diari

DECRET 195/2011, de 23 de desembre, del Consell, pel qual es modifica la quantia a què es referix l'article 10.8.a) de la Llei 10/1994, de 19 de desembre, de la Generalitat, de Creació del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. [2011/13011]

(DOGV núm. 6678 de 26.12.2011) Ref. Base de dades 012886/2011

DECRET 195/2011, de 23 de desembre, del Consell, pel qual es modifica la quantia a què es referix l'article 10.8.a) de la Llei 10/1994, de 19 de desembre, de la Generalitat, de Creació del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. [2011/13011]
Preàmbul

L'article 10.8.a) de la Llei 10/1994, de 19 de desembre, de la Generalitat, de Creació del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, establix la preceptivitat de la consulta al Consell Jurídic Consultiu en relació amb les «reclamacions de quantia superior a 3.000 euros que, en concepte d'indemnització per danys i perjuís, es formulen a la Generalitat, a les corporacions locals, a les universitats públiques i a les altres entitats de dret públic».
Per la seua banda, la disposició addicional tercera de la referida llei disposa que la quantia establida en l'article 10.8.a) d'esta llei podrà ser modificada mitjançant un decret del Consell, a proposta del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.
El Ple del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, en la sessió de 10 de novembre de 2011, va acordar proposar al Consell augmentar la referida quantia a 15.000 euros, a fi d'evitar que les administracions hagen de consultar preceptivament en assumptes d'escassa quantia, en matèries sobre les quals el Consell Jurídic Consultiu té assentada una reiterada doctrina, que és ben coneguda per les autoritats consultants. D'esta manera s'aconseguirà una agilització dels procediments que versen sobre indemnització per danys i perjuís, singularment els de responsabilitat patrimonial de l'administració.
Respecte d'això cal recordar que segons el que disposa l'article 142.3 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en els procediments sobre responsabilitat patrimonial de l'administració «serà preceptiu el dictamen del Consell d'Estat o, si és el cas, de l'òrgan consultiu de la comunitat autònoma quan les indemnitzacions reclamades siguen de quantia igual o superior a 50.000 euros, o a la que s'establisca en la corresponent legislació autonòmica».
Per tot això, en l'exercici de la competència concedida pels articles 18, 31 i 33 de la Llei del Consell, a proposta de la consellera de Presidència, fent ús de les facultats conferides per l'article 28.c) de l'esmentada llei, i amb la deliberació prèvia del Consell en la reunió del dia 23 de desembre de 2011,

DECRET

Article únic. Modificació de la quantia referida en l'article 10.8.a) de la Llei 10/1994, de 19 de desembre, de la Generalitat, del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana
La quantia a què es referix l'article 10.8.a) de la Llei 10/1994, de 19 de desembre, de la Generalitat, de Creació del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, queda fixada en 15.000 euros.

Disposició Transitòria

Única. Procediments en tramitació
No serà preceptiva la consulta al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana en aquells procediments de reclamacions d'indemnització per danys i perjuís de quantia inferior a 15.000 euros en què no haguera recaigut la corresponent proposta de resolució abans de l'entrada en vigor del present decret.

Disposició Final

Única. Entrada en vigor
El present decret entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2012.

València, 23 de desembre de 2011

El president de la Generalitat,
ALBERTO FABRA PART

La consellera de Presidència,
PAULA SÁNCHEZ DE LEÓN GUARDIOLA

linea