diari

LLEI 18/2010, de 30 de desembre, de la Generalitat, de Joventut de la Comunitat Valenciana [2010/14172]

(DOGV núm. 6429 de 31.12.2010) Ref. Base de dades 013864/2010

LLEI 18/2010, de 30 de desembre, de la Generalitat, de Joventut de la Comunitat Valenciana [2010/14172]
Sia notori i manifest a tots els ciutadans que Les Corts han aprovat i jo, d'acord amb el que establixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del rei, promulgue la Llei següent:
PREÀMBUL
I
El concepte de joventut ha perdut el seu significat de mera etapa de transició a la vida adulta per a adquirir una nova concepció que situa les persones jóvens com a subjectes de ple dret i reconeix el seu paper, la seua aportació i intervenció en la vida social, cultural, política, econòmica i laboral de la societat.
Prenem com a referència específica d'esta realitat juvenil la «Declaració sobre la promoció entre la joventut dels ideals de la pau, el respecte mutu i l'enteniment entre els pobles», que els estats membres de les Nacions Unides van aprovar en 1965. Dos dècades més tard, l'Assemblea General de les Nacions Unides declarava l'any 1985 com a Any Internacional de la Joventut i reconeixia, així, l'important paper de la joventut en el desenvolupament de la Carta de les Nacions Unides. En 1995, el Programa d'Acció Mundial per a la Joventut Cap al 2000 i Més Enllà, vènia a reforçar el compromís de l'ONU amb la Joventut. Així mateix, la pròpia Organització de nacions Unides ja havia publicat en 1959 la «Declaració dels drets de la Infància», referendada pel mateix organisme en 1989.
II
La present llei s'emmarca en el conjunt de drets, llibertats i principis enumerats en la normativa de la Unió Europea.
En el mateix sentit, la nostra Constitució establix en l'article 48 que els poders públics promouran les condicions per a la participació lliure i eficaç de la joventut en el desenvolupament polític, social, econòmic i cultural.
Per la seua banda, la nostra norma institucional bàsica, l'Estatut d'Autonomia, atribuïx a la Generalitat competència exclusiva en matèria de joventut (article 49.1.25) i d'institucions públiques de protecció i ajuda a jóvens (article 49.1.27).
Pel que es referix a la legislació autonòmica valenciana, la primera ordenació de la participació juvenil es troba en la Llei de la Generalitat 8/1989, de 26 de desembre, de Participació Juvenil.
En ella apareixen arreplegats les primeres maneres i formes de participació social: el Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana i els consells territorials de la joventut, d'àmbit local. Estos van ser, i continuen sent, els llocs d'experimentació, i per tant d'aprenentatge, dels jóvens perquè s'inicien en la participació real en la vida social i política, en el seu àmbit local, autonòmic i nacional.
La present llei respecta i referma estes entitats de participació, garantint la seua permanència a través dels suports institucionals necessaris per a la seua efectivitat.
Per això, la Llei de la Joventut ha reforçat, sense a penes modificacions, la regulació dels consells autonòmics i locals de la joventut, que canalitzen la participació d'aquells jóvens que continuen veient en l'actuació social i política un lloc per a posar en pràctica els principis de solidaritat i de servici als altres. Per tant esta és la suprema dignitat de la política: servir a la resta dels veïns i ciutadans, i este aprenentatge en valors és convenient, i inclús necessari, perquè els jóvens aconseguixen la seua plenitud.
En esta senda de respecte als models anteriors, esta llei introduïx modificacions que fan referència a la naturalesa jurídica del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana i a la dels consells locals de la joventut, sent la triada la de considerar-los com a corporacions públiques sectorials de base privada amb personalitat jurídica pròpia i amb plena capacitat d'obrar per al compliment dels seus fins; naturalesa més coincident amb els temps actuals, deixant arrere una caracterització com a entitats de dret públic que poc s'adequa a l'estat actual de l'ordenament jurídic administratiu, molt diferent del que existia en 1989, quan se'ls va donar tal caràcter, sobretot si es reconeix que estes institucions, pel seu marcat caràcter participatiu, difícilment poden exercir potestats administratives, que entorpirien el seu caràcter accentuat i primordial d'òrgan de participació.
També val la pena destacar que la llei ha establit un sistema de controls de la despesa que pareixen oportuns en una corporació que es nodrix fonamentalment del pressupost de la Generalitat per a assegurar la seua activitat, controls que, d'altra banda, no són estranys a este tipus de corporacions.
III
Especial menció mereix també la nova configuració i el nou paper que s'atorga a l'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove.
Com indica la llei en els seus articles 1, 4 i 6, entre altres, la joventut exigix l'execució de polítiques integrals a través del mecanisme de la transversalitat, que implicaria l'èxit d'un mateix objectiu: «garantir a la joventut les oportunitats per al seu propi desenvolupament» (article 1), a través de l'actuació conjunta de totes les conselleries i organismes que formen part de la Generalitat.
Amb este canvi de tendència, es considera l'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove no sols com un ens pioner de la política en matèria de joventut de la Generalitat, sinó com a ens impulsor de les labors de coordinació de totes les polítiques juvenils de l'administració valenciana.
IV
La Llei de la Joventut de la Comunitat Valenciana s'estructura en quatre títols, set capítols i dos seccions, amb un total de 58 articles, tres disposicions transitòries, una derogatòria i dues finals.
El títol preliminar arreplega les disposicions generals, i establix com a persones jóvens les compreses entre els 14 i els 30 anys, inclusivament, per tant es considera que este període de la vida de les persones comprén l'edat juvenil.
No obstant això, esta edat pot ser superada per a l'execució de programes o actuacions relacionades amb el procés d'independència familiar dels jóvens i amb la constitució d'una llar independent.
El títol I de la llei es destina a l'organització de l'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove i a la creació de l'Observatori de la Joventut de la Comunitat Valenciana, òrgan consultiu de caràcter tècnic adscrit a l'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove, que permetrà obtenir informació i fer les anàlisis necessàries sobre la realitat de la joventut valenciana.
El títol II es dedica a la participació juvenil amb tres capítols; el primer està destinat a la definició detallada de les formes organitzades de participació juvenil; el segon, a regular el Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana, i el tercer, a regular la naturalesa, procediment i finançament dels consells locals de la joventut.
Com ja s'ha dit, tant el Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana com els consells locals adopten, en esta llei, la tradicional forma de corporacions públiques sectorials de base privada.
Val la pena fer menció que la llei ha previst instruments estables de finançament per a totes les formes organitzades de participació juvenil, amb especial menció del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana i dels consells locals.
El títol III es destina en la llei a les polítiques en matèria de joventut. El capítol I fa especial insistència en la Xarxa d'Informació Juvenil i en les escoles de formació, i el capítol II es dedica als servicis per a la joventut.
Entre estos servicis es regula el carnet jove, els albergs, campaments i residències, i la promoció del turisme juvenil, faceta mercantil de l'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove.
El capítol III es destina al Pla Generalitat Jove, que es configura com un instrument de planificació de les polítiques de joventut en la Comunitat Valenciana.
Es tracta d'una nova ferramenta de la transversalitat, per la qual cosa este Pla, de vigència plurianual, serà aprovat per acord del Consell, i la seua elaboració, execució i seguiment els comanda la llei a l'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove.
Finalment, el capítol IV de la llei establix un règim sancionador que es concentra en les activitats destinades als jóvens i dutes a terme per la iniciativa privada, i en la regulació del règim disciplinari de residències, albergs i campaments.
TÍTOL PRELIMINAR
Disposicions generals
Article 1. Objecte
La present llei constituïx el marc normatiu per a garantir a la joventut les oportunitats per al seu propi desenvolupament, per mitjà de l'execució eficaç de les polítiques integrals de joventut, en la Comunitat Valenciana.
Article 2. Àmbit d'aplicació
1. Esta llei serà aplicable a totes les persones jóvens residents en la Comunitat Valenciana o que posseïsquen la condició política de valencià.
2. A l'efecte de la present llei, tindran la consideració de jóvens totes les persones amb edats compreses entre els catorze i els trenta anys, inclusivament.
No obstant això, podran establir-se altres límits d'edat per a aquells programes o actuacions que per la seua naturalesa es considere necessari.
3. La present llei resultarà així mateix d'aplicació a les persones físiques, o jurídiques públiques o privades, que exercisquen activitats o presten servicis regulats en esta llei que afecten, de manera directa o indirecta, a la joventut de la Comunitat Valenciana.
Article 3. Principis rectors
Són principis rectors de la present llei els següents:
a) La difusió, entre la joventut, dels valors democràtics, constitucionals i estatutaris, com a pilars dels principis rectors d'esta llei.
b) La busca de la igualtat d'oportunitats, o la discriminació positiva en els supòsits de desigualtat, de les persones jóvens.
c) El foment de la participació juvenil en el desenvolupament polític, social, econòmic, cientificotecnològic i cultural.
d) El caràcter transversal de les polítiques de joventut, realitzades des de les administracions públiques.
e) La promoció i el foment de la llengua i la cultura valencianes, i també el coneixement de la seua història.
f) La proximitat i universalitat dels servicis a la joventut.
g) El respecte i protecció de la multiculturalitat i la diversitat.
Article 4. Drets de la joventut en la Comunitat Valenciana
Correspon a la Generalitat promoure les condicions que garantisquen el ple exercici, per tota la joventut, dels drets, deures i llibertats reconeguts en l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, en la Constitució Espanyola i en els tractats internacionals, a través de la planificació i execució de polítiques transversals en matèria de joventut.
TÍTOL I
L'Institut Valencià de la
Joventut.Generalitat Jove
Article 5. L'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove
1. L'Institut Valencià de la Joventut passa a denominar-se Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove i es configura com una entitat autònoma de la Generalitat, de caràcter mercantil, amb personalitat jurídica pròpia i adscrita a la conselleria competent en matèria de joventut. És l'organisme encarregat de coordinar la política de joventut en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
2. L'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove es regirà pel que establix la present llei, la legislació d'Hisenda Pública de la Generalitat i la resta de legislació aplicable als organismes autònoms.
Article 6. Funcions
Les funcions de l'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove són les següents:
a) Coordinar i informar les actuacions que realitze la Generalitat, i també les administracions públiques, en aquelles matèries que afecten específicament la joventut, impulsant l'execució i la divulgació de les polítiques integrals de joventut.
b) Recolzar, materialment i econòmicament, el desenvolupament de les iniciatives i projectes de les formes organitzades de participació juvenil inscrites en el registre corresponent de la Generalitat.
c) Promoure la participació juvenil, junt amb el Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana.
d) Impulsar la prestació de servicis a la joventut, tant des del sector públic com des del privat.
e) Defensar els drets socials i polítics dels i les joves, a més de les llibertats emparades en l'ordenament jurídic.
f) Planificar, gestionar, crear i mantindre els albergs, residències, campaments i instal·lacions juvenils en general, de l'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove.
g) Fomentar les relacions i la cooperació amb els ajuntaments, i amb els organismes competents en matèria de joventut d'altres comunitats autònomes o països.
h) Potenciar l'exercici d'activitats de temps lliure, turisme i intercanvi internacional de la joventut, especialment en el marc dels programes desenvolupats per la Unió Europea.
i) Formar animadors i tècnics en matèria juvenil.
j) Fomentar i donar suport al voluntariat social i juvenil.
k) Crear i mantindre els censos i registres enumerats en la present llei i en la seua normativa de desplegament.
l) Defensar i promoure la llengua, la cultura i les tradicions, i també el coneixement de la història, el territori i el patrimoni valencians.
Article 7. Òrgans directius
L'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove es regirà pels òrgans de direcció següents:
a) La Presidència
b) El Consell Rector
c) La Direcció General
d) La Secretaria General.
Article 8. La Presidència
La Presidència de l'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove, que ho serà al seu torn del Consell Rector, l'exercirà la persona titular de la conselleria competent en matèria de joventut. Així mateix, li correspondrà l'alta direcció de l'organisme.
Article 9. El Consell Rector
1. El Consell Rector de l'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove és l'òrgan de representació i participació d'este organisme i estarà integrat pels membres següents:
a) President o presidenta: el titular o la titular de la conselleria competent en matèria de joventut.
b) Vicepresident o vicepresidenta: el director o directora general de l'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove.
c) Secretari o secretària: el secretari o secretària general de l'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove.
d) Vocals:
- Un representant de cada conselleria amb rang de director o directora general com a mínim, nomenat a proposta del conseller o consellera.
- Un diputat o diputada de cada diputació provincial designat pel seu ple.
- Un o una representant de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
- El president o presidenta del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana amb caràcter nat, i un altres quatre representants designats per la seua assemblea.
- Cinc vocals anomenats per la presidència del Consell Rector, dels quals dos hauran de ser membres de les entitats representades en el si del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana, i els altres tres seran nomenats entre persones de reconeguda experiència en polítiques de joventut.
2. Corresponen al Consell Rector les funcions següents:
a) Establir les polítiques integrals de joventut de la Generalitat.
b) Fixar i aprovar els criteris d'actuació de l'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove.
c) Aprovar l'encàrrec d'informes relatius a les polítiques de joventut, o sobre la seua realitat, en la Comunitat Valenciana.
d) Efectuar el seguiment i avaluació dels programes d'actuació de l'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove.
e) Aprovar la proposta del Pla Generalitat Jove de la Generalitat.
f) Conéixer quantes qüestions li siguen sotmeses pel seu president o presidenta a iniciativa pròpia o a petició d'un terç dels seus membres.
3. El Consell Rector es dotarà d'un reglament de funcionament en el marc del que disposa l'article 22.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, que haurà de ser aprovat per majoria de dos terços dels seus membres.
Article 10. La Direcció General
1. El director o directora general serà nomenat i cessat per decret del Consell, a proposta de la Presidència de l'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove, i ocuparà la Vicepresidència del Consell Rector.
2. Són funcions del director o directora general:
a) La direcció i la gestió de les activitats de l'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove en l'àmbit de les seues competències.
b) Exercir la direcció del personal.
c) L'elaboració dels acords que hagen de sotmetre's a l'aprovació del Consell Rector, i la seua execució una vegada hagen sigut aprovats per este.
d) L'autorització i disposició de despeses, i la liquidació i ordenació de pagaments.
e) La facultat per a celebrar contractes en nom de l'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove, d'acord amb la normativa vigent.
f) Les que li encomanen el Consell Rector i la presidència del Consell Rector, dins les seues atribucions.
g) Les altres previstes en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i no especificades en el present article.
3. Correspon al director o directora general la representació legal de l'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove.
Article 11. La Secretaria General
1. El secretari o la secretària general de l'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove serà nomenat i cessat pel seu president o presidenta, a proposta de la Direcció General de l'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove, per mitjà d'una resolució que es publicarà en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
2. El secretari o la secretària general de l'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove serà al seu torn el secretari o la secretària del Consell Rector.
3. Són funcions del secretari o la secretària general de l'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove:
a) Les pròpies de la seua condició de secretari o secretària del Consell Rector.
b) Efectuar la coordinació i el seguiment del Pla Generalitat Jove.
c) Coordinar les relacions institucionals de l'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove.
d) Les altres funcions que expressament li encomane o delegue la Presidència o la Direcció General.
Article 12. Estructura organitzativa
L'estructura administrativa de l'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove es determinarà mitjançant un decret del Consell.
Article 13. Personal al servici de l'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove
El personal al servici de l'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove serà personal funcionari o laboral d'acord amb el que s'establisca en la legislació sobre funció pública.
Article 14. Recursos econòmics
L'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove comptarà per al seu funcionament amb els recursos següents:
a) Els béns i drets que constituïsquen el seu patrimoni, i els productes i rendes d'este.
b) Els recursos que li siguen assignats a càrrec del pressupost de la Generalitat.
c) Les consignacions procedents del pressupost d'altres administracions públiques.
d) Les subvencions, aportacions voluntàries o donacions que es concedisquen a favor seu per persones físiques o jurídiques.
e) Els ingressos ordinaris i extraordinaris que s'obtinguen de les seues activitats de gestió i explotació.
f) Qualsevol altre recurs que puga ser-li legalment atribuït.
Article 15. Règim jurídic
1. L'actuació de l'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove en l'exercici de potestats administratives es regirà pel dret administratiu. El dret privat serà aplicable en la venda de productes i servicis, allotjament en residències i albergs, i qualssevol altres de caràcter comercial, sense perjudici de l'aplicació del que establix la legislació sobre contractes del sector públic respecte a la preparació i adjudicació dels contractes privats.
2. Els actes administratius que dicten la Presidència, el Consell Rector i la Direcció General de l'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove posen fi a la via administrativa. Les reclamacions prèvies a l'exercici de les accions civils i laborals seran resoltes pel director o directora general de l'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove.
3. Correspon a l'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove la tramitació, el seguiment i l'execució dels convenis de col·laboració que subscriga en matèria de la seua competència, sense perjudici de sol·licitar, a través de la conselleria competent en matèria de joventut, l'autorització del Consell, quan esta siga preceptiva.
4. L'atorgament d'ajudes i subvencions haurà d'ajustar-se al que preveu la legislació bàsica estatal, en la legislació d'hisenda pública de la Generalitat i la resta de legislació concordant.
Article 16. L'Observatori de la Joventut de la Comunitat Valenciana
1. Mitjançant un decret del Consell es crearà l'Observatori de la Joventut de la Comunitat Valenciana, com a òrgan consultiu de caràcter tècnic adscrit a l'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove, les funcions del qual consistiran en l'emissió d'informes i en l'impuls de la investigació i l'estudi sobre la realitat juvenil, amb l'objecte de proporcionar a l'administració pública valenciana informació per al disseny i desenvolupament de les polítiques de joventut.
2. L'Observatori de la Joventut de la Comunitat Valenciana estarà integrat, en la forma que es determine reglamentàriament, per representants de les administracions públiques i universitats valencianes, i de les formes organitzades de participació juvenil amb implantació en la Comunitat Valenciana a través del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana.
TÍTOL II
Participació juvenil
CAPÍTOL I
Formes organitzades de participació juvenil
Article 17. Formes organitzades de participació juvenil
A l'efecte de la present llei, es consideren formes organitzades de participació juvenil:
a) Les associacions juvenils i les seues federacions, confederacions i unions.
b) Les associacions d'alumnes universitaris i no universitaris, i les seues federacions, confederacions i unions, els associats de les quals siguen jóvens.
c) Els consells locals de joventut.
d) Les seccions, àrees, departaments i organitzacions juvenils d'altres entitats socials, com ara associacions de caràcter general, seccions juvenils de partits polítics, sindicats, associacions de jóvens empresaris i de confessions religioses, i les seues federacions, confederacions i unions.
e) Les entitats prestadores de servicis a la joventut sense ànim de lucre.
Article 18. Finançament de les formes organitzades de participació juvenil
1. La Generalitat, en la mesura de les seues disponibilitats pressupostàries, convocarà subvencions i establirà convenis i altres mesures de suport econòmic directe al desenvolupament de l'estructura associativa i dels programes d'activitats realitzats per les formes organitzades de participació juvenil.
2. Per a facilitar l'estabilitat econòmica de les formes organitzades de participació juvenil, el pressupost de l'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove fomentarà línies d'ajuda per a finançar les despeses corrents i de capital que suporten.
3. Es fomentaran les ajudes dirigides a les escoles d'animadors de temps lliure juvenil i als centres d'informació juvenil, que es beneficiaran de línies específiques per al seu sosteniment i dotació d'infrastructures.
4. En virtut d'esta llei, les corporacions locals podran donar suport institucional i econòmic als consells locals de joventut, a través de formes de finançament estables que permeten a estos últims el bon desenvolupament de les seues funcions, i també la promoció de l'associacionisme en l'àmbit municipal.
CAPÍTOL II
El Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana
Article 19. El Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana
1. El Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana és el màxim òrgan de representació de les organitzacions juvenils valencianes, i es constituirà en corporació pública sectorial de base privada amb personalitat jurídica pròpia i amb plena capacitat per al compliment dels seus fins.
2. El Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana es regirà per les normes de dret privat, i en particular per les que regulen el funcionament de les associacions, amb les especialitats previstes en la present llei i en les disposicions que la despleguen.
No obstant això, subjectarà la seua activitat a les normes de dret públic quan exercisca potestats administratives atribuïdes per l'ordenament jurídic.
3. El Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana serà interlocutor vàlid davant l'administració autonòmica i les institucions públiques i privades en tot allò referent a la temàtica juvenil.
Article 20. Funcions del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana
1. Representar els membres en tots aquells òrgans juvenils, autonòmics, estatals i internacionals que no tinguen caràcter governamental.
2. Col·laborar amb la Generalitat en l'elaboració de la política juvenil, amb l'emissió d'informes que seran preceptius quan es tracte de disposicions que hagen de ser aprovades pel Consell de la Generalitat o Les Corts.
3. Elaborar, anualment, un informe sobre les actuacions del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana, proposant, si escau, totes aquelles mesures que es consideren oportunes per a la millora de la qualitat de vida dels i les joves.
4. Aquelles altres funcions que li puguen ser atribuïdes a l'empara de disposicions legals i reglamentàries.
Article 21. Fins del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana
Els fins del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana seran els següents:
a) Fomentar l'associacionisme juvenil, estimulant la creació d'associacions i consells locals de joventut que permeten una major representativitat de les persones jóvens, i també fomentar la coordinació, la relació i l'intercanvi entre les persones jóvens.
b) Prestar servicis a les associacions i consells locals de la joventut que el formen.
c) Facilitar la cooperació entre les diferents associacions i consells locals de la joventut.
d) Assessorar els seus membres sobre els seus drets i deures, mètodes d'actuació, mètodes per a finançar les seues activitats i altres necessitats.
e) Col·laborar en la promoció d'una efectiva igualtat d'oportunitats de les persones jóvens en el seu desenvolupament polític, social, econòmic i cultural.
f) Promoure la participació de la joventut en la cooperació internacional al desenvolupament, la convivència intercultural, la defensa dels drets humans i la consecució de la pau.
g) Promoure el coneixement de la nostra cultura, llengua, història, tradicions, territori i patrimoni.
h) Defendre els interessos i els drets de la joventut a la Comunitat Valenciana.
i) Promoure la cooperació juvenil, tant entre les diferents comunitats autònomes que integren l'Estat espanyol com en l'àmbit internacional.
j) Qualssevol altres relacionats amb la joventut.
Article 22. Òrgans del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana
Són òrgans del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana:
- L'Assemblea General
- La Reunió Plenària d'Entitats Membres
- La Comissió Permanent
- Les comissions especialitzades o àrees de treball
Article 23. L'Assemblea General. Funcions
1. L'òrgan suprem del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana és l'Assemblea General, que està constituïda per dos representants de cada una de les formes organitzades de participació juvenil que l'integren.
2. Són funcions de l'Assemblea General les següents:
a) Determinar les línies generals d'actuació del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana i el seu programa bianual, i efectuar mandats als altres òrgans del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana.
b) Aprovar, si és procedent, la memòria anual del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana presentada per la Comissió Permanent.
c) Aprovar, si és procedent, la gestió bianual de la Comissió Permanent.
d) Resoldre sobre les sol·licituds d'admissió i les propostes de pèrdua de la condició de membres del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana que presente la Comissió Permanent.
e) Encomanar encàrrecs específics a la Reunió Plenària d'Entitats Membres i a les comissions especialitzades, i fixar un pla de treball bianual. Estudiar i debatre els documents elaborats per estos òrgans i ratificar, si és procedent, les seues resolucions.
f) Elegir i cessar els membres de la Comissió Permanent.
g) Decidir sobre la incorporació a òrgans nacionals i internacionals de representació juvenil, i també sobre la seua eixida.
h) Crear i dissoldre les comissions especialitzades o àrees de treball.
i) Aprovar i modificar les bases d'execució del pressupost.
j) Aprovar el reglament de funcionament del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana.
k) Aprovar anualment, si és procedent, el balanç de situació, redactat a la data de la convocatòria de l'Assemblea, i l'estat de comptes presentats per la Comissió Permanent.
l) Aprovar, si és procedent, el pressupost anuals que presente la Comissió Permanent.
m) Aprovar, si és procedent, l'execució del programa de treball del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana.
n) Qualssevol altres que, corresponent al Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana, no estiguen expressament atribuïdes a un altre òrgan.
Article 24. Convocatòria de l'Assemblea General. La Reunió Plenària d'Entitats Membres
L'Assemblea General es reunirà amb caràcter ordinari una vegada a l'any, en el primer trimestre, i amb caràcter extraordinari, quantes vegades ho estime oportú la Comissió Permanent, la Reunió Plenària d'Entitats Membres o així ho sol·licite un terç dels membres de ple dret del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana.
Article 25. La Reunió Plenària d'Entitats Membres
En el temps comprés entre la celebració de les reunions ordinàries de l'Assemblea General, i amb la finalitat de coordinar, desenvolupar i prendre els acords necessaris per a garantir el bon funcionament del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana, i també promoure la relació entre els membres de la Comissió Permanent i les entitats membres, se celebrarà la Reunió Plenària d'Entitats Membres. A esta reunió assistiran els membres de la Comissió Permanent i un delegat o delegada per cada entitat, amb dret a veu i vot, en el cas de les entitats de ple dret, i amb dret només a veu, en el cas de les entitats observadores.
Article 26. La Comissió Permanent
1. La Comissió Permanent és l'òrgan que dirigix i coordina les activitats del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana, i li correspon l'execució dels acords de l'Assemblea General i la gestió ordinària del Consell, i aquelles altres funcions que se li atribuïsquen en el reglament de funcionament.
2. La Comissió Permanent està composta per la presidència, per almenys una vicepresidència, una secretaria, una tresoreria i vocals fins a completar una comissió permanent de huit membres.
3. Els membres de la Comissió Permanent seran elegits per l'Assemblea General per un període de dos anys.
Article 27. Les comissions especialitzades o àrees de treball
1. Les comissions especialitzades o àrees de treball són òrgans del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana amb funcions d'estudi i assessorament, sense perjudici de les competències pròpies de l'Assemblea General i de la Comissió Permanent.
2. Presentaran el resultat dels seus treballs a la Comissió Permanent i a l'Assemblea General.
Article 28. Règim de funcionament
La convocatòria, constitució, funcionament i règim d'acords dels òrgans del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana es determinaran en un reglament de funcionament, d'acord amb el que establix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, per als òrgans col·legiats.
Article 29. Membres del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana
1. Podran ser membres de ple dret del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana les formes organitzades de participació juvenil previstes en l'article 17 d'esta llei, sempre que complisquen els requisits que s'establixen a continuació:
a) Per als consells locals de la joventut.
- Que estiguen inscrits en el registre corresponent de l'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove.
- Que el seu àmbit territorial siga el d'un municipi amb més de 20.000 habitants.
b) Per a la resta de formes organitzades de participació juvenil.
- Que posseïsquen i acrediten el nombre mínim de socis i afiliats, i la implantació territorial que s'establisca en el reglament de funcionament del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana, amb un mínim de 500 socis o afiliats i cinc consells locals de la joventut.
- Que figuren inscrits en el registre corresponent de l'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove amb almenys un any d'antelació a la seua sol·licitud d'ingrés.
- Que el seu àmbit d'actuació siga tota la Comunitat Valenciana, excepte en el cas de les federacions i confederacions d'associacions d'alumnes no universitàries reconegudes legalment i que agrupen almenys a quinze associacions d'alumnes.
- Que la personalitat jurídica de l'entitat no coincidisca amb la de cap altre membre del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana.
2. La incorporació al Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana d'una federació o confederació suposa l'exclusió automàtica dels seus membres. D'altra banda, la incorporació d'un consell d'àmbit superior al municipal suposa l'exclusió automàtica dels consells locals existents en cada municipi.
3. Podran ser membres observadors del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana les formes organitzades de participació juvenil que no reunisquen alguns dels requisits exigits per a ser membres de ple dret, o que, a pesar de reunir-los, opten per esta via.
Article 30. Procediment per a adquirir la condició de membre
1. Les formes organitzades de participació juvenil podran formar part del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana sempre que així ho sol·liciten, per escrit, a la Comissió Permanent.
Rebuda la sol·licitud, la Comissió Permanent la sotmetrà a la primera Assemblea General o Reunió Plenària d'Entitats Membres que es convoque, la qual resoldrà sobre l'admissió.
La denegació serà, en tot cas, motivada. En el cas que la denegació haguera sigut resolta per la Reunió Plenària d'Entitats Membres, l'entitat interessada podrà sol·licitar que la decisió siga reconsiderada en la primera Assemblea General que es convoque.
2. Es perdrà la qualitat de membre per qualsevol de les causes següents:
a) Dissolució de l'associació.
b) A voluntat pròpia.
c) Quan li sobrevinga la pèrdua d'algun dels requisits que li són exigibles, segons el que s'ha determinat en l'article precedent, o incomplisca els deures que s'establisquen en el reglament de funcionament del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana i així ho acorde en ambdós casos l'Assemblea General, a proposta de la Comissió Permanent, amb audiència prèvia de l'entitat interessada, i mitjançant el procediment establit a este efecte pel mateix reglament de funcionament.
Article 31. Recursos econòmics del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana
El Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana comptarà amb els recursos econòmics següents:
a) Les dotacions específiques que amb este fi figuren en el pressupost de la Generalitat Valenciana.
b) Les quotes dels seus membres.
c) Les subvencions que puga rebre d'altres entitats públiques.
d) Les donacions d'entitats privades i les donacions, herències o llegats de persones físiques.
e) Els rendiments procedents del seu patrimoni.
f) Els rendiments que legal o reglamentàriament puguen generar les seues activitats pròpies.
g) Qualsevol altre recurs que li puga ser atribuït legalment.
Article 32. El règim de recursos
Els actes emanats dels òrgans del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana, quan estiguen subjectes al dret administratiu, esgoten la via administrativa i seran directament recurribles en la via contenciosa administrativa.
CAPÍTOL III
Els consells locals de la joventut
Article 33. Naturalesa dels consells locals de la joventut
1. Els consells locals de la joventut són els òrgans de representació de les organitzacions juvenils del seu àmbit territorial.
El seu àmbit serà municipal.
Es constituïxen com a corporacions públiques sectorials de base privada, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment dels seus fins. Són els interlocutors vàlids davant l'administració i les institucions públiques i privades del seu àmbit territorial en matèria de joventut.
2. El fi essencial dels consells locals de la joventut és impulsar la participació de la joventut en el desenvolupament polític, social, econòmic i cultural del seu àmbit territorial.
3. No podrà existir més d'un consell de la joventut amb el mateix àmbit territorial.
4. Els consells locals es regiran per les normes de dret privat, i en particular per les que regulen el funcionament de les associacions, amb les especialitats previstes en la present llei i en les disposicions que la despleguen.
Article 34. Procediment per a la constitució dels consells locals
1. Es constituirà una junta promotora en què hauran d'estar representades almenys cinc associacions o entitats juvenils amb implantació en un municipi com a mínim.
2. Els promotors de la constitució de la junta promotora seran dos persones físiques per cada una de les associacions o entitats juvenils promotores.
3. Els promotors invitaran a totes les associacions i entitats juvenils amb, almenys, implantació municipal a participar en el procés de constitució. Per a això, els promotors acompanyaran a la invitació el projecte de reglament del consell local de la joventut i, indicant lloc, data i hora, citaran a les associacions i entitats juvenils per a la celebració de la sessió constitutiva. Esta sessió haurà de celebrar-se abans que transcórreguen tres mesos des de la recepció de l'últim citació.
4. Arribat el dia de la sessió constitutiva, els promotors comprovaran l'acreditació dels compareixents, dels quals faran relació, i es procedirà a la constitució del consell local de la joventut, a l'aprovació del seu reglament i a l'elecció dels membres de la comissió permanent i de l'assemblea general, i s'estendrà l'acta corresponent, que haurà de ser firmada pels membres elegits.
5. De la constitució es donarà coneixement a l'ajuntament competent, qui, després de la comprovació del compliment dels requisits exigits en esta llei, resoldrà reconeixent o no al consell local de la joventut.
6. L'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove inscriurà en el registre corresponent els consells locals de la joventut reconeguts.
Article 35. Finançament dels consells locals
1. El pressupost de la Generalitat establirà línies de finançament dels consells locals de la joventut, en la mesura de les seues disponibilitats pressupostàries.
2. La Generalitat, prèvia comunicació al Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana, convocarà subvencions, establirà convenis i altres mesures de suport econòmic directe per al desenvolupament de l'estructura associativa i els programes d'activitats realitzades pels consells locals de joventut.
3. En virtut d'esta llei, les corporacions locals podran donar suport institucional i econòmic als consells locals de joventut a través de formes de finançament estables i plurianuals que permeten, a estos últims, el bon desenvolupament de les seues funcions, i també la promoció de l'associacionisme en l'àmbit municipal.
TÍTOL III
Polítiques en matèria de joventut
CAPÍTOL I
Informació i formació juvenil
Article 36. La Xarxa d'Informació Juvenil de la Comunitat Valenciana
1. La Xarxa d'Informació Juvenil de la Comunitat Valenciana estarà integrada per aquells servicis promoguts en el seu territori per organismes o entitats de caràcter públic o privat, sense ànim de lucre, que tinguen com a objecte desenvolupar servicis d'informació, d'assessorament o d'orientació, especialment dirigits a jóvens i prestats directament al públic, i que, per voluntat dels seus titulars, hagen sigut reconeguts i registrats per l'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove.
2. Reglamentàriament es regularà el funcionament de la Xarxa d'Informació Juvenil de la Comunitat Valenciana i la determinació dels diferents tipus de servicis que la integren.
Article 37. Escoles de formació
1. La Generalitat, a través de l'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove, atendrà la formació dels animadors juvenils, els monitors de temps lliure i el reconeixement de les escoles de formació d'animadors juvenils en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
2. Les persones que realitzen o vagen a realitzar activitats educatives de temps lliure, i també funcions de coordinació d'activitats de temps lliure i de direcció de centres de vacances, amb xiquets i jóvens, en la Comunitat Valenciana, hauran de disposar d'una formació i acreditació adequades d'acord amb el que reglamentàriament s'establisca.
CAPÍTOL II
Servicis per a la joventut
Article 38. Promoció de servicis juvenils
1. La Generalitat potenciarà programes destinats a promoure i facilitar l'accés de la població juvenil a servicis de caràcter cultural, esportiu, recreatiu, de consum, de transport i semblants, per mitjà de la intermediació i, si és el cas, la concessió de determinats avantatges econòmics a través de l'expedició de diversos carnets i la informació sobre els beneficis reservats a la joventut en estos àmbits.
El contingut de les prestacions i dels carnets es regirà per la seua corresponent normativa de desplegament.
2. L'emissió i gestió dels carnets correspondrà a l'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove, que podrà dur-la a cap directament o a través d'entitats públiques o privades.
Article 39. Instal·lacions per a jóvens
1. A l'efecte d'aquesta llei, tindran la consideració d'instal·lacions juvenils els albergs, les residències, els campaments juvenils i els espais físics que servesquen com a infraestructura per a la realització d'activitats educatives, socials, culturals i d'oci i temps lliure que permeten el desenvolupament integral de la joventut, oferint un ambient d'intercanvi, allotjament, formació i participació en activitats culturals i l'acostament al medi natural.
2. La Generalitat, a través de l'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove, mantindrà una xarxa d'instal·lacions públiques la destinació prioritària de la qual serà l'exercici d'activitats d'oci de caràcter cultural, educatiu, social, lúdic, esportiu i mediambiental.
3. En funció de la finalitat o ús de les esmentades instal·lacions, es regularan reglamentàriament les seues normes de funcionament i característiques.
Article 40. Residències juvenils
1. La Generalitat mantindrà una xarxa pública de residències juvenils a disposició dels jóvens estudiants.
2. Les residències juvenils són establiments de caràcter cultural i formatiu per mitjà de les quals es facilitarà als seus usuaris allotjament, manutenció, formació i participació en activitats socials i culturals, fomentant una adequada convivència i utilització del temps lliure.
3. Els que facen ús d'estes instal·lacions hauran de respectar les normes d'organització, convivència i disciplina que s'establisquen reglamentàriament.
Article 41. Albergs juvenils
La xarxa d'albergs juvenils de la Comunitat Valenciana està formada pels albergs juvenils de titularitat de l'Institut Valencià de la Joventut, Generalitat Jove, com també per tots els albergs juvenils de titularitat pública o privada que, amb el compliment previ dels requisits establerts en aquesta llei i la normativa que la desplega, siguen reconeguts per l'Institut Valencià de la Joventut, Generalitat Jove com a tals i inclosos a l'efecte en el cens d'albergs juvenils estatals.
Article 42. Turisme juvenil
La Generalitat, a través de l'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove, oferirà productes de turisme a preus avantatjosos per a la joventut, que s'adeqüen als seus recursos econòmics.
CAPÍTOL III
Pla Generalitat Jove
Article 43. Pla Generalitat Jove
1. El Pla Generalitat Jove és l'instrument de planificació de les polítiques de joventut en la Comunitat Valenciana. La seua aprovació s'efectuarà mitjançant un acord del Consell, a proposta de la conselleria competent en matèria de joventut, i la seua vigència serà plurianual, amb l'extensió temporal que es preveja en el mateix Pla.
2. Per mitjà del Pla Generalitat Jove s'establiran les directrius generals de la política juvenil que desenvolupe la Generalitat, i es coordinaran totes les actuacions i programes de les distintes conselleries en totes aquelles àrees que incidisquen en matèria de joventut.
Article 44. Elaboració i execució del Pla Generalitat Jove
1. El Pla Generalitat Jove serà elaborat per l'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove i, una vegada aprovat pel seu Consell Rector, es remetrà a la conselleria competent en matèria de joventut, que elevarà proposta al Consell per a la seua aprovació.
2. Correspondrà a l'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove l'impuls, la coordinació, el seguiment i el control del Pla Generalitat Jove, per a la qual cosa tots els departaments de la Generalitat li facilitaran la informació pertinent i la col·laboració necessària.
3. Cada departament de la Generalitat adoptarà en les seues actuacions les mesures que resulten necessàries per a l'execució de les accions que es preveuen en el Pla Generalitat Jove i, en acabar el període de vigència del Pla, donaran compte a l'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove.
Article 45. Elaboració de la memòria econòmica del Pla Generalitat Jove
Per a poder realitzar una avaluació objectiva del grau d'execució pressupostària del Pla Generalitat Jove serà preceptiva la inclusió d'una memòria econòmica anual detallada que reflectisca el grau de compliment per cada una de les seues àrees i per les conselleries que hi participen.
Article 46. Contingut del Pla Generalitat Jove
Sense perjudici de qualsevol altra matèria que es considere d'interés per a la joventut valenciana, el Pla Generalitat Jove incidirà prioritàriament en les àrees següents:
a) Família. Per mitjà de la creació de programes d'ajuda a les famílies jóvens.
b) Habitatge. Per mitjà de l'establiment de mesures d'accés de la joventut a un habitatge digne i de qualitat, que facen possible l'emancipació dels jóvens i els permeten aconseguir la seua independència personal.
c) Ocupació. El Pla contindrà mesures que promoguen l'accés a un treball digne, a una formació professional integrada i de qualitat. Igualment s'adoptaran mesures de complementarietat dels sistemes d'informació i programes d'orientació i inserció social, plans de foment de l'autoocupació i l'economia social, i plans per a jóvens empresaris.
d) Medi rural. El Pla articularà programes específics de formació i creació d'ocupació i foment de l'economia social, per a afavorir la permanència de la joventut en les zones rurals.
e) Educació i formació. El Pla contindrà mesures per a aconseguir una formació i aprenentatge continus, fomentant l'educació formal i la no formal, el plurilingüisme i el temps lliure educatiu.
f) Investigació. Afavorint la presència de la joventut en els àmbits de la investigació, el desenvolupament i la transferència tecnològica, establint plans d'excel·lència, estabilitat i retorn, i impulsant mesures d'acció positives destinades a l'esmentat col·lectiu en els àmbits públic i privat.
g) Cultura. Establiment de mesures per al foment del coneixement i de l'ús del valencià, l'impuls i la promoció de les manifestacions culturals i artístiques, amb especial incidència en la cultura valenciana, el foment de les activitats d'oci de caràcter cultural i lúdic, el suport a les agrupacions i associacions culturals i artístiques, amb especial incidència en els musicals, sense perjudici de qualsevol altra matèria que es considere d'interès per a la joventut.
h) Salut. Per mitjà de programes per a la implantació d'hàbits saludables i l'establiment de mesures preventives en matèria de salut laboral i d'eliminació de situacions de risc. Es promourà l'educació sexual.
i) Consum. El Pla fixarà programes de formació per a practicar el consum responsable, i campanyes d'informació per a garantir els drets dels consumidors.
j) Seguretat viària. Amb el foment d'activitats responsables en este àmbit.
k) Oci. Per mitjà de la implantació de programes d'oci alternatiu.
l) Medi natural. Amb l'establiment de programes de coneixement, respecte i valoració del patrimoni natural, i del canvi climàtic, fomentant les iniciatives productives sostenibles i l'ús de les energies alternatives.
m) Esport. Per mitjà del foment de l'esport juvenil, amb especial atenció als esports tradicionals valencians, i també a través del suport a les agrupacions, associacions i clubs esportius juvenils, i a les escoles esportives.
n) Turisme. A través de la promoció del turisme juvenil i de les accions d'intercanvi entre jóvens de distintes comunitats autònomes i països.
o) Solidaritat: fomentant la solidaritat intergeneracional i la solidaritat de la joventut amb els sectors socials més desfavorits.
p) Integració i participació ciutadana.
q) Associacionisme juvenil. Establint mesures que fomenten l'associacionisme juvenil en la Comunitat Valenciana.
r) Inclusió Social. A través de mesures d'acció positiva que equilibren les desigualtats existents en matèria de gènere, discapacitats físiques, psíquiques i sensorials, orientació sexual o identitat de gènere o que, pel seu origen, cultura ètnia, patesquen situacions d'exclusió social.
Article 47. Mesures per a l'execució del Pla Generalitat Jove
1. Per a dur a terme totes les anteriors accions, el Pla Generalitat Jove es valdrà de les mesures instrumentals següents:
a) Les orientades a garantir la igualtat entre les persones jóvens.
b) L'assessorament legal i d'oportunitat a les persones jóvens.
c) Les que faciliten l'accés de la joventut al gaudi dels beneficis de les accions arreplegues en el Pla Generalitat Jove, i a l'ús de les instal·lacions i ferramentes a través de les quals es duguen a terme aquelles.
d) Les que faciliten la cooperació amb la resta d'administracions, podent elaborar-se plans d'actuació conjunta.
e) La concessió de subvencions.
f) La simplificació dels procediments administratius en què siguen interessats majoritàriament persones jóvens.
g) El foment de la creació de finestretes úniques en tot el territori de la Comunitat Valenciana.
2. Les mesures contingudes en el Pla Generalitat Jove adquiriran una major intensitat (que podrà dur a la implantació de mesures d'acció positiva) en el cas de grups en situacions de risc d'exclusió social, o en situació de desemparament.
3. El Pla Generalitat Jove arreplegarà mesures de col·laboració amb les associacions juvenils i del voluntariat. Especialment es fomentarà la creació d'una associació valenciana de regidors de la joventut.
4. El Pla Generalitat Jove preveurà l'elaboració d'un programa de difusió i foment del Carnet Jove.
CAPÍTOL IV
El règim sancionador
Secció primera
Inspecció en matèria de joventut
Article 48. Competències d'inspecció
1. L'administració de la Comunitat Valenciana vetlarà pel compliment del que disposa la present llei, i destinarà els mitjans materials i personals necessaris per a l'exercici de la funció inspectora.
2. En el cas concret de la inspecció d'activitats de temps lliure, es determinarà reglamentàriament un mecanisme de coordinació entre les diferents conselleries implicades per a l'exercici de l'activitat inspectora.
Article 49. Habilitació d'inspectors
L'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove habilitarà, entre els seus funcionaris, personal per a realitzar les funcions d'inspecció, el qual rebrà formació específica en les matèries relacionades amb l'objecte de la funció inspectora.
Article 50. Facultats d'inspecció
1. Els funcionaris habilitats per a l'exercici de l'activitat d'inspecció tindran la consideració d'autoritat en l'exercici de la mateixa i gaudiran, com a tals, de la protecció i atribucions establides en la normativa vigent.
2. Per a realitzar les funcions pròpies d'inspecció, els funcionaris habilitats podran requerir la informació i documentació que estimen necessàries per a verificar el compliment de la normativa vigent en matèria de joventut, i també accedir, lliurement i sense previ avís, als locals, instal·lacions juvenils, activitats i servicis sotmesos al règim establit per la present llei i en la restant normativa d'aplicació.
3. Els funcionaris que exercisquen una activitat d'inspecció estaran obligats a identificar-se en l'exercici d'esta, per a la qual cosa mostraran les credencials acreditatives de la seua condició.
4. En l'exercici de les seues funcions, els funcionaris habilitats per a realitzar tasques d'inspecció podran demanar la col·laboració de les forces i cossos de seguretat de l'Estat, i de la policia local.
5. Els funcionaris habilitats per a l'exercici de l'activitat inspectora hauran de guardar secret i sigil professional dels fets que coneguen en l'exercici de les seues funcions.
Les actuacions inspectores es duran a terme amb estricta subjecció al que disposa la present llei i restants normes aplicables.
6. Finalitzada l'activitat d'inspecció, el resultat d'esta es farà constar documentalment en una acta d'inspecció. En ella es donarà constància tant de la possible comissió d'alguna infracció legalment prevista, com de la seua absència.
L'acta se subjectarà el model oficial que es determine reglamentàriament. Els fets continguts en les actes d'inspecció formalitzades legalment es presumiran certs, sense perjudici de les proves que puguen aportar els interessats en defensa dels seus drets i interessos.
Secció segona
Infraccions i sancions
Article 51. Classificació de les infraccions
Les infraccions tipificades en la present llei es classifiquen en lleus i greus.
Article 52. Infraccions lleus
Són infraccions lleus:
1. Les comeses per persones, organitzacions i entitats que presten servicis juvenils en els casos següents:
a) L'incompliment de qualsevol obligació prevista en la present llei, quan no estiga tipificat com a greu.
b) La prestació dels servicis de formació i informació juvenil per persones que no compten amb les titulacions exigides per a la realització de tasques de formació i informació juvenil.
c) La negativa a facilitar a les persones jóvens informació, documentació i assessorament dins l'àmbit d'actuació d'un servici d'informació juvenil.
d) L'incompliment, per part de les entitats públiques o privades, dels compromisos adquirits amb l'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove en matèria de carnet jove.
e) L'emissió, per entitats autoritzades, de carnets per a jóvens promoguts per l'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove sense ajustar-se a la normativa que regula la seua expedició.
f) La realització d'activitats de temps lliure, amb xiquets i jóvens, sense comptar amb una formació i acreditació adequada, d'acord amb el que reglamentàriament s'establisca.
2. La inobservança, pels usuaris dels servicis o instal·lacions juvenils de titularitat pública, de les normes establides en el reglament intern corresponent, quan tal conducta no genere una alteració en el funcionament o en la convivència de la instal·lació o servici.
Article 53. Infraccions greus
Són infraccions greus:
1. Les comeses per persones, organitzacions i entitats que presten servicis juvenils en els casos següents:
a) L'obstaculització de la labor inspectora.
b) La comissió de tres o més faltes lleus en el període d'un any.
c) Les establides com a lleus quan comporten greu risc per a la salut o la seguretat de les persones, s'haja causat dany físic o psíquic a les persones o afecten un gran nombre de persones.
d) L'emissió de carnets per a jóvens promoguts per l'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove sense comptar amb l'autorització prèvia d'esta.
2. Les comeses pels usuaris dels servicis o instal·lacions juvenils de titularitat pública, en els casos següents:
a) La comissió de tres o més faltes lleus en el període d'un any.
b) La inobservança, pels usuaris dels servicis o instal·lacions juvenils de titularitat pública, de les normes establides en el reglament intern corresponent, quan tal conducta genere una alteració en el funcionament o en la convivència de la instal·lació o servici.
Article 54. Sancions
1. Per a les infraccions lleus
a) Les infraccions tipificades en l'apartat 1 de l'article 52 se sancionaran amb advertència i multa de 300 fins a 3.000 euros, si bé podrà imposar-se únicament la sanció d'advertència quan, no hi haja reincidència, es crega oportú per l'escassa transcendència de la infracció.
b) Les infraccions tipificades en l'apartat 2 de l'article 52 se sancionaran amb advertència i multa de 50 fins a 500 euros, si bé podrà imposar-se únicament la sanció d'advertència quan, no havent-hi reincidència, es crega oportú per l'escassa transcendència de la infracció.
En el cas dels residents de les residències juvenils, la multa podrà ser substituïda per l'expulsió temporal de la residència entre 1 i 30 dies, sense dret al reintegrament del preu corresponent al període d'expulsió.
2. Per a les infraccions greus
a) Les infraccions tipificades en l'apartat 1 de l'article 53 se sancionaran amb multa de 3.001 a 30.000 euros.
A més, podrà imposar-se alguna o algunes de les sancions següents, segons siga procedent en funció de la naturalesa de l'activitat o del seu responsable.
- Suspensió de l'autorització administrativa necessària per al desenvolupament de les activitats previstes en esta llei o la impossibilitat d'obtindre per un període de temps de fins a un any.
- Inhabilitació per al desenvolupament de les activitats de formació i informació, per un període de fins a un any, del personal titulat per a això.
- Inhabilitació per a percebre subvencions de la Generalitat durant un període d'1 a 3 anys.
b) Les infraccions tipificades en l'apartat 2 de l'article 53 se sancionaran amb multa de 501 fins a 3.000 euros; si bé, en el cas dels residents de les residències juvenils, la multa podrà ser substituïda per l'expulsió definitiva, sense dret a la devolució de la fiança.
3. Per a la graduació de les sancions es tindrà en compte:
a) El nombre de persones afectades
b) Els perjudicis ocasionats
c) El benefici il·lícit obtingut
4. Amb independència de la sanció que s'impose, el subjecte responsable estarà obligat a rescabalar els danys i perjudicis causats per la infracció.
Article 55. Subjectes responsables
Seran responsables de les infraccions administratives tipificades en la present llei, les persones físiques o jurídiques, de caràcter privat o públic, que participen o incórreguen en estes, inclús a títol de simple inobservança.
Article 56. Prescripció de les infraccions i sancions
1. Les infraccions lleus prescriuen al cap de sis mesos, i les greus, als dos anys.
2. Les sancions imposades per infraccions lleus prescriuran al cap d'any; les imposades per faltes greus, als dos anys.
Article 57. Procediment
1. L'exercici de la potestat sancionadora s'ajustarà al que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i d'acord amb el procediment aplicable en la Generalitat.
2. Iniciat el procediment, l'òrgan competent per a resoldre l'expedient sancionador podrà adoptar motivadament les mesures cautelars necessàries per a assegurar l'eficàcia de la resolució final que poguera recaure, i salvaguardar l'interés públic tutelat per esta llei.
Article 58. Competències sancionadores
En l'àmbit de l'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove, els òrgans competents per a incoar els procediments sancionadors en matèria de joventut i per a imposar les correlatives sancions són:
a) Tractant-se d'infraccions lleus, el titular o la titular de la Direcció General de l'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove.
b) Tractant-se d'infraccions greus, el titular o la titular de la Presidència de l'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera. Règim jurídic de les disposicions reglamentàries sobre matèries regulades en la llei
Continuaran vigents les disposicions normatives de caràcter reglamentari sobre les matèries regulades en la present llei mentre no s'oposen a esta i no siguen derogades expressament.
Segona. Canvi de denominació de l'Institut Valencià de la Joventut
1. A partir de l'entrada en vigor de la present llei, l'Institut Valencià de la Joventut, creat per la Llei 4/1989, de 26 de juny, passarà a denominar-se «Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove», i conservarà la seua naturalesa com a entitat autònoma de caràcter mercantil, i també els seus mitjans personals, materials i recursos econòmics.
Mentre no es realitzen les adaptacions materials per a implementar la modificació del nom previst en l'article 5 de la present llei, continuarà fent-se servir la denominació d'Institut Valencià de la Joventut.
2. Totes les referències a l'Institut València de la Joventut existents en disposicions normatives, convenis i contractes actualment en vigor s'entendran fetes a l'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove.
Tercera. Sobre els mitjans personals, materials i recursos econòmics del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana
La nova qualificació del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana, com a corporació pública sectorial de base privada, no afectarà els mitjans personals, materials ni els recursos econòmics dels quals disposara amb anterioritat a l'aprovació d'aquesta llei, que seguiran mantenint-se com a titularitat del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana després que siga aprovada.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Única
Queden derogades totes les disposicions que del mateix rang o d'un rang inferior s'oposen al que disposa la present llei i, en concret, les disposicions següents:
a) Llei 4/1989, de 26 de juny, de la Generalitat, sobre l'Institut Valencià de la Joventut.
b) Llei 8/1989, de 26 de desembre, de la Generalitat, de Participació Juvenil.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Habilitació de desplegament reglamentari
S'autoritza el Consell per a dictar totes les disposicions que siguen necessàries en execució i desenvolupament de la present llei.
Segona. Entrada en vigor
La present llei entrarà en vigor als 20 dies de la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir esta llei.
València, 30 de desembre de 2010
El president de la Generalitat
FRANCISCO CAMPS ORTIZ

linea