diari

CORRECCIÓ d'errades de l'Ordre de 6 d'agost de 2009, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es regulen i es convoquen els programes de Tallers d'Ocupació, per al reciclatge professional, durant l'exercici 2009. [2009/13082]

(DOGV núm. 6147 de 18.11.2009) Ref. Base de dades 012995/2009

CORRECCIÓ d'errades de l'Ordre de 6 d'agost de 2009, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es regulen i es convoquen els programes de Tallers d'Ocupació, per al reciclatge professional, durant l'exercici 2009. [2009/13082]
Una vegada advertit error en l'article 13.1.k de l'Ordre de 6 d'agost de 2009, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es regulen i es convoquen els programes de Tallers d'Ocupació, per al reciclatge professional, durant l'exercici 2009, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 6088, de data 27 d'agost de 2009, s'efectua la correcció següent:
On diu:
Article 13. Requisits i documentació
1. Amb caràcter general, les entitats assenyalades en l'article 11 d'esta ordre, quan vullguen promoure un projecte de taller d'ocupació per al reciclatge professional i obtindre les subvencions previstes en esta disposició, hauran de presentar la següent documentació, els models normalitzats de la qual estaran disponibles en la pàgina web del SERVEF:
k) «Projecte de Pla Formatiu per especialitats i en relació amb el projecte d'obra o servici que haja de desenvolupar, de forma que s'establisca la coherència entre les especialitats formatives sol·licitades, el pla formatiu per especialitat i les unitats d'obra o servicis. Els itineraris formatius s'adequaran, a allò establit en els reials decrets dels corresponents certificats de professionalitat»;
Ha de dir:
Article 13. Requisits i documentació
1. Amb caràcter general, les entitats assenyalades en l'article 11 d'esta ordre, quan vullguen promoure un projecte de taller d'ocupació per al reciclatge professional i obtindre les subvencions previstes en esta disposició, hauran de presentar la documentació següent, els models normalitzats de la qual estaran disponibles en la pàgina web del SERVEF:
k) «Projecte de Pla Formatiu per especialitats i en relació amb el projecte d'obra o servici que haja de desenvolupar, de forma que s'establisca la coherència entre les especialitats formatives sol·licitades, el pla formatiu per especialitats i les unitats d'obra o servicis. Els itineraris formatius s'adequaran, en la mesura del possible, a allò establit en els reials decrets dels corresponents certificats de professionalitat»
València, 21 de setembre de 2009
El conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació,
GERARDO CAMPS DEVESA

linea