diari

DECRET 217/2009, de 4 de desembre, del Consell, pel qual es modifica l'article 28.2 del Reglament de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana i del seu Consell, aprovat pel Decret 158/2001, de 15 d'octubre. [2009/14117]

(DOGV núm. 6162 de 10.12.2009) Ref. Base de dades 013818/2009

DECRET 217/2009, de 4 de desembre, del Consell, pel qual es modifica l'article 28.2 del Reglament de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana i del seu Consell, aprovat pel Decret 158/2001, de 15 d'octubre. [2009/14117]
PREÀMBUL
El Decret 158/2001, de 15 d'octubre, del Consell, pel qual es va aprovar el Reglament de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana i del seu Consell, regula, en el capítol IV, el procediment electoral per a la renovació dels membres dels plens de les cambres de comerç, indústria i navegació existents en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana. L'article 27.1 establix un termini de 15 dies per a la presentació de candidatures i el 28.2 un termini de 20 dies per a la presentació del vot per correu, comptats ambdós terminis a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria d'eleccions en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
L'experiència adquirida en les eleccions celebrades des de l'aprovació del reglament aconsellen separar estos terminis, de manera que es coneguen els grups o categories en què haja d'haver elecció amb anterioritat a la presentació de les sol·licituds de vot per correu. Així s'aconseguiria, en primer lloc, una major participació de l'electorat, ja que s'ampliaria el termini, que quedaria en 20 dies des de la proclamació dels candidats, i en segon, comportaria un estalvi econòmic i una agilitat més gran en el procediment per a les corporacions i per als candidats.
Tot això fa convenient la modificació de l'article 28.2 del Decret 158/2001, de 15 d'octubre, del Consell, pel qual es va aprovar el Reglament de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana i del seu Consell.
D'acord amb el que s'ha establit en l'article 49.1.33ª de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana correspon a la Generalitat la competència exclusiva sobre les cambres de comerç, indústria i navegació, sense perjudici del que s'ha disposat en el número 10 de l'apartat 1 de l'article 149 de la Constitució.
En virtut d'això, a proposta del conseller d'Indústria, Comerç i Innovació, de conformitat amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 4 de desembre de 2009,
DECRETE
Article únic. Modificació de l'article 28.2 del Reglament de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana i del seu Consell, aprovat pel Decret 158/2001, de 15 d'octubre, del Consell
L'apartat 2 de l'article 28 del Reglament de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana i del seu Consell, aprovat pel Decret 158/2001, de 15 d'octubre, del Consell, queda redactat de la manera següent:
«2. Els electors podran emetre el seu vot per correu, després de la sol·licitud prèvia per escrit a la secretaria de la cambra respectiva, segons el model normalitzat que es determine en la resolució de convocatòria d'eleccions. La sol·licitud haurà d'efectuar-se dins dels 20 dies següents a la proclamació de candidats per part de la junta electoral. Caldrà fer constar:
a) Nom i cognoms de l'elector. S'adjuntarà una fotocòpia del document nacional d'identitat del firmant.
Si es tracta d'una persona jurídica, a més:
1º. Domicili social.
2º. Dades personals del representant i el càrrec que tinga en la societat.
3º. Declaració responsable que acredite la representació en model normalitzat.
4º. Número d'identificació fiscal de l'entitat.
En ambdós casos, s'indicarà el domicili a l'efecte de notificacions.
b) El grup i, si és el cas, les categories en què es vulga votar. Si no constara, s'entendrà sol·licitat l'exercici del vot per correu per a tots els grups o categories en què figure inscrit».
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Desenvolupament reglamentari
Es faculta la conselleria competent en matèria de comerç per a desplegar el que s'ha disposat en este decret.
Segona. Entrada en vigor
El present decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
València, 4 de desembre de 2009
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
El conseller d'Indústria, Comerç i Innovació,
VICENTE RAMBLA MOMPLET

linea