diari

Ordre de 25 d'agost de 1981, per la qual es disposa la publicació de les Bases del I Certamen Literari "Conselleria de Cultura".

(DOGV núm. 53 de 01.09.1981) Ref. Base de dades 0138/1981

Ordre de 25 d'agost de 1981, per la qual es disposa la publicació de les Bases del I Certamen Literari "Conselleria de Cultura".
En virtut de lo dispòst en el Decret de 1.er, d'agost de 1981, pel qual es crea el I Certamen Literari «Conselleria de Cultura», i a tenor de son articul tercer, s'estableixen les Bases per les quals s'ha de regir la convocatòria per a 1981. Dites Bases son les següents:
B A S E S
1.- Es convoca el I Certamen Literari «Conselleria de Cultura».
2.- El Certamen comprén les següents seccions:
a) Novela.
b) Contes infantils.
c) Guiones per a TV.
d) Atres treballs no inclosos en els apartats anteriors.
3.- Els treballs hauran d'estar redactats en Llengua Valenciana o Castellana.
4.- El terme per a la presentació d'originals en la Direcció General de Promoció Cultural de la Conselleria de Cultura, acabarà el dia 30 de novembre de 1981.
5.- L'extensió es lliure. Si be s'exigís un mínim de cent folis, mecanografiats a doble espai, per a novel·la.
6.- En les diferents seccions d'este Certamen, les obres es presentaran baix pseudònim i en les pliques, degudament tancades i precintades, es farà constar:
a) En l'exterior, el pseudònim de l'autor.
b) En l'interior i baix sobre tancat, el nom, llinatges, D.N.I., direcció i telèfon de l'autor.
7.- Els treballs presentats seran qualificats per un Jurat compost per cinc membres, del qual actuarà com a President el President del Consell, o persona en la qual delegue.
8.- El Certamen estarà dotat en els següents premis:
1.er 500.000 pessetes.
2.ón 250.000 pessetes.
3.er 125.000 pessetes.
I cinc premis mes de 25.000 pessetes, per a cada u dels treballs classificats en els llocs 4rt, 5nt, 6xt 7im i 8au
9.- El Jurat estarà compost per:
a) El President del Consell o persona que dessigne.
b) El Conseller de Cultura o persona dessignada per ell mateix.
c) Un catedràtic.
d) Un escriptor.
e) Un investigador.
10.- El Jurat es reserva el dret a no adjudicar cap o la totalitat de les seccions, passant, en este cas, la quantia dels premis, a afegir al Certamen de l'any vinent.
11.- La Conselleria de Cultura podrà, a criteri del Jurat seleccionador, ampliar una o totes les seccions, quan l'interès dels treballs presentats aixina ho aconselle.
12.- L'autor conservarà la propietat intel·lectual dels treballs presentats. La Conselleria de Cultura es reserva durant un any, a partir del dia del dictamen del Jurat, el dret a la primera edició de l'obra. Si este no fora exercitat i l'obra fora editada en posterioritat, l'autor deurà fer constar en la mateixa l'haver obtés el Premi de que es tracte.
13.- La Conselleria de Cultura i el Jurat es reserven el dret a interpretar estes bases, en aquells punts dubtosos que pogueren sorgir en sa aplicació.
14.- El dictamen del Jurat es farà públic el dia 1.er de febrer de 1982 i serà inapel·lable.
15.- La presentació dels tresballs a este I Certamen, supòn la plena acceptació de totes les seues bases.
Lo qual es fa públic per a general coneixement.
Ciutat de València, a 25 d'agost de 1981.
El Conseller de Cultura
ENRIC MONSONIS DOMINGO

linea