diari

DECRET 185/2008, de 28 de novembre, del Consell, sobre Fons de Titulització d'Actius per a afavorir el finançament empresarial. [2008/14043]

(DOGV núm. 5905 de 02.12.2008) Ref. Base de dades 013993/2008

DECRET 185/2008, de 28 de novembre, del Consell, sobre Fons de Titulització d'Actius per a afavorir el finançament empresarial. [2008/14043]
La Generalitat, en virtut de les habilitacions concedides en les lleis de pressupostos anuals, pot avalar valors de renda fixa emesos per Fons de Titulització d'Actius constituïts conforme a la legislació vigent, a fi de millorar el finançament de l'activitat productiva empresarial. L'habilitació per al present exercici 2008 és de 350 milions d'euros, segons el que disposa l'article 37.2 de la Llei 15/2007, de 27 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2008.
D'acord amb el que establix el precepte esmentat, per mitjà de decret del Consell, es regularan les condicions que hauran de reunir els fons mencionats i els préstecs i crèdits susceptibles de cessió a estos per a ser beneficiaris de l'aval de la Generalitat, i el procediment per a la seua concessió. Així mateix, per a fer complir el que disposa la Llei esmentada, el present Decret establix la necessitat d'invertir la liquiditat obtinguda com a conseqüència del procés de titulització en el finançament de l'activitat empresarial, per mitjà dels procediments i amb les condicions que s'hi establixen.
En virtut d'això, a proposta del conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 28 de novembre de 2008,
DECRETE
Article 1. Objecte
El present decret té com a objecte l'establiment de les condicions que hauran de reunir els Fons de Titulització d'Actius i els préstecs i crèdits susceptibles de cessió a estos, per a ser beneficiaris de l'aval de la Generalitat, així com el procediment per a la seua concessió i la regulació de la inversió de la liquiditat generada per la titulització dels dits actius.
Article 2. Import dels avals per a valors de renda fixa emesos per Fons de Titulització d'Actius
El límit dels avals de la Generalitat per a valors de renda fixa emesos per Fons de Titulització d'Actius que reunisquen les condicions i els requisits establits en el present decret serà el que establisca la corresponent llei de pressupostos de la Generalitat per a cada exercici, o norma que la modifique o desplegue.
Article 3. Drets de crèdit susceptibles de cessió als Fons de Titulització d'Actius
Podran ser objecte de cessió per les entitats de crèdit als Fons de Titulització regulats en este decret, els drets de crèdit que complisquen les condicions següents:
a) Drets de crèdit enfront de tot tipus d'empreses no financeres o particulars.
b) Tinença d'un termini d'amortització inicial no inferior a un any.
Article 4. Condicions dels Fons de Titulització d'Actius
Els Fons de Titulització d'Actius hauran de reunir, a més de les prescripcions generals establides en la seua normativa especifica, els requisits següents:
1. Condicions financeres per a l'obtenció de l'aval:
a) Els Fons estaran integrats per drets de crèdit que reunisquen les condicions establides en l'article anterior.
b) Es podrà avalar fins a un 100% del valor nominal dels bons de cada sèrie o classe de valors de renda fixa que emeten els Fons de Titulització d'Actius amb ràting per part, d'almenys, dues agències de qualificació reconegudes per la Comissió Nacional del Mercat de Valors, ambdues com a mínim, AA o Aa, sense prendre en consideració la concessió de l'aval.
c) S'hauran de constituir com a fons de caràcter tancat, en el sentit de l'article 3 del Reial Decret 926/1998, de 14 de maig, pel qual es regulen els Fons de Titulització d'Actius i les Societats Gestores de Fons de Titulització.
2. Altres condicions
a) Els Fons de Titulització d'Actius regulats en este decret hauran d'estar constituïts per una Societat Gestora de Fons de Titulització, degudament inscrita en el Registre de la Comissió Nacional del Mercat de Valors.
b) Així mateix, els Fons de Titulització que es constituïsquen s'hauran de registrar en la Comissió Nacional del Mercat de Valors.
Article 5. Condicions dels avals de la Generalitat
Les condicions dels avals de la Generalitat, quant al seu abast, cobertura, cost i efectivitat, seran les següents:
a) La Generalitat podrà renunciar, en relació amb els avals regulats en el present decret, al benefici d'excussió establit en l'article 1830 del Codi Civil.
b) L'aval s'estendrà, exclusivament, al principal i als interessos corresponents als valors de renda fixa.
c) L'aval reportarà una comissió inicial a favor de l'Institut Valencià de Finances, que estarà en funció del valor nominal dels valors de renda fixa avalats i la seua qualificació creditícia. La dita comissió haurà de ser satisfeta per la Societat Gestora del Fons, a càrrec o per compte d'este Fons.
d) L'atorgament de l'aval es condicionarà a la constitució del Fons i el seu registre en la Comissió Nacional del Mercat de Valors, sense perjuí de l'establiment d'altres condicions.
Article 6. Inversió 8de la liquiditat generada per la titulització
1. L'entitat que cedisca els drets de crèdit mencionats en els articles anteriors s'obliga a reinvertir la liquiditat obtinguda com a conseqüència del procés de titulització.
Als efectes anteriors, s'entendrà per liquiditat la resultant de l'import dels actius que l'entitat cedix al Fons de Titulització.
2. La reinversió haurà de respectar els criteris següents:
a) Destinar-se al finançament de qualsevol tipus d'empreses privades no financeres que tinguen el seu domicili fiscal a la Comunitat Valenciana.
Almenys el 80% de la liquiditat obtinguda s'haurà de destinar a finançar menudes i mitjanes empreses, entenent per tals les definides segons la Comissió Europea.
b) El finançament que es concedisca haurà de tindre un termini d'amortització inicial no inferior a un any.
3. La inversió s'haurà d'efectuar en els terminis següents, comptats des de l'efectiva disposició de la liquiditat:
a) Almenys el 50% en el termini de 6 mesos.
b) La resta en el termini de 12 mesos.
La inversió s'entendrà efectuada en el moment de la formalització de l'operació de crèdit.
4. L'incompliment del que disposen els apartats anteriors comportarà, llevat de supòsits de força major o altres degudament justificats, la impossibilitat d'efectuar per part de l'entitat cap altra cessió de crèdits als Fons de Titulització d'Actius previstos en este decret. A este efecte, els contractes referits en l'article 7.7 del present decret establiran el procediment per a apreciar, per part de la Conselleria d'Economia Hisenda i Ocupació, a proposta de l'Institut Valencià de Finances, l'existència de qualsevol incompliment i les conseqüències que se'n puguen derivar.
Article 7. Procediment
1. Les entitats de crèdit cedents dels drets de crèdit que pretenguen promoure la constitució de Fons de Titulització d'Actius d'acord amb les previsions de la llei de pressupostos, ho hauran de sol·licitar a l'Institut Valencià de Finances en un termini de 15 dies naturals, des de l'entrada en vigor del present decret, en el present exercici 2008, i entre el 15 de gener i el 31 de març, en els exercicis següents, i adjuntar-hi una memòria explicativa del projecte de constitució del Fons.
La memòria haurà de contindre:
a) Informació sobre la Societat Gestora del Fons de Titulització, que s'encarregarà de la seua constitució, administració i representació legal.
b) Import dels avals sol·licitats, que no podrà ser superior a la dotació pressupostària disponible.
c) Informació sobre els drets de crèdit de l'actiu del Fons (distribució: particulars/empresa; destins; terminis; distribució geogràfica, etc.).
d) Informació sobre els valors a emetre a càrrec del Fons (valor nominal, sèries, ràtings, millores creditícies, etc.).
e) Negociació dels valors emesos, en els termes establits en l'article 2 del Reial Decret 926/1998 abans citat.
f) Operativa economicofinancera del Fons.
Este tràmit s'efectuarà amb independència dels que posteriorment hagen de realitzar-se davant de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, conforme a les disposicions vigents.
2. L'Institut Valencià de Finances serà l'òrgan encarregat d'examinar la documentació i verificar que les sol·licituds rebudes s'ajusten al que establix este decret.
Amb este fi podrà sol·licitar a l'entitat cedent la informació addicional que estime necessària per a l'estudi de la sol·licitud.
3. Si l'import total dels avals sol·licitats és superior a la dotació pressupostària disponible durant l'exercici, esta es distribuirà en la mateixa proporció que represente l'import dels crèdits al sector privat a la Comunitat Valenciana de cada entitat sol·licitant, respecte a la suma dels crèdits al sector privat a la Comunitat Valenciana del conjunt d'entitats sol·licitants.
Si del repartiment efectuat d'acord amb el criteri establit amb anterioritat resulta una assignació, per a alguna o algunes entitats, superior a la sol·licitada, l'excés d'eixa entitat o entitats es repartirà entre les que tenen una assignació inferior, seguint el mateix criteri, de forma successiva.
La dada dels crèdits a la Comunitat Valenciana de cada entitat sol·licitant es referirà al 31 de desembre de l'exercici anterior a la sol·licitud i serà extret de l'estat reservat T.7 «Classificació per províncies del crèdit i els depòsits amb la clientela resident a Espanya», columna «altres sectors residents», sol·licitat pel Banc d'Espanya a les entitats de crèdit a Espanya sotmeses a la seua supervisió (norma seixanta-setena del capítol segon «Estats reservats a trametre al Banc d'Espanya» de la Circular 04/2004).
L'Institut Valencià de Finances, quan es done la circumstància indicada en este apartat, sol·licitarà a les entitats de crèdit que aporten la informació anterior, que haurà d'estar validada per persona amb poder suficient. Així mateix, l'entitat haurà d'autoritzar expressament l'Institut esmentat perquè, si és el cas, puga contrastar la informació rebuda amb la que es troba en el Banc d'Espanya.
Si ja s'ha facilitat a l'Institut Valencià de Finances la informació anterior, en l'exercici de la seua funció de supervisió prudencial, bastarà la simple autorització per a la seua utilització a estos efectes.
Si alguna entitat no presenta la documentació abans referida en el termini que s'establisca per l'Institut, s'entendrà que desistix de la sol·licitud.
4. Si l'import total dels avals sol·licitats és inferior a la dotació pressupostària disponible per a la concessió d'avals durant l'exercici, s'obrirà un nou període de sol·licitud fins al 30 de juny. Esta previsió no serà d'aplicació per als avals sol·licitats fins al 31 de desembre de 2008.
L'Institut Valencià de Finances donarà adequada publicitat a l'obertura d'estos nous períodes.
5. Amb un informe previ de l'Institut Valencià de Finances, les sol·licituds seran resoltes pel conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació. La resolució, que en cas de ser favorable contindrà els terminis màxims per a la constitució del Fons, serà comunicada als interessats.
6. Una vegada complit això, l'Institut esmentat tramitarà la sol·licitud d'aval per a la seua firma per part del conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació.
En la proposta d'aval s'inclourà l'import de la comissió d'aval que ha de satisfer la Societat Gestora en nom del Fons, així com la resta de condicions i característiques dels avals atorgats, en el marc del que establix este decret.
7. El conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació, a proposta de l'Institut Valencià de Finances, acordarà la firma dels contractes o dels acords amb les entitats gestores dels Fons de Titulització d'Actius, en què s'estipulen les obligacions assumides per les parts com a conseqüència de la concessió dels avals.
D'altra banda, el conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació, a proposta de l'Institut Valencià de Finances, acordarà la firma dels contractes o acords amb les entitats de crèdit cedents en què s'establisquen les característiques i els requisits que han de reunir els drets de crèdit susceptibles de cessió als Fons de Titulització d'Actius constituïts a l'empara del present decret, així com les obligacions de reinversió i la resta d'aspectes que s'estimen necessaris.
Article 8. Obligacions d'informació
Les Societats Gestores hauran de trametre a l'Institut Valencià de Finances, en la forma i el requisits que este determine, la informació necessària per al control del risc assumit en virtut dels avals.
D'altra banda, les entitats de crèdit hauran de trametre a l'Institut Valencià de Finances informació sobre el compliment de les seues obligacions de reinversió en els terminis previstos en l'articule 6.
Article 9. Còmput dels valors avalats en fons d'inversió de deute públic de la Generalitat i marca comercial del fons
1. Els valors que pertanguen als trams avalats podran considerar-se computables, als efectes de cobertura del percentatge mínim de deute públic exigit als fons d'inversió denominats FONDVALENCIA, en els termes establits en l'Ordre de 24 de febrer de 1998, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, sobre convenis de col·laboració per a la promoció i comercialització de valors de la Generalitat.
D'altra banda, els valors no avalats podran tindre, si és el cas, la consideració de valors de renda fixa en la proporció corresponent, a efectes del còmput dels coeficients d'inversió dels fons esmentats.
2. La Generalitat s'obliga a cedir a la societat gestora l'ús no exclusiu de la marca comercial FTGENVAL i dels seus logotips i signes identificatius.
Article 10. Titulització de drets de crèdit de l'Institut Valencià de Finances
En el cas que no hi haja sol·licituds de titulització de drets de crèdit d'entitats financeres o que les existents no esgoten el pressupost disponible, podran titulitzar-se, amb aval de la Generalitat, drets de crèdit del mateix Institut Valencià de Finances, d'acord amb les normes establides en el present decret, en allò que siga aplicable.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Autorització del Consell a favor del conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació
S'autoritza el conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació per a concedir, a proposta de l'Institut Valencià de Finances, els avals regulats en el present decret, així com per a determinar i aprovar les altres condicions dels avals a prestar, com ara, entre altres, termini, extensió de la garantia, comissions i novació de qualsevol tipus, tant objectiva com subjectiva, en el marc del que establix el present decret, la Llei d'Hisenda Pública i la resta de normativa d'aplicació.
Amb caràcter general, el termini de vigència d'esta autorització finalitzarà el 31 de març de l'exercici següent a aquell en què s'hagen presentat les sol·licituds d'aval i resoltes estes pel conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació, d'acord amb el que disposa l'article 7.6 del present decret. L'import dels avals concedits fins a eixa data, computarà a efectes del límit pressupostari de l'exercici en què s'hagen sol·licitat.
Excepcionalment, per a l'exercici 2008, les sol·licituds d'aval podran ser resoltes pel conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació fins al 31 de març de 2009 i l'autorització per a la concessió de l'aval estarà vigent fins al 30 de juny de 2009. L'import d'estos avals computarà a efectes del límit pressupostari de l'exercici 2008.
Segona. Entrada en vigor
El present decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
València, 28 de novembre de 2008
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
El conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació,
GERARDO CAMPS DEVESA

linea