diari

RESOLUCIÓ de 13 de novembre de 2009, del director general del Servici Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es publica l'increment de crèdit aprovat per l'Acord del Consell de data 25 de setembre de 2009, per a la línia pressupostària T7709000, per la qual s'han de finançar els programes de tallers d'ocupació, per al reciclatge professional, durant l'exercici 2009. [2009/13081]

(DOGV núm. 6147 de 18.11.2009) Ref. Base de dades 012998/2009

RESOLUCIÓ de 13 de novembre de 2009, del director general del Servici Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es publica l'increment de crèdit aprovat per l'Acord del Consell de data 25 de setembre de 2009, per a la línia pressupostària T7709000, per la qual s'han de finançar els programes de tallers d'ocupació, per al reciclatge professional, durant l'exercici 2009. [2009/13081]
Amb data 27 d'agost de 2009 va ser publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6088) l'Ordre de 6 d'agost de 2009, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es regulen i es convoquen els programes de tallers d'ocupació, per al reciclatge professional, durant l'exercici 2009.
Per Acord de 25 de setembre de 2009, del Consell, s'autoritza una distribució parcial dels crèdits assignats al Pla Especial de Suport a l'Ocupació en la Comunitat Valenciana, ampliant la dotació inicial de la línia de subvenció T7709000 «Tallers d'Ocupació per al Reciclatge Professional» per un import de 39.300.000 euros.
En la disposició addicional segona de l'ordre de convocatòria anteriorment citada, s'autoritza el director general del Servici Valencià d'Ocupació i Formació perquè mitjançant una resolució faça públiques les ampliacions possibles de la dotació prevista en la disposició addicional primera, regulada en l'article 16.7 de la present ordre.
En l'article esmentat, s'establix que, segons el que disposa l'article 58.2 del Reglament de la Llei General de Subvencions, si al llarg de l'exercici 2009 es produïren modificacions del crèdit disponible, el Servef, prèvia publicació dels crèdits indicats en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, podrà optar per realitzar una nova convocatòria o bé adjudicar-los al finançament d'altres projectes presentats a l'empara d'esta convocatòria i que malgrat que reunixen tots els requisits, inicialment no han pogut ser finançats per insuficiència de crèdit per a això. La resolució d'estos projectes nous exigirà l'informe previ de la Comissió Tècnica, i la proposta de l'òrgan instructor.
Per tot això, i fent ús de la competència atorgada per l'article 47.11 del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública, la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Consell, modificada per Llei 12/2007, de 20 de març, i el Decret 129/2007, de 27 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, resolc:
Primer
Incrementar la dotació pressupostària assignada en l'Ordre de 6 d'agost de 2009, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es regulen i es convoquen els programes de tallers d'ocupació, per al reciclatge professional, durant l'exercici 2009, en una quantia de 39.300.000 euros sobre la dotació anterior, la quantia definitiva de la qual per a l'exercici 2009 serà de 59.300.000 euros.
Segon
La totalitat de les ajudes previstes en l'apartat precedent, es finançaran a càrrec del capítol 4 de l'estat de gastos del pressupost del Servef per al 2009, subprograma pressupostari 322.52 Formació per a l'Ocupació, i línia de subvenció T7709000 «Tallers d'ocupació per al reciclatge professional».
Tercer
D'acord amb el que preveu l'article 16.7 de l'Ordre de 6 d'agost de 2009, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es regulen i es convoquen els programes de tallers d'ocupació, per al reciclatge professional durant l'exercici 2009 (DOCV núm. 6088, de 27.08.2009), les ajudes a concedir a càrrec de l'increment de crèdits, es destinaran al finançament d'altres projectes presentats a l'empara de l'ordre esmentada de convocatòria que malgrat que reunixen tots els requisits, inicialment no hagen pogut ser finançats per insuficiència de crèdit per a això.
Quart
El règim de pagaments i justificacions de les ajudes es realitzaran en els termes establits en l'esmentada Ordre de 6 d'agost de 2009 i en les corresponents resolucions aprovatòries de concessió d'ajudes.
Contra el present acte, el qual posa fi a la via administrativa, els interessats podran interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la seua publicació, davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, d'acord amb el que preveuen els articles 10.1.a i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, o, potestativament, recurs de reposició davant d'este mateix òrgan en el termini d'un mes, computat en els termes ja dits, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Tot això sense perjuí que es puga interposar qualsevol altre recurs dels previstos en la legislació vigent.
En el cas que les entitats interessades foren administracions públiques, podran interposar recurs contenciós administratiu davant d'idèntic òrgan jurisdiccional, de conformitat amb el que establixen els articles 10, 44 i 46.6 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la notificació, llevat que hi haguera hagut el requeriment a què fa referència l'article 44 de la Llei mencionada, i en este cas el termini esmentat comptarà des de l'endemà d'aquell en què es reba la comunicació de l'acord exprés o s'entenga presumptament rebutjat.
València, 13 de novembre de 2009.- El secretari autonòmic d'Ocupació, director general del Servef: Luis Lobón Martín.

linea