diari

LLEI 16/2010, de 27 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat. [2010/14109]

(DOGV núm. 6429 de 31.12.2010) Ref. Base de dades 013862/2010

LLEI 16/2010, de 27 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat. [2010/14109]
Sia notori i manifest a tots els ciutadans que Les Corts han aprovat i jo, d'acord amb el que establixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del rei, promulgue la Llei següent:
PREÀMBUL
La Llei de Pressupostos de la Generalitat per a l'any 2011 establix determinats objectius de política econòmica del Consell de la Generalitat, la consecució dels quals exigix l'aprovació de diverses normes. La present llei arreplega, a este efecte, una sèrie de mesures referents a aspectes tributaris, de gestió econòmica i d'acció administrativa.
En el capítol I s'inclouen les modificacions del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per mitjà de Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, que afecten diversos preceptes de la dita norma. Les novetats introduïdes en esta són les següents:
A) En el títol III, referent a les taxes en matèria d'espectacles i publicacions, es duen a terme les modificacions següents: en primer lloc, en la «Taxa per presentació a les proves avaluadores del Servici Específic d'Admissió» i en la «Taxa per l'obtenció de la certificació acreditativa del Servici Específic d'Admissió», arreplegades en els capítols I i V d'este títol III, s'establixen sengles nous articles, en què es preveu l'establiment de l'exempció del pagament de les dites taxes per als membres de les famílies nombroses de categoria especial i una bonificació del 50 per 100 de la taxa per als membres de les famílies nombroses de categoria general, en aplicació del que disposa l'article 12 de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció de les Famílies Nombroses, i l'Acord pel qual s'establixen les línies principals d'actuació per a promoure, ampliar i millorar els beneficis a les famílies nombroses a la Comunitat Valenciana en l'àmbit del programa de prioritats socials per a les persones i les famílies 2008-2011, de 16 de maig del 2008, i d'acord amb el tractament fiscal favorable que les famílies nombroses ja reben en altres taxes de la Generalitat; en segon lloc, se suprimix la Taxa per la venda de cartells identificatius, continguda en el capítol IV, tenint en compte que l'obligatorietat del cartell d'activitat per als establiments públics, la venda dels quals constituïx l'objecte de la taxa, ha desaparegut a partir de l'1 de gener del 2010, per aplicació del que disposa la disposició transitòria vuitena de la Llei 4/2003, de 26 de febrer, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, introduïda per la Llei 12/2009, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat.
B) Dins del títol IV, referent a les taxes en matèria d'obres públiques, urbanisme i transport, s'inclouen les modificacions següents:
En el capítol III del títol esmentat, relatiu a la Taxa de Vivendes de Protecció Pública i actuacions protegibles, d'una banda, s'amplia l'exempció del pagament d'esta a les actuacions corresponents a promocions destinades exclusivament a famílies nombroses, i, en conseqüència, se suprimix l'actual tipus reduït que gravava les dites actuacions específiques; i, per l'altre, s'establix una reducció en la base imposable de la dita taxa, equivalent a l'import del cost del visat col·legial de garantia de les actuacions administratives relacionades amb les vivendes de protecció pública i actuacions protegibles, establit pel Decret 90/2009, de 26 de juny, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de Vivenda de Protecció Pública, ja que este visat disminuïx el cost de les actuacions administratives de supervisió, dins del procés de qualificació de les actuacions.
D'altra banda, se suprimix la Taxa pels assaigs realitzats pels laboratoris d'obres públiques, continguda en el capítol VIII del títol IV, tenint en compte que el règim actual de les obres públiques de la Generalitat determina que estos servicis ja no resulten necessaris.
C) En el títol V del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, relatiu a les taxes en matèria de cultura, educació i ciència, es duen a terme les modificacions següents:
En primer lloc, se suprimix la Taxa per entrada a museus (capítol II), tenint en compte la conveniència de la gratuïtat de l'accés a este tipus d'establiments culturals.
En segon lloc, en relació amb la Taxa per servicis administratius derivats de l'activitat acadèmica de nivell no universitari (capítol III), es modifica la denominació de diversos tipus de gravamen de l'apartat u de l'article 128 del text refós esmentat, a fi d'adequar-la a la terminologia dels ensenyaments que regula la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.
En tercer lloc, en relació amb la Taxa per altres servicis administratius en matèria educativa (capítol IV), s'efectuen les modificacions següents: a) D'una banda, es desagrega l'actual tarifa única aplicable a les proves de la Junta Qualificadora de Coneiximents de València (epígraf 1.2) en cinc tarifes, establides en funció de les distintes proves de coneixements i els seus costos efectius de prestació, i es fixa, a més, una bonificació del 10 per 100 de la quota en els supòsits d'inscripció telemàtica en estes proves; b) En segon lloc, es modifica la denominació dels epígrafs 6 i 7, per a equiparar als cicles formatius de formació professional de grau mitjà i superior amb els cicles formatius d'Arts Plàstiques i Disseny de grau mitjà i superior, atesa l'analogia dels costos administratius finançats en ambdós casos; c) En tercer lloc, es reduïxen a la meitat els imports de les tarifes dels epígrafs 8, 9, 10 i 11, relacionats amb els ensenyaments esportius, a fi d'ajustar-los al cost efectiu actual dels servicis finançats; d) En quart lloc, s'afigen dos nous epígrafs (12 i 13), relatius al procediment de reconeixement de competències professionals, previst per la Llei Orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les Qualificacions i de la Formació Professional, i pel Reial Decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències professionals adquirides per l'experiència laboral, tenint en compte que la disposició addicional segona d'este últim reial decret ja preveu l'habilitació dels ingressos per taxes corresponents. A més, en relació amb estos epígrafs, s'establix una nova exempció del pagament d'esta taxa per als demandants d'ocupació i s'inclou un nou apartat en la definició dels servicis que constituïxen el fet imposable de la taxa per a incloure-hi les noves actuacions administratives previstes en el quadre de tarifes.
En quart lloc, en relació amb la Taxa per ensenyaments de règim especial, s'hi inclouen diverses modificacions en el quadre de tarifes, que afecten: a) El canvi de denominació de determinats subepígrafs de l'epígraf I.1 «Ensenyaments de Música: Ensenyaments LOGSE i LOE», i de l'epígraf II.1 «Ensenyaments de Dansa: Ensenyaments LOGSE i LOE», per a adaptar-la, en cada cas, a la terminologia de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig d'Educació; així com la supressió d'un subepígraf (Proves per a l'obtenció del títol professional de Música) i la creació d'un nou subepígraf (Prova per a l'obtenció directa del certificat d'ensenyaments elementals de Dansa), en funció de l'actual realitat prestacional; b) La creació de dos nous subepígrafs de tarifes en l'epígraf III.1 «Ensenyaments d'Idiomes: Pla d'Estudis Reial Decret 1523/1989, d'1 de desembre, i Decret 48/1993, de 5 d'abril del Consell de la Generalitat, i Pla d'Estudis Reial Decret 1629/2006, de 29 de desembre (nivells bàsic, intermedi i avançat)», en funció de l'actual quadre d'ensenyances impartides en este àmbit; c) La reducció dels imports de les tarifes de l'epígraf VI «Ensenyaments esportius», amb l'objecte de fomentar l'accés als dits ensenyaments; i d) La creació d'un nou epígraf VII, relatiu als «Ensenyaments artístics professionals d'Arts Plàstiques i Disseny», que singularitza els dits ensenyaments, des del punt de vista de la taxa, dins del conjunt dels ensenyaments de formació professional, en funció del cost efectiu dels servicis prestats.
En cinqué lloc, i pel que es referix a la Taxa per servicis acadèmics universitaris (capítol VI), s'efectuen modificacions en diversos articles per a ajustar el seu contingut a la nomenclatura normalitzada de la normativa vigent en matèria universitària i actualitzar les al·lusions a determinades normes. D'altra banda, s'eleva l'import mínim de matrícula i s'establix l'obligació de fixació per part de les universitats valencianes d'un mínim i un màxim de crèdits en què els alumnes es poden matricular en cada curs acadèmic.
D) En relació amb el títol VI, relatiu a les taxes en matèria de sanitat, es duen a terme les modificacions següents:
En primer lloc, respecte a la Taxa per prestació d'assistència sanitària (capítol I), i d'acord amb l'actual nomenclatura normalitzada i amb els costos efectius dels servicis prestats: a) Es modifiquen els epígrafs de tarifes de determinats processos hospitalaris (apartat u.2 de l'article 173), dels epígrafs d'activitats d'hospitalització (lletra A de l'apartat dos de l'article 173), i de determinats procediments diagnòstics i terapèutics (lletra C de l'apartat dos de l'article 173), i s'actualitzen, en alguns casos, les tarifes corresponents, es creen nous subepígrafs i se'n suprimixen altres; i b) S'afig un nou epígraf E.6 «Programes preventius» (dins de la lletra E de l'apartat dos de l'article 173).
A més, s'afig un nou apartat quatre a l'article 173, en el qual es regula el règim tarifari dels servicis i prestacions sanitàries efectuades per la Generalitat, amb mitjans assistencials diferents dels seus propis, en règim de concert o una altra modalitat de contractació diferent de la concessió administrativa per a la gestió dels servicis sanitaris.
En segon lloc, en relació amb la Taxa per la venda de productes i servicis hematològics (capítol II), es modifiquen les denominacions i tarifes de determinats servicis i productes, i se n'hi introduïxen altres, d'acord amb la metodologia actual de denominació i de determinació dels costos de prestació.
En tercer lloc, respecte a la Taxa per servicis sanitaris (capítol III), es modifiquen, dins del Grup VI del quadre de tarifes (Servicis i actuacions inherents a productes sanitaris), les denominacions dels servicis relacionats amb determinats procediments administratius de concessió de llicència d'obertura d'establiments de fabricació i venda de productes sanitaris, s'hi eliminen les referències als establiments de distribució d'estos productes i els subepígrafs de tarifes corresponents.
E) En l'àmbit del títol VII del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat esmentat, relatiu a les taxes en matèria d'ocupació, indústria, energia i comerç, s'introduïxen les modificacions següents en el quadre de tarifes de la Taxa per l'ordenació d'instal·lacions i activitats industrials, energètiques i mineres (capítol I d'este títol): 1) La modificació de l'epígraf 5.5 «Altres certificats», distingint-se la tarifa corresponent als certificats simples i als certificats tècnics, ajustant-se els seus imports, en ambdós casos, al cost efectiu dels servicis; 2) La creació, dins de l'epígraf 5 «Expedició de certificats i documents», d'un nou subepígraf (5.10) de tarifa, relatiu a l'expedició de duplicats de documents oficials ; i 3) L'establiment de nous epígrafs específics de tarifes (12, 13, 14 i 15), que resulten aplicables a: l'expedició d'autoritzacions d'organismes de control autoritzats (OCAS) per a inspeccions inicials i periòdiques en matèria d'indústria; la tramitació de les altes i baixes d'usuaris del sistema AIRE; l'autorització de reformes en vehicles; les altes i renovacions d'inscripció en el Registre de Control Metrològic; i l'emissió de resolucions administratives sobre discrepàncies suscitades en relació amb instal·lacions del sector energètic.
F) Respecte del títol IX del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, sobre taxes en matèria de medi ambient, i amb referència a les taxes relacionades amb l'etiqueta ecològica, d'una banda, es reduïx substancialment la quantia de la tarifa corresponent a la Taxa per sol·licitud de concessió d'etiqueta ecològica, i s'adequa, a més, el quadre de bonificacions de la dita taxa al que disposa l'annex III del Reglament (CE) núm. 66/2010, de 25 de novembre del 2009; i, d'altra banda, se suprimix la Taxa anual per utilització de l'etiqueta ecològica, amb l'objecte, en ambdós casos, de fomentar la utilització de l'etiqueta ecològica regulada en la normativa de la Unió Europea i d'incentivar aquells productes que complixen amb els criteris establits per a la seua concessió.
G) L'aprofitament privatiu i especial del domini públic de la Generalitat es troba subjecte, en l'actualitat, amb caràcter general, a la Taxa per ús comú especial o ús privatiu dels béns de domini públic de la Generalitat, prevista en el vigent capítol únic del títol XII del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat. No obstant això, la necessitat d'ordenar adequadament la tributació de l'ús del domini públic viari de la Generalitat, aconsella el desenvolupament de mecanismes àgils per a la concreta determinació de les quanties de la taxa corresponent a l'ús de les carreteres, que tinguen en compte, entre altres aspectes, el nombre d'unitats d'elements instal·lats o de metres de superfície o longitud de la carretera afectats. En virtut d'això, d'una banda, es passa a distingir, dins de la regulació de les bases i tipus de gravamen de la taxa, els corresponents als supòsits d'ocupació del domini públic viari de la Generalitat, i a l'emissió d'informes i la realització d'inspeccions amb este fi, que s'inclouen dins de l'apartat u de l'article 317, en l'apartat dos del mateix article es regula la resta dels supòsits d'ús comú especial o ús privatiu de béns demanials de la Generalitat; i, d'altra banda, d'acord amb això, s'amplien les respectives definicions del fet imposable i de la meritació de la taxa als supòsits d'emissió d'informes i a la realització d'inspeccions relacionades amb el domini públic.
H) Tenint en compte que en l'actual Text Refós es regulen sengles taxes per direcció i inspecció d'obres en matèria d'obres públiques, urbanisme i transport (capítol II del títol IV) i en matèria d'agricultura, pesca i alimentació (capítol VII del títol VIII), es considera convenient ordenar i sistematitzar la tributació d'este tipus de servicis, la qual cosa es porta a efecte a través de l'establiment d'una taxa única per direcció i inspecció d'obres, aplicable a la totalitat de les obres públiques relacionades amb les competències de la Generalitat, evitant-se, d'esta manera, duplicitats normatives, i facultant la seua extensió aplicativa a la totalitat de les actuacions i obres de competència de la Generalitat. Esta taxa es conté en un capítol únic d'un nou títol XIII, denominat Taxes per direcció i inspecció d'obres i, en conseqüència, se suprimix la Taxa per direcció i inspecció d'obres, arreplegada en el capítol II del títol IV, i la Taxa per prestació de servicis en matèria d'execució d'obres per contracta, regulada en el capítol VII del títol VIII, ambdós del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat.
El capítol II d'esta llei conté les modificacions de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, del tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, incloent-hi les següents:
En primer lloc, amb referència al títol I de la llei esmentada, relatiu a l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, se suprimix l'article tercer i l'apartat u de l'article seté, en els quals es definia la quota íntegra autonòmica i la quota líquida autonòmica de l'impost, en tributació individual i conjunta, als efectes de l'aplicació, tant de l'escala autonòmica a què es referix l'article segon, com del tram autonòmic de la deducció per inversió en vivenda habitual, a la qual es referix l'article tercer bis, i de les deduccions autonòmiques, a les quals es referix l'article quart de la llei, tenint en compte que estos aspectes ja es regulen en la normativa estatal de l'Impost, en el marc de les competències de l'Estat en matèria de finançament autonòmic i de cessió de tributs a les comunitats autònomes. D'acord amb la dita supressió, es modifica el primer paràgraf de l'apartat u de l'article quart de la Llei 13/1997, amb la finalitat de suprimir-ne la referència existent a l'article tercer que ara se suprimix.
En segon lloc, en relació amb el capítol IV de la Llei 13/1997 esmentada, referent als tributs sobre el joc, s'establixen les modificacions següents: a) S'amplia a les màquines de joc tipus «C» (d'Atzar) l'aplicació de la reducció del 50 per 100 de la quota de la Taxa sobre jocs de sort, envit o atzar, en la seua modalitat de màquines i aparells automàtics, en el supòsit d'alçament de la suspensió de l'explotació d'estes màquines amb posterioritat al 30 de juny, supòsit que, en l'actualitat, només es troba previst per a les màquines tipus «B»; b) S'establixen tres tipus de gravamen de la Taxa que grava els jocs de sort, envit o atzar, en la seua modalitat de gravamen sobre establiments diferents de casinos de joc, en lloc de l'actual tipus únic del 23 per 100. D'una banda, es fixa un tipus general del 23 per 100 i, d'altra banda, per al joc del bingo, un tipus 0 i un altre del 23 per 100, en funció que l'import acumulat del valor facial dels cartons adquirits en el curs de l'any natural siga de fins a 200.000 euros, o superior, i s'afig que, en este joc, l'ingrés de la taxa s'efectuarà en el moment d'adquisició dels cartons. L'objecte de la mesura és el d'adequar la càrrega fiscal del sector econòmic del bingo al del conjunt de la tributació de les distintes modalitats de joc en la nostra Comunitat; i c) S'establix un nou tipus de gravamen de la Taxa sobre rifes, tómboles, apostes i combinacions aleatòries, en la seua modalitat d'apostes, exclusivament quan estes versen sobre esdeveniments esportius, de competició o d'un altre caràcter, prèviament determinats. Este tipus de gravamen consistix en el 10 per 100 de la diferència entre la suma total de les quantitats apostades i l'import dels premis derivats d'aquelles obtinguts pels participants.
En el capítol III, s'inclouen les modificacions del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 juny de 1991, del Consell. En relació amb este, amb la finalitat d'adequar el seu contingut a la Llei Concursal, i d'acord amb la regulació estatal continguda en l'article 10 de la Llei General Pressupostària, es preveu que, en determinats casos excepcionals, el conseller competent en matèria d'hisenda puga subscriure els acords o convenis previstos en la legislació concursal, així com acordar la compensació de crèdits, en els termes previstos en la normativa reguladora dels ingressos públics, o unes condicions singulars de pagament, de conformitat amb el deutor i amb les garanties que s'estimen oportunes.
Es preveu, a més, la possible delegació en altres òrgans de la conselleria de la competència per a la subscripció dels acords i convenis esmentats.
El capítol IV modifica la Llei 4/1988, de 3 de juny, del Joc de la Comunitat Valenciana introduint-hi la regulació, necessària en l'actualitat, de la pràctica de jocs i apostes a través de mitjans electrònics, telemàtics o de comunicació a distància.
El capítol V modifica la Llei 3/1993, de 9 de desembre, Forestal de la Comunitat Valenciana, respecte a les autoritzacions, concessions, servituds i la resta de drets reals, en relació amb la seua compatibilitat amb els valors naturals de les forests.
El capítol VI conté una àmplia modificació de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, que regula els espais protegits de la Xarxa Natura 2000.
El capítol VII modifica diversos aspectes del règim sancionador contingut en la Llei 1/1998, de 5 de maig, de la Generalitat Valenciana, d'Accessibilitat i Supressió de Barreres Arquitectòniques, Urbanístiques i de la Comunicació.
El capítol VIII modifica la Llei 2/1998, de 12 de maig, de la Generalitat Valenciana, de la Música.
El capítol IX modifica la regulació de la pràctica de la pesca recreativa en superfície de la Llei 9/1998, de 15 de desembre, de Pesca Marítima de la Comunitat Valenciana.
El capítol X modifica la Llei 6/1999, de 19 d'abril, de Policies Locals i de Coordinació de les Policies Locals de la Comunitat Valenciana, respecte a la denominació, a partir d'ara, de l'Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències.
El capítol XI modifica les funcions del Consell de Direcció del SERVEF; creat i regulat per la Llei 3/2000, de 17 d'abril, de la Generalitat.
El capítol XII modifica la regulació del termini de duració de les concessions sobre béns de domini públic de la Llei 14/2003, de Patrimoni de la Generalitat, fent-la concordar amb l'actual regulació estatal en la matèria.
El capítol XIII modifica la Llei 6/2003, de 4 de març, de la Generalitat, de Ramaderia, respecte al règim de distàncies de seguretat sanitària.
El capítol XIV modifica la regulació de les funcions del Consell General i la Comissió Permanent de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball, creat per la Llei 2/2004, de 28 de maig, de la Generalitat.
El capítol XV modifica la Llei 13/2004, de 27 de desembre, de Caça de la Comunitat Valenciana, definint el concepte de societat de caçadors.
El capítol XVI conté una modificació de la Llei 2/2005, de 27 de maig, d'Ordenació del Sector Vitivinícola de la Comunitat Valenciana, respecte a l'organització de l'òrgan de gestió dels consells reguladors.
El capítol XVII modifica la Llei 3/2006, de 12 de maig, de la Generalitat, de creació del Consell València de l'Esport, respecte a l'exercici de competències en matèria de pilota valenciana.
El capítol XVIII modifica la Llei 10/2006, de 26 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat, respecte a la regulació de la protecció dels sistemes de qualitat agroalimentària que conté.
El capítol XIX modifica la Llei 4/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de Coordinació del Sistema Universitari Valencià. Esta llei és anterior a la Llei 8/2007, de 2 de març, de la Generalitat, d'Ordenació de Centres Superiors d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana, per la qual cosa la representació que preveu la Llei 4/2007, de 9 de febrer, d'esta última entitat autònoma en el Consell Valencià d'Universitats i de Formació superior, no preveu la nova realitat organitzativa, caracteritzada per la creació d'aquell Institut i, dins d'ell, del Consell de Direcció. La reforma de la llei reflectix d'una manera més fidedigna la realitat institucional al si del Consell Valencià d'Universitats i de Formació Superior, alhora que no varia en termes absoluts el nombre de representants dels ensenyaments artístics superiors en aquell Consell.
El capítol XX modifica la Llei 8/2007, de 2 de març, de la Generalitat, d'Ordenació de Centres Superiors d'Ensenyaments Artístics i de la creació de l'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana.
El capítol XXI tracta de l'ampliació de les faltes i sancions incloses en l'Estatut Marc del personal estatutari dels servicis de salut.
El capítol XXII tracta de la regulació del preu ajornat en determinats contractes d'obres i equipaments.
El capítol XXIII modifica el temps d'acreditació de la finalització de les obres i la regulació d'alteracions de projectes, del Pla Especial de Suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana, constituït i regulat pel Decret llei 1/2009, de 20 de febrer, del Consell.
El capítol XXIV modifica la Llei 9/2000, de 23 de novembre, de constitució de l'Agència Valenciana de Mobilitat Metropolitana.
El capítol XXV modifica la Llei 2/1989, de 3 de març, d'impacte ambiental.
El capítol XXVI modifica la Llei 4/2006, de 19 de maig, de la Generalitat, de patrimoni arbori monumental de la Comunitat Valenciana.
El capítol XXVII modifica la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, urbanística valenciana.
El capítol XXVIII modifica la Llei 1/2006, de 19 d'abril, de la Generalitat, del sector audiovisual.
El capítol XXIX modifica la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.
El capítol XXX modifica la Llei 8/2003, de 24 de març, de cooperatives de la Comunitat Valenciana.
Finalment, les disposicions addicionals, derogatòria i finals complementen la llei arreplegant diverses previsions que per raons de tècnica legislativa, no es consideren susceptibles d'incloure en els capítols anteriorment al·ludits.
CAPÍTOL I
De la modificació del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005,
de 25 de febrer, del Consell
Article 1
Es crea un nou article 49 bis en el capítol I «Taxa per presentació a les proves avaluadores del Servici Específic d'Admissió» del títol III «Taxes en matèria d'espectacles i publicacions» del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:
«Article 49 bis. Exempcions i bonificacions.
Estaran exempts del pagament de la taxa els membres de famílies nombroses de categoria especial.
Així mateix, gaudiran d'una bonificació del 50 per 100 de la taxa els membres de famílies nombroses de categoria general.»
Article 2
Queden sense contingut el capítol IV «Taxa per la venda de cartells identificatius» del títol III «Taxes en matèria d'espectacles i publicacions» i els articles 61, 62, 63 i 64 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell.
Article 3
S'afig un nou article 67 bis al capítol V, «Taxa per l'obtenció de la certificació acreditativa del Servici Específic d'Admissió» del títol III «Taxes en matèria d'espectacles i publicacions» del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:
«Article 67 bis. Exempcions i bonificacions.
Estaran exempts del pagament de la taxa els membres de famílies nombroses de categoria especial.
Així mateix, gaudiran d'una bonificació del 50 per 100 de la taxa els membres de famílies nombroses de categoria general.»
Article 4
Queden sense contingut el capítol II «Taxa per direcció i inspecció d'obres» del títol IV «Taxes en matèria d'obres públiques, urbanisme i transport» i els articles 82, 83, 84 i 85 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell.
Article 5
Es modifica l'article 87 bis del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, en els termes següents:
«Estan exemptes del pagament d'esta taxa les actuacions de rehabilitació i nova construcció relacionades amb plans o mesures especials de revitalització de l'economia o amb catàstrofes públiques, així com les actuacions corresponents a promocions de vivendes destinades exclusivament a famílies nombroses.»
Article 6
S'afig un nou apartat 4 a l'article 88 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:
«4. En els expedients de qualificació de vivendes de protecció pública els projectes dels quals disposen del visat de garantia, conforme al que regula el Decret 90/2009, de 26 de juny, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de Vivenda de Protecció Pública, es deduirà de la base imposable de la taxa, calculada segons el que disposa l'apartat 1, el cost del visat col·legial de garantia de les actuacions administratives relacionades amb les vivendes de protecció pública i actuacions protegibles.»
Article 7
Se suprimix el paràgraf segon de l'article 89 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell.
Article 8
Queden sense contingut el capítol VIII «Taxa pels assaigs realitzats pels laboratoris d'obres públiques» del títol IV «Taxes en matèria d'obres públiques, urbanisme i transport» i els articles 111, 112, 113 i 114 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell.
Article 9
Queden sense contingut el capítol II «Taxa per entrada a museus» del títol V «Taxes en matèria de cultura, educació i ciència» i els articles 120, 121, 122, 123 i 124 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell.
Article 10
Es modifica la denominació dels epígrafs, que, a continuació, s'indiquen, de l'apartat u de l'article 128 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, en els termes següents:
TIPUS DE SERVICI
4.1 Certificacions acadèmiques i certificats a efectes de trasllats dels ensenyaments de batxillerat, formació professional, i ensenyaments elementals i professionals de Música i Dansa (excepte relatives al llibre de qualificacions).
4.5.1 Certificació de superació del nivell bàsic d'idiomes (Pla d'Estudis LOE) Marc Comú Europeu de Referència A2, a través de prova de certificació o prova homologada en centres d'educació secundària i formació professional.
6. Obertura d'expedients corresponents a ensenyaments LOE: ensenyaments professionals de Música i de Dansa, ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny, Idiomes; ensenyaments esportius; ensenyaments superiors de Música, de Dansa, d'Art Dramàtic, i de Conservació i Restauració de Béns Culturals; estudis superiors de Disseny i estudis superiors d'Arts Plàstiques.
Article 11
S'afig l'epígraf 9 a l'article 130 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:
«9. La participació en el procediment de reconeixement de les competències professionals, adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació.»
Article 12
Es modifica l'article 132 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:
«Article 132. Exempcions i bonificacions.
U. Es troben exempts del pagament:
De la tarifa a què es referix l'epígraf 1.1 de l'article 133, els discapacitats amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 per 100.
De les tarifes a què es referixen els epígrafs 1 i 2 de l'article 133, els membres de famílies nombroses de categoria especial.
De les tarifes a què es referixen els epígrafs 12 i 13 de l'article 133, els subjectes passius que es troben inscrits com a demandants legals d'ocupació, amb una antiguitat mínima de 3 mesos, referida a la data de la respectiva inscripció.
Dos. Tenen dret a una bonificació del 50 per 100 de la quota:
En relació amb les tarifes diferents de la que es referix el número 1 de l'apartat u d'este article, els discapacitats amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 per 100.
En relació amb les tarifes a què es referixen els epígrafs 1 i 2 de l'article 133, els membres de famílies nombroses de categoria general.
Tres. Tenen dret a una bonificació del 10 per 100 de la quota resultant de l'aplicació de la tarifa a què es referix l'epígraf 1.2 de l'article 133, acumulable a les de l'apartat dos d'este article, els aspirants que s'inscriguen telemàticament a les proves.»
Article 13
U. Es modifica l'epígraf 1.2 de l'article 133 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, i s'hi creen cinc subepígrafs, amb la redacció següent:

Dos. Es modifica la denominació dels epígrafs 6 i 7 de l'article 133 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, en els termes següents:
TIPUS DE SERVICI
6. Inscripció a les proves d'accés als cicles formatius de formació professional de grau mitjà i cicles formatius d'Arts Plàstiques i Disseny de grau mitjà.
7. Inscripció a les proves d'accés als cicles formatius de formació professional de grau superior i cicles formatius d'Arts Plàstiques i Disseny de grau superior.
Tres. Es modifiquen els epígrafs 8, 9, 10 i 11 de l'article 133 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:

Quatre. S'afigen els epígrafs 12 i 13 a l'article 133 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:

Article 14
U. Es modifica la denominació dels subepígrafs, que, a continuació, s'indiquen, de l'epígraf I.1 «Ensenyaments de Música: ensenyaments LOGSE i LOE» de l'apartat u de l'article 138 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:
1.1 Alumnat oficial de conservatoris de la xarxa pública de la Generalitat Valenciana
1.1.1 Ensenyaments elementals:
1.1.1.4 Prova per a l'obtenció directa del certificat d'ensenyaments elementals de Música
1.1.2 Prova d'accés als ensenyaments professionals
1.1.3 Ensenyaments professionals:
Dos. Se suprimix el subepígraf 1.1.3.4 «Proves per a l'obtenció del títol Professional de Música» de l'epígraf I.1 «Ensenyaments de Música: ensenyaments LOGSE i LOE» de l'apartat u de l'article 138 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell.
Tres. Es modifiquen els subepígrafs, que, a continuació, s'indiquen, de l'epígraf II.1 «Ensenyaments de dansa: Ensenyaments LOGSE i LOE» de l'apartat u de l'article 138 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:

Quatre. S'afigen els subepígrafs, que, a continuació, s'indiquen, a l'epígraf III.1 «Ensenyaments d'Idiomes: Pla d'Estudis Reial Decret 1523/1989, d'1 de desembre i Decret 48/1993, de 5 d'abril, del Consell de la Generalitat, i Pla d'Estudis Reial Decret 1629/2006, de 29 de desembre (nivells bàsic, intermedi i avançat)» de l'apartat u de l'article 138 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:

Cinc. Es modifica l'epígraf VI de l'apartat u de l'article 138 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, donant-li la redacció següent:

Sis. Es crea un nou epígraf VII en l'apartat u de l'article 138 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:

Article 15
U. Es modifica l'apartat dos de l'article 143 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:
«Dos. Els alumnes que obtinguen la convalidació de cursos complets o d'assignatures soltes i la convalidació o el reconeixement o transferència de crèdits per raó d'altres estudis o activitats realitzades en centres privats espanyols o en centres estrangers, pagaran a la universitat, en concepte d'expedient acadèmic i de prova d'avaluació, el 25% de les taxes establides en els epígrafs 1, 2, 3, 4, 5 i 6 de la tarifa I de l'article 150 d'esta llei. Les altres taxes es pagaran íntegrament. Pel reconeixement o transferència de crèdits o la convalidació d'estudis realitzats en centres públics espanyols només es podran meritar taxes per l'examen i anàlisi de les sol·licituds presentades, a este efecte, per les persones interessades.»
Dos. Es modifica l'apartat quatre de l'article 143 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:
«Quatre. En cas de matrícula d'assignatures o crèdits sense escolaritat per raó d'extinció de plans d'estudi, es pagarà a la universitat el 25% de les taxes que establixen els epígrafs 1.2, 2.2, 3.2 i 4 de la tarifa I de l'article 150 d'esta llei, sense que siga d'aplicació, a estos efectes, el límit mínim de 300 euros establit en l'apartat tres de l'article 145 d'esta llei.»
Article 16
Es modifica l'apartat u de l'article 144 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:
«U. Els imports a satisfer per la realització d'estudis corresponents a ensenyaments conduents a l'obtenció de títols universitaris oficials i amb validesa en tot el territori nacional, es calcularan en funció del nombre de crèdits assignats a cada matèria, assignatura o activitat, atenent el grau d'experimentalitat dels dits ensenyaments, i segons es tracte de primera, segona, tercera o successives matrícules, d'acord amb l'epígraf 4 de la tarifa I de l'article 150 d'esta llei.»
Article 17
Es modifica l'article 145 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:
«Article 145. Exercici del dret de matrícula.
U. Les universitats establiran el mínim i màxim de crèdits en què es poden matricular els alumnes i les alumnes en cada curs acadèmic o període corresponent, els quals hauran d'atendre, al formalitzar les seues matrícules, el que establisquen les universitats en les seues normes respectives de règim acadèmic, progrés i permanència.
Dos. Quan un alumne es matricule d'un crèdit per segona vegada, l'import d'esta matrícula s'incrementarà en un 10 per 100. L'increment serà del 50 per 100 per a la tercera i posteriors matrícules.
Tres. L'import mínim de la matrícula efectuada per a un curs acadèmic no podrà ser inferior a 300 euros, llevat que, objectivament, no càpia una matrícula per nombre més gran de crèdits i esta impossibilitat es derive de l'aplicació de la normativa de la universitat, o quan esta accepte expressament i raonadament un menor nombre de crèdits.»
Article 18
Queda sense contingut l'article 146 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell.
Article 19
Es modifica l'article 147 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:
«Article 147. Forma de pagament.
U. El pagament de la matrícula podrà efectuar-se en un únic termini, o de forma fraccionada en dos terminis per imports iguals. En el cas de pagament únic, este s'haurà d'efectuar al formalitzar-se la matrícula. En cas de fraccionament, el primer pagament s'efectuarà en el moment de formalització de la matrícula, i el segon, abans de l'inici del segon quadrimestre del curs. L'impagament d'algun dels terminis assenyalats comportarà l'anul·lació automàtica de la matrícula, sense dret al reintegrament de les quantitats que s'hagueren satisfet.
Dos. Quan, per raó de l'impagament d'una matrícula, esta haja sigut objecte d'anul·lació, serà exigit, com a requisit per a l'admissió a una nova matrícula, el pagament previ del total d'esta última.»
Article 20
Es modifica l'apartat u de l'article 148 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:
«U. D'acord amb el que disposa el Reial Decret 1721/2007, de 21 de desembre, pel qual s'establix el règim de les beques i ajudes a l'estudi personalitzades, els alumnes i les alumnes que reben una beca a càrrec dels pressupostos generals de l'Estat estaran exempts del pagament de la taxa establida en la tarifa I de l'article 150 d'esta llei.»
Article 21
Es modifica l'article 149 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:
«Article 149. Ensenyaments de doctorat.
L'import de les activitats formatives i d'investigació de cada programa de doctorat es calcularà d'acord amb el nombre de crèdits assignats a cada activitat formativa i d'investigació que l'integren.»
Article 22
U. Es modifica l'agrupador de codis dels epígrafs de l'apartat u.2, «Tarifes per processos hospitalaris», de l'article 173 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, que passa a denominar-se «AP-GRD 25.0.»
Dos. Es modifiquen els epígrafs de l'apartat u.2 de l'article 173 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, que, a continuació, s'indiquen, en els termes següents:

Tres. Se suprimixen els epígrafs de l'apartat u.2 de l'article 173 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, que, a continuació, s'indiquen:

Quatre. S'afigen els epígrafs a l'apartat u.2 de l'article 173 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, que, a continuació, s'indiquen:

Article 23
Es modifiquen els epígrafs de les tarifes que, a continuació, s'indiquen, de la lletra A de l'apartat dos de l'article 173 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, en els termes següents:

Article 24
Es modifica la lletra C de l'apartat dos de l'article 173 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, en els termes següents:
U. Es modifiquen les descripcions i els imports dels codis de l'epígraf C.4. «Neurofisiologia», que s'indiquen a continuació:


(*) excepte les detallades en el subapartat electroencefalografia i polisomnografia
Dos. S'afigen nous codis a l'epígraf C.4. «Neurofisiologia», amb la redacció següent:

Tres. Es modifiquen les descripcions dels codis de l'epígraf C.5. «Bioquímica», que s'indiquen a continuació:
CODI DESCRIPCIÓ
PR5416 Fish líquid amniòtic (no compreses en altres apartats)
PR5417 Altres proves de biologia molecular (no compreses en altres apartats)
Quatre. S'afigen nous codis a l'epígraf C.5. «Bioquímica», amb la redacció següent:

Cinc. Se suprimixen els codis següents de l'epígraf C.5. «Bioquímica»:
PROVES DE BIOQUÍMICA GENERAL SANGUÍNIA
PR5008 Bilirubina directa (conjugada)
PR5009 Bilirubina indirecta
PR5010 Bilirubina total
PR5014 Capacitat fixació ferro lliure
PR5015 Capacitat total de fixació del ferro
PR5018 Colesterol HDL
PR5019 Colesterol LDL calculat
PR5020 Colesterol LDL directe
PR5022 Colesterol VLDL calculat
PR5023 Colinesterasa
PR5024 Colinesterasa eritrocitària
PR5030 Fosfatasa àcida
PR5031 Fosfatasa àcida no prostàtica
PR5033 FCOHB fracció de carboxihemoglobina en HB total (arterial)
PR5034 FMETHB fracció de metahemoglobina en HB total (arterial)
PR5035 FCOHB fracció de carboxihemoglobina en HB total (venosa)
PR5036 FMETHB fracció de metahemoglobina en HB total (venosa)
PR5039 Gasometria arterial
PR5040 Gasometria venosa
PR5048 Osmolalitat calculada
PR5049 Osmolalitat mesurada
PROVES DE BIOQUÍMICA GENERAL D'ORINA
PR5062 Calci
PR5063 Calci en un temps determinat
PR5066 Clorur
PR5067 Clorur en un temps determinat
PR5078 Magnesi
PR5079 Magnesi en un temps determinat
PR5087 Potassi
PR5088 Potassi en un temps determinat
PR5093 Sodi
PR5094 Sodi en un temps determinat
PROVES D'AMINOÀCIDS I PROTEÏNES ESPECÍFIQUES
PR5104 Apolipoproteïna A1- sang
PR5105 Apolipoproteïna B- sang
PR5107 Cadena lleugera kappa- sang
PR5108 Cadena lleugera lambda- sang
PR5111 CH 50- sang
PR5112 CH 100- sang
PR5130 Immunofixació- sang
PR5131 Immunoglobulina A (IGA)- sang
PR5132 Immunoglobulina A (IGA) subclasses- sang
PR5133 Immunoglobulina A1- sang
PR5134 Immunoglobulina A2- sang
PR5138 Immunoglobulina G (IGG), subclasses (per subclasse)- sang
PR5139 Immunoglobulina G1- sang
PR5140 Immunoglobulina G2- sang
PR5141 Immunoglobulina G3- sang
PR5142 Immunoglobulina G4- sang
PR5153 Proteïna C reactiva (PCR)- sang
PR5154 Proteïna C reactiva ultrasensible- sang
PR5166 Cadena lleugera kappa- orina
PR5167 Cadena lleugera lambda- orina
PR5169 Col·lagen tipus I telopèptid aminoterminal (NTX)- orina
PR5170 Col·lagen tipus I telopèptid carboxiterminal cadena a (CTX)- orina
PR5173 Immunofixació- orina
PR5174 Immunoglobulina A (IGA)- orina
PR5175 Immunoglobulina G (IGG)- orina
PR5176 Immunoglobulina M (IGM)- orina
PROVES D'HORMONES I VITAMINES
PR5195 Cortisol- sang
PR5196 Cortisol 8 hores- sang
PR5197 Cortisol 20 hores- sang
PR5209 Gonadotropina coriònica- sang
PR5210 Gonadotropina coriònica lliure (beta HCG lliure)- sang
PR5214 Insulina- sang
PR5222 Proinsulina- sang
PR5227 Tiroxina lliure (t4 lliure)- sang
PR5228 Tiroxina total (t4 total)- sang
PR5229 Triiodetironina total (t3 total)- sang
PR5230 Triiodetironina lliure (t3 lliure)- sang
PR5233 Vitamina A (retinol)- sang
PR5234 Vitamina B1 (tiamina)- sang
PR5235 Vitamina B3 (niacina)- sang
PR5236 Vitamina B6 (piridoxina)- sang
PR5237 Vitamina B12 (cianocobalamina)- sang
PR5238 Vitamina C (àcid ascòrbic)- sang
PR5239 Vitamina E- sang
PR5241 Àcid homovanílic (4-hidroxi-3-metoxifenil-acetato)- orina
PR5242 Àcid indole acètic 5 hidroxi- orina
PR5243 Àcid vanil-mandèlic (4- hidroxi-3-metoximandelato)- orina
PR5245 Catecolamines fraccionades- orina
PR5246 Catecolamines totals- orina
PR5248 Metabòlits catecolamines i serotonina- orina
PROVES D'AUTOIMMUNITAT (en sang)
PR5261 AC anti beta 2 glicoproteïna
PR5262 AC IGG anti beta 2 glicoproteïna
PR5263 AC IGM anti beta 2 glicoproteïna
PR5266 AC anti cardiolipina IGG
PR5267 AC anti cardiolipina IGM
PR5279 AC anti gangliòsids
PR5280 AC IGG anti gangliòsid GD1A
PR5281 AC IGG anti gangliòsid GD1B
PR5282 AC IGG anti gangliòsid GM1
PR5283 AC IGG anti gangliòsid GM2
PR5284 AC IGG anti gangliòsid GM3
PR5285 AC IGG anti gangliòsid GT1B
PR5286 AC IGM anti gangliòsid GD1A
PR5287 AC IGM anti gangliòsid GD1B
PR5288 AC IGM anti gangliòsid GM1
PR5289 AC IGM anti gangliòsid GM2
PR5290 AC IGM anti gangliòsid GM3
PR5291 AC IGM anti gangliòsid GQ1B
PR5292 AC IGM anti gangliòsid GT1B
PR5322 AC anti saccharomyces cerevisiae IG A (ASCAS)
PR5323 AC anti saccharomyces cerevisiae IG G (ASCAS)
PROVES FUNCIONALS
PR5331 Sobrecàrrega oral glucosa- sang
PR5332 Sobrecàrrega oral glucosa gestants- sang
PR5333 Sobrecàrrega prolongada de glucosa- sang
PR5334 Corba d'insulina- sang
PR5335 Estimulació cortisol després d'ACTH- sang
PR5336 Prova de la corticoliberina- sang
PR5337 Estimulació de progesterona 17-hidroxi després d'ACTH- sang
PR5338 Corba d'aldosterona després de captopril- sang
PR5339 Corba d'aldosterona després de deambulació- sang
PR5340 Corba angiotensina I (ARP) després de deambulació- sang
PR5341 Megatest hipofisari- sang
PR5342 Supressió pèptido c amb insulina- sang
PR5343 Estimulació de GH després de glucagon- sang
PR5344 Prova de restricció aquosa- sang / orina
PR5345 Altres proves funcionals- sang
FÀRMACS, DROGUES I TÒXICS (SANG/ORINA)
PR5346 Acetaminofén (paracetamol)- sang
PR5347 Amikacina- sang
PR5348 Antidepressius tricíclics- sang
PR5349 Amitriptilina- sang
PR5350 Imipramina- sang
PR5351 Benzodiacepines- sang
PR5352 Nordiacepam- sang
PR5353 Oxacepam- sang
PR5354 Carbamazepina- sang
PR5355 Ciclosporina- sang
PR5356 Digoxina- sang
PR5357 Etanol- sang
PR5358 Everolimus- sang
PR5359 Fenitoïna - sang
PR5360 Fenobarbital- sang
PR5361 Gentamicina- sang
PR5362 Lamotrigina- sang
PR5363 Lidocaïna- sang
PR5364 Liti- sang
PR5365 Metanol- sang
PR5366 Metotrexat- sang
PR5367 Risperidona- sang
PR5368 Salicilats- sang
PR5369 Tacrolimus- sang
PR5370 Teofil·lina- sang
PR5371 Tobramicina- sang
PR5372 Topiramato- sang
PR5373 Valproato- sang
PR5374 Vancomicina- sang
PR5375 Sirolimus- sang
PR5376 Etanol- orina
PR5377 Salicilats- orina
PR5378 Drogues d'abús- orina
Per prova (inclou amfetamines, antidepresius tricíclics, barbitúrics, benzodiacepines, cocaïna derivats opiacis, metadona, metanfetamina, tetrahidrocannabinol, altres drogues d'abús)
PR5379 Altres proves
MARCADORS TUMORALS
PR5380 AG CA 125 (AG carbohidratat 125)- sang
PR5381 AG CA 15.3 (AG carbohidratat 15.3)- sang
PR5382 AG CA 19.9 (AG carbohidratat 19.9)- sang
PR5383 AG CA 50 (AG carbohidratat 50)- sang
PR5384 AG CA 549 (AG carbohidratat 549)- sang
PR5385 AG CA 72.4 (AG carbohidratat 72.4)- sang
PR5386 AG cèl·lules escatoses SCC- sang
PR5387 AG polipeptídic tissular- sang
PR5388 AG prostàtic específic lliure (PSA lliure)- sang
PR5389 AG prostàtic específic (PSA)- sang
PR5390 Alfa fetoproteïna- sang
PR5391 CEA (AG carcinoembrionari)- sang
PR5392 Cromogranina a- sang
PR5393 Cytokeratina cyfra 21- 1- sang
PR5394 Enolasa especifica neuronal (NSE)- sang
PR5395 Neu en càncer mamari (Elisa)- sang
PR5396 Pèptid intestinal vasoactiu (VIP)- sang
PR5397 Proteïna relacionada amb PTH (PTH like)- sang
PR5398 Proteïna S-100 B- sang
PR5399 Subunitat a lliure d'hormones polipèptidiques- sang
PR5400 Neu en càncer mamari (Elisa)- teixits
PR5401 Receptor factor de creixement epidèrmic (Elisa)- teixits
PR5402 Receptors d'estrògens- teixits
PR5403 Receptors de progesterona- teixits
PR5404 Altres proves tissulars ncap- teixits
PR5405 Sistema major de histocompatibilitat (HLA)
PROVES ESPECIALS DE BIOQUÍMICA (SANG/ORINA)
PR5426 Fosfatasa alcalina frac. Hepàtica 1- sang
PR5427 Fosfatasa alcalina frac. Hepàtica 2- sang
PR5428 Fosfatasa alcalina frac. òssia- sang
PR5429 Fosfatasa alcalina frac. placentària- sang
PR5430 Fosfatasa alcalina isoenzims- sang
PR5431 Fosfatasa alcalina total intestinal- sang
PR5432 Histamina- sang
PR5434 Lactat- deshidrogenasa (LDH) isoenzims- sang
PR5435 Lactat- deshidrogenasa 1- sang
PR5436 Lactat- deshidrogenasa 2- sang
PR5437 Lactat- deshidrogenasa 3- sang
PR5438 Lactat- deshidrogenasa 4- sang
PR5439 Lactat- deshidrogenasa 5- sang
PR5440 Pèptid natriurètic atrial- sang
PR5441 Pèptid natriurètic cerebral (BNP)- sang
PR5444 Pro- pèptid natriurètic nt- sang
PR5449 Xilosa, D- sang
PR5455 Histamina- orina
PR5463 Xilosa, D'orina
ALTRES ANÀLISIS DE LÍQUIDS BIOLÒGICS I TEIXITS
PR5466 Anàlisi de càlculs biliars
PR5467 Anàlisi de càlculs renals
PR5479 Anàlisi de llavat broncoalveolar (BAL): estudi citològic cèl·lules mononuclears
PR5480 Anàlisi de llavat broncoalveolar (BAL): estudi citològic cèl·lules polimorfonuclears
PR5481 Anàlisi de llavat broncoalveolar (BAL):estudi citològic eritròcits
PR5482 Anàlisi de llavat broncoalveolar (BAL): estudi citològic altres cèl·lules
PR5486 Anàlisi de líquid cefaloraquidi: adenosina-desaminasa (ADIGA)
PR5487 Anàlisi de líquid cefaloraquidi: albúmina
PR5488 Anàlisi de líquid cefaloraquidi: aspecte
PR5491 Anàlisi de líquid cefaloraquidi: enzim convertidor angiotensina (ECA)
PR5492 Anàlisi de líquid cefaloraquidi: estudi citològic cèl·lules mononuclears
PR5493 Anàlisi de líquid cefaloraquidi: estudi citològic cèl·lules polimorfonuclears
PR5494 Anàlisi de líquid cefaloraquidi: estudi citològic eritròcits
PR5495 Anàlisi de líquid cefaloraquidi: estudi citològic altres cèl·lules
PR5496 Anàlisi de líquid cefaloraquidi: glucosa
PR5497 Anàlisi de líquid cefaloraquidi: lactato-deshidrogenasa (LDH)
PR5498 Anàlisi de líquid cefaloraquidi: lisozima
PR5499 Anàlisi de líquid cefaloraquidi: immunoglobulina G
PR5500 Anàlisi de líquid cefaloraquidi: PH
PR5501 Anàlisi de líquid cefaloraquidi: proteïnes totals
PR5504 Anàlisi de líquid de diàlisi: glucosa
PR5506 Anàlisi de líquid de diàlisi: PH
PR5507 Anàlisi de líquid de diàlisi: proteïnes totals
PR5510 Anàlisi de líquid nasal: eosinofília
PR5513 Anàlisi de líquid pericàrdic: anticossos anti nuclears (ANA)
PR5514 Anàlisi de líquid pericàrdic:aspecte
PR5515 Anàlisi de líquid pericàrdic: estudi citològic cèl·lules mononuclears
PR5516 Anàlisi de líquid pericàrdic: estudi citològic cèl·lules polimorfonuclears
PR5517 Anàlisi de líquid pericàrdic: estudi citològic eritròcits
PR5518 Anàlisi de líquid pericàrdic: glucosa
PR5519 Anàlisi de líquid pericàrdic: PH
PR5520 Anàlisi de líquid pericàrdic: proteïnes totals
PR5521 Anàlisi de líquid peritoneal: adenosina- desaminasa (ADIGA)
PR5522 Anàlisi de líquid peritoneal: albúmina
PR5523 Anàlisi de líquid peritoneal: amilasa
PR5524 Anàlisi de líquid peritoneal: aspecte
PR5525 Anàlisi de líquid peritoneal: antigen carcinoembrionari (CEA)
PR5527 Anàlisi de líquid peritoneal: estudi citològic cèl·lules mononuclears
PR5528 Anàlisi de líquid peritoneal: estudi citològic cèl·lules polimorfonuclears
PR5529 Anàlisi de líquid peritoneal: estudi citològic eritròcits
PR5530 Anàlisi de líquid peritoneal: estudi citològic altres cèl·lules
PR5531 Anàlisi de líquid peritoneal: glucosa
PR5532 Anàlisi de líquid peritoneal: lactat-deshidrogenasa (LDH)
PR5533 Anàlisi de líquid peritoneal: PH
PR5534 Anàlisi de líquid peritoneal: proteïnes totals
PR5535 Anàlisi de líquid peritoneal: triglicèrids
PR5536 Anàlisi de líquid pleural: adenosina-desaminasa (ADIGA)
PR5537 Anàlisi de líquid pleural: albúmina
PR5538 Anàlisi de líquid pleural: amilasa
PR5539 Anàlisi de líquid pleural: anticossos anti nuclears (ANA)
PR5540 Anàlisi de líquid pleural: aspecte
PR5542 Anàlisi de líquid pleural: antigen carcinoembrionari (CEA)
PR5544 Anàlisi de líquid pleural: enzim convertidor angiotensina (ECA)
PR5545 Anàlisi de líquid pleural: estudi citològic cèl·lules mononuclears
PR5546 Anàlisi de líquid pleural: estudi citològic cèl·lules polimorfonuclears
PR5547 Anàlisi de líquid pleural: estudi citològic eosinòfils
PR5548 Anàlisi de líquid pleural: estudi citològic eritròcits
PR5549 Anàlisi de líquid pleural: estudi citològic altres cèl·lules
PR5551 Anàlisi de líquid pleural: glucosa
PR5552 Anàlisi de líquid pleural: triglicèrids
PR5553 Anàlisi de líquid pleural: lactat-deshidrogenasa (LDH)
PR5554 Anàlisi de líquid pleural: PH
PR5555 Anàlisi de líquid pleural: proteïnes totals
PR5556 Anàlisi de líquid seminal: aspecte
PR5564 Anàlisi de líquid sinovial: adenosina-desaminasa (ADIGA)
PR5565 Anàlisi de líquid sinovial: aspecte
PR5566 Anàlisi de líquid sinovial: complement C3
PR5567 Anàlisi de líquid sinovial: complement C4
PR5569 Anàlisi de líquid sinovial: estudi citològic cèl·lules mononuclears
PR5570 Anàlisi de líquid sinovial: estudi citològic cèl·lules polimorfonuclears
PR5571 Anàlisi de líquid sinovial: estudi citològic eritròcits
PR5572 Anàlisi de líquid sinovial: estudi citològio altres cèl·lules
PR5573 Anàlisi de líquid sinovial: glucosa
PR5574 Anàlisi de líquid sinovial: PH
PR5575 Anàlisi de líquid sinovial: proteïnes totals
PR5579 Anàlisi d'altres líquids biològics: adenosina- desaminasa (ADIGA)
PR5580 Anàlisi d'altres líquids biològics: amilasa
PR5581 Anàlisi d'altres líquids biològics: aspecte
PR5582 Anàlisi d'altres líquids biològics: complement components
PR5583 Anàlisi d'altres líquids biològics: enzim convertidor angiotensina (ECA)
PR5584 Anàlisi d'altres líquids biològics: estudi citològic
PR5585 Anàlisi d'altres líquids biològics: glucosa
PR5586 Anàlisi d'altres líquids biològics: immunoglobulina A (IGA)
PR5587 Anàlisi d'altres líquids biològics: immunoglobulina a secretora (IGA)
PR5588 Anàlisi d'altres líquids biològics: immunoglobulina G (IGG)
PR5589 Anàlisi d'altres líquids biològics: immunoglobulina M (IGM)
PR5590 Anàlisi d'altres líquids biològics: lactat-deshidrogenasa (LDH)
PR5591 Anàlisi d'altres líquids biològics: lisozima
PR5593 Anàlisi d'altres líquids biològics: PH
PR5595 Anàlisi d'altres líquids biològics: proteïnes totals
PR5598 Anàlisi d'altres líquids biològics: triglicèrids
Sis. Es modifiquen les descripcions dels codis de l'epígraf C.6. «Hematologia i Banc de sang hospitalari», que s'indiquen a continuació:
CODI DESCRIPCIÓ
PR6199 Altres tècniques de biologia molecular (no compreses en altres apartats)
PR6200 Tècniques de citogenètica (no compreses en altres apartats)
Set. S'afigen els codis següents a l'epígraf C.6. «Hematologia i Banc de sang hospitalari»:

Vuit. S'afig un nou codi a l'epígraf C.10. «Anatomia patològica», amb la redacció següent:

Nou. Es modifica la descripció del codi de l'epígraf C.11. «Altres proves diagnòstiques i terapèutiques», que s'indica a continuació:
CODI DESCRIPCIÓ
PR1101 Altres endoscòpies no compreses en altres apartats
Deu. Es modifica el codi del servici PR1106 «Altres proves diagnòstiques i terapèutiques no compreses en altres apartats» de l'epígraf C.11. «Altres proves diagnòstiques i terapèutiques, que passa a denominar-se de la forma següent:

CODI DESCRIPCIÓ
PR1104 Altres proves diagnòstiques i terapèutiques no compreses en altres apartats
Onze. S'afigen nous codis a l'epígraf C.16. «Procediments de reproducció assistida i diagnòstic prenatal», amb la redacció següent:

Dotze. S'afig un nou codi de l'epígraf C.20. «Terapèutica hiperbàrica», amb la redacció següent:

Tretze. S'afig un nou epígraf C.27. «Endoscòpies urològiques», amb la redacció següent:

Catorze. S'afig un nou epígraf C.28. «Proves funcionals de medicina digestiva», amb la redacció següent:

Quinze. S'afig un nou epígraf C.29. «Proves de genètica», amb la redacció següent:

Setze. S'afig un nou epígraf C.30. «Proves d'oftalmologia», amb la redacció següent:
C.30 Tècniques diagnòstiques i terapèutiques no quirúrgiques d'oftalmologia (*)

          
(*) Les tècniques diagnòstiques i terapèutiques no quirúrgiques d'oftalmologia, realitzades amb suport de tècniques de neurofisiologia, bioquímica o d'anatomia patològica, es liquidaran segons les tarifes corresponents dels apartats C.4 Neurofisiologia, C.5 Bioquímica i C.10 Anatomia patològica.
Article 25
S'afig un nou epígraf E.6 «Programes preventius» en la lletra E de l'apartat dos de l'article 173 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:
«E.6. Programes preventius.
En el supòsit de l'apartat 1 de l'article 171 d'esta llei, la prestació dels servicis d'assistència sanitària i farmacèutica que es faciliten amb motiu de la realització de les activitats preventives incloses en la cartera de servicis comuns d'atenció primària del Sistema Nacional de Salut, es liquidaran per mitjà de l'aplicació de les regles següents:
1. Vacunacions en tots els grups d'edat i, si és el cas, grups de risc, incloses en els programes de vacunació oficials, així com aquelles que puguen indicar-se, en població general o grups de risc, per situacions en què raons epidemiològiques així ho aconsellen, que es realitzen en els centres sanitaris públics dependents de l'administració sanitària valenciana o per personal sanitari adscrit a esta:
L'import exigible per cada acte de vacunació serà el resultat d'addicionar a l'import de la tarifa establida en l'apartat dos, epígraf B, d'este article, per al codi AM0411 «Injectables, cures, presa de mostres i altres cures d'infermeria», o , si és el cas, per al codi AM0412, «Cures d'infermeria a domicili», en el cas que la vacuna s'administre fora del centre sanitari, l'import corresponent al cost d'adquisició de la vacuna administrada, inclosos impostos.
En l'import exigible per cada acte de vacunació no s'inclouen aquelles altres prestacions que es realitzen a la persona assistida amb motiu o ocasió d'este acte, com ara consultes de medicina general o altres, que tinguen assignada una tarifa específica en la resta d'epígrafs de l'apartat dos d'este article, les quals es liquidaran separadament, pel seu import corresponent.
2. Activitats per a previndre l'aparició de malalties actuant sobre els factors de risc (prevenció primària) o per a detectar-les en fase presimptomàtica, per mitjà de cribatge o diagnòstic precoç (prevenció secundària):
L'import exigible pels servicis sanitaris prestats amb ocasió de la realització d'estes activitats serà el que resulte d'aplicar les tarifes arreplegades en l'epígraf B, de l'apartat dos d'este article, «Atenció ambulatòria», i s'haurà d'afegir, si és el cas, els procediments diagnòstics i terapèutics especificats en l'epígraf C, «Procediments diagnòstics i terapèutics», així com qualsevol altre concepte que resulte aplicable entre els especificats en l'epígraf E», «Altres conceptes.»
Article 26
Es crea l'apartat quatre de l'article 173 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:
«Quatre. En el cas que l'assistència sanitària o farmacèutica s'efectue per la Generalitat amb mitjans assistencials diferents dels seus propis, per mitjà del recurs a la contractació amb altres proveïdors assistencials, ja siga en règim de concert o una altra modalitat de contractació diferent de la concessió administrativa per a la gestió de servicis sanitaris, es reclamarà als obligats al pagament l'import dels servicis i prestacions facilitats, aplicant la tarifa que estos tinguen establida específicament en este article, o, si no n'hi ha, l'import corresponent al cost facturat pel proveïdor, impostos inclosos.»
Article 27
Es modifica l'article 177 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, en els termes següents:
U. Es modifiquen els imports del tipus de producte o servici corresponents als codis que, a continuació, es detallen:

Dos. S'afigen nous codis, amb la redacció i els imports següents:

Article 28
Es modifica el Grup VI de l'apartat u de l'article 181 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, en els termes següents:

U. Es modifiquen les denominacions dels servicis i actuacions inherents a productes sanitaris que a continuació es detallen, en els termes següents:
«3. Procediment d'atorgament de llicència prèvia a l'obertura i funcionament d'establiments d'òptica, de fabricació «a mida» i de venda al públic, amb adaptació individualitzada, de productes sanitaris.
4. Procediment de modificació de la llicència d'obertura i funcionament d'establiments d'òptica, de fabricació «a mida» i de venda al públic, amb adaptació individualitzada, de productes sanitaris inherents a variacions estructurals en els seus locals o a trasllats de domicili.
5. Procediment de revalidació de la llicència d'obertura i funcionament d'establiments de fabricació «a mida» i de venda al públic, amb adaptació individualitzada, de productes sanitaris.»
Dos. Se suprimixen els epígrafs que a continuació es detallen:
«3.3 Establiments de distribució.
4.3 Establiments de distribució.
5.2 Establiments de distribució.»
Article 29
U. Es modifica l'epígraf 5.5 de l'article 189 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, en els termes següents:
«5.5. Altres certificats:
5.5.1 Certificats simples: 10 euros, cada un.
5.5.2 Certificats tècnics: 15,50 euros, cada un.»
Dos. Es crea un nou epígraf 5.10 en l'article 189 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:
«5.10. Expedició de duplicats de documents oficials: 10 euros, cada un.»
Tres. Es creen quatre nous epígrafs 12, 13, 14 i 15 en l'article 189 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:
«12. Autoritzacions de distintes entitats:
1.2.1. Autoritzacions d'organismes de control autoritzats per a inspeccions inicials i periòdiques en matèria d'indústria: 150,99 euros.
12.2. Alta/baixa d'usuaris en sistema AIRE: 10,08 euros.
13. Autorització de reformes d'importància generalitzades en vehicles de qualsevol tipus: 99,79 euros.
14. Alta/renovació d'inscripció en el Registre de Control Metrològic: 85,89 euros.
15. Discrepàncies suscitades en relació amb instal·lacions del sector energètic competència de la Generalitat: 33 euros.»
Article 30
Queda sense contingut el capítol VII «Taxa per prestació de servicis en matèria d'execució d'obres per contracta» del títol VIII «Taxes en matèria d'agricultura, pesca i alimentació», i els articles 229, 230, 231 i 232 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell.
Article 31
Es modifica l'article 286 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:
«Article 286. Tipus de gravamen.
La quantia de la taxa es fixa en 250 euros.»
Article 32
Es modifica l'article 287 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:
«Article 287. Bonificacions.
La tarifa d'esta taxa podrà ser objecte d'una bonificació del 20 per 100 per als sol·licitants registrats en el Sistema Comunitari de Gestió i Auditoria Mediambientals (EMAS) o amb certificació conforme a la norma ISO 14001.
La dita bonificació estarà subjecta a la condició que els productes amb etiquetatge ecològic complisquen plenament els criteris de l'etiqueta ecològica de la Unió Europea, durant el període de validesa del contracte.
A este efecte, el sol·licitant s'haurà de comprometre expressament, en la seua política mediambiental, a garantir que els seus productes complisquen estos criteris, i este compromís s'haurà d'incorporar de forma adequada en els objectius mediambientals detallats.
Els sol·licitants conformes a la norma ISO 14001 hauran de demostrar cada any el compliment d'este compromís. Els sol·licitants registrats en l'EMAS hauran de trametre una vegada a l'any una còpia de la seua declaració mediambiental verificada.»
Article 33
Queden sense contingut el capítol X «Taxa anual per utilització de l'etiqueta ecològica» del títol IX «Taxes en matèria de medi ambient» i els articles 289, 290, 291, 292 i 293 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell.
Article 34
Es modifica l'apartat u de l'article 314 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, en els termes següents:
«Article 314. Fet imposable.
U. Constituïx el fet imposable de la taxa, sempre que no estiguen tipificats específicament en altres taxes, l'ús comú especial o l'ús privatiu dels béns de domini públic de la Generalitat, que es facen per concessions, autoritzacions o una altra forma d'adjudicació per part dels òrgans competents de l'administració autonòmica, així com l'emissió d'informes i la realització de les inspeccions amb este fi.»
Article 35
Es modifica l'article 317 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, en els termes següents:
«Article 317. Bases i tipus de gravamen.
U. En els casos d'ocupació del domini públic viari de la Generalitat, la quota serà el resultat de l'aplicació de les tarifes següents:
Tarifa 1. Concessió d'autoritzacions per a la realització d'obres i instal·lacions en zones de domini públic de la carretera en sòl no classificat com a urbà o urbanitzable.
1.1 Per construcció de passos sobre cuneta per a vianants i carruatges o accés a les carreteres de la Comunitat Valenciana, per metre quadrat o fracció: 21,30 euros.
1.2 Per l'encreuament de línies aèries de conducció elèctrica i de comunicació amb les carreteres:
a. En línies elèctriques d'alta o mitja tensió:
T = 8,24 euros × arrel quadrada de V × S
Sent:
T = La quantia de la taxa.
S = Secció total dels conductors en mil·límetres quadrats.
V = Tensió en quilovolts.
b. En línies elèctriques de baixa tensió i línies de comunicacions, siga quin siga el nombre i la secció dels conductors: 168,28 euros.
1.3. Per obertura de rases per a instal·lació de noves conduccions de servicis públics d'interés general i connexió a estos, incloent-hi la col·locació de canonades i equips. Per metre lineal: 42,36 euros.
1.4. Per excavació i instal·lació de pous de registre, arquetes o cambres en les conduccions de l'apartat anterior. Per unitat: 105,81 euros.
1.5. Per la instal·lació de cartells informatius i de senyals reglamentaris inclosos en el Codi de Circulació. Per unitat: 38,07 euros.
Tarifa 2. Concessió d'autoritzacions per a la realització d'obres i instal·lacions en zones de protecció de la carretera en sòl no classificat com a urbà o urbanitzable.
2.1. Per obertura de rasa i instal·lació de séquies de reg, revestides o sense revestir. Per metre lineal: 2,82 euros.
2.2. Per col·locació de suports per a línies aèries de comunicacions o elèctriques de mitja i baixa tensió. Per unitat: 42,51 euros.
2.3. Per instal·lació d'aparells distribuïdors de gasolina i depòsits en estacions de servici existents. Per metre quadrat d'ocupació: 14,19 euros.
2.4. Per pavimentació d'accessos amb paviment rígid o flexible. Per metre quadrat: 0,89 euros.
2.5. Per instal·lació de tancaments diàfans o amb 1 metre màxim d'obra de fàbrica i resta, fins a 2 metres, amb tela metàl·lica. Per metre lineal: 0,70 euros.
2.6. Per col·locació de cartells d'activitat autoritzables per la Llei 6/1991, de 27 de març, de carreteres de la Comunitat Valenciana. Per metre quadrat: 7,23 euros.
2.7. Per ocupació de la zona de protecció amb vetladors, quioscos, tendals i instal·lacions provisionals, per un termini màxim de sis mesos. Per metre quadrat d'ocupació: 1,47 euros.
Tarifa 3. Emissió d'informes i realització d'inspeccions, arreplegades en la respectiva autorització, sobre execució d'obres i instal·lacions en zones de domini públic i protecció de la carretera.
3.1. Per emissió d'informes amb dades de camp. Per informe: 67,95 euros.
3.2. Per realització d'inspeccions. Per inspecció: 50,97 euros.
Tarifa 4. Concessió d'altres autoritzacions per a la realització d'obres o instal·lacions en zones de domini públic i protecció de la carretera.
4.1. Per cada autorització de reparació d'instal·lacions existents amb autorització anterior i sense modificació de característiques: 67,95 euros.
4.2. Per cada autorització d'obres en zona de domini públic en sòl urbà o urbanitzable: 67,95 euros.
Dos. En els supòsits d'ús comú especial o ús privatiu de béns demanials que no formen part del domini públic viari de la Generalitat, el tipus de gravamen serà:
a) En els casos d'ús privatiu, del 5 per 100 de la base constituïda pel valor de la part del bé efectivament ocupat i, si és el cas, de les instal·lacions ocupades, prenent com a referència el valor de mercat dels immobles pròxims de naturalesa anàloga.
b) En els casos d'ús comú especial, el 100 per 100 de la base constituïda per la utilitat que report l'ús durant el corresponent període. »
Article 36
Es modifica l'apartat u de l'article 318 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, en els termes següents:
«Article 318. Meritació i pagament.
U. La meritació de la taxa es produirà en el moment de l'atorgament de l'autorització, concessió o adjudicació i, si és el cas, de la seua renovació, o en el de la realització del corresponent informe o inspecció. No obstant això, el seu pagament s'exigirà per anticipat, en el moment en què es formule la sol·licitud.»
Article 37
Es crea un nou títol XIII, amb la denominació «Taxes per direcció i inspecció d'obres, en el Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell i, dins d'este, un capítol únic, «Taxa per direcció i inspecció d'obres públiques de la Generalitat», que inclou els articles 319, 320, 321 i 322, amb la redacció següent:
«TÍTOL XIII
Taxes per direcció i inspecció d'obres
CAPÍTOL ÚNIC
Taxa per direcció i inspecció d'obres públiques
de la Generalitat
Article 319. Fet imposable.
Constituïx el fet imposable d'esta taxa la prestació de treballs facultatius de replantejament, direcció, inspecció i liquidació d'obres públiques gestionades per la Generalitat.
Article 320. Subjecte passiu.
Són subjectes passius d'esta taxa els adjudicataris d'obres públiques de la Generalitat en relació amb les quals es presten els servicis a què es referix l'article anterior.
Article 321. Bases i tipus de gravamen.
La taxa s'exigirà conforme al que disposa el quadre de tarifes següent:

Article 322. Meritació.
La taxa es meritarà quan es preste el corresponent servici.»
Article 38
S'afegeix un apartat quart a l'article 35, Exempcions i bonificacions, del text refós de la Llei de taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, amb la redacció següent:
«Quatre. S'aplicarà una bonificació del 10 % de la quota de les tarifes de l'epígraf 1, Admissió a proves selectives, de l'article següent, acumulable a les de l'apartat tres d'aquest article, quan la presentació de la sol·licitud de participació en les proves es faça per mitjans telemàtics. »
CAPÍTOL II
De la modificació de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el Tram Autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits
Article 39
Se suprimix l'article tercer de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits.
Article 40
Es modifica el paràgraf primer de l'apartat u de l'article quart de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, amb la redacció següent:
«U. Les deduccions autonòmiques a què es referix l'article 46.1.c de la Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la qual es regula el sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d'autonomia i es modifiquen determinades normes tributàries, són les següents:»
Article 41
Es modifica l'article seté de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, amb la redacció següent:
«Article seté. Deduccions autonòmiques.
Sense perjuí del que disposa el paràgraf segon de la lletra a, en el punt 2.n de la lletra e, en el paràgraf primer de la lletra h, en el punt 1.r de la lletra i, en el paràgraf tercer de la lletra j, en el paràgraf segon de la lletra k, en el paràgraf segon de la lletra l, en el punt 5.é de lletra n, en el punt 4.t de la lletra o, en el paràgraf segon de la lletra p, en els números 2.2) i 3) de la lletra t i en el paràgraf primer i en el número 2) del paràgraf segon de la lletra u de l'apartat u de l'article quart d'esta llei, s'imputaran a la unitat familiar aquelles deduccions autonòmiques que hagen correspost als seus distints membres si estos han optat per la tributació individual, tenint en compte per a això les regles d'individualització dels distints components de renda continguts en la normativa estatal reguladora de l'impost.»
Article 42
U. Es modifica el paràgraf quart de l'apartat u de l'article quinze de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, que queda redactat en els termes següents:
«En els supòsits de màquines tipus «B» i tipus «C» que es troben en situació de suspensió temporal de l'explotació a la data de meritació de l'impost, quan l'alçament de la dita suspensió produïsca efectes amb posterioritat al 30 de juny, es pagarà el 50 per 100 de la taxa, que es farà efectiu en els pagaments fraccionats dels mesos d'octubre i desembre.»
Dos. Es modifica l'apartat dos de l'article quinze de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, que queda redactat en els termes següents:
«Dos. Els tipus de gravamen de la taxa que grava els jocs de sort, envit o atzar, en la seua modalitat de gravamen sobre establiments diferents de casinos de joc, són:
1. Amb caràcter general: el 23 per 100.
2. En el joc del bingo:
a) Per als primers 200.000 euros de l'import acumulat del valor facial dels cartons adquirits en el curs de l'any natural: el 0 per 100.
b) Per als restants: el 23 per 100.
En el joc del bingo, l'ingrés de la taxa s'efectuarà en el moment de l'adquisició dels cartons.»
Tres. S'introduïx un nou apartat quatre en l'article quinze de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, amb la redacció següent:
«Quatre. El tipus de gravamen de la taxa sobre rifes, tómboles, apostes i combinacions aleatòries, en la seua modalitat d'apostes sobre esdeveniments esportius, de competició o d'un altre caràcter, prèviament determinats, és del 10 per 100 de l'import constituït per la diferència entre la suma total de les quantitats apostades i l'import dels premis derivats d'aquelles obtinguts pels participants.
En este cas, l'ingrés de la taxa haurà d'efectuar-se en els vint primers dies naturals del mes següent a aquell en què es produïsca la meritació.»
CAPÍTOL III
De la modificació del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 juny de 1991, del Consell
Article 43
Es modifica l'apartat 3 de l'article 12 del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu, de 26 de juny de 1991, del Consell, amb la redacció següent:
«3. Sense perjuí del que establix l'article 12 bis d'esta llei, no es podrà transigir judicialment o extrajudicialment sobre els drets de la hisenda de la Generalitat, ni sotmetre a arbitratge les conteses que se susciten sobre estos, sinó per mitjà de decret acordat pel Consell de la Generalitat, que, en el cas de les transaccions, serà a proposta de la conselleria competent en matèria d'hisenda.»
Article 44
S'afig l'article 12 bis al Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu, de 26 de juny de 1991, del Consell, amb la redacció següent:
«1. Sense perjuí de les prerrogatives establides per a cada dret de naturalesa pública per la seua normativa reguladora, la seua gestió recaptatòria s'efectuarà, si és el cas, conforme als procediments administratius corresponents i gaudirà de les prerrogatives establides per als tributs en la Llei General Tributària, i de les previstes en el Reglament General de Recaptació.
2. El caràcter privilegiat dels crèdits de la Hisenda Pública de la Generalitat atorga a esta el dret d'abstenció en els processos concursals, en el curs dels quals, no obstant això, podrà subscriure els acords o convenis previstos en la legislació concursal, així com acordar, de conformitat amb el deutor i amb les garanties que s'estimen oportunes, unes condicions singulars de pagament, que no poden ser més favorables per al deutor que les arreplegades en l'acord o conveni que posen fi al procés judicial. Igualment, podrà acordar la compensació d'estos crèdits, en els termes previstos en la normativa reguladora dels ingressos públics.
Per a la subscripció dels acords i convenis a què es referix el paràgraf anterior, la competència correspon al conseller en matèria d'hisenda, qui podrà delegar la dita competència en altres òrgans de la seua conselleria.»
CAPÍTOL IV
De la modificació de la Llei 4/1988, de 3 de juny, del Joc
de la Comunitat Valenciana
Article 45
Es modifica l'article 5 de la Llei 4/1988, de 3 de juny, del Joc de la Comunitat Valenciana, que queda redactat en els termes següents:
«Article 5. Requisits dels jocs
1. Els jocs i les apostes permesos només es podran practicar amb els requisits, les condicions i en els establiments, llocs i espais assenyalats en esta llei i les seues disposicions reglamentàries.
2. La pràctica dels jocs i apostes regulats en esta llei podrà realitzar-se de forma presencial o a través dels mitjans electrònics, telemàtics o de comunicació a distància en les condicions i amb els requisits que reglamentàriament es determinen.»
Article 46
Es modifica el punt 1 de l'article 8 de la Llei 4/1988, de 3 de juny, del Joc de la Comunitat Valenciana, que queda redactat en els termes següents:
«1. El joc del bingo només es podrà practicar en les sales expressament autoritzades a este efecte, amb els cartons homologats oficialment, la venda dels quals haurà d'efectuar-se dins de la sala on el joc es desenvolupe, o a través dels mitjans assenyalats en l'article 5,2 de la present llei per l'entitat o societat titular de la sala autoritzada.»
Article 47
S'afig la lletra n a l'article 23 de la Llei 4/1988, de 3 de juny, del Joc de la Comunitat Valenciana, que queda redactada de la manera següent:
«n. La participació com a jugadors directament o per mitjà de terceres persones, dels que intervinguen en l'esdeveniment objecte del joc o de l'aposta, que puguen influir en el resultat d'este esdeveniment, i que ho tinguen prohibit en virtut de la present llei o dels reglaments que la despleguen, així com la dels seus cònjuges, ascendents i descendents en línia directa de primer grau.»
CAPÍTOL V
De la modificació de la Llei 3/1993, de 9 de desembre,
Forestal de la Comunitat Valenciana
Article 48
Es modifica l'article 12.2 de la Llei 3/1993, Forestal de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la manera següent:
«2. L'administració podrà autoritzar les ocupacions, concessions, servituds i la resta de drets reals si són compatibles amb la persistència dels valors naturals de les forests demanials i d'utilitat pública i dels protectors. La seua duració serà per temps determinat, i el període màxim serà fixat reglamentàriament.
Esta utilització privativa, en el cas de les forests de domini públic i utilitat pública, generarà una contraprestació equivalent a favor de l'administració propietària de la forest que podrà fer-se efectiva per mitjà de l'execució pel beneficiari d'un projecte de millora del medi forestal, que es desenvoluparà durant tot el període d'afecció a la forest d'utilitat pública.
Este projecte s'executarà sota la direcció de l'administració forestal, que fixarà la quantia anual de l'actuació i les seues actualitzacions.
En el cas que la contraprestació es faça mitjançant un ingrés, aquest tindrà la consideració d'aprofitament.
L'administració podrà revocar estes autoritzacions per causa declarada d'incompatibilitat dels drets d'ocupació amb els interessos i objectius forestals regulats en esta llei, sense perjuí de la indemnització que pertoque, si és el cas.»
Article 49
Es modifica l'article 31 de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, forestal de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la manera següent:
«1. Els aprofitaments en terrenys forestals, siga quina siga la naturalesa de la muntanya, necessitaran autorització expressa de l'administració forestal competent, excepte els supòsits prevists en els apartats següents.
2. Per als aprofitaments que s'efectuen d'acord amb instruments de gestió expressament aprovats per l'administració forestal, n'hi haurà prou que l'interessat presente una declaració responsable, en la qual es manifeste, sota la seua responsabilitat, la descripció de les actuacions que s'hi pensen fer, amb la data i el lloc de l'execució corresponents, que es troben previstes en un instrument de gestió aprovat per l'administració, referenciant-lo amb indicació del títol, data i òrgan que el va aprovar, i qualsevol altra dada que permeta la identificació inequívoca de l'instrument, i el compromís d'executar-les d'acord amb el que hi ha previst en l' instrument.
3. Per als aprofitaments de llenyes de coníferes, i els que siguen necessaris per al manteniment i la millora de les plantacions forestals, n'hi haurà prou amb la comunicació prèvia.
4. No necessitaran autorització, comunicació prèvia ni declaració responsable, llevat que estiga regulat expressament, l'extracció de llenya residual d'aprofitaments per a fusta o de neteges i podes amb destinació a usos domèstics, i la recollida consuetudinària episòdica de fruites, plantes i bolets, amb consentiment tàcit del propietari, si bé podrà regular-se'n l'exercici i fins i tot prohibir-se totalment quan aquest resulte greument perjudicial, per la intensitat o altres causes, per a la flora, la fauna o algun dels objectius d'aquesta llei.
5. Els instruments de gestió i les autoritzacions fixaran, si escau, els condicionaments tècnics a què hauran de sotmetre's els aprofitaments forestals i el termini de vigència corresponent.»
Article 50
S'afegeix un nou apartat f a l'article 33 de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, forestal de la Comunitat Valenciana, en els termes següents:
«f) Si foren necessàries a les plantacions forestals per al compliment dels objectius de producció d'aquestes. Tanmateix, si aquestes s'efectuen d'acord amb instruments de gestió expressament aprovats per l'administració forestal, n'hi haurà prou que l'interessat presente una declaració responsable, en la qual es manifeste, sota la seua responsabilitat, la descripció de les actuacions que s'hi pensen fer, amb la data i el lloc de l'execució corresponents, que es troben previstes en un instrument de gestió aprovat per l'administració, referenciant-lo amb indicació del títol, data i òrgan que el va aprovar, i qualsevol altra dada que permeta la identificació inequívoca de l'instrument, i el compromís d'executar-les d'acord amb el que hi ha previst en l' instrument.»
Article 51
Es modifica l'apartat 1 de l'article 34 de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, forestal de la Comunitat Valenciana, que quedarà redactat com segueix:
«1. Les rompudes de terrenys forestals, quan no tinguen com a objecte una repoblació forestal o plantació forestal, requeriran l'autorització expressa de l'administració forestal, encara que es tracte de sòls aptes tècnicament i econòmicament per al cultiu agrícola o l'establiment d'activitats agropecuàries. Tanmateix, per a aquelles rompudes que requeresquen autorització, si es troben previstes en un instrument de gestió forestal aprovat expressament per l'administració forestal competent, sempre que la superfície a rompre siga igual o inferior a 10 ha i el pendent siga inferior al 15 % (mesura, com a màxim, a escala de subparcel·la cadastral), n'hi haurà prou que l'interessat presente una declaració responsable, en la qual es manifeste, sota la seua responsabilitat, la descripció de les actuacions que s'hi pensen fer, amb la data i el lloc de l'execució corresponents, que es troben previstes en un instrument de gestió aprovat per l'administració, referenciant-lo amb indicació del títol, data i òrgan que el va aprovar, i qualsevol altra dada que permeta la identificació inequívoca de l'instrument, i el compromís d'executar-les d'acord amb el que hi ha previst en l' instrument.
L'autorització de les rompudes que queden subsumides en procediments regulats en la normativa forestal quedarà implícita en l'autorització del procediment corresponent.»
Article 52
Es modifica l'article 35 de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, forestal de la Comunitat Valenciana, que quedarà redactat de la manera següent:
«Article 35
1. La treta o extracció dels productes forestals s'efectuarà a través de les vies prèviament autoritzades per l'administració.
2. Per a les vies de treta previstes en un instrument tècnic de gestió, aprovat expressament per l'administració forestal, n'hi haurà prou que l'interessat presente una declaració responsable, en la qual es manifeste, sota la seua responsabilitat, la descripció de les actuacions que s'hi pensen fer, amb la data i el lloc de l'execució corresponents, que es troben previstes en un instrument de gestió aprovat per l'administració, referenciant-lo amb indicació del títol, data i òrgan que el va aprovar, i qualsevol altra dada que permeta la identificació inequívoca de l'instrument, i el compromís d'executar-les d'acord amb el que hi ha previst en l' instrument.
3. Les vies són accessos temporals, associats a l'extracció de recursos objecte d'aprofitament i que s'executen en el moment de l'extracció de l'aprofitament per al fi del qual s'utilitzen. El traçat i la densitat seran els estrictament necessaris per al fi de l'extracció, i es detallaran en el corresponent instrument tècnic de gestió o, si no n'hi ha, s'indicaran en la sol·licitud de l'aprofitament a què va lligat. Queda prohibit l'accés durant la vida útil d'aquestes als vehicles de motor aliens a l'aprofitament, i hauran de fer-se les accions necessàries per a la clausura, la reparació i la restauració, una vegada acabe l'extracció dels aprofitaments per a la qual es va executar.»
Article 53
Es modifica l'apartat b de l'article 48 de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, forestal de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la manera següent:
«b) Es prohibeix el canvi d'ús dels terrenys forestals, entès com a tal tota actuació material o acte administratiu que faça perdre a la muntanya el caràcter forestal, sense la deguda autorització administrativa, excepte en els casos prevists en la normativa forestal.
Per decret del Consell, es podran regular procediments i establir condicions per a canvis d'ús forestal a agrícola, i per als casos en què, sense esdevenir-se canvi d'ús forestal, es modifique substancialment la coberta vegetal de la muntanya, s'establirà si n'hi haurà prou que l'interessat presente una declaració responsable, o se n'extingirà autorització.»
Article 54
Es modifica l'apartat d de l'article 48 de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, forestal de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la manera següent:
«d) Les repoblacions i plantacions forestals es faran d'acord amb el que hi ha previst en els programes respectius, amb l'autorització prèvia administrativa. Tanmateix, quan es tracte de repoblacions i plantacions forestals en superfícies menors o iguals a 25 ha que es troben previstes en un instrument de gestió forestal, aprovat expressament per l'administració forestal competent, n'hi haurà prou que l'interessat presente una declaració responsable, en la qual es manifeste, sota la seua responsabilitat, la descripció de les actuacions que s'hi pensen fer, amb la data i el lloc de l'execució corresponents, que es troben previstes en un instrument de gestió aprovat per l'administració, referenciant-lo amb indicació del títol, data i òrgan que el va aprovar, i qualsevol altra dada que permeta la identificació inequívoca de l'instrument, i el compromís d'executar-les d'acord amb el que hi ha previst en l' instrument.»
Article 55
Es modifica el punt c de l'apartat 2 de l'article 49 de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, forestal de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la manera següent:
«c) La lluita contra les plagues que puguen afectar-lo i l'eliminació de les restes de tales, quan hi haja un risc manifest de plagues o incendis, o qualsevol altre que puga afectar negativament l'estabilitat de l'ecosistema.»
Article 56
Es modifica l'apartat d de l'article 63 de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, forestal de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com segueix:
«d) La construcció de camins rurals, carreteres i pistes forestals, o l'ampliació en més d'un 40 % de l'ample de caixa, quan no estiguen sotmesos a declaració d'impacte, no siguen necessàries per a la defensa contra incendis i tinguen una longitud del traçat superior a 500 metres, o l'ample inicial de la plataforma siga igual o superior a 4 metres.»
Article 57
Es modifica l'apartat f de l'article 63 de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, forestal de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com segueix:
«f) Les rompudes de terrenys forestals, quan no tinguen com a objecte una repoblació o plantació forestal, si es fan en una superfície major a 10 ha, quan no haja de sotmetre's a declaració d'impacte ambiental.»
CAPÍTOL VI
De la modificació de la Llei 11/1994, de 27 de desembre,
d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana
Article 58
Es modifica l'article 1.1 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, amb la redacció següent:
«1. La present llei té com a objecte establir el règim aplicable als espais naturals protegits i als espais protegits de la Xarxa Natura 2000 a la Comunitat Valenciana.»
Article 59
Es modifica el títol de l'article 3 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, i s'hi introduïx un nou apartat 3, en els termes següents:
«Article 3, Classes d'espais naturals protegits i d'espais protegits Xarxa Natura 2000.
3. De conformitat amb el que establix la Llei 42/2007, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat són espais protegits de la Xarxa Natura 2000, i en formen part:
a) els Llocs d'Importància Comunitària fins a la seua designació com a Zones Especials de Conservació,
b) les Zones Especials de Conservació,
c) les Zones d'Especial Protecció per a les Aus.»
Article 60
S'introduïx un nou capítol II bis en el títol I de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, amb la redacció següent:
«Capítol II bis.
Règim general dels Espais Protegits Xarxa Natura 2000
Article 14 bis. Zones d'Especial Protecció per a les Aus
Les Zones d'Especial Protecció per a les Aus, que podran denominar-se abreviadament «ZEPA», són aquells espais del territori de la Comunitat Valenciana declarats com a tals per ser els més adequats en nombre i superfície per a la conservació de les espècies d'aus incloses en l'annex IV de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat, i de les aus migratòries de presència regular, per a aplicar-hi mesures especials de conservació dels seus hàbitats a fi d'assegurar la seua supervivència i reproducció.
Article 14 ter. Llocs d'Importància Comunitària i Zones Especials de Conservació
1. Els Llocs d'Importància Comunitària, que podran denominar-se abreviadament «LIC», són aquells espais del territori de la Comunitat Valenciana que hagen sigut aprovats com a tals per la Comissió Europea, a proposta de la Generalitat, perquè contribuïxen, de forma apreciable, al manteniment o, si és el cas, al restabliment de l'estat de conservació favorable dels tipus d'hàbitats naturals i els hàbitat de les espècies d'interés comunitari, que figuren respectivament en els annexos I i II de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat.
2. Les Zones Especials de Conservació, que podran denominar-se abreviadament «ZEC», són aquells espais que, havent sigut aprovats prèviament com a Llocs d'Importància Comunitària, es declaren com a tals per a aplicar les mesures de conservació necessàries per al manteniment o el restabliment en un estat de conservació favorable dels hàbitats naturals i /o les poblacions de les espècies pels quals es va seleccionar el lloc.
Article 14 quater. Mesures aplicables en els espais protegits Xarxa Natura 2000
1. Els espais protegits Xarxa Natura 2000 comptaran amb el règim següent de protecció, conservació i gestió:
a) En les ZEPA i les ZEC s'establiran les mesures de conservació necessàries, que hauran de respondre a les exigències ecològiques dels tipus d'hàbitats naturals i de les espècies presents en elles, per mitjà de l'establiment de mesures reglamentàries, administratives o contractuals i l'aprovació, de conformitat amb el que establix el capítol VI del títol III d'esta llei, de les normes de gestió corresponents, en les quals es definiran els objectius de conservació i s'establiran les mesures apropiades per a mantindre o restablir els hàbitats i espècies en un estat de conservació favorable.
b) En les ZEPA, en els LIC i en les ZEC s'hauran de prendre les mesures apropiades per a evitar el deteriorament dels hàbitats naturals i dels hàbitats de les espècies, així com les alteracions que repercutisquen en les espècies que hagen motivat la selecció o declaració d'estes àrees, en la mesura que estes alteracions puguen tindre un efecte apreciable pel que fa al manteniment o el restabliment, en un estat de conservació favorable, de les dites espècies.
L'establiment d'estes mesures es realitzarà, en especial, en les normes de gestió previstes en l'apartat anterior, sense perjuí de l'obligació general que tenen totes les administracions públiques en l'exercici de les seues competències d'evitar els deterioraments i les alteracions mencionats.
c) En les ZEPA, en els LIC i en les ZEC s'aplicarà el règim d'avaluació i autorització de plans, programes i projectes establits en l'article següent.
2. Addicionalment, s'aplicarà un règim de protecció preventiva respecte d'aquells Llocs d'Importància Comunitària que, havent sigut proposats per la Generalitat, encara no han sigut aprovats formalment per la Comissió Europea. Este règim de protecció preventiva s'aplicarà des del moment que s'acorde l'enviament al ministeri competent en matèria de medi ambient de la llista dels espais proposats com a Llocs d'Importància Comunitària per al seu trasllat a la Comissió Europea, i finalitzarà en el moment de la seua aprovació formal per la Comissió. El seu objectiu serà garantir que no hi haja una minva en l'estat de conservació dels seus hàbitats o espècies fins al moment de la seua aprovació formal i haurà de consistir, almenys, en l'aplicació del règim d'avaluació i autorització de plans, programes i projectes previstos en l'article següent.
Article 14 quinquies. Règim d'avaluació i autorització de plans, programes i projectes
1. De conformitat amb el que establix l'article 45, apartat 4 de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat, qualsevol pla, programa o projecte que, sense tindre relació directa amb la gestió de les ZEPA, els LIC o les ZEC o sense ser necessari per a esta, puga afectar de forma apreciable els espais mencionats, ja siga individualment o en combinació amb altres plans i projectes, se sotmetrà a una adequada avaluació de les seues repercussions en estos espais, tenint en compte els objectius de conservació d'estos.
2. A fi de concretar si és necessària l'avaluació, l'òrgan gestor de la Xarxa Natura 2000, a la vista de la informació proporcionada pel promotor i tenint en compte la informació disponible en el seu poder realitzarà una «valoració preliminar de repercussions», en la qual concretarà com a mínim si el pla, programa o projecte està relacionat amb la gestió de l'espai Xarxa Natura 2000 i, en cas negatiu, si presenta probabilitat de produir efectes apreciables sobre l'espai o espais en qüestió, els hàbitats i les espècies que van motivar la seua declaració i els seus objectius de conservació. Esta valoració preliminar de repercussions serà preceptiva i vinculant i haurà de ser motivada.
3. En cas de ser necessària l'avaluació de repercussions, per haver-se establit així en la valoració preliminar, el promotor d'un pla, programa o projecte haurà de confeccionar un Estudi d'Afeccions sobre la Xarxa Natura 2000, amb el contingut que es fixe reglamentàriament i, si no n'hi ha, amb el que li indique la valoració preliminar.
4. A la vista de l'estudi d'afeccions i de la informació que es trobe en el seu poder o demane a altres òrgans, l'òrgan gestor de la Xarxa Natura 2000 emetrà una Declaració de Repercussions sobre la Xarxa Natura 2000 en la qual constarà el seu pronunciament exprés sobre l'existència o no d'afeccions a la integritat de l'espai o espais Xarxa Natura 2000 i totes aquelles qüestions que es fixen reglamentàriament. Esta declaració de repercussions serà preceptiva i vinculant i haurà de ser motivada.
5. L'emissió de les valoracions preliminars i de les declaracions de repercussions, així com la confecció dels estudis d'afeccions es durà a terme en el marc dels procediments legalment establits per a l'avaluació o estimació d'impacte ambiental de projectes i per a avaluació ambiental de plans i programes, sense que esta incardinació puga suposar una dilació dels terminis establits en estos, o de conformitat amb el procediment que s'establisca reglamentàriament si no són aplicables, en tot o en part dels seus tràmits, els anteriors.
6. D'acord amb el que establix l'article 45, apartat 4 de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat, a la vista de les conclusions de l'avaluació, plasmades en la Declaració de Repercussions sobre la Xarxa Natura 2000, i sense perjuí del que disposa l'apartat següent, els òrgans competents per a aprovar o autoritzar els plans, programes o projectes o per a controlar una activitat a través de la recepció d'una declaració responsable o una comunicació, només podran manifestar la seua conformitat amb estos després d'haver-se assegurat que no causaran perjuí a la integritat de l'espai en qüestió i, si és procedent, després d'haver-los sotmés a informació pública.
7. No obstant el que establix l'apartat anterior i de conformitat amb el que disposa l'article 45, apartats 5, 6 i 7 de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat, es podran autoritzar, aprovar o permetre plans, programes o projectes amb repercussions negatives sobre la integritat dels espais protegits Xarxa Natura 2000 si es dóna la concurrència dels requisits acumulatius següents:
a) inexistència de solucions alternatives,
b) concurrència de raons imperioses d'interés públic de primer ordre, incloses raons d'índole social o econòmica, tenint en compte sempre i en tot cas les restriccions existents quant a les raons invocables en el cas de presència en l'espai protegit Xarxa Natura 2000 d'hàbitats i/o espècies d'interés comunitari prioritàries o espècies en perill d'extinció,
c) adopció de totes les mesures compensatòries que siguen necessàries per a garantir que la coherència global de la Xarxa Natura 2000 quede protegida.
8. Als efectes del que disposa la lletra b de l'apartat anterior, la concurrència de raons imperioses d'interés públic de primer ordre només podrà declarar-se per a cada supòsit concret mitjançant una llei o mitjançant acord del Consell de Ministres o del Consell. Este Acord haurà de ser motivat i públic.
9. Als efectes del que indica la lletra c de l'apartat anterior, la definició de les mesures compensatòries, en cas de ser necessàries, es durà a terme durant l'avaluació de les repercussions dels plans i projectes sobre la Xarxa Natura 2000. En el cas que l'avaluació mencionada es duga a terme en el marc dels procediments legalment establits per a l'avaluació ambiental de plans i programes o l'avaluació o estimació d'impacte ambiental de projectes, la definició de les mesures compensatòries s'haurà d'arreplegar en la Memòria Ambiental, Declaració d'Impacte Ambiental o Estimació Ambiental corresponents. Quan estos procediments no siguen aplicables, en tot o en part dels seus tràmits, les mesures compensatòries es definiran en el procediment que reglamentàriament es determine i s'arreplegaran en els documents que este procediment indique.
Les mesures compensatòries s'aplicaran en la fase de planificació i execució que es determine en l'avaluació de les repercussions dels plans i projectes sobre la Xarxa Natura 2000.
Article 14 sexies. Coherència i connectivitat
A fi de millorar la coherència ecològica i la connectivitat de la Xarxa Natura 2000, la Generalitat, en el marc de la seua política mediambiental i d'ordenació territorial, fomentarà la conservació de corredors ecològics i la gestió d'aquells elements del paisatge i àrees territorials que resulten essencials o revisten primordial importància per a la migració, la distribució geogràfica i l'intercanvi genètic entre poblacions d'espècies de fauna i flora silvestres, en particular per mitjà de la inclusió de previsions sobre connectivitat en les normes de gestió dels espais protegits Xarxa Natura 2000.»
Article 61
S'introduïx un nou capítol V en el títol I de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, amb la redacció següent:
«Capítol V.
Efectes de la declaració d'Espais Protegits Xarxa Natura 2000.
Article 23 bis. Enumeració dels efectes
La selecció o declaració dels espais protegits Xarxa Natura 2000 comportarà amb caràcter general els efectes que es mencionen a continuació:
a) Subjecció a la servitud d'instal·lació de senyals prevista en l'article 23 d'esta llei.
b) Utilització de béns compresos en estos espais d'acord amb el que preveu esta llei, en particular en l'article 20, i en les normes de gestió regulades en el capítol VI del títol III d'esta llei.»
Article 62
Es modifica el títol del títol II i s'hi introduïx un nou capítol III, en la Llei 11/1994, de 27 de desembre, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, tot això amb el tenor següent:
«Títol II.
Declaració d'Espais Naturals Protegits i
d'Espais Protegits Xarxa Natura 2000
Capítol III.
Procediment de selecció i declaració d'Espais Protegits
Xarxa Natura 2000
Article 29 bis. Proposta, aprovació i publicitat de Llocs d'Importància Comunitària
1. A proposta de la conselleria competent en medi ambient, basada en els criteris establits en l'annex III de la de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i la Biodiversitat i a la informació científica pertinent, la Generalitat proposarà llocs o llistes de llocs situats en el territori de la Comunitat Valenciana com a candidats a ser aprovats per la Comissió Europea com a Llocs d'Importància Comunitària i posteriorment declarats com a Zones Especials de Conservació.
2. La proposta, que indicarà els tipus d'hàbitats naturals i les espècies autòctones d'interés comunitari existents en estos llocs, se sotmetrà al tràmit d'informació pública de manera prèvia a la seua aprovació pel Consell i a la seua tramesa posterior al ministeri competent en medi ambient. Este ministeri proposarà la llista a la Comissió Europea per a la seua aprovació com a Lloc d'Importància Comunitària.
3. L'enviament de la proposta d'un espai com a Lloc d'Importància Comunitària comportarà, en el termini màxim de sis mesos, la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana dels seus límits geogràfics, els hàbitats i les espècies pels quals es declara, els hàbitats i espècies prioritaris en ell presents i el règim preventiu que se'ls aplicarà.
4. Una vegada inclòs el Lloc en la Llista Oficial de Llocs d'Importància Comunitària per la Comissió Europea, serà declarat per la Generalitat, com més prompte millor i com a màxim en un termini de sis anys, Zona Especial de Conservació, junt amb l'aprovació de l'instrument de gestió corresponent, seguint el procediment establit en l'article següent.
Article vint-i-nou ter. Declaració de Zones Especials de Conservació i Zones d'Especial Protecció per a les Aus
1. La declaració de Zones Especials de Conservació i de Zones d'Especial Protecció per a les Aus es realitzarà per mitjà de decret del Consell.
2. El procediment per a la declaració de les zones mencionades s'iniciarà mitjançant ordre de la conselleria competent en matèria de medi ambient.
3. Una vegada iniciat el procediment, esta conselleria elaborarà un projecte de decret de declaració, en el qual s'inclourà la delimitació gràfica de l'espai protegit Xarxa Natura 2000, una fitxa descriptiva de l'espai i dels hàbitats i espècies que motiven la seua declaració, i una proposta de normes de gestió, les quals es redactaran de conformitat amb el que establix l'article 47 ter de la present llei.
4. El projecte de declaració de l'espai i d'aprovació de les seues normes de gestió serà sotmés, pel termini mínim de quaranta-cinc dies, als tràmits d'informació pública i d'audiència a les corporacions locals, entitats i associacions que exercisquen la representació dels interessos afectats per la declaració, sense perjuí d'altres formes i mitjans de participació ciutadana que puguen plantejar-se.
5. A la vista de les observacions i al·legacions rebudes durant el període d'informació pública i audiència, la conselleria competent en matèria de medi ambient elevarà al Consell la proposta de declaració corresponent per mitjà de decret, amb dictamen previ del Consell Assessor i de Participació de Medi Ambient de la Comunitat Valenciana.
6. La publicació del decret en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana expressarà la informació mencionada en l'apartat 3 d'este article.
Article 29 quater. Zones perifèriques
Podran establir-se zones perifèriques en la totalitat o en part de l'entorn territorial immediat de les Zones Especials de Conservació i de les Zones d'Especial Protecció per a les Aus a fi d'evitar o minimitzar els impactes ambientals negatius, procedents de l'exterior, sobre els hàbitats i les espècies que han motivat la seua declaració. La concreció de la delimitació i el règim jurídic aplicable a estes zones, que consistirà com mínim en l'aplicació del règim d'avaluació i autorització previst en l'article 14 quinquies, podrà establir-se en les normes de declaració d'estes o en les normes de gestió regulades en el capítol VI del títol III d'esta llei.»
Article 63
Es modifica el títol III, de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana amb la redacció següent:
«Títol III
Ordenació de recursos naturals, espais naturals
protegits i espaisprotegits Xarxa Natura 2000»
Article 64
S'introduïx un nou apartat 5 en l'article 30, de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, amb la redacció següent:
«5. Normes de gestió.»
Article 65
S'introduïx un nou apartat 5 en l'article 31, de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, amb la redacció següent:
«5. Zones d'especial protecció per a les aus i Zones especials de conservació pertanyents a la Xarxa Natura 2000: l'ordenació es realitzarà per mitjà de Normes de gestió.»
Article 66
S'introduïx un nou capítol VI en el títol III, de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, amb el tenor següent:
«Capítol VI.
Normes de gestió de zones de la Xarxa Natura 2000
Article 47 bis. Concepte
Les normes de gestió de zones especials de conservació i de zones d'especial protecció per a les aus tenen com a objecte establir les mesures de conservació que siguen necessàries per a respondre a les exigències ecològiques dels tipus d'hàbitats naturals i de les espècies presents en estes zones i per a mantindre o restablir estos hàbitats i espècies en un estat de conservació favorable.
Article 47 ter. Contingut
1. Les normes de gestió de zones especials de conservació i de zones d'especial protecció per a les aus tindran el contingut mínim següent:
a) Delimitació detallada de l'àmbit d'aplicació.
b) Informació detallada dels hàbitats naturals i hàbitats d'espècies presents en estes àrees, incloent-hi una descripció del seu estat de conservació i dels criteris utilitzats per a interpretar-lo.
c) Objectius estratègics de conservació.
d) Zonificació de l'espai protegit, si és el cas.
e) Normes d'aplicació directa per al desenvolupament de les activitats a realitzar en el seu àmbit, així com identificació, si és el cas, de plans, programes i projectes als efectes de l'aplicació del règim especial d'avaluació i autorització previst en l'article 14 quinquies d'esta llei.
f) Directrius específiques de gestió d'hàbitats i espècies, o previsió per al seu desenvolupament i incorporació posterior, si fóra el cas.
g) Previsions de connectivitat i integració territorial als efectes de procurar l'aplicació de l'article 14 sexies d'esta llei.
h) Programa d'actuacions necessàries per a l'execució del pla, incloent-hi estimació econòmica i responsabilitat sectorial d'estes.
i) Règim d'avaluació dels resultats de les mesures de conservació sobre els hàbitats i espècies presents en estes àrees.
2. Les normes de gestió previstes en este article hauran d'identificar de manera clara quins aspectes dels instruments d'ordenació ambiental d'espais naturals protegits i d'espècies protegides amenaçades hauran de ser, si és el cas, modificats als efectes de procurar la seua adaptació als objectius de conservació.
3. Les normes de gestió podran establir, així mateix, els mecanismes necessaris d'harmonització de les seues previsions amb els usos preexistents en el territori a què s'apliquen, així com les mesures directes, com ara acords amb propietaris, indemnització, compra de terrenys o altres que, a l'empara del que preveu la present llei, calga aplicar per a garantir la seua efectivitat sense lesionar interessos legítims.
Article 47 quater. Efectes
Les normes de gestió previstes en este capítol són vinculants tant per a les administracions públiques com per als particulars, i prevalen sobre el planejament territorial i urbanístic i sobre qualsevol altre instrument sectorial d'ordenació o gestió de recursos naturals
Article 47 quinquies. Tramitació
L'aprovació de les normes de gestió de Zones Especials de Conservació i Zones d'Especial protecció per a les Aus es tramitarà de manera simultània a la seua declaració, seguint el procediment descrit en l'article 29 ter d'esta llei.»
Article 67
Es modifica el títol del títol IV, de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la manera següent.
«Títol IV
Gestió d'Espais Naturals Protegits i dels Espais
Protegits Natura 2000»
Article 68
Es modifica l'apartat 3 de l'article quaranta-vuit, de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la manera següent.
«3. La gestió de monuments naturals, llocs d'interés, paisatges protegits, llocs d'importància comunitària, zones d'especial protecció per a les aus podran assumir-la directament els servicis de la conselleria amb competències en matèria de medi ambient.»
Article 69
S'introduïx una nova disposició addicional setena, de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, amb la redacció següent:
«Disposició addicional setena
1. Gaudixen de la consideració d'espais protegits de la Xarxa Natura 2000 a la Comunitat Valenciana els espais següents:
a) Les Zones d'Especial Protecció per a les Aus arreplegades en l'Acord de 5 de juny del 2009, del Consell, d'ampliació de la Xarxa de Zones d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) de la Comunitat Valenciana.
b) Els Llocs d'Importància Comunitària arreplegats en l'Acord del Consell de 10 de juliol del 2001, consolidats per la Decisió de la Comissió de 19 de juliol del 2006, per la qual s'adopta la llista de LIC de la regió biogeogràfica mediterrània.
2. La declaració com a Zones Especials de Conservació dels LIC mencionats en l'apartat anterior, així com l'aprovació de les normes de gestió corresponents haurà de realitzar-se abans d'agost del 2012. La mateixa data límit regirà per a l'aprovació de les normes de gestió de les Zones d'Especial Protecció per a les Aus mencionades en l'apartat anterior.»
Article 70
Es modifica l'apartat 2 del 24, de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la manera següent.
«2. La declaració d'espai natural protegit es formularà per mitjà de decret del Consell.»
CAPÍTOL VII
De la modificació de la Llei 1/1998, de 5 de maig, de la
Generalitat, d'Accessibilitat i Supressió de Barreres
Arquitectòniques, Urbanístiques i de la Comunicació
Article 71
Es modifica el paràgraf 1 de l'article 34, de la Llei 1/1998, de 5 de maig, de la Generalitat Valenciana, d'Accessibilitat i Supressió de Barreres Arquitectòniques, Urbanístiques i de la Comunicació, que queda redactat de la forma següent:
«Article 34. Sancions.
1. Les sancions que podran imposar-se en funció de la qualificació de la infracció seran les següents:
Faltes lleus: multa fins a 6.000 euros.
Faltes greus: multa de 6.001 a 60.000 euros.
Faltes molt greus: multa de 60.001 a 300.000 euros.»
Article 72
Es modifica el paràgraf 2 de l'article 36 de la Llei 1/1998, de 5 de maig, de la Generalitat Valenciana, d'Accessibilitat i Supressió de Barreres Arquitectòniques, Urbanístiques i de la Comunicació, que queda redactat de la forma següent:
«Article 36. Procediment.
«2. Serà competent per a la iniciació, instrucció i resolució dels procediments sancionadors per la imputació d'infraccions lleus previstes en la present llei, l'entitat local en el municipi de la qual s'haguera comés la infracció.
La conselleria amb competències en matèria d'edificació i habitatge, serà la competent per a la iniciació, instrucció i resolució dels procediments sancionadors per la imputació d'infraccions greus o molt greus. També serà competent per a la iniciació i instrucció d'expedients sancionadors en què alguns dels subjectes imputats siga una entitat pública o entitat local, independentment de la gravetat de la infracció. Igualment, la competència correspondrà a la dita conselleria quan s'impute la comissió d'infraccions lleus i l'ajuntament no inicie el procediment sancionador corresponent en el termini d'un mes, a partir del requeriment que a este efecte es realitze per la conselleria esmentada, o procedisca a l'arxiu posterior de l'expedient.
Els altres departaments de l'administració de la Generalitat hauran de prestar la col·laboració necessària amb vista a l'adequada instrucció del procediment, i hauran d'emetre els informes i realitzar totes les actuacions que siguen necessàries per a la determinació del procediment i comprovació de les dades en virtut de les quals haja de pronunciar-se la resolució.»
Article 73
Es modifica l'article 37 de la Llei 1/1998, de 5 de maig, de la Generalitat Valenciana, d'Accessibilitat i Supressió de Barreres Arquitectòniques, Urbanístiques i de la Comunicació, que queda redactat de la forma següent:
«Article 37. Òrgans competents.
Els òrgans competents per a imposar sancions i els límits màxims de les mateixes són els següents:
a) Per a la imposició de les sancions previstes per la comissió de faltes lleus, l'alcalde o l'alcaldessa. En els supòsits en què l'entitat local no exercesca les competències, serà competent el o la titular de la direcció general o l'òrgan directiu equivalent de la conselleria competent per raó de la matèria.
b) Per a la imposició de les sancions previstes per la comissió de faltes greus, el o la titular de la direcció general o òrgan directiu equivalent de la conselleria competent per raó de la matèria.
c) Per a la imposició de les sancions previstes per la comissió de faltes molt greus, el o la titular de la conselleria competent per raó de la matèria.»
CAPÍTOL VIII
De la modificació de la Llei 2/1998, de 12 de maig,
de la Generalitat de la Música
Article 74
Es modifica l'article 2, de la Llei 2/1998, de 12 de maig, de la Generalitat Valenciana, de la Música, que queda redactat de la forma següent:
«Es crea l'Institut Valencià de la Música (IVM), adscrit a la conselleria que exercisca les competències en matèria de cultura, que té com a objectiu la planificació, l'execució i la coordinació de la política cultural de la Generalitat, en el camp de la música i en l'àmbit de les seues competències, sense perjuí que puguen correspondre a altres departaments de la Generalitat.»
Article 75
Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l'article 4, de la Llei 2/1998, de 12 de maig, de la Generalitat, Valenciana de la Música, que queda redactat de la forma següent:
«1. L'Institut Valencià de la Música tindrà com a finalitat desenvolupar, promoure, planificar i executar la política cultural de la Generalitat en el camp de la música, així com contribuir en la millora de la formació tècnica i musical dels qui s'hi dediquen de forma habitual, sense perjuí de les competències específiques que, en relació amb esta matèria, puguen atribuir-se a altres departaments de la Generalitat.
2. Llevat del que disposa l'apartat anterior, són funcions pròpies de l'IVM per al compliment dels seus fins, les següents:[...].»
Article 76
Es modifica l'apartat 1 de l'article 5, de la Llei 2/1998, de 12 de maig, de la Generalitat, Valenciana de la Música, que queda redactat de la forma següent:
«Per mitjà de decret del Consell, podran atribuir-se a l'IVM determinades funcions en relació amb els centres i ensenyaments no reglats, a les quals es referix l'apartat 3 de l'article 48 de la Llei Orgànica d'Educació, excloent-ne la facultat de dictar disposicions de caràcter general.»
Article 77
Es modifica l'apartat 3 de l'article 5, de la Llei 2/1998, de 12 de maig, de la Generalitat, Valenciana de la Música, que queda redactat de la forma següent:
«Estos decrets fixaran els límits d'estes funcions i competències així com els mitjans personals, patrimonials i econòmics que s'adscriuen a l'IVM per al compliment d'aquelles, tenint en compte les competències que sobre esta matèria puguen correspondre a altres departaments de la Generalitat.»
Article 78
Es modifica l'apartat 1 de l'article 17, de la Llei 2/1998, de 12 de maig, de la Generalitat, Valenciana de la Música, que queda redactat de la forma següent:
«El present títol regula les normes per les quals es regiran la creació i funcionament de les escoles de música, de dansa o de música i dansa previstes en l'apartat 3 de l'article 48, de la Llei Orgànica d'Educació.»
Article 79
S'afig un nou apartat, el 3, a l'article 17 de la Llei 2/1998, de 12 de maig, de la Generalitat, Valenciana de la Música, que queda redactat de la forma següent:
«Les competències en relació amb les escoles de música, de dansa o de música i dansa, així com les escoles d'educands, correspondran al departament de la Generalitat que les tinga atribuïdes, sense perjuí del que disposa l'apartat 3 de l'article 48 de la Llei Orgànica d'Educació.»
Article 80
Es modifica l'apartat 1 de l'article 32, de la Llei 2/1998, de 12 de maig, de la Generalitat, Valenciana de la Música, que queda redactat de la forma següent:
«La conselleria competent concedirà ajudes dirigides al manteniment de les escoles de música, de dansa i de música i dansa, i la resta de centres d'ensenyaments musicals, així com subvencions que permeten la realització d'activitats o programacions musicals.»
Article 81
Es modifica l'article 33, de la Llei 2/1998, de 12 de maig, de la Generalitat, Valenciana de la Música, que queda redactat de la forma següent:
«Anualment es realitzarà una convocatòria de beques, per l'òrgan competent, dirigida als alumnes que cursen estudis no reglats en escoles de música, de dansa o de música i dansa, mentre estos estudis estiguen exclosos de les convocatòries generals de beques i ajudes a l'estudi de les administracions educatives.»
Article 82
Es modifica l'apartat 2 de l'article 37, de la Llei 2/1998, de 12 de maig, de la Generalitat, Valenciana de la Música, que queda redactat de la forma següent:
«La conselleria que exercisca les competències en matèria de cultura, d'acord amb els ajuntaments, podrà crear comissions mixtes integrades per representants de la Generalitat i del municipi respectiu amb la funció d'assessorar els òrgans competents per a l'execució d'estes mesures de protecció del patrimoni musical valencià amb vista al seu compliment.»
Article 83
Es modifica l'article 43, de la Llei 2/1998, de 12 de maig, de la Generalitat, Valenciana de la Música, que queda redactat de la forma següent:
«La Generalitat, a través del departament competent en cada cas, col·laborarà amb les corporacions locals i entitats musicals sense ànim de lucre per a l'adquisició, construcció, restauració, adaptació, manteniment, millora i equipament dels edificis destinats a la formació, ensenyament i activitats musicals i socials.»
Article 84
Es modifica l'article 45, de la Llei 2/1998, de 12 de maig, de la Generalitat, Valenciana de la Música, que queda redactat de la forma següent:
«A fi de facilitar la utilització d'instruments musicals pels jóvens, durant la seua estada en escoles i centres docents, l'òrgan o el departament de la Generalitat competent crearà un programa d'ajudes, que possibilite la seua adquisició per les corporacions locals i entitats musicals sense ànim de lucre, titulars de les escoles o centres docents.»
Article 85
Es modifica l'article 46, de la Llei 2/1998, de 12 de maig, de la Generalitat, Valenciana de la Música, que queda redactat de la forma següent:
«L'òrgan o el departament de la Generalitat competent impulsarà la creació de línies de crèdit específiques per a construir, conservar i modernitzar edificis destinats a activitats musicals i de dansa i adquirir instruments, per mitjà de crèdits especials de les institucions bancàries, públiques i privades.»
Article 86
Es modifica l'article 55, de la Llei 2/1998, de 12 de maig, de la Generalitat, Valenciana de la Música, que queda redactat de la forma següent:
«Pel que fa a les activitats musicals, els ajuntaments i les diputacions coordinaran els seus esforços per a la major eficàcia d'aquells i perquè resulten beneficiaris el nombre més gran possible de ciutadans. Quan es programen per a tota la Comunitat es realitzarà la coordinació oportuna entre les dites corporacions i la Generalitat, a través del seu departament competent, així com, si és el cas, amb l'Institut Valencià de la Música.»
Article 87
Es modifica la disposició final primera, de la Llei 2/1998, de 12 de maig, de la Generalitat, Valenciana de la Música, que queda redactada de la forma següent:
«El Consell i la conselleria competent en cada cas, en l'àmbit de les seues competències respectives, adoptaran totes les disposicions que siguen necessàries per a l'aplicació i el desplegament de la present llei.»
CAPÍTOL IX
De la modificació de la Llei 9/1998, de 15 de desembre,
de Pesca Marítima de la Comunitat Valenciana
Article 88
Es modifica l'apartat 1 de l'article 27 de la Llei 9/1998, de 15 de desembre, de Pesca Marítima de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la forma següent:
«1. La pesca recreativa en superfície només es podrà practicar amb l'aparell d'hams i amb l'art de caiguda denominat rall o esparver.»
CAPÍTOL X
De la modificació de la Llei 6/1999, de 19 d'abril, de Policies Locals i de Coordinació de les Policies Locals
de la Comunitat Valenciana
Article 89. De l'Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències
L'Institut Valencià de Seguretat Pública de la Generalitat (IVASP), regulat en la Llei 6/ 1999, de 19 d'abril de Policies Locals i de Coordinació de les Policies Locals de la Comunitat Valenciana, passa a denominar-se Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències (IVASPE).
CAPÍTOL XI
De la modificació de la Llei 3/2000, de 17 d'abril, de Creació
del Servei Valencià d'Ocupació i Formació
Article 90
Es modifica l'apartat 1 de l'article 6 de la Llei 3/2000, de 17 d'abril, de creació del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, que queda redactat de la forma següent:
«Article 6. El Consell de Direcció
1. El Consell de Direcció és l'òrgan col·legiat de participació per al seguiment i assessorament de l'actuació ordinària del Servei Valencià d'Ocupació i Formació. Tindrà la mateixa composició i proporcionalitat que el Consell General.
Li corresponen les funcions següents:
- Definir les línies d'actuació que regiran el funcionament ordinari del servici, d'acord amb les directrius de la conselleria amb competències en matèria d'ocupació.
- Seguiment i avaluació dels programes d'actuació del SERVEF, així com de la gestió integral i territorial.
- Supervisar i controlar l'aplicació dels acords adoptats pel Consell General.
- Proposar les mesures que s'estimen necessàries per al millor compliment dels fins del Servei.»
CAPÍTOL XII
De la modificació de la Llei 14/2003,
de Patrimoni de la Generalitat
Article 91
Es modifica l'article 64.c de la Llei 14/2003, de Patrimoni de la Generalitat, que queda redactat de la forma següent:
«Totes les concessions sobre béns de domini públic estaran subjectes als principis següents:
c) El termini de duració no podrà excedir de 75 anys, llevat que les lleis especials n'assenyalen un altre menor. Quan el termini siga menor de 75 anys es podran concedir pròrrogues fins al termini mencionat. En cap cas es podran atorgar concessions per temps indefinit.»
CAPÍTOL XIII
De la modificació de la Llei 6/2003, de 4 de març,
de la Generalitat, de Ramaderia de la Comunitat Valenciana
Article 92
Es modifica l'article 54 de la Llei 6/2003, de 4 de març, de la Generalitat, de Ramaderia de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la manera següent:
«1. Les distàncies de seguretat sanitària seran aquelles determinades per mitjà de normativa d'ordenació nacional per a cada un dels sectors productius.
2. En el cas que no existisca la normativa específica referida en l'apartat anterior les distàncies de seguretat sanitària seran les següents:
a) Les instal·lacions ramaderes guardaran una distància mínima de 1.000 metres respecte a les instal·lacions d'altres unitats de producció de la mateixa espècie ramadera. Esta distància es reduirà a la meitat en el cas d'explotacions porcines, avícoles i cunícoles amb una capacitat inferior a 120 UGM, és a dir, unitat ramadera major, equivalent a un boví adult, i a la tercera part en la resta de les espècies quan no s'assolisca esta grandària.
b) La distància de les instal·lacions ramaderes respecte d'altres establiments en què es concentren animals, o s'emmagatzemen, o transformen residus d'origen animal, serà com a mínim de 1.000 metres amb caràcter general, si bé reglamentàriament es determinaran els supòsits en què, per raons de risc sanitari associat al moviment del bestiar o dels seus productes, la distància mínima serà de 2.000 metres.»
Article 93
Es modifica l'apartat 4 de la disposició transitòria tercera de la Llei 6/2003, de 4 de març, de la Generalitat, de Ramaderia de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la manera següent:
«4. Les instal·lacions ramaderes que, a l'entrada en vigor de la present llei, estiguen inscrites en la Llista d'Explotacions Ramaderes regulada pel Decret 76/1995, de 2 de maig, del Govern Valencià, i que no tinguen llicència municipal d'activitat i no puguen obtindre-la per raons urbanístiques relatives al seu emplaçament, podran continuar exercint provisionalment l'activitat ramadera durant un període màxim de 15 anys, sempre que les instal·lacions complisquen les condicions higièniques, sanitàries, de benestar animal i mediambientals legalment exigides, i adopten les mesures correctores que, si és el cas, dirigides al compliment d'estes condicions, puguen ser requerides als seus titulars per part de les administracions mediambiental i pecuària, així com per l'ajuntament competent.
A tots els efectes, inclosa la contractació dels subministraments, l'exercici provisional de l'activitat ramadera, legalment, a l'empara de la present disposició, s'acreditarà per mitjà del certificat de la inscripció de la unitat productiva en el Registre d'Explotacions Ramaderes de la Comunitat Valenciana, en què no hi haja constància d'haver-se dictat una resolució administrativa de clausura i cessament de l'activitat per l'incompliment dels requeriments referits d'adopció de mesures correctores.»
CAPÍTOL XIV
De la modificació de la Llei 2/2004, de 28 de maig,
de la Generalitat, de Creació de l'Institut Valencià
de Seguretat i Salut en el Treball
Article 94
Es modifica l'article 13 de la Llei 2/2004, de 28 de maig, de la Generalitat, de Creació de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball, que queda redactat de la manera següent:
«El Consell General es reunirà almenys una vegada al semestre o quan ho sol·licite una de les tres parts representatives dels seus membres a convocatòria del seu president.
El Consell General tindrà les funcions següents:
A) Funcions de caràcter consultiu i de participació:
a) Conéixer i informar, amb caràcter previ a la seua aprovació, sobre els programes i plans d'actuació que, en matèria de seguretat i salut en el treball, establisca el Consell de la Generalitat.
b) Conéixer i informar sobre l'avantprojecte de pressupost anual.
c) Informar prèviament sobre la proposta de nomenament i cessament del director de l'Institut.
d) Informar sobre la proposta del Reglament Orgànic i Funcional de l'Institut.
e) Emetre dictàmens sobre les propostes de modificació de la present llei. Estos dictàmens tindran caràcter preceptiu i no vinculant.
B) Funcions de control, impuls i proposta en relació amb l'activitat de l'Institut:
a) Impulsar les activitats de planificació i programació pròpies de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball.
En l'exercici d'estes funcions, el Consell General podrà elevar al Consell de la Generalitat, per mitjà del seu president, proposta d'aprovació de Plans Pluriennals de Prevenció de Riscos Laborals de caràcter estratègic i àmbit en tota la Comunitat Valenciana.
b) Realitzar funcions de control i supervisió sobre l'execució dels programes i la gestió dels servicis, amb esta finalitat el director de l'Institut li proporcionarà tota aquella informació que necessite.
c) Aprovar la memòria anual corresponent a l'exercici anterior, dins del primer semestre de l'any natural.
d) Elevar propostes i peticions a les conselleries que exercisquen competències en matèria de prevenció de riscos laborals.
e) Aprovar el reglament del seu funcionament intern.
C) Qualssevol altres facultats que li atribuïsquen les lleis, els reglaments, el Consell de la Generalitat o el president de la Generalitat.»
Article 95
Es modifica l'article 14 de la Llei 2/2004, de 28 de maig, de la Generalitat, de Creació de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball, que queda redactat com seguix:
«La Comissió Permanent és l'òrgan col·legiat, tripartit i paritari integrada en el Consell General i amb les funcions següents:
a) Informar els programes d'actuació en matèria de seguretat i salut en el treball l'execució tècnica del qual correspon a l'INVASSAT.
b) Conéixer de la subscripció, el desplegament i l'execució de convenis i acords de col·laboració i cooperació entre l'Institut i altres administracions públiques, entitats públiques i privades, corporacions, universitats, centres d'investigació i empreses que perseguisquen els mateixos fins quant a la millora de les condicions de treball i la promoció de la seguretat i la salut en el treball, i la proposta d'aquells altres que la Comissió Permanent estime d'interés.
c) Control i seguiment dels programes d'actuació en matèria de formació en seguretat i salut en el treball i formular propostes a este efecte.
d) Qualssevol altra funció delegada pel Consell General per al millor compliment dels seus fins
La Comissió Permanent estarà composta per:
a) El director general competent en matèria de treball, que la presidirà.
b) Dos representants de l'administració de la Generalitat, entre els vocals que aquella té en el Consell General.
c) El director de l'Institut, qui actuarà com a secretari de la Comissió Permanent amb veu i vot.
d) Quatre representants entre els vocals pertanyents a les organitzacions empresarials més representatives presents en el Consell General.
e) Quatre representants entre els vocals pertanyents a les organitzacions sindicals més representatives presents en el Consell General.
Els vocals de l'administració de la Generalitat seran designats pel president del Consell General.
Els vocals pertanyents a les organitzacions empresarials i sindicals seran designats pel president del Consell General a proposta dels òrgans de govern d'aquelles.»
CAPÍTOL XV
De la modificació de la Llei 13/2004, de 27 de desembre,
de Caça de la Comunitat Valenciana
Article 96
S'afig la disposició addicional setena, «Societats de caçadors», de la Llei 13/2004, de 27 de desembre, de Caça de la Comunitat Valenciana, que queda redactada de la manera següent:
«Són societats de caçadors als efectes d'esta llei, les associacions de caçadors sense ànim de lucre i els clubs esportius de l'article 41 de la Llei 4/1993, de 20 de desembre, de l'Esport de la Comunitat Valenciana, que tinguen com a objecte l'exercici de l'acció de caçar.»
CAPÍTOL XVI
De la modificació de la Llei 2/2005, de 27 de maig,
d'Ordenació del Sector Vitivinícola de la Comunitat Valenciana
Article 97
Es modifica l'apartat 6 de l'article 44 de la Llei 2/2005, de 27 de maig, d'Ordenació del sector vitivinícola de la Comunitat Valenciana, relatiu a «Òrgans de gestió i consells reguladors: constitució, composició, funcionament i finançament» que queda redactat de la manera següent:
«6. L'organització de l'òrgan de gestió seran el ple, el president/a i qualsevol altre òrgan que s'establisca en els seus estatuts.
El president/a, que ho serà també del ple, serà nomenat pel titular de la conselleria competent en matèria d'alimentació a proposta del ple de l'òrgan de gestió, que ordenarà la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Exercix la representació legal de la denominació i presidix habitualment els seus òrgans, excepte en els supòsits que així s'establisca en els estatuts. El president/a tant si té la condició de membre electe o no, com si no està inscrit en cap dels registres del consell regulador o òrgan de gestió, serà elegit pel ple del consell regulador o òrgan de gestió per mitjà de votació en què participe, com a mínim, la meitat més un de la totalitat dels membres. El president/a serà aquell que obtinga les tres quartes parts dels vots emesos. En el supòsit que ningú obtinga la mencionada quantitat de vots, s'efectuarà una segona votació, i resultarà president/a qui obtinga la majoria simple entre aquells dos que hagen obtingut el nombre més gran de vots en la primera votació.
Si després d'esta segona votació persistix l'empat en vots es designarà president aquell que resulte d'efectuar un sorteig entre aquells dos que van obtindre majoria simple en la primera votació i, a més, van empatar en la segona votació.
El/la vicepresident/a serà elegit entre els membres representants de les persones i entitats inscrites en els registres corresponents del consell regulador o òrgan de gestió, i serà designat de la mateixa forma del/la president/a.
El/la secretari/ària, que no forma part de ple dret de l'òrgan de gestió és designat pel president/a de l'òrgan de gestió, escoltat el ple del Consell. Assistix a les reunions del ple, amb veu però sense vot, i dóna suport al president/a tècnicament i administrativament, assessorant-lo conforme a dret, alçant acta de les sessions i estenent les certificacions sol·licitades pels membres del ple.
El/la directora general competent en matèria de qualitat agroalimentària, o a qui este/a designe en qualitat de representant de la conselleria competent en matèria d'agricultura i alimentació actuarà com a vocal tècnic, i formarà part del ple amb veu però sense vot, vetlant pel compliment de la legislació i normativa aplicable.
L'elecció dels vocals de l'òrgan de gestió s'establirà reglamentàriament i en tot cas haurà de ser paritària, amb un nombre de vocals igual per a cada subsector: producció, elaboració, transformació i comercialització. L'elecció d'estos es realitzarà per mitjà de sufragi universal directe i secret entre els titulars inscrits en els registres corresponents.
Així mateix podran formar part de l'òrgan de gestió representants d'entitats públiques o privades que tinguen interessos sobre el producte emparat en les condicions que determine el reglament.
Els òrgans de gestió, podran sol·licitar l'assessorament tècnic en relació amb la naturalesa dels assumptes a tractar.
Correspon als òrgans de gestió -consells reguladors- l'organització dels processos d'elecció dels òrgans rectors respectius.»
CAPÍTOL XVII
De la modificació de la Llei 3/2006, de 12 de maig,
de la Generalitat, de Creació del Consell Valencià de l'Esport
Article 98
S'afig una disposició addicional segona, a la Llei 3/2006, de 12 de maig, de la Generalitat, de Creació del Consell Valencià de l'Esport, i la vigent disposició addicional passa a ser «disposició addicional primera»; que quedarà redactada de la forma següent:
«Segona.
Les competències que la present llei atribuïx al Consell Valencià de l'Esport correspondran, en relació amb l'esport de pilota valenciana, al departament de la Generalitat competent en l'esport esmentat.»
CAPÍTOL XVIII
De la modificació de la Llei 10/2006, de 26 de desembre,
de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera,
i d'Organització de la Generalitat
Article 99
Es modifica l'apartat quatre, secció 2.ª «Denominació d'origen protegida, indicació geogràfica protegida, especialitat tradicional garantida i agricultura ecològica» de l'article 53 «Protecció dels sistemes de qualitat agroalimentària», que queda redactat de la manera següent:
«Quatre. Control i certificació.
1. El control i la certificació sobre els productes agraris i alimentaris, amb una denominació d'origen protegida, indicació geogràfica protegida o qualificats com a agricultura ecològica, pot ser dut a terme:
a) Per un organisme públic, que actuarà d'acord amb els principis establits en la normativa reguladora del control oficial dels productes alimentaris.
b) Pel mateix òrgan de gestió o consell regulador, sempre que es troben adequadament separades les funcions de gestió i control. Les funcions de control es realitzaran sense dependència jeràrquica ni administrativa respecte dels òrgans de direcció del consell regulador i davall la tutela de l'administració competent.
c) Per un organisme independent de control inscrit com a tal en el registre corresponent.
d) Per un organisme independent d'inspecció, acreditat en el compliment de la norma sobre criteris per al funcionament dels diversos tipus d'organismes que realitzen inspecció (UNIX-EN ISO/IEC 17020 o norma que la substituïsca).
Quan el consell regulador o òrgan de gestió opte per un dels sistemes enunciats en les lletres b o c del present apartat 1, els òrgans que estenguen la certificació han de complir la regulació de les entitats que certifiquen els productes UNIX EN-45011, o norma que la substituïsca.
2. En relació amb les especialitats tradicionals garantides el control serà dut a terme per organisme independent de control, amb l'autorització corresponent per l'autoritat competent en matèria de qualitat agroalimentària.
La certificació dels productes, amb denominació d'origen protegida, indicació geogràfica protegida, els qualificats com a agricultura ecològica o especialitats tradicionals garantides, es realitzarà d'acord amb el que preveuen les normes de desplegament reglamentari.»
CAPÍTOL XIX
De la modificació de la Llei 4/2007, de 9 de febrer,
de la Generalitat, de Coordinació del Sistema Universitari Valencià
Article 100
Es modifiquen els apartats j i k de l'apartat 1 de l'article 25 de la Llei 4/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de Coordinació del Sistema Universitari Valencià, amb la redacció següent:
«j) El director o directora de l'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana.
k) Un director de centre superior d'ensenyaments artístics de titularitat de la Generalitat, designat pel president de l'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana entre els integrants del seu Consell de Direcció, i el representant dels estudiants component del dit Consell. En la designació del director del centre superior d'ensenyaments artístics per a cada mandat o en cada renovació, es tendirà a garantir la presència en el Ple de les diverses especialitats d'aquells ensenyaments.»
CAPÍTOL XX
De la modificació de la Llei 8/2007, de 2 de març, de la Generalitat, d'Ordenació de Centres Superiors d'ensenyaments Artístics i de la Creació de
l'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics
de la Comunitat Valenciana
Article 101
S'afigen quatre noves lletres, d a g, a l'apartat 1 de l'article 9 de la Llei 8/2007, de 2 de març, de la Generalitat, d'Ordenació de Centres Superiors d'Ensenyaments Artístics i de la Creació de l'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana, amb la redacció següent:
«d) El director o la directora general de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva.
e) Un funcionari o una funcionària de la conselleria amb competències en matèria d'educació, que tinga assignades atribucions d'inspecció i control de centres docents, designat pel president de l'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana.
f) Un membre del Consell Valencià de Cultura designat pel president de la dita institució.
g) Tres persones de reconegut prestigi, de l'àmbit públic o privat, expertes o amb àmplia trajectòria empresarial, professional, acadèmica, laboral o directiva, en el camp dels ensenyaments artístics superiors, vinculades a la Comunitat Valenciana, que seran designades pel president de l'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana.»
CAPÍTOL XXI
De l'ampliació de les faltes i sancions incloses en els
articles 72 i 73 de l'Estatut marc del personal estatutari
dels servicis de salut
Article 102
Ampliació de les faltes i les sancions incloses en els articles 72 i 73 de l'Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut.
En l'àmbit de la Generalitat, seran aplicables les faltes i les sancions següents, a més de les establertes en els articles 72 i 73 de l'Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut:
1. Faltes disciplinàries
1.1. Faltes molt greus
a) Causar intencionalment danys greus al patrimoni de l'administració, i se sancionaran de la mateixa manera els causats per negligència quan, atenent la seua entitat, puguen ser qualificats com molt greus.
2. Sancions
2.1. Per a les faltes molt greus
El demèrit, que podrà consistir en alguna de les mesures següents:
i) La impossibilitat de participar en procediments de provisió de llocs o de promoció interna, per un període entre dos i quatre anys.
ii) La prohibició d'ocupar llocs de direcció, per un període entre dos i quatre anys.
2.2. Per a les faltes greus
El demèrit, que podrà consistir en alguna de les mesures següents:
i) La impossibilitat de participar en procediments de provisió de llocs o de promoció interna, per un període de fins a dos anys.
ii) La prohibició d'ocupar llocs de direcció, per un període de fins a dos anys.
2.3. Per a les faltes lleus
La suspensió de funcions per un període de fins a 15 dies.
CAPÍTOL XXII
Del preu ajornat en determinats contractes
d'obres i equipaments
Article 103. Del preu ajornat en determinats contractes d'execució d'obres i equipaments d'infraestructures
En relació amb les obres previstes dins del Pla d'Innovació de Seus Judicials, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, es prorroga per a l'exercici 2011 l'aplicació del que disposa l'article 57 de la Llei 16/2008, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat.
CAPÍTOL XXIII
Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis
de la Comunitat Valenciana
Article 104
Pla especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana.
1. Es prorroga fins al dia 31 de gener del 2012, el termini assenyalat per a l'acreditació de la finalització de les obres, en l'article 9.2 del Decret llei 1/2009, de 20 de febrer, del Consell, pel qual es constituïxen i doten tres plans especials de suport destinats a l'impuls dels sectors productius, l'ocupació i la inversió productiva en municipis, i s'aproven crèdits extraordinaris per a atendre al seu finançament.
2. Sense perjuí de les adequacions i ajusts que, en els projectes aprovats, es puguen autoritzar com a conseqüència tant del que preveu el paràgraf anterior com del normal desplegament i execució d'estos, a partir de l'1 de gener de 2011, no s'autoritzaran alteracions dels projectes aprovats que afecten les seues condicions essencials, ni tota altra modificació que siga incompatible en la seua execució amb el que preveu el paràgraf anterior.
CAPÍTOL XXIV
De la modificació de la Llei 9/2000, de 23 de novembre,
de Constitució de l'Agència Valenciana de
Mobilitat Metropolitana
Article 105
Es modifica l'apartat 1.b de l'article 4 de la Llei 9/2000, de 23 de novembre, de constitució de l'Agència Valenciana de Mobilitat Metropolitana, que queda redactat com segueix:
«b) L'elaboració i el desenvolupament de les previsions de la totalitat dels plans metropolitans desenvolupats a l'àmbit de la Comunitat Valenciana, i dels plans comarcals de transport i mobilitat amb incidència en els àmbits integrats de transport sobre els quals l'Agència Valenciana de Mobilitat Metropolitana exerceix les seues competències.»
CAPÍTOL XXV
De la modificació de la Llei 2/1989, de 3 de març,
d'Impacte Ambiental
Article 106
Es modifica el punt c de l'apartat 1 de l'annex, Projectes subjectes a avaluació d'impacte ambiental, de la Llei 2/1989, de 3 de març, d'impacte ambiental, que quedarà redactat de la manera següent:
«c) Repoblacions i plantacions forestals de més de 25 ha, i en tot cas, quan suposen riscs greus de transformacions ecològiques negatives, com també intervenció sobre sòls i vegetació natural, i correcció hidrologicoforestal.»
CAPÍTOL XXVI
De la modificació de la Llei 4/2006, de 19 de maig,
de la Generalitat, de Patrimoni Arbori Monumental
de la Comunitat Valenciana
Article 107
Es modifica el paràgraf 5 de l'article 9 de la Llei 4/2006, de 19 de maig, de la Generalitat, de patrimoni arbori monumental de la Comunitat Valenciana, que quedarà redactat com segueix:
«5. Amb l'objecte de garantir una conservació basada en criteris científics i un assessorament tècnic adequat per a les administracions i els propietaris, la Generalitat, amb la col·laboració d'altres administracions i entitats científiques, elaborarà instruccions tècniques. Així mateix, la Generalitat coordinarà i supervisarà els programes individualitzats, les mesures d'intervenció i la posada en valor perquè siguen els més adequats a cada arbre.»
Article 108
Es modifica el paràgraf 3 de l'article 11 de la Llei 4/2006, de 19 de maig, de la Generalitat, de patrimoni arbori monumental de la Comunitat Valenciana, que quedarà redactat de la manera següent:
«3. Excepcionalment es podrà acordar per a casos concrets motivats per un extraordinari interès o utilitat pública la concessió d'autoritzacions per a l'exercici de conductes descrites en l'article 10 no motivades per les raons del paràgraf 1 de l'article present.»
Article 109
S'afegeix un paràgraf 4 a l'article 11 de la Llei 4/2006, de 19 de maig, de la Generalitat, de patrimoni arbori monumental de la Comunitat Valenciana, que quedarà redactat com segueix:
«4. El conseller competent en medi ambient autoritzarà les excepcions previstes en els paràgrafs anteriors que afecten arbres situats en sòl no urbanitzable, mentre que mitjançant acord plenari de l'ajuntament respectiu s'aprovaran les excepcions referides a exemplars radicats en sòl urbà i urbanitzable.»
Article 110
Es modifica l'article 27 de la Llei 4/2006, de 19 de maig, de la Generalitat, de patrimoni arbori monumental de la Comunitat Valenciana, que quedarà redactat com segueix:
«Article 27. Comissió
1. Es crea una comissió consultiva d'avaluació i seguiment de la protecció i la conservació del patrimoni arbori de la Comunitat Valenciana. La comissió es reunirà almenys una vegada a l'any.
2. La comissió estarà presidida pel conseller amb competències en medi ambient, o la persona en qui delegue, i estarà composta pels membres següents:
- Un representant de la conselleria amb competències en medi ambient
- Un representant de la conselleria amb competències en agricultura
- Un representant de la conselleria amb competències en cultura
- Un representant de la Diputació Provincial d'Alacant
- Un representant de la Diputació Provincial de Castelló
- Un representant de la Diputació Provincial de València
- Un representant de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies
- Sis representants de les associacions ciutadanes de conservació de la natura i de les associacions de propietaris particulars
- Tres representants de les universitats valencianes i els centres de recerca oficial reconeguts i amb seu a la Comunitat Valenciana.
- Un representant del Consell Valencià de Cultura.
- Un secretari designat per la presidència.»
CAPÍTOL XXVII
De la modificació de la Llei 16/2005, de 30 de desembre,
de la Generalitat, Urbanística Valenciana
Article 111
Es modifica l'apartat 5 de l'article 191 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, urbanística valenciana, que queda redactat com segueix:
«5. Es poden atorgar llicències per a usos o obres provisionals no prevists en el Pla sempre que no dificulten la seua execució ni la desincentiven. L'atorgament requerirà un informe previ favorable de la conselleria competent en urbanisme en municipis de població inferior a 10.000 habitants.
La provisionalitat de l'obra o de l'ús ha de deduir-se de les característiques mateixes de la construcció o de circumstàncies objectives, com la viabilitat econòmica de la implantació provisional o l'escàs impacte social de la futura eradicació. L'autorització s'atorgarà subjecta al compromís de demolir o eradicar l'actuació quan vença el termini o es complesca la condició que s'establesca quan s'autoritze, amb renúncia a tota indemnització, que haurà de fer-se constar en el Registre de la Propietat abans d'iniciar l'obra o utilitzar la instal·lació.»
CAPÍTOL XXVIII
De la modificació de la Llei 1/2006, de 19 d'abril,
de la Generalitat, del Sector Audiovisual
Article 112
Es modifica l'article 47 de la Llei 1/2006, de 19 d'abril, de la Generalitat, del sector audiovisual, que queda redactat en els termes següents:
«Article 47. Competències de control i sanció
1. Les facultats d'inspecció i control en matèria audiovisual les exercirà el departament competent en la Generalitat i el Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana, d'acord amb el que hi haja establert en la llei de creació.
2. L'exercici de la potestat sancionadora en matèria audiovisual l'exercirà el departament competent de la Generalitat.
3. La potestat sancionadora regulada en aquesta llei s'exercirà de conformitat amb els principis establerts en el títol IX de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i el seu desenvolupament reglamentari.»
Article 113
Es modifica la lletra b de l'apartat 1 de l'article 48 de la Llei 1/2006, de 19 d'abril, de la Generalitat, del sector audiovisual, que queda redactada com segueix:
«b) L'incompliment de les condicions no essencials de la llicència.»
Article 114
Es modifiquen les lletres d i e de l'apartat 2 de l'article 48 de la Llei 1/2006, de 19 d'abril, de la Generalitat, del sector audiovisual, que queden redactades en els termes següents:
«d) L'incompliment de les condicions essencials de la llicència.
e) La negativa, resistència o obstrucció que impedesca, dificulte o retarde l'exercici de facultats de control i inspecció de l'autoritat competent.»
Article 115
Es modifica la lletra e de l'apartat 3 de l'article 48 de la Llei 1/2006, de 19 d'abril, de la Generalitat, del sector audiovisual, que queda redactada de la forma següent:
«e) La realització d'activitats incloses en l'àmbit de la present llei sense títol habilitant quan siga legalment necessari. Incorreran també en aquesta infracció els ajuntaments que presten serveis de comunicació audiovisual sense subjectar-se al procediment legal o establert reglamentàriament.»
Article 116
Se suprimeix la lletra f de l'apartat 3 de l'article 48 de la Llei 1/2006, de 19 d'abril, de la Generalitat, del sector audiovisual.
Article 117
Es modifica l'article 49 de la Llei 1/2006, de 19 d'abril, de la Generalitat, del sector audiovisual, que queda redactat com segueix:
«Article 49. Sancions
1. Les infraccions lleus seran sancionades amb multa de fins a 100.000 euros per als serveis de comunicació televisiva i fins a 50.000 per a la resta de serveis de comunicació audiovisual. L'òrgan competent podrà també acordar la suspensió de les emissions o d'una part de la programació per espai d'una setmana com a màxim.
2. Les infraccions greus seran sancionades amb multa de 100.001 fins a 500.000 euros per als serveis de comunicació televisiva i de 50.001 a 100.000 per a la resta de serveis de comunicació audiovisual. L'òrgan competent pot també pot acordar la suspensió de les emissions o d'una part de la programació per espai d'un mes com a màxim.
3. Les infraccions molt greus seran sancionades:
a) En tot cas, amb multa de 500.001 fins a 1.000.000 d'euros per als serveis de comunicació audiovisual televisiva i de 100.001 a 200.000 euros per a la resta de serveis de comunicació audiovisual.
b) Podrà a més acordar-se la suspensió de l'eficàcia del títol habilitant per a la prestació del servei de comunicació audiovisual i, en cas de reincidència, la revocació sense dret a cap indemnització.
c) En el cas de la infracció prevista en la lletra e de l'apartat 3 de l'article 48, a més de la multa s'imposarà el cessament de les emissions, i es precintaran provisionalment els equips i les instal·lacions utilitzats per a realitzar l'emissió.
4. La quantia de la sanció que s'impose, dins dels límits indicats, es graduarà tenint en compte, a més del que hi ha previst en l'article 131.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, els criteris següents:
a) La inclusió de la conducta sancionada en un codi d'autoregulació que obligue l'infractor com a conducta prohibida.
b) Haver estat sancionat per resolució administrativa ferma pel mateix tipus d'infracció en el termini dels tres anys anteriors.
c) La gravetat de les infraccions comeses en el termini anterior de tres anys pel subjecte a qui se sanciona.
d) La repercussió social de les infraccions.
e) El benefici que haja reportat a l'infractor el fet objecte de la infracció.
5. L'autoritat competent per a dictar la resolució de l'expedient sancionador podrà acordar que la sanció comporte l'obligació de difondre la part resolutiva.
Les quanties establertes en aquest article s'actualitzaran periòdicament, d'acord amb l'actualització que es duga a terme en la normativa bàsica estatal.»
Article 118
El text de l'article 51 de la Llei 1/2006, de 19 d'abril, de la Generalitat, del sector audiovisual, passa a ser el 52 i s'afegeix un text nou a l'article 51, amb la redacció següent:
«Article 51. Responsabilitat per la comissió d'infraccions
1. La responsabilitat administrativa per les infraccions de la present llei serà exigible al prestador del servei de comunicació audiovisual.
2. No obstant el que hi disposat en l'apartat anterior, incorrerà també en responsabilitat administrativa per la infracció prevista en la lletra e de l'apartat 3 de l'article 48, el prestador del servei de telecomunicacions, de transport i difusió del senyal, si no comunica a l'òrgan competent de l'administració, a requeriment d'aquest, la identitat i el domicili del prestador del servei de comunicació audiovisual, o si la informació facilitada és errònia.
Així mateix, incorrerà també en responsabilitat administrativa per la infracció prevista en la lletra e de l'apartat 2 de l'article 48, tota aquella persona o entitat que impedesca, dificulte o retarde l'exercici de les facultats de control i inspecció de l'autoritat competent.
3. No incorrerà en responsabilitat administrativa el prestador del servei de comunicació audiovisual quan emeta comunicacions comercials elaborades per persones alienes al prestador i que suposen infracció d'acord amb la normativa vigent sobre publicitat.
No obstant això, el prestador del servei haurà de cessar en l'emissió de tal comunicació comercial al primer requeriment de l'autoritat audiovisual o de qualsevol organisme d'autoregulació a què pertanya.
4. L'infractor haurà de reposar la situació alterada al seu estat originari i rescabalar els danys i els perjudicis causats, sempre que tècnicament siga possible. L'autoritat competent, per a la resolució de l'expedient sancionador, pot imposar multes coercitives de fins a 30.000 euros diaris per al compliment d'aquestes obligacions.
En particular, tractant-se del cessament d'emissions ordenat per l'autoritat competent previst en la lletra c de l'apartat 3 de l'article 49, la dita autoritat podrà imposar multes coercitives per al seu compliment, per períodes de quinze dies i per import, cada una d'elles, del deu per cent de la quantia total de la sanció econòmica imposada en el procediment sancionador corresponent.»
Article 119
El text de l'article 52 de la Llei 1/2006, de 19 d'abril, de la Generalitat, del sector audiovisual, passa a ser l'article 53, amb la redacció següent:
«Article 53. Actes d'inspecció i requeriments de les autoritats audiovisuals competents
1. Les actes d'inspecció que s'estenguen per funcionaris a qui es reconeix la condició d'autoritat tindran naturalesa de document públic i estaran dotades de presumpció de certesa i valor probatori, respecte dels fets que s'hi reflecteixen, excepte prova en contra.
2. El Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana i el departament competent de la Generalitat podran requerir dels prestadors públics o privats del servei de comunicació audiovisual les dades que estimen necessàries per a l'exercici de les funcions que els atribueixen les lleis.
A aquests efectes, tots els prestadors del servei de comunicació audiovisual hauran d'arxivar, durant un termini de sis mesos comptadors des de la data de la primera emissió, tots els programes emesos, incloses les comunicacions comercials, i registrar les dades relatives a aquests programes.»
CAPÍTOL XXIX
De la modificació de la Llei 10/2010, de 9 de juliol,
d'Ordenaciói Gestió de la Funció Pública Valenciana
Article 120
Es modifica la disposició transitòria primera de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, que queda redactada de la manera següent:
«Disposició transitòria primera
Període transitori en l'administració de la Generalitat fins a la publicació de les resolucions d'integració en els cossos, les agrupacions professionals funcionarials i les escales
1. Fins que el conseller o la consellera competent en matèria de funció pública no aproven les resolucions d'integració del personal funcionari a què es refereix la disposició addicional tercera, el dit personal es trobarà transitòriament pendent d'integració en els cossos, les agrupacions professionals funcionarials i les escales corresponents, sense que això afecte la condició de personal funcionari de carrera ni l'exercici dels llocs de treball en què estiguen destinats.
El conseller o la consellera competent en matèria de funció pública dictaran les resolucions de classificació de llocs de treball i les corresponents resolucions d'integració del personal funcionari a què es refereix la disposició addicional tercera.
2. Fins que no es publiquen les relacions de llocs de treball a què fa referència la disposició addicional tercera, la conselleria competent en matèria de funció pública podrà convocar procediments de selecció de personal i provisió de llocs de treball d'acord amb els elements inclosos en l'última relació de llocs de treball aprovada amb anterioritat a l'entrada en vigor de la present llei.
3. Fins que es publiquen les relacions de llocs de treball a què es refereix la disposició addicional tercera, el conseller o la consellera competent en matèria de funció pública, de forma excepcional i com a conseqüència de l'exercici de la potestat d'autoorganització de l'administració o de necessitats caràcter urgent i inajornable, podrà classificar llocs de treball sense necessitat d'indicar el cos, l'agrupació professional o, si escau, l'escala corresponent per als llocs funcionarials.»
Article 121
Es modifica l'annex I de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, quant a la denominació del cos A1-06, que queda redactat de la manera següent:
«Administració especial
Cos: Superior tècnic d'enginyeria en informàtica
A1-06.»
Article 122
Es modifica l'annex I de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, quant a la denominació del cos A2-02, que queda redactat de la manera següent:
«Administració especial
Cos: Superior de gestió en enginyeria tècnica en informàtica de l'administració de la Generalitat
A2-02.»
Article 123
Es modifica l'annex I de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, quant a la numeració de les escales del cos C1-13: Especialistes en l'administració del medi ambient de l'administració de la Generalitat, que queda redactat de la manera següent:
«Escales:
- C1-13-01: Administració del medi ambient
Funcions: Activitats de col·laboració, preparació, gestió de la informació, inspecció d'activitats, actualització i tramitació de documentació, elaboració i administració de dades, inventariat i manteniment d'equips i aplicacions, i, en general, les pròpies de la professió relacionades amb les activitats de l'administració del medi ambient.
Requisits: Tècnic en Treballs Forestals i Conservació del Medi Natural (Cicle formatiu de grau mitjà de Formació Professional de la Família Agrària)
- C1-13-02: Inspecció del medi ambient
Funcions: Activitats de col·laboració, preparació, gestió de la informació, inspecció d'activitats, actualització i tramitació de documentació, elaboració i administració de dades, inventariat i manteniment d'equips i aplicacions, i, en general, les pròpies de la professió relacionades amb les activitats d'inspecció del medi ambient.
Requisits: Tècnic en Treballs Forestals i Conservació del Medi Natural (Cicle formatiu de grau mitjà de Formació Professional de la Família Agrària)
- C1-13-03: Agents mediambientals
Funcions: Activitats de col·laboració, preparació, gestió de la informació, inspecció d'activitats, actualització i tramitació de documentació, elaboració i administració de dades, inventariat i manteniment d'equips i aplicacions, i, en general, les pròpies de la professió relacionades amb les activitats mediambientals.
Requisits: Tècnic en Treballs Forestals i Conservació del Medi Natural (Cicle formatiu de grau mitjà de Formació Professional de la Família Agrària).»
CAPÍTOL XXX
De la modificació de la Llei 8/2003, de 24 de març,
de Cooperatives de la Comunitat Valenciana
Article 124
Es modifica l'epígraf d de l'apartat 2 de l'article 10 de la Llei 8/2003, de 24 de març, de cooperatives de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com segueix:
«d) La quantia i la forma d'acreditar l'aportació obligatòria dels socis al capital social i les condicions del desembors, si escau.»
Article 125
Es modifica l'apartat 1 de l'article 55 de la Llei 8/2003, de 24 de març, de cooperatives de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com segueix:
«1. El capital social de la cooperativa estarà integrat per les aportacions obligatòries i voluntàries dels seus socis i, si escau, dels associats. L'import haurà d'estar desemborsat com a mínim en un 25 % en el moment constitutiu.
Les aportacions socials, obligatòries o voluntàries, podran ser:
a) Aportacions amb dret de reembors.
b) Aportacions el reembors de les quals, en cas de baixa o altres supòsits prevists en aquesta llei, puga ser refusat incondicionalment pel consell rector.
La transformació obligatòria de les aportacions amb dret de reembors en aportacions el reembors de la qual puga ser refusat incondicionalment pel consell rector, o la transformació inversa, requerirà l'acord de l'assemblea general, adoptat per la majoria exigida per a la modificació dels estatuts socials. El soci disconforme podrà donar-se de baixa, i aquesta es qualificarà com a justificada.
Els estatuts socials podran preveure, per al cas de les aportacions a què es refereix l'epígraf a anterior, que quan en un exercici econòmic l'import de les devolucions de les aportacions supere el percentatge de capital social que s'hi establesca, els nous reemborsos estiguen condicionats a l'acord favorable del consell rector. El soci que salve expressament el seu vot o estiga absent o disconforme amb l'establiment o la disminució d'aquest percentatge podrà donar-se de baixa, i aquesta es qualificarà com a justificada. En aquest cas, resultaran també d'aplicació els articles 58.2, 61.9 i 10 i 82.8.
Si la cooperativa anuncia la xifra de capital social al públic, haurà de referir-la a una data concreta i expressar el desemborsat.»
Article 126
Es modifica l'apartat 1 de l'article 58 de la Llei 8/2003, de 24 de març, de cooperatives de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com segueix:
«1. Els estatuts socials establiran si les aportacions obligatòries donen dret a la meritació d'interessos per la part efectivament desemborsada o si atribueixen a l'assemblea general la facultat d'acordar-ne la meritació. En ambdós casos, l'assemblea serà la competent per a determinar, quan procedesca, la remuneració o el procediment per a fixar-la.
En el cas de les aportacions voluntàries, serà l'acord d'emissió d'aquestes el que en determine la remuneració o el procediment per a determinar-la.»
Article 127
Es modifica l'apartat 2 de l'article 58 de la Llei 8/2003, de 24 de març, de cooperatives de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com segueix:
«2. L'assignació i la quantia de la remuneració, en el cas de les aportacions obligatòries a capital, estaran condicionades a l'existència de resultats positius o reserves de lliure disposició. En cap cas, la retribució al capital serà superior a sis punts per damunt de l'interès legal dels diners.
Els imports no reemborsats de les aportacions obligatòries de l'article 55.1.b tindran preferència per a percebre la remuneració que s'establesca.»
Article 128
Es modifica l'apartat 5 de l'article 61 de la Llei 8/2003, de 24 de març, de cooperatives de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com segueix:
«5. El consell rector podrà ajornar el reembors de la liquidació en el termini que assenyalen els estatuts socials, que no serà superior a cinc anys en cas d'expulsió, a tres anys en cas de baixa no justificada i a un any en cas de defunció o de baixa justificada, comptador en tot cas des de la data de tancament de l'exercici en què el soci va causar baixa. Les quantitats ajornades meritaran l'interès legal dels diners, des de la data de tancament de l'exercici en què el soci va causar baixa, i no podran ser actualitzades. Quan el consell rector acorde la devolució de les aportacions previstes en l'article 55.1.b, no podrà fer ús de l'ajornament, i el reembors haurà de realitzar-se en el termini màxim de tres mesos.»
Article 129
S'addicionen dos apartats nous a l'article 61 de la Llei 8/2003, de 24 de març, de cooperatives de la Comunitat Valenciana, amb la redacció següent:
«9. Quan els titulars d'aportacions previstes en l'article 55.1.b hagen causat baixa, el reembors que, si escau, acorde el consell rector s'efectuarà per ordre d'antiguitat de les sol·licituds de reembors o, quan no hi haja aquesta sol·licitud, per ordre d'antiguitat de la data de la baixa.
10. Els estatuts socials podran preveure que els imports corresponents a les aportacions desemborsades per nous socis, dins de cada exercici econòmic, siguen aplicats preferentment al reembors de les aportacions previstes en l'article 55.1.b sol·licitat per baixa dels titulars i refusat pel consell rector.»
Article 130
Es modifica l'apartat 2 de l'article 68 de la Llei 8/2003, de 24 de març, de cooperatives de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com segueix:
«2. Els excedents nets resultants de les operacions amb els socis es destinaran, almenys en un 5 %, al fons de formació i promoció cooperativa i, com a mínim, en un 20 %, a la reserva obligatòria, fins que aquesta abaste la xifra del capital social subscrit en la data de tancament de l'exercici.»
Article 131
Es modifica l'apartat 4 de l'article 68 de la Llei 8/2003, de 24 de març, de cooperatives de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com segueix:
«4. La totalitat dels beneficis nets resultants de les operacions amb tercers no socis i, com a mínim, el 50 % dels beneficis extraordinaris es destinaran, una vegada deduïdes les pèrdues d'exercicis anteriors, a la reserva obligatòria o al fons de formació i promoció cooperativa. La resta de beneficis extraordinaris podrà destinar-se a la reserva voluntària regulada en l'article 71 d'aquesta llei.»
Article 132
S'addiciona un apartat nou a l'article 68, de la Llei 8/2003, de 24 de març, de cooperatives de la Comunitat Valenciana, amb la redacció següent:
«5. Quan, d'acord amb les normes comptables, la cooperativa haja de dotar una reserva per fons de comerç, aquesta es podrà dotar indistintament i a elecció de la cooperativa mateixa, a càrrec dels resultats cooperatius o extracooperatius.»
Article 133
Es modifica l'apartat 6 de l'article 82 de la Llei 8/2003, de 24 de març, de cooperatives de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com segueix:
«6. A continuació, satisfaran a cada soci l'import de la seua quota o aportació líquida actualitzada, si escau, començant per les aportacions voluntàries i seguint amb les aportacions obligatòries. Si hi ha aportacions el reembors de les quals haja estat refusat pel consell rector, aquestes tindran preferència en la distribució de l'haver-hi social.»
Article 134
S'addiciona un nou apartat a l'article 89 de la Llei 8/2003, de 24 de març, de cooperatives de la Comunitat Valenciana, amb la redacció següent:
«9. Els estatuts socials podran establir la possibilitat que, en el cas que causen baixa obligatòria socis que siguen titulars de les aportacions previstes en l'article 55.1.b i que el consell rector no haja acordat el seu reembors immediat, els socis que romanguen en la cooperativa hagen d'adquirir aquestes aportacions en el termini màxim de sis mesos a partir de la data de la baixa, en els termes que acorde l'assemblea general.»
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera
Es declara la necessitat d'urgent ocupació dels béns i drets afectats d'expropiació forçosa com a conseqüència de l'execució de les obres que a continuació s'expressen:
Les compreses en el Pla d'Infraestructures Estratègiques 2010-2020 (PIE), i les següents:
Alacant:
- Millora de l'accés al port d'Altea.
València:
- Parc Logístic de Sagunt.
- Millora de l'accessibilitat a la costa de Pinedo des de Castellar.
Segona
Es declara la necessitat d'urgent ocupació dels béns i drets afectats d'expropiació forçosa com a conseqüència de l'execució de les obres que a continuació s'expressen, derivades del Pla 100 x 75 i del II Plan Director de Sanejament i Depuració i altres obres, de la Comunitat Valenciana:
AIELO DE RUGAT. COL·LECTORS I NOVA EDAR
ALCUBLAS. REFORMA SISTEMA SANEJAMENT I DEPURACIÓ
ALCUDIA DE VEO. COL·LECTORS I NOVA EDAR
ALMORADÍ - BANYERES - SAN FULGENCIO. REFORMA SISTEMA SANEJA-MENT I DEPURACIÓ
ALPUENTE. REFORMA SISTEMA SANEJAMENT I DEPURACIÓ DE CUEVARRUZ
ALPUENTE. REFORMA SISTEMA SANEJAMENT I DEPURACIÓ
ALPUENTE.REFORMA SISTEMA SANEJAMENT I DEPURACIÓ DE CAMPO DE ABAJO 2.
ALPUENTE. REFORMA SISTEMA SANEJAMENT I DEPURACIÓ DE CORCOLILLA
ALPUENTE. REFORMA SISTEMA SANEJAMENT I DEPURACIÓ D'EL COLLAO
ALPUENTE. REFORMA SISTEMA SANEJAMENT I DEPURACIÓ DE LA ALMEZA
ALPUENTE. REFORMA SISTEMA SANEJAMENT I DEPURACIÓ DE BALDOVAR
ALPUENTE. REFORMA SISTEMA SANEJAMENT I DEPURACIÓ DE CAMPO DE ARRIBA
ALPUENTE. REFORMA SISTEMA SANEJAMENT I DEPURACIÓ D'HORTANAR 1
ALPUENTE. REFORMA SISTEMA SANEJAMENT I DEPURACIÓ DE CAMPO DE ABAJO 1
ANDILLA. COL·LECTORS I NOVA EDAR
ARGELITA. COL·LECTORS I NOVA EDAR
BARRACAS. COL·LECTORS I NOVA EDAR
BARXETA. REFORMA SISTEMA SANEJAMENT I DEPURACIÓ
BENAFER. COL·LECTORS I NOVA EDAR
BENAGEBER. COL·LECTORS I NOVA EDAR
BENIATJAR. REFORMA SISTEMA SANEJAMENT I DEPURACIÓ
BENIDOLEIG-SAGRA-TORMOS. REFORMA SISTEMA SANEJAMENT I DEPURACIÓ
BENIGÁNIM. REFORMA SISTEMA SANEJAMENT I DEPURACIÓ
BENITATXELL. REFORMA SISTEMA SANEJAMENT I DEPURACIÓ
CARRÍCOLA. COL·LECTORS I NOVA EDAR
CASTELL DE CABRES. COL·LECTORS I NOVA EDAR
CASTILLO DE VILLAMALEFA. COL·LECTORS I NOVA EDAR
CREVILLENT. REFORMA SISTEMA SANEJAMENT I DEPURACIÓ DE REALENGO
CREVILLENT. REFORMA SISTEMA SANEJAMENT I DEPURACIÓ DE BARRI ESTACIÓ
XODOS. COL·LECTORS I NOVA EDAR
ELX-SANTA POLA. CONDUCCIÓ D'AIGÜES REUTILITZADES FINS AL FONDÓ D'ELX
ENGUERA. REFORMA SISTEMA SANEJAMENT I DEPURACIÓ PEDANIA DE NAVALÓN
ESTUBENY. COL·LECTORS I NOVA EDAR
FAURA-QUARTELL. CONNEXIÓ AMB EDAR MUNICIPAL DE MANCOMUNITAT DE LES VALLS
FONTANARS DELS ALFORINS. REFORMA SISTEMA SANEJAMENT I DEPURACIÓ
FUENTE LA REINA. COL·LECTORS I NOVA EDAR
FUENTES DE AYÓDAR. COL·LECTORS I NOVA EDAR
GATA DE GORGOS. REFORMA SISTEMA SANEJAMENT I DEPURACIÓ
HERBES. COL·LECTORS I NOVA EDAR
HIGUERAS. COL·LECTORS I NOVA EDAR
EL FONDÓ DE LES NEUS. REFORMA SISTEMA SANEJAMENT I DEPURACIÓ
JALANCE. REFORMA SISTEMA SANEJAMENT I DEPURACIÓ
XALÓ. REFORMA SISTEMA SANEJAMENT I DEPURACIÓ
JARAFUEL. REFORMA SISTEMA SANEJAMENT I DEPURACIÓ
LLOSA DE CAMACHO. REFORMA SISTEMA SANEJAMENT I DEPURACIÓ
MATET. COL·LECTORS I NOVA EDAR
OLIVA. CONNEXIÓ A NOVA EDAR OLIVA D'OLIVA NOVA-CSF
OLOCAU DEL REY. COL·LECTORS I NOVA EDAR
ONTINYENT-AGULLENT. CONDUCCIONS DE LES AIGÜES DEL TRACTAMENT TERCIARI EN L'EDAR
ORBA. REFORMA SISTEMA SANEJAMENT I DEPURACIÓ
ORIHUELA. CONNEXIÓ A RINCÓN DE BONANZA DE LA PEDANIA DE L'APARECIDA
PALANQUES. COL·LECTORS I NOVA EDAR
PAVIAS. COL·LECTORS I NOVA EDAR
POBLA DEL DUC. REFORMA SISTEMA SANEJAMENT I DEPURACIÓ
PUEBLA DE SAN MIGUEL. COL·LECTORS I NOVA EDAR
RAFELGUARAF. CONNEXIÓ DE CABALS DE L'ÈNOVA
RAFOL DE SALEM. COL·LECTORS I NOVA EDAR
RUGAT. COL·LECTORS I NOVA EDAR
SACAÑET. COL·LECTORS I NOVA EDAR
SAGUNT. REFORMA EDAR CAMP DE MORVEDRE
SANT JOAN D'ALACANT. REUTILIZACIÓ EDAR ALACANTÍ NORD
SANT JOANET. COL·LECTORS I NOVA EDAR
SANET Y NEGRALS. REFORMA SISTEMA SANEJAMENT I DEPURACIÓ
SARRATELLA. COL·LECTORS I NOVA EDAR
SENYERA. REFORMA SISTEMA SANEJAMENT I DEPURACIÓ
SIMAT DE LA VALLDIGNA. REFORMA SISTEMA SANEJAMENT I DEPURACIÓ DE PLA DE CORRALS
SOT DE CHERA. COL·LECTORS I NOVA EDAR
TODOLELLA. COL·LECTORS I NOVA EDAR
TORRALBA DEL PINAR. COL·LECTORS I NOVA EDAR
TURÍS. REFORMA SISTEMA SANEJAMENT I DEPURACIÓ TURIS 1
VALLIBONA. COL·LECTORS I NOVA EDAR
VILLAMALUR. COL·LECTORS I NOVA EDAR
VILLANUEVA DE VIVER. COL·LECTORS I NOVA EDAR
VILLENA. REFORMA SISTEMA SANEJAMENT I DEPURACIÓ
VILLORES. COL·LECTORS I NOVA EDAR
YESA, LA. COL·LECTORS I NOVA EDAR
ZORITA DEL MAESTRAZGO. COL·LECTORS I NOVA EDAR
Totes elles tant si es fan per la Generalitat, com per entitats habilitades com a beneficiàries d'expropiacions i per entitats locals.
Tercera
Es declara la necessitat urgent d'ocupació dels béns i dels drets afectats d'expropiació forçosa com a conseqüència de les obres següents declarades d'utilitat pública:
Conducció a pressió per a la sèquia de Callosa al terme municipal d'Oriola (Alacant)
Obres de regadiu per a la comunitat de regants d'Albatera i una altra - fase II (desglossat número 1) (Alacant)
Projecte de construcció de xarxes de transport i distribució per a la modernització del regadiu de la Reial Sèquia de Carcaixent. UGD 1. Carcaixent (València)
Modernització i consolidació regadius a la Font de la Figuera (València)
Condicionament de la galeria del Brollador de la Mina, c. regants aigües de Xest-Xiva, als termes municipals de Xest i Xiva (València)
Bassa posttransvasament Xúquer-Vinalopó (Alacant)
Col·lector d'aigües residuals del PI El Canari, als termes municipals de l'Alcúdia de Crespins i Canals (València).
Quarta
Les Corts, a càrrec del seu pressupost, en virtut de l'autonomia organitzativa i pressupostària que tenen, determinaran la indemnització a la qual tindran dret els diputats i les diputades que cessen, o hagen cessat en l'exercici del seu càrrec i el règim aplicable a aquesta, la percepció de la qual tindrà caràcter mensual, tot això per tal de garantir una regulació equivalent a la de la resta dels treballadors.
DISPOSICIONS DEROGATÒRIES
Primera
Queda derogada la disposició transitòria quarta de la Llei 9/1998, de 15 de desembre, de Pesca Marítima de la Comunitat Valenciana.
Segona
Queden derogades totes les disposicions de rang igual o inferior que contradiguen o resulten incompatibles amb el que disposa esta llei.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Desplegament reglamentari
Es faculta el Consell de la Generalitat per a dictar totes les disposicions reglamentàries que resulten necessàries per al desplegament i l'aplicació del que disposa la present llei.
Segona. Entrada en vigor
La present llei entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2011.
Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir esta llei.
València, 27 de desembre de 2010
El president de la Generalitat
Francisco Camps Ortiz

linea