diari

ORDRE 12/2011, de 16 de desembre de 2011, de la Conselleria de Governació, per la qual es regula el Consell de Festes Tradicionals de la Comunitat Valenciana. [2011/12809]

(DOGV núm. 6676 de 22.12.2011) Ref. Base de dades 012796/2011

ORDRE 12/2011, de 16 de desembre de 2011, de la Conselleria de Governació, per la qual es regula el Consell de Festes Tradicionals de la Comunitat Valenciana. [2011/12809]
Preàmbul

L'article 12 de l'Estatut d'Autonomia estableix que "la Generalitat vetlarà per la protecció i defensa de la identitat i els valors i interessos del Poble Valencià i pel respecte a la diversitat cultural de la Comunitat Valenciana i el seu patrimoni històric. Alhora, la Generalitat procurarà la protecció i defensa de la creativitat artística, científica i tècnica, en la forma que determine la llei competent".
En aquest marc, la Comunitat Valenciana compta amb una extensa tradició, cultura i història el reflex de la qual se concreta en celebracions festeres que transcendeixen l'àmbit territorial valencià. Estes festes tenen una àmplia repercussió nacional i internacional, i algunes d'elles han estat declarades Patrimoni Cultural Immaterial per la UNESCO o com Festes d'Interès Turístic Internacional. Són, per tant, festes que denoten una riquesa cultural que identifiquen la nostra terra en el món.

La potenciació de la cultura valenciana i la promoció de les seues festes es pot efectuar des de diversos vessants. Per a això, resulta convenient conèixer el substrat de cada celebració i determinar principis generals que permeten aprofundir i perfeccionar allò que s'hi requerisca.

El Decret 28/2011, de 18 de març, del Consell, aprova el Reglament pel qual es regulen les condicions i tipologia de les seus festeres tradicionals ubicades als municipis de la Comunitat Valenciana.

El Decret esmenat preveu, en l'article 7, la creació d'un òrgan encarregat de mitjançar davant les possibles queixes o conflictes plantejats entre ciutadans i el funcionament de les seus festeres, així com la resta de funcions pròpies de l'òrgan esmentat.
Així mateix, el precepte adés citat indica que el règim jurídic del Consell de Festes Tradicionals "es determinarà mitjançant una ordre de desplegament del present decret".
En aquest context, el Consell de Festes Tradicionals es constitueix com un òrgan consultiu i assessor dedicat a informar, estudiar i potenciar "les festes tradicionals", com a part de la idiosincràsia d'aquest poble i com a valor representatiu de les seues arrels i del seu fet identitari. De la mateixa manera, des del coneixement de les vicissituds de la festa, el seu arrelament, i davant la necessitat d'apostar per la convivència pacífica entre persones, aquest òrgan té com una altra de les seues finalitats la de conèixer i resoldre les queixes i reclamacions que en el marc festiu es produïsquen, de manera que quede oberta la possibilitat d'enteniment entre les parts.
D'esta manera, pot donar-se el cas que l'organització i la celebració de les festes esmentades puguen comportar queixes dels veïns. Les molèsties generades pel soroll, pertorbació de l'ordre públic, el tall de carrers o, fins i tot, la mera activitat desplegada a la seu, fan necessària l'adopció de solucions que permeten establir un equilibri entre el respecte a les festes tradicionals i el dret al descans dels ciutadans.

Per tot això, i d'acord amb el que disposa l'article 7 del Decret 28/2011, de 18 de març, en relació amb l'article 8.1.g) del Decret 114/2011, de 2 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Governació, oïda la Comissió d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives, en la seua reunió del dia 1 de febrer de 2011,

ORDENE

Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació
1. D'acord amb allò que s'ha indicat en l'article 7 del Decret 28/2011, de 18 de març, és objecte de la present ordre la regulació del Consell de Festes Tradicionals de la Comunitat Valenciana, com a òrgan consultiu i assessor de la Generalitat en matèria de festes tradicionals. Així mateix, correspondrà a aquest òrgan la mediació respecte de les queixes i reclamacions que pogueren plantejar-se entre els ciutadans i el funcionament de les seus festeres.
2. El Consell de Festes Tradicionals de la Comunitat Valenciana dependrà de la Conselleria competent en matèria d'espectacles.
3. L'àmbit d'actuació del Consell de Festes Tradicionals de la Comunitat Valenciana es correspondrà amb el territori dels municipis integrats en les províncies d'Alacant, Castelló i València.

Article 2. Composició
1. El Consell de Festes Tradicionals de la Comunitat Valenciana estarà compost pels membres següents:
Presidència:
conseller/a competent en matèria d'espectacles.
Vicepresidència:
Secretari/ària autonòmic/a competent en matèria d'espectacles.

Secretària:
director/a general competent en matèria d'espectacles.
El/la secretari/ària podrà designar una secretaria tècnica a l'efecte d'alçar acta de les sessions. La persona que exercisca la secretaria tècnica no tindrà veu i ni vot en les reunions del Consell.
Vocals:
Representant de la Junta de Festes de Castelló de la Plana.
Representant de la Federació de les Fogueres de Sant Joan d'Alacant.
Representant de la Unió Nacional d'Entitats Festeres de Moros i Cristians.
Representant de l'Associació de Sant Jordi d'Alcoi (Moros i Cristians).
Representant de la Junta Central Fallera València.
Representant de la Junta Local Fallera d'Alzira.
Representant de la Junta Local Fallera de Torrent.
Representant del Patronat del Misteri d'Elx.
Representant del Patronat de la Fundació per a la Festa a la Mare de Déu de la Salut i del Crist de l'Agonia d'Algemesí.
Representant de la Comissió Organitzadora del Carnestoltes de Vinaròs.
Representant de la Junta Major de la Setmana Santa Marinera de València.
Representant de la Junta Major de Germandats i Confraries de la Setmana Santa d'Alacant.
Representant de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
2. Cada entitat representada en el Consell de Festes Tradicionals designarà un titular i un suplent a l'efecte de la seua composició.

Article 3. Funcionament
1. El Consell de Festes Tradicionals es reunirà periòdicament una vegada al trimestre o quan, a petició de la majoria simple dels seus membres, així es convoque pel secretari/ària, prèvia ordre de la presidència.
2. El Consell podrà actuar en ple, amb tots o la majoria absoluta dels seus membres presents o representats, o en grups de treball.
3. El Consell podrà designar un o més ponents per a l'estudi d'alguna o algunes de les activitats a desplegar, o per a atendre les qüestions que s'hi plantegen, a l'efecte de la seua tramitació i posterior exposició en el ple.
Així mateix, en l'exercici de la seua tasca, el Consell podrà sol·licitar la presència d'experts o de persones amb coneixements en el tema de les festes tradicionals.
4. Les decisions del Consell s'adoptaran per majoria simple.
5. En tota la resta, s'aplicarà la regulació continguda en el Títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Article 4. Funcions
Són funcions del Consell de Festes Tradicionals de la Comunitat Valenciana les següents:
- Actuar com a òrgan consultiu i assessor en qüestions relatives al desplegament, la implantació, defensa i millora de les festes tradicionals de la Comunitat Valenciana.
- Proposar a la Conselleria o Conselleries competents en la matèria l'adopció de mesures legals i reglamentàries en el seu àmbit d'actuació.
- Informar la Conselleria o Conselleries competents sobre la normativa en matèria de festes tradicionals que s'elabore.
- Elaboració d'estudis, informes i anàlisi de la situació de les festes tradicionals i defensa del patrimoni cultural valencià.
- Decidir en arbitratge sobre les queixes o conflictes que se li plantegen sempre que les parts hagen acordat, de manera expressa, el sotmetiment al procediment arbitral esmentat, d'acord amb allò que s'ha indicat en la normativa reguladora sobre la matèria.
- Informar els ciutadans i els membres de la seu festera dels seus drets i obligacions normativament establits quan així se sol·licite.

- Elaborar una Memòria anual sobre les activitats i actuacions efectuades.
- Qualsevol altra funció que se li assigne per norma legal o reglamentària expressa.

Article 5. De l'arbitratge efectuat pel Consell de Festes Tradicionals

1. Sense perjuí de la possibilitat de triar altres àrbitres, els interessats podran acordar acudir al Consell de Festes Tradicionals de la Comunitat Valenciana a l'efecte de resoldre en arbitratge la controvèrsia que els afecte.
2. El sotmetiment a arbitratge de la controvèrsia esmentada s'atindrà a allò que s'ha disposat en la llei reguladora sobre la matèria.

Article 6. De les decisions en arbitratge del Consell de Festes Tradicionals
Els laudes emesos pel Consell seran obligatoris per a les parts interessades i produiran els efectes indicats en la Llei reguladora sobre la matèria.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA ÚNICA

Queden derogades les disposicions del mateix rang o d'un rang inferior que s'oposen al que disposa esta ordre.

DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA

Entrada en vigor.
La present ordre entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

València, 16 de desembre de 2011

El conseller de Governació
SERAFÍN CASTELLANO GÓMEZ

linea