diari

Decret 2/19897, de 19 de gener, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es modifica el Reglament Orgànic i Funcional de la Consellereia de Cultura, Educació i Ciència.

(DOGV núm. 517 de 02.02.1987) Ref. Base de dades 0139/1987

Decret 2/19897, de 19 de gener, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es modifica el Reglament Orgànic i Funcional de la Consellereia de Cultura, Educació i Ciència.
La intensificació de la política de la Generalitat Valenciana en matèria juvenil i esportiva obliga a comptar amb noves estructures que oferesquen la possibilitat de desplegament i funcionament d'aquestes competències més adients amb les noves necessitats que la societat demana.
En atenció d'aquests motius, d'acord amb els articles 35.f), 40 y 70 de la Llei 5/1983, de Govern Valencià, de 30 de desembre, a proposta del Conseller de Cultura, Educació i Ciència i amb la deliberació prèvia del Consell en sessió celebrada el dia 19 de gener de 1987,
DECRETE:
Article únic
Es modificat el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, aprovat per Decret del Consell 10/1986, de 10 de febrer, el text refós del qual fou aprovat per Ordre de 21 de març de 1986, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, en els articles que s'especifiquen i que queden redactats en els termes següents:
Article tercer
Dins el nivell directiu, la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència estarà integrada per les Direccions Generals següents:
- Direcció General de Programació i Inversions.
- Direcció General de Cultura.
- Direcció General de Patrimoni Artístic.
- Direcció General de Joventut.
- Direcció General d'Esports.
- Direcció General d'Educació General Bàsica i Ensenyaments Especials.
- Direcció General d'Ensenyaments Mitjans.
- Direcció General d'Ensenyaments Universitaris i Investigació.
Article setze
Un. La Direcció General de Joventut és el centre directiu de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència que, sota la superior direcció del Conseller, programa i executa la política i n'exerceix les competències en les matèries relacionades amb la Joventut.
Dos. Corresponen a la Direcció General de Joventut les funcions següents:
1. Promoure i desplegar l'activitat associativa i de participació juvenil i l'impuls en tots els àmbits institucionals.
2. Dirigir i gestionar la xarxa de refugis, residències, campaments, camps de treball i instal·lacions juvenils que se li encomanen.
3. Promoure activitats de lleure i de caràcter socio-cultural adreçades a la joventut.
4. Promoure l'estudi de la problemàtica juvenil i la informació en aquest àmbit, i també el desplegament d'una política institucional de caràcter integral.
Tres. Per al desplegament de les facultats abans esmentades s'estructura la Direcció General de Joventut en els Serveis següents:
- Servei de Planificació i Centres.
- Servei de Promoció i Activitats.
Article setze (bis)
Un. La Direcció General d'Esports és el centre directiu de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència que, sota la superior direcció del Conseller, programa i executa la política i n'exerceix les competències en les matèries relacionades amb l'Esport.
Dos Corresponen a la Direcció General d'Esports les funcions següents:
1. Impulsar l'associacionisme esportiu i la coordinació amb les estructures federatives de l'esport en la Comunitat Valenciana, així com l'aprovació dels Estatuts i Reglaments d'aquestes entitats esportives quan siguen de la seua competència.
2. Efectuar activitats i manifestacions tendents a la promoció de l'esport en la societat.
3. Planificar i desplegar la infrastructura esportiva, i també el cens de l'equipament existent en aquest àmbit.
4. Promoure l'activitat esportiva escolar i la direcció i la gestió dels centres d’iniciació tècnico-esportius.
5. El foment de les activitats culturals de la tercera edat.
Tres Per al desplegament de les facultats susdites s'estructura la Direcció General d'Esports en els Serveis següents:
- Servei d'Instal·lacions Esportives.
- Servei de Promoció i Activitats Esportives.
DISPOSICIO DEROGATORIA
Queden derogats els articles 3 i 16 de l’Ordre de 21 de març de 1986, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es publica el text únic refós del Reglament Orgènico i Funcional de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana.
DISPOSICIO FINAL
Aquest Decret vigirà el mateix dia que es publica en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 19 de gener de 1987.
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller de Cultura, Educació i Ciència,
CEBRIA CISCAR I CASABAN

linea