diari

Decret 1/1989, de 16 de gener, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es reglamenta l'article 31.2 de la Llei 4/1984, de 13 de juny, d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.

(DOGV núm. 988 de 20.01.1989) Ref. Base de dades 0136/1989

Decret 1/1989, de 16 de gener, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es reglamenta l'article 31.2 de la Llei 4/1984, de 13 de juny, d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
L’article 15 de la Llei 12/1988, de 30 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 1989 modifica l'article 31 de la Llei 4/1984, de 13 de juny, d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
Segons la modificació esmentada, són imputables als crèdits del pressupost vigent les obligacions que, procedint de compromisos de despeses d'exercicis anteriors, haguessen estat degudament adquirides segons el procediment que reglamentàriament s'establesca.
Com a conseqüència de tot això, cal concretar quines despeses són susceptibles de merèixer el tractament que foren adquirides en forma deguda en un exercici determinat, com a excepció al principi dels crèdits que puguen imputar-se a un pressupost diferent.
Amb aquesta finalitat, a proposta del Conseller d'Economia i Hisenda, amb la deliberació prèvia del Consell de la Generalitat Valenciana, en sessió celebrada el dia 16 de gener de 1989,
DECRETE:
Article primer
A l’efecte del que disposa el número 2 de l'article 31 de la Llei 4/1984, de 13 de juny, d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, s'entendrà que les obligacions procedents d'exercicis anteriors han estat degudament adquirides quan tractant-se de despeses no sotmeses a fiscalització prèvia, s'hi done, a més, qualsevol de les característiques següents:
1. Que es tracte d'obligacions de tracte consecutiu.
2. Que es tracte de subministraments menors o de despeses compromeses a l'empara del Decret del Consell 32/1988, de 21 de març, del Consell de la Generalitat Valenciana.
Article segon
Les despeses no compreses en l'article anterior i que corresponent al capítol 2n. no estiguessen excloses de fiscalització prèvia, si no ultrapassen l'import de cinquanta mil pessetes (50.000 PTA), s'entendrà, igualment, que tenen el caràcter de degudament adquirides, sense perjudici dels efectes de l'oportuna fiscalització.
Article tercer
Les obligacions derivades de despeses compromeses en exercicis anteriors en què no es donen les circumstàncies exposades als articles anteriors seran objecte de la corresponent proposta a la Conselleria d'Economia i Hisenda perquè, pel seu conducte, es tramite l’expedient de validació escaient.
DISPOSICIONS FINAL S
Primera
S'autoritza la Conselleria d'Economia i Hisenda perquè dicte les normes de desplegament d'aquest Decret.
Segona
Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, si bé els seus efectes econòmics seran des de l'1 de gener de 1989.
València, 16 de gener de 1989.
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller d'Economia i Hisenda,
ANTONI BIRLANGA I CASANOVA

linea