diari

Decret 2/1993, d'11 de gener, del Govern Valencià, pel qual disposa el compliment, en els mateixos termes que conté, de la sentència dictada pel Tribunal Suprem, sala tercera, secció quarta, en grau d'apel.lació, el 20 de juliol de 1992, en el recurs d'apel.lació 3655/90, promogut per la Generalitat Valenciana contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de 6 de març de 1990, dictada en el recurs contenciós administratiu número 1524/87.

(DOGV núm. 1948 de 21.01.1993) Ref. Base de dades 0137/1993

Decret 2/1993, d'11 de gener, del Govern Valencià, pel qual disposa el compliment, en els mateixos termes que conté, de la sentència dictada pel Tribunal Suprem, sala tercera, secció quarta, en grau d'apel.lació, el 20 de juliol de 1992, en el recurs d'apel.lació 3655/90, promogut per la Generalitat Valenciana contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de 6 de març de 1990, dictada en el recurs contenciós administratiu número 1524/87.
En el recurs d'apel·lació número 3655/90, interposat per la Generalitat Valenciana contra la sentència de la sala contenciosa- administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de 6 de març de 1990, dictada en el recurs 1524/87, promogut per la Comunitat de Regants de Sueca i el seu Sindicat de Regs contra el Decret 89/1.986, de 8 de juliol, del Govern Valencià, de règim jurídic del parc natural de l'Albufera, ha estat dictada pel Tribunal Suprem, amb data 20 de juliol de 1992, sentència en grau d'apel·lació, amb el tenor següent:
Fonament jurídic quart:
«Consentida la sentència per la representació de l'apel·lada, i pretesa pel Govern de la Generalitat Valenciana la revocació de la sentència dictada pel tribunal d'instància, i la declaració de ser conforme a dret el decret impugnat i la resolució que va rebutjar el recurs d'alçada, sense que el tribunal d'instància entrés a conèixer dels altres motius d'impugnació al·legats en l’escrit de demanda, de naturalesa procedimental i substantiva, no pot ser declarada la nul·litat dels actes de tràmit que hi ha en l’expedient en no haver estat suscitada aquesta qüestió en la sentència apel·lada, ni requerida aquesta declaració per l'apel·lat que ni la va recórrer ni s'hi va adherir al recurs presentat pel Govern de la Comunitat Autònoma Valenciana; sense perjudici, per tant, que, havent estat informat l’expedient pel Consell d'Estat, per l'Administració competent se seguesca en la seua instrucció conservant els tràmits i actes no anul·lats per sentència ferma, article 52 de la Llei de Procediment Administratiu, que s'estimen conformes a dret».
Part dispositiva:
«Decidim: que hem de desestimar i desestimen el recurs d'apel·lació interposat per la representació del Govern de la Comunitat Valenciana contra la sentència dictada per la sala contenciosa- administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana de 6 de març de 1990 en el recurs 1524/87. Sentència que confirmem en tots els seus pronunciaments ... ; sense fer expressa imposició de costes. Així doncs, mitjançant aquesta, la nostra sentència, que serà inserida en la Col·lecció Legislativa, ho pronuncien, manem i signem».
La sentencia confirmada, dictada el 6 de març de 1990 pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el recurs contenciós administratiu número 1524/87, expressament diu:
Part dispositiva
«Decidim: que estimant el recurs contenciós administratiu interposat per la Comunitat de Regants de Sueca i el seu Sindicat de Regs contra el Decret 89/1986, de 8 de juliol, del Govern Valencià, de règim jurídic del parc natural de l'Albufera, el declarem contrari a dret, l'anul·lem i el deixem sense efecte, sense fer expressa imposició de costes».
Per això, conformement amb el que disposen els articles 118 de la Constitució espanyola; 17.2 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial, i 103 i concordants de la Llei de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, a proposta del Conseller de Medi Ambient i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià en la reunió del dia 11 de gener de 1993,
DECRETE
Article primer
Complir, en els mateixos termes que conté, la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana el 6 de març de 1990, en el recurs contenciós administratiu 1524/87, confirmada per la sentència dictada pel Tribunal Suprem el 20 de juliol de 1992, en grau d'apel·lació, i en conseqüència, declarar la nul·litat i deixar sense efecte el Decret 89/1.986, de 8 de juliol, del Govern Valencià, de règim jurídic del parc natural de l'Albufera.
Article segon
Declarar la conservació dels actes de tràmit que hi ha en l'expedient del procediment per a la seua elaboració, anteriors a la fase de sol·licitud del preceptiu dictamen del Consell d'Estat, i dels actes i tràmits dictats a l'empara del Decret 89/1986, de 8 de juliol, no anul·lats per sentència ferma, conformement al fonament jurídic quart de la sentència del Tribunal Suprem de 20 de juliol de 1992.
DISPOSICIO FINAL
Faculte el Conseller de Medi Ambient perquè duga a terme les actuacions que calguen per a donar efectivitat a tot el que disposa aquest decret.
València, 11 de gener de 1993.
El President de la Generalitat Valenciana,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller de Medi Ambient,
ANTONI ESCARRE I ESTEVE

linea