diari

DECRET 190/2007, de 5 d'octubre, del Consell, pel qual es modifica el Decret 34/2002, de 26 de febrer, del Consell, pel qual es va crear el Fòrum Valencià de la Immigració. [2007/12288]

(DOGV núm. 5617 de 11.10.2007) Ref. Base de dades 012749/2007

DECRET 190/2007, de 5 d'octubre, del Consell, pel qual es modifica el Decret 34/2002, de 26 de febrer, del Consell, pel qual es va crear el Fòrum Valencià de la Immigració. [2007/12288]
El Decret 34/2002, de 26 de febrer, modificat pels decrets 89/2002, de 30 de maig, i 178/2002, de 22 d'octubre, ambdós del Consell, pel qual es va crear el Fòrum Valencià de la Immigració, està afectat, d'una banda, per la nova estructura introduïda pel Decret 92/2007, de 6 de juliol, del Consell, pel qual es va establir l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, i d'un altre, per l'evolució canviant de la immigració en la Comunitat Valenciana durant els últims cinc anys. Tot això fa que siga necessària una modificació del Decret de creació del Fòrum Valencià de la Immigració per a adaptar la composició a la situació actual de la immigració en la Comunitat Valenciana.
Després d'analitzar el mencionat decret, s'estima la necessitat d'ampliar el nombre de vocals del Fòrum que intervenen; d'una banda, en representació de les associacions d'immigrants estrangers amb residència en la Comunitat Valenciana, i d'una altra, dels representants de la resta d'organitzacions no governamentals que treballen en matèria d'immigració en la Comunitat Valenciana.
Per raó de tot el que s'ha exposat, i d'acord amb el que establix la Llei del Consell, a proposta del conseller d'Immigració i Ciutadania, i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 5 d'octubre de 2007,
DECRETE
Modificar el Decret 34/2002, de 26 de febrer, del Consell, pel qual es va crear el Fòrum Valencià de la Immigració, en els termes que s'indiquen a continuació:
Article 1
Totes les referències fetes al llarg de l'articulat a la "conselleria de Benestar Social" se substituïxen per la "conselleria amb competència en matèria d'immigració", i totes les referències fetes al llarg de l'articulat al "Comissionat del Govern per a la Immigració" se substituïxen per "direcció general amb competència en matèria d'immigració".
Article 2. Composició del Fòrum Valencià de la Immigració
– Es modifiquen les lletres a) i b) de l'article 2.1, la redacció de les quals queda com seguix:
a) president: el titular de la conselleria amb competència en matèria d'immigració.
b) vicepresident: el titular de la direcció general amb competència en matèria d'immigració.
– Es modifica la lletra c) de l'article 2. 1, la redacció de la qual queda com seguix:
En l'article 2 la referència a:
"Dos vocals en representació de les associacions d'immigrants estrangers amb residència a la Comunitat Valenciana".
"Dos vocals en representació de la resta d'organitzacions no governamentals que treballen en matèria d'immigració a la Comunitat Valenciana".
Ha de substituir-se per:
"Tres vocals en representació de les associacions d'immigrants estrangers amb residència en la Comunitat Valenciana".
"Tres vocals en representació de la resta d'organitzacions no governamentals que treballen en matèria d'immigració en la Comunitat Valenciana".
Article 3
Es modifica l'article 8 la redacció del qual queda de la manera següent:
"La Secretaria Administrativa del Fòrum Valencià de la Immigració correspondrà a la unitat administrativa que tinga atribuïdes les funcions de secretariat administratiu dels òrgans col·legiats de la Generalitat".
Disposició final
Única. Entrada en vigor
Este decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Valencia, 5 d'octubre de 2007
El president de la Generalitat,
Francisco Camps Ortiz
El conseller d'Inmigració i Ciutadania,
Rafael Blasco Castany

linea