Es modifica l'article 2 del Decret 33/2002, de 26 de febrer, del Consell, la redacció del qual queda com seguix:
"La Comissió Interdepartamental d'Immigració estarà formada pels membres següents:
a) President: el titular de la conselleria competent en matèria d'immigració .
b) Vicepresident: el titular de la secretaria autonòmica competent en matèria d'immigració .
c) Vocals:
Un representant amb càrrec de titular de direcció general o superior, en representació de cada una de les conselleries següents:
– De la que tinga la competència en matèria d'economia, hisenda i ocupació.
– De la que tinga competències en matèria de benestar social.
– De la que tinga competències en matèria d'infraestructures i transports.
– De la que tinga competències en matèria d'educació.
– De la que tinga competències en matèria de cultura i esport.
– De la que tinga competències en matèria de sanitat.
– De la que tinga competències en matèria d'indústria, comerç i innovació.
– De la que tinga competències en agricultura, pesca i alimentació.
– De la que tinga competències en medi ambient, aigua, urbanisme i habitatge.
– De la que tinga competències en justícia i administracions públiques.
– De la que tinga competències en governació.
– De la que tinga competències en turisme.
– El titular de la Secretaria Autonòmica de Comunicació.
– El titular de la direcció general amb competències en cooperació al desenvolupament i solidaritat.
– El titular de la direcció general amb competències en ciutadania i integració.
d) secretari: el titular de la direcció general competent en matèria d'immigració".
Article 3
Es modifica l'article 8 del Decret 33/2002, de 26 de febrer, del Consell, la redacció del qual queda com seguix:
"La Secretaria Administrativa de la Comissió Interdepartamental d'Immigració correspondrà a la unitat administrativa que tinga atribuïdes les funcions de secretariat administratiu dels òrgans col·legiats de la Generalitat".
DISPOSICIÓ FINAL
Única
El present decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Valencia, 5 d'octubre de 2007
El president de la Generalitat,
Francisco Camps Ortiz
El conseller d'Immigració i Ciutadana,
Rafael Blasco Castany

linea