diari

DECRET 222/2007, de 9 de novembre, del Consell, pel qual s'establixen normes relatives als consells reguladors o òrgans de gestió de les denominacions de qualitat de la Comunitat Valenciana. [2007/13754]

(DOGV núm. 5639 de 14.11.2007) Ref. Base de dades 014140/2007

DECRET 222/2007, de 9 de novembre, del Consell, pel qual s'establixen normes relatives als consells reguladors o òrgans de gestió de les denominacions de qualitat de la Comunitat Valenciana. [2007/13754]
La normativa europea sobre qualitat agroalimentària, en particular la referida a la qualitat diferenciada, es basa en el Reglament (CE) 2092/91, del Consell de 24 de juny de 1991, sobre producció ecològica i la seua indicació en els productes agraris i alimentaris, i en els recentment aprovats reglaments (CE) 510/2006, del Consell de 20 de març de 2006, sobre la protecció de les indicacions geogràfiques i de les denominacions d'origen dels productes agrícoles i alimentaris, i 509/2006, del Consell de 20 de març de 2006, sobre les especialitats tradicionals garantides dels productes agrícoles i alimentaris. Tots estos reglaments configuren un conjunt de normes comunitàries que atorga un règim de protecció de les figures de qualitat amb un enfocament més uniforme i promociona els productes tradicionals; es dóna així la diversificació de la producció agrícola.
La conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació està impulsant el desenvolupament legislatiu necessari perquè les figures de qualitat agroalimentària diferenciada de la Comunitat Valenciana s'adapten al marc comunitari. Els aspectes fonamentals, objecte de desplegament normatiu, són dos: la gestió i el control de les figures de qualitat diferenciada. El punt de partida va ser l'aprovació de la Llei 10/2006, de 26 de desembre, de la Generalitat, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat. En el seu capítol XVII, titulat "De la protecció dels sistemes de qualitat agroalimentària", es regula el tema de la gestió, control i certificació de les denominacions d'origen protegides, les indicacions geogràfiques, les especialitats tradicionals garantides i l'agricultura ecològica. La novetat fonamental recollida en el capítol XVII mencionat és haver dotat de personalitat jurídica pròpia els consells reguladors o òrgans de gestió de les figures de qualitat diferenciada de la Comunitat Valenciana, amb la previsió de la possibilitat de constituir-se com a corporacions de dret públic o privat. Al seu torn, es recull expressament la determinació de tots els consells reguladors de la Comunitat Valenciana existents en l'entrada en vigor de la mencionada Llei 10/2006 per constituir-se com a corporacions dret públic. Amb això es consolida jurídicament una realitat, ja que en el dia a dia dels consells reguladors o òrgans de gestió han gaudit d'una àmplia autonomia funcional, realitat corroborada per determinada jurisprudència, en particular pel Tribunal Suprem (sentència de la Sala 3ª, de 14 de gener de 2003), que assenyala que els consells reguladors no són, en realitat, un òrgan desconcentrat de l'administració, regit per unes normes administratives, sinó que són corporacions professionals de dret públic o representatives d'interessos economicosectorials, constitutives d'associacions de base privada (les quals l'administració es limita a regular delegant-los certes facultats de naturalesa pública).
A més de la normativa de la Unió Europea, cal tindre en compte els canvis que en el nostre àmbit s'han produït a nivell estatal arran de la Llei 24/2003, de 10 de juliol, de la Vinya i del Vi, i a nivell autonòmic amb la Llei 2/2005, de 27 de maig, de la Generalitat, d'Ordenació del Sector Vitivinícola de la Comunitat Valenciana, i el Decret 8/2007, de 19 de gener, del Consell, pel qual es va aprovar el Reglament de dita Llei 2/2005. Tot això sense oblidar les normes contingudes en la Llei 25/1970, de 2 de desembre, de l'Estatut de la Vinya, del Vi i dels Alcohols, que són aplicables als consells reguladors dels productes agroalimentaris amb denominació d'origen, distints del vi, del vinagre de vi, dels vins aromatitzats, del brandi del most i la resta de productes derivats del raïm.
El canvi en la naturalesa dels consells reguladors o òrgans de gestió porta a la necessitat d'homogeneïtzar els òrgans de gestió de la figures de qualitat, tant de les denominacions víniques com les no víniques, siga a nivell de funcions, d'estructura i funcionament o quant al control de la seua activitat. Els consells reguladors o òrgans de gestió tindran un sistema de control a la seua gestió, un control relatiu a la gestió dels consells reguladors que és diferent del control/certificació de les figures de qualitat. Al llarg de l'articulat del present decret es definixen i es plantegen els diferents sistemes entre els quals s'ha d'optar per a l'exercici de les funcions de control i certificació dels productes agroalimentaris. Els nivells de control són tres: un primer nivell serà el d'autocontrol dels operadors econòmics, que han de garantir la traçabilitat dels productes i complir amb les obligacions assignades; un segon nivell corresponent a les entitats de control i certificació dels productes acollits a les figures de qualitat; i, finalment, la inspecció del compliment de les disposicions de qualitat agroalimentària, encomanada a la conselleria competent en matèria d'agricultura i alimentació.
Per això, d'acord amb el que s'establix en els articles 31 i 32 de la Llei del Consell, una vegada consultades les entitats directament afectades per la present disposició, a proposta de la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 9 de novembre de 2007,
DECRETE
Capítol I
Disposicions generals
Article 1. Objecte
1. L'objecte del present decret és establir de les normes d'organització, funcionament i règim jurídic que han de complir els consells reguladors o òrgans de gestió amb personalitat jurídica pròpia com a corporacions de dret públic.
2. Als consells reguladors o òrgans de gestió se'ls aplica la normativa comunitària, la legislació estatal bàsica, les disposicions del capítol XVII de la Llei 10/2006, de 26 de desembre, de la Generalitat, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat, el present decret i les reglamentacions de les diverses figures de qualitat, i també les reglamentacions internes dels consells reguladors o òrgans de gestió aprovades per la conselleria competent en matèria d'agricultura i alimentació.
Article 2. Àmbit d'aplicació
El present decret és aplicable als consells reguladors o òrgans de gestió de les figures de qualitat agroalimentària, que són les denominacions d'origen, indicacions geogràfiques, especialitats tradicionals garantides i agricultura ecològica, que ja existisquen a la Comunitat Valenciana en l'entrada en vigor del present decret, o als creats després a la dita entrada en vigor que opten per constituir-se com a corporacions de dret públic.
Capítol II
Règim jurídic
Article 3. Definició
1. Els consells reguladors o òrgans de gestió de les figures de qualitat agroalimentària de la Comunitat Valenciana són corporacions de dret públic, estan dotats de personalitat jurídica pròpia i de plena capacitat per al desenvolupament dels seus fins, i poden realitzar qualsevol classe d'actes de gestió i administració, que amb caràcter general, ajusten la seua activitat al dret privat, excepte en les actuacions que impliquen l'exercici de potestats o funcions públiques, en què han d'ajustar-se al dret administratiu.
2. Els consells reguladors o òrgans de gestió tenen base associativa privada, sense ànim de lucre, i, a més d'autonomia per a la seua gestió i organització, i tenen autonomia econòmica.
Article 4. Principis d'organització i funcionament
1. L'estructura i el funcionament dels consells reguladors o òrgans de gestió han de ser democràtics, i en tot moment han de regir els principis de representació paritària dels sectors, representativitat dels interessos econòmics dels sectors confluents i autonomia de gestió i organització dels processos electorals als seus òrgans rectors.
2. Els consells reguladors o òrgans de gestió estaran integrats per les persones físiques o jurídiques degudament inscrites en els corresponents registres dels consells reguladors o òrgans de gestió que, de forma voluntària, manifesten la seua voluntat de formar part del consell regulador o òrgan de gestió.
3. El/La conseller/a competent en matèria de política agroalimentària, per mitjà de l'òrgan o entitat que en cada moment tinga atribuïdes les funcions corresponents, exercirà la tutela administrativa dels consells reguladors o òrgans de gestió.
4. Contra els actes i acords dels consells reguladors o òrgans de gestió subjectes al dret administratiu podran interposar-se, davant del/de la conseller/a competent en matèria de política agroalimentària, els recursos administratius que pertoquen d'acord amb el que es preveu en la normativa de procediment administratiu.
Article 5. Àmbit de competències dels consells reguladors o òrgans de gestió
L'àmbit de competències queda determinat:
a) En la territorialitat: per la zona de producció o elaboració.
b) Quant als productes: pels protegits per la denominació de qualitat, en qualsevol de les seues fases de producció, elaboració, emmagatzemament, envasament i circulació.
c) En la subjectivitat: per aquelles físiques o jurídiques inscrites en els diferents registres.
Article 6. Finalitat i funcions
1. Les finalitats dels consells reguladors o òrgans de gestió són la representació, defensa, garantia i promoció dels productes emparats, com també el desenvolupament de mercats. És objectiu principal dels consells reguladors i dels ens assimilats aplicar els preceptes del seu reglament i vetlar pel seu compliment.
2. Per a l'acompliment de les finalitats, l'òrgan de gestió està obligat a exercir, entre altres, les funcions següents:
a) Proposar el reglament de la seua denominació d'origen, el qual haurà de ser aprovat per la conselleria competent en matèria de política agroalimentària.
b) Fixar les normes tècniques i les possibles modificacions atenent criteris de qualitat, rigor en el control i tradició.
c) L'elaboració del manual de qualitat.
d) Expedir certificats d'origen i precintes de garantia, inclosa l'autorització de les etiquetes i contraetiquetes dels productes emparats per la denominació.
e) Establir els requisits que han de complir les etiquetes dels productes emparats en l'àmbit de les seues competències, com també controlar l'ús de les etiquetes comercials utilitzables en els productes protegits, a través dels servicis tècnics, en els aspectes que afecten la denominació.
f) La gestió dels registres definits en el seu reglament respectiu.
g) La gestió de les quotes obligatòries que s'establisquen en el reglament intern per al seu finançament.
h) Orientar la producció i qualitat, i també promocionar i informar els consumidors sobre els productes emparats i les seues característiques específiques.
i) Vetlar pel compliment del seu reglament; poden denunciar qualsevol ús incorrecte d'este davant dels òrgans administratius o jurisdiccionals competents.
j) Elaborar estadístiques i estudis de producció, elaboració i comercialització dels productes emparats, tant per a ús intern com per a la seua difusió i coneixement general.
k) Proposar els requisits mínims de control a què s'han de sotmetre els operadors inscrits en els registres respectius, per a totes les seues fases de producció, transformació o elaboració i comercialització dels productes emparats, així com els mínims de control per a la concessió inicial i per al manteniment de la certificació.
l) Si és el cas, establir per a cada campanya, segons criteris de defensa i millora de la qualitat, i dins dels límits fixats per la norma tècnica, pel reglament de cada denominació o pel manual de qualitat corresponent, els rendiments, límits màxims de producció o transformació o qualsevol altre aspecte de conjuntura anual que puga influir en eixos processos.
m) L'establiment de qualssevol acords marc de col·laboració amb altres organitzacions interprofessionals, com també afavorir acords col·lectius interprofessionals entre els diferents sectors inscrits en els seus registres, segons els criteris de defensa de la qualitat i promoció dels productes emparats.
n) L'elaboració dels pressuposts.
o) Vetlar pel desenvolupament sostenible de l'àrea on es trobe ubicada la zona de producció.
p) Establir els mecanismes necessaris per a conéixer l'origen del producte i els processos de producció, transformació i comercialització.
Article 7. Composició
1. L'organització mínima de cada consell regulador o òrgan de gestió estarà constituïda pel ple, el/la president/a, el/la vicepresident/a, el/la secretari/ària del ple i dos vocals tècnics designats per la conselleria competent en matèria d'agricultura i alimentació, amb veu però sense vot, els quals vetlaran pel compliment de la legislació i normativa aplicable. A més, podrà comptar amb un gerent i qualsevol altre òrgan que s'establisca en els seus estatuts.
2. El Ple estarà format pels vocals triats per mitjà de procés electoral entre els inscrits en els diferents registres de l'òrgan de gestió i els vocals tècnics designats per la conselleria que corresponga.
L'elecció dels vocals de l'òrgan de gestió s'establirà reglamentàriament i haurà de ser, en tot cas, paritària, amb un nombre de vocals igual per a cada sector. L'elecció d'estos es realitzarà per mitjà de sufragi universal directe i secret entre els titulars inscrits en els registres corresponents.
Per a totes les qüestions no previstes reglamentàriament s'aplicarà supletòriament la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General.
3. El/la president/a, que ho serà també del ple, serà nomenat pel titular de la conselleria competent en matèria d'agricultura i alimentació, a proposta del ple de l'òrgan de gestió, que ordenarà la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Posseïx la representació legal de la denominació i presidix habitualment els seus òrgans, excepte en els supòsits que així s'establisca en els estatuts. El ple del consell regulador o òrgan de gestió triarà president/a entre els seus membres representants de les persones i entitats inscrites en els corresponents registres del consell regulador o òrgan de gestió, per mitjà de votació en què participe, com a mínim, la mitat més un de la totalitat dels membres. El/la president/a serà el qui obtinga les tres quartes parts dels vots favorables emesos. En el supòsit que ningú obtinga esta quantitat de vots favorables, s'efectuarà una segona votació, i resultarà president/a el qui obtinga la majoria simple entre els dos que hagen obtingut el nombre més gran de vots favorables en la primera votació. Si després d'esta segona votació persistix l'empat en vots favorables, s'efectuarà una tercera votació, de la qual resultarà president/a qui obtinga la mitat més un dels vots favorables emesos.
4. El/la president/a cessarà en el seu càrrec quan el ple del consell regulador o òrgan de gestió perda la confiança en el dit president/a, manifestada en votació secreta per majoria, almenys, de tres quartes parts dels seus membres, i ratificació posterior per la conselleria competent en matèria d'agricultura i alimentació.
5. El/la vicepresident/a serà triat/triada entre els membres representants de les persones i entitats inscrites en els corresponents registres del consell regulador o òrgan de gestió; ha de pertànyer a una llista distinta o registre diferent del del/la president/a, i serà designat de la mateixa manera que el/la president/a.
6. El/la secretari/ària del ple és designat pel consell regulador mateix a proposta del/la president/a, del qual depén directament. El/la secretari/ària assistirà a les sessions amb veu però sense vot, excepte si el seu nomenament correspon a un dels membres del consell regulador, i en este cas assistirà amb veu i vot.
Les comeses específiques del/ de la secretari/a seran:
a) Assistir a totes les sessions del ple del consell regulador i estendre les actes.
b) Expedir certificats.
c) Les funcions que li encomane el/la president/a relacionades amb els assumptes de la competència del consell regulador.
7. En el supòsit que el consell regulador compte amb un/una gerent, este exercirà les funcions que li hagen sigut assignades i respondrà de la seua gestió davant del consell regulador.
8. Així mateix, podran formar part de l'òrgan de gestió representants d'entitats públiques o privades que tinguen interessos sobre el producte emparat en les condicions que determine el reglament.
9. Els consells reguladors o òrgans de gestió podran sol·licitar l'assessorament tècnic en relació amb la naturalesa dels assumptes a tractar.
10. Correspon als consells reguladors o òrgans de gestió l'organització dels processos d'elecció dels òrgans rectors respectius.
Article 8. Tutela administrativa
1. La tutela administrativa exercida per la conselleria competent en matèria d'agricultura i alimentació, en particular per l'òrgan o entitat que en cada moment tinga atribuïdes les funcions corresponents, comprén el control de la legalitat dels actes i acords dels seus òrgans de govern subjectes al dret administratiu, la resolució dels recursos administratius contra els actes dictats en l'exercici de les seues funcions públiques i el control de la legalitat de les altres actuacions que es preveuen en este decret i les disposicions que el despleguen.
2. A l'efecte de l'apartat anterior, estan subjectes al dret administratiu les funcions enumerades en les lletres d, e, f, g i l de l'apartat 2 de l'article 6.
3. Cada consell regulador haurà de remetre els estatuts i la seua modificació, com també les comunicacions de composició dels seus membres i els nous nomenaments, a l'òrgan o l'entitat que en cada moment tinga atribuïdes les funcions en la conselleria competent en matèria d'agricultura i alimentació. Els consells reguladors o òrgans de gestió també hi presentaran, dins del primer trimestre de l'any següent, la informació comptable, juntament amb una memòria de les activitats realitzades durant l'any immediatament anterior i les previstes per a l'exercici següent. A més, aprovaran el pressupost de cada exercici i la liquidació pressupostària de l'exercici passat en els termes que reglamentàriament es determine. A més, a més, els consells reguladors elaboraran anualment un inventari, que serà presentat davant de l'òrgan o l'entitat que en cada moment tinga atribuïdes les funcions en la conselleria competent en matèria d'agricultura i alimentació, que contindrà els béns immobles, els incorporals i els mobles el valor dels quals supere els 300 euros.
Els documents mencionats en el paràgraf anterior seran remesos pels consells reguladors o òrgans de gestió perquè siguen objecte de comprovació i verificació posterior amb les disposicions normatives d'aplicació, per part de l'òrgan o l'entitat que en cada moment tinga atribuïdes les funcions en la conselleria competent en matèria d'agricultura i alimentació.
Els consells reguladors o òrgans de gestió estaran sotmesos a auditories tècniques, econòmiques, financeres o de gestió efectuades per la conselleria competent en matèria d'agricultura i alimentació a través de l'òrgan o l'entitat que en cada moment tinga atribuïdes estes funcions, o per les entitats privades que específicament designe la Generalitat.
4. Els consells reguladors o òrgans de gestió estaran obligats a realitzar totes les actuacions que siguen necessàries per al compliment de les seues obligacions respectives. L'incompliment podrà comportar, entre altres, les mesures següents:
a) Advertència, amb establiment de termini per a la correcció de l'incompliment. Si una vegada transcorregut el termini que se li haja fixat continua sense complir les seues obligacions es procedirà a la suspensió i revocació dels càrrecs del consell i al nomenament d'una comissió gestora pel temps imprescindible perquè es trien o es nomenen els nous càrrecs del consell regulador.
b) Pèrdua del dret a utilitzar la denominació de qualitat, és a dir, revocació de l'autorització administrativa.
c) Mentres el consell regulador incomplisca les seues obligacions no podrà ser beneficiari de cap subvenció de l'administració autonòmica valenciana, i si n'ha rebut cap haurà de procedir al reintegrament en els termes establits en la legislació vigent.
5. L'òrgan o l'entitat que en cada moment tinga atribuïdes les funcions en la conselleria competent en matèria d'agricultura i alimentació haurà de vetlar pel compliment de les normes establides pel present decret quant al funcionament dels consells reguladors o òrgans de gestió.
Article 9. Recursos econòmics
Per al compliment de les seues finalitats, els consells reguladors o òrgans de gestió podran comptar amb els recursos següents:
a) Les quotes obligatòries de les persones físiques o jurídiques que pertanguen a un consell regulador o òrgan de gestió per estar inscrites voluntàriament en algun dels seus registres.
b) Les subvencions que, per al seu funcionament normal, puguen establir-se anualment en els pressupostos generals de les administracions públiques.
c) Les rendes i els productes del seu patrimoni.
d) Les donacions, els llegats i la resta d'ajudes que puguen percebre.
e) El cobrament dels drets que reglamentàriament s'establisquen per la prestació de servicis.
f) Qualssevol altres que els corresponga percebre.
Article 10. Patrimoni
El patrimoni dels consells reguladors o òrgans de gestió està constituït per tots els béns i drets que li pertanguen per qualsevol títol; poden adquirir i vendre qualsevol tipus de béns d'acord amb el que hi ha previst en la seua regulació interna.
Article 11. Sistemes de control i certificació
1. El consell regulador o òrgan de gestió establirà en el seu reglament el sistema de control i certificació que, en tot cas, estarà separat del sistema de gestió d'este.
2. El control i la certificació dels productes emparats per una denominació de qualitat podrà ser efectuats:
2.1. Per un organisme públic, que actuarà d'acord amb els principis establits en la normativa reguladora del control oficial dels productes alimentaris.
2.2. Per un òrgan de control integrat en el consell regulador o òrgan de gestió, que haurà de complir els requisits següents:
a) Trobarse adequadament separats els òrgans de gestió i control.
b) Que l'actuació dels òrgans de control ha de realitzar-se sense dependència jeràrquica ni administrativa respecte dels òrgans de direcció del consell regulador i sota la tutela de l'administració competent.
c) En relació amb els controladors: s'ha de garantir la seua independència i inamovibilitat per un període mínim de sis anys; seran nomenats com a experts independents per la conselleria competent en matèria d'agricultura i alimentació, a iniciativa del consell regulador.
2.3. Per un organisme independent de control inscrit com a tal en el registre corresponent.
3. Quan el consell regulador o òrgan de gestió opte per un dels sistemes de control regulats en els paràgrafs 2.2 o 2.3 de l'apartat anterior, els òrgans que estenguen el certificat han de complir la regulació de les entitats que certifiquen els productes UNE-EN-45011 o la norma que la substituïsca.
4. Els organismes privats d'inspecció que complisquen la norma UNE-EN-45004 o la norma que la substituïsca remetran els resultats dels seus controls a l'autoritat competent perquè decidisca sobre l'ús del nom geogràfic i sobre les mesures correctores, si és el cas, que podran incloure la iniciació de procediment administratiu sancionador.
5. A l'efecte oportú, es crearà un registre d'entitats de control i certificació que complisquen les normes UNE-EN-45004 i UNE-EN-45011 o les normes que les substituïsquen, el qual serà objecte de desplegament reglamentari posterior.
6. Quan el reglament d'una denominació de qualitat opte pel control d'organismes privats autoritzats que complisquen la norma sobre requisits generals per a entitats que realitzen la certificació del producte, la decisió d'estos sobre l'ús del nom geogràfic tindrà caràcter vinculant per a l'autoritat competent.
A este efecte, estos organismes hauran de:
a) Tindre establit un procediment de certificació del producte emparat per la denominació de qualitat, segons el que es preveu en el seu reglament, inclosa la supervisió de la producció de la matèria primera, de l'elaboració del producte i del producte acabat.
b) Tindre fixades les tarifes aplicables a cada un dels productes objecte de control i certificació, pels conceptes que es determinen reglamentàriament per l'administració competent.
c) Conservar, per a la possible consulta per l'administració competent, durant un termini de sis anys, els expedients, la documentació i les dades dels controls realitzats i dels certificats emesos.
d) Estar acreditats o haver sol·licitat l'acreditació, d'acord amb la norma sobre requisits generals per a entitats que realitzen la certificació del producte, amb un abast que incloga el producte emparat, l'objecte de control i la certificació.
e) Comunicar a les autoritats competents i als òrgans de gestió l'existència de les irregularitats detectades en l'exercici de les funcions de control.
7. Sense perjudici dels controls a què es referixen els apartats anteriors, les administracions públiques competents en matèria de qualitat agroalimentària, en particular l'òrgan o l'entitat que en cada moment tinga atribuïdes les funcions en la conselleria competent en matèria d'agricultura i alimentació, podran efectuar els controls complementaris que consideren convenients, en tot cas.
8. L'òrgan o l'entitat que en cada moment tinga atribuïdes les funcions en la conselleria competent en matèria d'agricultura i alimentació exercix el control oficial al qual fa menció l'Article 10 del reglament (CE) núm. 510/2006, del Consell de 20 de març de 2006, sobre la protecció de les indicacions geogràfiques i de les denominacions d'origen dels productes agrícoles i alimentaris.
Article 12. Òrgan comú de control i certificació
1. Els consells reguladors o òrgans de gestió, per mitjà de petició formal a la conselleria competent en matèria d'agricultura i alimentació, poden associar-se i constituir un òrgan comú per a l'exercici de les funcions de control i certificació, el qual ha d'estar acreditat en la norma UNE-EN-45011 o la norma que la substituïsca.
2. La conselleria competent en matèria d'agricultura i alimentació, en particular, l'òrgan o l'entitat que en cada moment tinga atribuïdes les funcions corresponents, coordinarà amb els consells reguladors o òrgans de gestió la constitució i formació d'este òrgan comú de control i certificació.
3. Per mitjà d'una orde posterior de la conselleria competent en matèria d'agricultura i alimentació, s'establirà el règim i funcionament, amb l'obligat compliment de fins i principis d'actuació.
Disposició addicional
Única. Consells reguladors o òrgans de gestió vínics
Als consells reguladors o òrgans de gestió als quals els és aplicable la Llei 24/2003, de 10 de juliol, de la Vinya i del Vi, la Llei 2/2005, de 27 de maig, de la Generalitat, d'Ordenació del Sector Vitivinícola de la Comunitat Valenciana, i el Decret 8/2007, de 19 de gener, del Consell, pel qual es va aprovar el reglament de la mencionada Llei 2/2005, de 27 de maig, els serà aplicable el present decret en tot allò que no s'opose a la seua legislació específica.
Disposició transitòria
Única. Adaptació dels consells reguladors o òrgans de gestió a la nova regulació
Tots els consells reguladors o òrgans de gestió ja constituïts en la data d'entrada en vigor del present decret hauran d'adaptar la seua estructura i reglamentació de la denominació d'origen a allò que s'establix en els preceptes del present decret.
El període d'adaptació serà d'un any, tant per la seua estructura com per al seu funcionament, segons el que es preveu en el present decret.
Disposició derogatòria
Única. Derogació normativa
Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o d'un rang inferior que s'oposen o resulten incompatibles amb les disposicions del present decret.
DisposiciONS finalS
Primera. Facultat de desplegament
Es faculta la conselleria competent en matèria d'agricultura i alimentació per a dictar totes les disposicions que siguen necessàries per al desplegament del present decret.
Segona. Entrada en vigor
Este decret entrarà en vigor el dia que es publique en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Valencia, 9 de novembre de 2007.
El president de la Generalitat,
Francisco Camps Ortiz.
La consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació,
Maritina Hernández Miñana.

linea