diari

DECRET 197/2008, d 5 de desembre, del Consell, pel qual es regula el dret, la reserva i el servici d'admissió en els establiments públics destinats a la realització d'espectacles públics i activitats recreatives. [2008/14362]

(DOGV núm. 5910 de 10.12.2008) Ref. Base de dades 014293/2008

DECRET 197/2008, d 5 de desembre, del Consell, pel qual es regula el dret, la reserva i el servici d'admissió en els establiments públics destinats a la realització d'espectacles públics i activitats recreatives. [2008/14362]
I
L'article 23 de la Llei 4/2003, de 26 de febrer, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, regula el dret d'admissió com la facultat del titular d'un local o organitzador d'un esdeveniment obert a la pública concurrència d'ordenar-n'hi i preveure-n'hi l'accés.
Així mateix, fins a la data, el Decret 190/2001, d'11 de desembre, del Consell, era la norma que desenrotllava aquest precepte legal aportant una regulació vàlida i eficaç en la qual destacaven les previsions del contingut del dret d'admissió, responsabilitats, els seus límits i condicions, així com les funcions del personal encarregat d'aquest.
La brevetat d'aquest decret no era obstacle per a afirmar la seua provada utilitat. No obstant això, resulta evident que el temps transcorregut des de llavors, igual que l'evolució patida per la societat en general i pel sector de l'oci en particular, requereixen que la normativa del dret d'admissió siga objecte d'una revisió que n'afecte sobretot una redefinició, l'actualització del sistema de garanties, així com igualment la capacitació de les persones que s'encarreguen de vetlar en la pràctica diària de les funcions pròpies del referit dret.
En aquest context, les Administracions Públiques, com a garants del benestar general, han de promoure un model basat en el respecte, l'educació, l'estricte compliment dels drets i llibertats individuals així com, en definitiva, d'un model vàlid de convivència social. En aquest sentit, la reformulació del dret d'admissió implica que aquest es configure com una potestat oberta però reglada, la raó de ser de la qual es trobe a garantir la seguretat de les persones que acudisquen a un local o recinte públic. Això implica afirmar el principi de no-discriminació, la recerca de la reducció de riscos, el control dels aforaments o la comprovació d'edats entre altres; en definitiva, s'hi aposta per l'adequat control dels accessos des de la professionalitat dels encarregats dels servicis específics d'admissió, així com, especialment, garantir l'adequada prestació de servicis de qualitat per part del sector empresarial en benefici dels usuaris.
Així mateix, el dret d'admissió no ha de configurar-se com un dret absolut i il·limitat, sinó com una facultat concurrent amb elements que en delimiten l'aplicació pràctica. En aquest sentit, es considera imprescindible el foment d'un model d'oci on els drets confluïsquen amb les obligacions i on convergisquen els deures amb les potestats.
II
El present decret s'estructura en 31 articles agrupats en 7 capítols, als quals s'afegeixen dues disposicions transitòries, una disposició derogatòria, dues disposicions finals i un annex.
El capítol I està dedicat a les disposicions generals. S'hi fa referència a l'objecte del decret i al seu àmbit d'aplicació. En concret, i de mode particular, s'esmenta la regulació del servici d'admissió com a actuació diferenciada de la del servici de seguretat privada. En aquest sentit se'n regula, com a novetat que es desenrotllarà posteriorment, la formació i capacitació obligatòria.
Per la seua banda, el capítol II està dedicat al dret d'admissió com a facultat delimitada. Del seu articulat es dedueix que no ens trobem davant un dret absolut ni, molt menys, davant una prerrogativa que puga exercir-se de manera arbitrària. Altrament, i partint del necessari respecte als drets fonamentals com a principis troncals del dret d'admissió, s'hi fa especial insistència en les condicions d'admissió, el seu règim jurídic així com a la seua comprovació, visat i publicitat.
El capítol III tracta sobre la reserva d'admissió. Un aspecte considerat com la potestat d'impedir o facilitar l'accés a un local de pública concurrència quan es donen les raons objectives per a això. Entre els impediments es distingeix entre raons d'activitat, com ara excés d'aforament, edat dels usuaris o incompliment d'horari, i raons per circumstàncies de caràcter personal com són aquelles que concorren en els usuaris demandants dels servicis d'oci. Entre les segones es troben l'accés als establiments públics de les persones amb discapacitat.
El capítol IV al·ludeix específicament al servici d'admissió com aquell destinat a portar a la pràctica el control d'accés als locals de pública concurrència. Així mateix s'obliga a la necessària identificació del personal que exerceix tal comesa i s'estableixen, de manera detallada, les funcions particulars a efectuar.
El capítol V, dedicat a l'acreditació del personal del servici específic d'admissió, és, òbviament, el complement necessari i garantia per al que preveu el capítol anterior i, sobretot, una novetat en el nostre ordenament jurídic.
Una resposta requerida per la demanda social respecte a l'exigència de servicis de qualitat oferits per personal apte i qualificat per a l'activitat que li corresponga exercir.
En aquest marc, es preveuen els requisits que han de complir les persones que s'encarreguen del servici d'admissió i les matèries a superar per aquests d'acord amb el que preveu l'annex d'aquest decret.
A aquests efectes, i d'acord amb el contingut del referit annex, es preveu la convocatòria, almenys, de dues proves avaluadores anuals a efectuar pels aspirants.
Així mateix, i prèvia certificació expedida per la Conselleria competent, amb la relació d'aspirants aprovats es crearà un Registre de Personal de Servici d'Admissió, d'acord amb la normativa de protecció de dades actualment en vigor.
Finalment, i a l'efecte de garantir el continu reciclatge i l'actualització de la preparació, es regula la necessària renovació del certificat obtingut cada quatre anys mitjançant la realització de les proves previstes respecte d'això.
El capítol VI està referit a la seguretat privada la reglamentació de la qual es troba en la Llei 23/1992, de 30 de juliol, de Seguretat Privada i normativa de desplegament. Aquesta previsió implica un delimitació clara però no necessàriament incompatible quant a funcions amb el servici d'admissió, sense perjudici de la seua identitat pròpia.
Finalment, el capítol VII suposa una remissió de les infraccions comeses al règim sancionador previst en la Llei 4/2003, de 26 de febrer, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, com a garantia de compliment de les funcions, objectius i procediments referits en el present decret.
Per tot l'anterior, i de conformitat amb l'article 49.1.30ª de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana pel qual s'atribueix a la Generalitat competència exclusiva en matèria d'espectacles, en relació amb l'article 49.1.3ª que l'habilita a dictar normes de procediment administratiu, d'acord amb la disposició final primera de la Llei 4/2003, de 26 de febrer, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, oïda la Comissió d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives de la Comunitat Valenciana en la seua reunió del dia 27 de novembre de 2008, a proposta del conseller de Governació, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 5 de desembre de 2008,
DECRETE
Capítol I
Disposicions generals
Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació
1. Constitueix l'objecte d'aquest decret la regulació del dret d'admissió en els establiments públics on es desenrotllen espectacles públics i activitats recreatives, amb independència que aquests es realitzen en instal·lacions fixes, eventuals, portàtils o desmuntables, o de manera habitual, extraordinària o ocasional.
2. De la mateixa manera, el present decret regula el servici d'admissió com a servici independent de la seguretat privada en els establiments públics on s'efectuen espectacles públics o activitats recreatives, així com la formació i aptituds del personal dedicat a la comesa adés esmentada.
3. El present decret serà aplicable als establiments, espectacles i activitats públics inclosos en el Catàleg annex de la Llei 4/2003, de 26 de febrer, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics.
Capítol II
Del dret d'admissió
Article 2. Dret d'admissió
El dret d'admissió és la facultat que tenen els titulars d'establiments públics i els organitzadors d'espectacles i activitats recreatives per a determinar les condicions d'accés i permanència en aquests, dins dels límits legals i reglamentàriament establits.
Article 3. Exercici del dret d'admissió
El dret d'admissió s'exercirà amb respecte a la dignitat de les persones i als seus drets fonamentals, sense que en cap cas puga produir-se cap discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.
Article 4. Condicions particulars d'admissió
1. Sense perjudici de les obligacions establides en el capítol següent, el titular de l'establiment públic o l'organitzador d'espectacles públics i activitats recreatives, podrà establir condicions particulars d'admissió que, en tot cas, hauran de ser objectives, públiques i aplicades per igual a tots els usuaris.
2. L'establiment de condicions particulars d'admissió no podrà contravenir, en cap cas, la prohibició de discriminació prevista en l'article anterior.
Article 5. Control d'admissió
Els titulars dels locals i establiments públics que establisquen condicions d'admissió, hauran de fer constar en el llibre de reclamacions totes les incidències es que produïsquen en l'exercici del dret d'admissió.
Article 6. Aprovació i visat de les condicions particulars d'admissió
1. El titular de l'establiment públic o l'organitzador d'un espectacle o activitat recreativa que pretenga establir condicions particulars d'admissió, haurà de sol·licitar-ne l'aprovació i visat a l'òrgan competent de la Generalitat, tot acompanyant la seua petició amb còpia exacta del cartell en què aquestes s'indiquen.
2. En la cartell indicatiu de les condicions particulars d'admissió hauran de figurar les dades següents:
- Denominació i activitat del local.
- Adreça de l'establiment i localitat.
- Nom o raó social del titular.
- CIF o NIF del titular.
- Referència a les condicions d'accés a l'establiment i, si és el cas, l'expressió «Reservat el dret d'admissió».
3. Quan el text sotmès a aprovació i visat no respecte els límits i requisits del dret d'admissió establits en aquest decret, en el termini de quinze dies des de la presentació del cartell, l'òrgan competent requerirà a l'interessat a fi que siguen esmenats els defectes observats. L'interessat haurà de comunicar a l'òrgan competent, en el termini màxim de deu dies des de la notificació de l'anterior requeriment, el nou text íntegre del cartell amb les modificacions o correccions introduïdes. Si així no ho fera, se'l tindrà per desistit en funció del que estableix l'article 71.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
4. Transcorregut el termini de dos mesos des de la presentació o, si és el cas, des de l'esmena de defectes sense que s'haja rebut cap comunicació de l'òrgan competent, l'interessat podrà donar publicitat a les condicions del dret d'admissió. En aquest cas, i sense perjudici de la posterior comprovació de les referides condicions, haurà de figurar junt amb el cartell, la sol·licitud remesa a l'òrgan autonòmic competent.
Article 7. Modificació de les condicions particulars d'admissió
Qualsevol modificació de les condicions particulars d'admissió haurà de comunicar-se prèviament al departament competent de la Generalitat, a l'efecte de la seua aprovació i visat, aplicant-se el procediment previst en l'article anterior.
Article 8. Publicitat de les condicions particulars d'admissió
Les condicions particulars d'admissió autoritzades figuraran, així mateix, en la publicitat o propaganda de l'espectacle, activitat o establiment de què es tracte, així com a les localitats o entrades.
Article 9. Ineficàcia de les condicions particulars d'admissió
Les condicions particulars d'admissió que figuren en la cartell, la propaganda, publicitat, localitats o entrades o qualsevol altre mitjà, que no hagen estat autoritzades i visades per l'òrgan competent de la Generalitat, no produiran cap efecte.
Article 10. Ubicació del cartell de les condicions particulars d'admissió
1. El cartell de les condicions particulars d'admissió serà perfectament llegible, tindrà un grandària mínim de 20 centímetres d'alt per 30 centímetres d'ample, i haurà d'estar col·locat en un lloc fàcilment visible des de l'entrada.
2. En els establiments l'accés dels quals requerisca la prèvia adquisició d'una entrada o localitat, el cartell de les condicions particulars d'admissió es col·locarà en un lloc visible i llegible junt amb les taquilles o lloc d'expedició d'aquelles.
Article 11. Normes particulars o instruccions d'ús
1. Quan així es requerisca per a l'adequat desenrotllament de l'espectacle públic, l'activitat recreativa o el correcte ús de les instal·lacions o servicis de què disposen els establiments, els titulars dels establiments i els organitzadors d'espectacles públics i activitats recreatives podran fixar normes particulars vinculades a l'activitat així com instruccions d'ús de les instal·lacions i servicis de què disposen.
Aquestes normes o instruccions es faran públiques mitjançant un cartell que complisca les prescripcions establides en el present decret, sense que això supose, en cap cas, un exercici indegut del dret d'admissió al propi establiment.
2. Així mateix, els titulars d'establiments públics i els organitzadors d'espectacles públics i activitats recreatives podran determinar condicions específiques per a la utilització dels servicis i instal·lacions de què disposen per part dels qui no ostenten la condició de clients, espectadors o usuaris de l'espectacle, activitat o establiment de què es tracte.
Capítol III
De la reserva d'admissió
Article 12. Reserva d'admissió
La reserva d'admissió és l'obligació dels titulars dels establiments públics i els organitzadors d'espectacles i activitats recreatives, que es troben dins de l'àmbit d'aplicació de la Llei 4/2003, de 26 de febrer, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, d'impedir l'accés i permanència als locals esmentats, quan s'hi donen els supòsits previstos en els articles següents.
Article 13. Obligació d'impedir l'accés per raó de l'activitat
D'acord amb el que disposa la Llei 4/2003, de 26 de febrer, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics i normativa de desplegament, els titulars dels establiments públics i els organitzadors d'espectacles i activitats recreatives estan obligats a impedir l'accés al local en els supòsits següents:
a) Quan l'aforament establit en la llicència es trobe complet pels usuaris que se'n troben a l'interior.
b) Quan es complisca l'horari de tancament del local.
c) Quan no es tinga l'edat establida per a accedir al local.
Article 14. Obligació d'impedir l'accés i permanència per circumstàncies personals
Els titulars dels establiments públics i els organitzadors d'espectacles i activitats recreatives instaran d'abandonar el local les persones que dificulten el desenrotllament normal de l'espectacle públic o activitat recreativa, o hi romanguen una vegada complit l'horari de tancament.
Així mateix, impediran l'accés i, si és el cas, la permanència:
a) Als qui manifesten actituds violentes i, en especial, als qui es comporten de forma agressiva o provoquen altercats, als qui porten armes o objectes susceptibles de ser utilitzats com a tals, i als qui porten roba o símbols que inciten a la violència, el racisme o la xenofòbia en els termes que preveu el Codi Penal.
b) A aquells que amb la seua actitud posen en perill o causen molèsties a altres espectadors o usuaris.
c) Als qui estiguen consumint drogues o substàncies estupefaents o mostren símptomes d'haver-les consumit, així com als qui mostren signes evidents d'estar embriagats.
Article 15. Obligació de facilitar l'accés i permanència
1. Els titulars i responsables d'establiments públics i espectacles i activitats recreatives adoptaran les mesures necessàries per a facilitar l'accés als gossos d'assistència que acompanyen les persones amb discapacitat, titulars d'aquests, d'acord amb el que estableix la legislació sobre gossos d'assistència per a persones amb discapacitats.
2. Igualment, els titulars i responsables d'establiments públics i espectacles i activitats recreatives adoptaran les mesures que siguen necessàries per a facilitar l'accés i permanència a les persones amb discapacitat que, complint les condicions d'accés, acudisquen a l'establiment, espectacle o activitat.
Capítol IV
Del servici d'admissió
Article 16. Servici d'admissió
1. Als efectes del present decret s'entén per servici d'admissió aquell l'objecte del qual siga el procedir al control d'accés dels clients o usuaris als establiments públics, espectacles públics o activitats recreatives, siguen aquests efectuats en una instal·lació fixa, eventual o portàtil o en un esdeveniment considerat com una activitat extraordinària o singular o excepcional.
2. El personal de servici d'admissió no podrà exercir, en cap cas, les funcions establides per al personal de seguretat privada recollides en la Llei 23/1992, de 30 juliol, de Seguretat Privada, i la seua normativa de desplegament. Per la seua banda, el personal de seguretat privada podrà exercir les funcions del personal del servici d'admissió referides en aquest decret, sempre que complisca els requisits establits en aquest per a l'exercici de les funcions esmentades.
Article 17. Obligació de prestar el servici d'admissió
Tots els establiments públics, activitats recreatives i espectacles públics inclosos en l'àmbit d'aplicació d'aquest decret disposaran de servici d'admissió.
Article 18. Personal del servici d'admissió
El dret d'admissió serà exercit directament pel titular de l'establiment públic o per l'organitzador d'un espectacle o activitat recreativa o, si és el cas, per les persones designades per aquests que, tot estant sota la seua dependència, tinguen encomanat de vetllar pel compliment de les condicions particulars del dret d'admissió autoritzades, exercitar les funcions de la reserva d'admissió, garantir les normes particulars o instruccions d'ús així com, en general, assegurar el normal exercici de l'activitat o espectacle.
Article 19. Obligació de disposar de personal específic per a la prestació del servici d'admissió
1. Estaran obligats a disposar de personal específic de servici d'admissió, adequadament identificat, els establiments públics, espectacles públics i activitats recreatives en què siga necessària la prèvia adquisició de bitllet d'entrada per a accedir-hi, disposen de vestíbul acústic de doble porta, o d'un mínim de dues portes d'accés.
2. Les activitats extraordinàries i les excepcionals o singulars que se sol·liciten d'acord amb el que disposa la Llei 4/2003, de 26 de febrer, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, requeriran, en tot cas, de servici específic d'admissió.
3. En els espectacles, activitats i establiments no inclosos en els apartats anteriors es podrà prestar el servici d'admissió per mitjà del personal que habitualment exercisca el seu treball en aquells.
4. Els festejos de bous al carrer i les proves esportives es regiran per la seua normativa específica.
Article 20. Identificació del personal del servici d'admissió
1. El personal del servici d'admissió referit en els paràgrafs 1r i 2n de l'article anterior estarà perfectament identificat com a tal mitjançant un distintiu visible i llegible en el qual figurarà degudament retolada l'expressió «Servei d'admissió», en les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana. En tot cas, haurà d'estar clarament diferenciat del servici de vigilància privada regulat per la Llei 23/1992, de 30 de juliol, de Seguretat Privada, en el cas que n'hi haja.
2. Tots els membres dels servicis específics d'admissió estaran proveïts d'un document d'acreditació professional expedit per la Generalitat, segons model aprovat pel Consell, en el qual almenys constarà les dades d'identificació de la persona.
3. Serà obligatòria l'exhibició d'aquest document durant l'exercici de la seua activitat professional.
Article 21. Funcions
1. El personal que preste el servici d'admissió haurà d'exercir les funcions derivades de l'exercici de la reserva d'admissió, de les condicions particulars d'admissió i de les normes particulars o instruccions d'ús.
2. En tot cas, el personal del servici d'admissió haurà de complir les obligacions següents:
a) Regular l'entrada de persones a l'establiment, espectacle o activitat recreativa, no permetent l'accés quan això supose un excés sobre l'aforament autoritzat.
b) Comprovar l'edat de les persones que pretenguen accedir al local.
c) Col·laborar amb els funcionaris públics que, en l'exercici de les seues funcions, realitzen inspeccions o controls per a vetlar pel compliment de la normativa vigent.
d) Facilitar l'accés a les persones discapacitades que complisquen els altres requisits exigits en aquest decret.
e) Vetlar pel funcionament correcte dels vestíbuls acústics de doble porta.
f) Assegurar que l'espectacle o activitat es realitze a l'interior del local o establiment, advertint de la prohibició de traure consumicions a la via pública.
g) Col·laborar amb l'aplicació de les normes sobre mesures sanitàries enfront del tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac.
h) Controlar el bon funcionament dels servicis de vestuari.
i) Realitzar el control de l'aparcament, si és el cas.
j) Auxiliar les persones que precisen assistència comunicant, si és el cas, tal extrem al telèfon d'emergències 112.
k) Impedir l'accés a l'establiment de les persones que no complisquen les condicions d'admissió indicades en la cartell, i de les que es troben incloses en algun dels supòsits establits en els capítols II i III d'aquest decret.
Article 22. Reclamacions dels usuaris
En el cas que el consumidor o usuari considere que l'exercici del dret d'admissió o les condicions d'accés a l'establiment siguen contràries a allò que s'ha establit per la legislació vigent i, en particular, pel que disposa el present decret, podrà formular la reclamació pertinent en els fulls de reclamacions existents en l'establiment a disposició del públic, sense perjudici d'exercitar les altres accions legals que considere oportunes.
En aquest sentit, el titular del local, empleat o personal específic de servici d'admissió haurà de facilitar a l'interessat els fulls de reclamacions.
Capítol V
De l'acreditació del personal del servici específic d'admissió
Article 23. Acreditació del personal del servici específic d'admissió
1. El personal del servici específic d'admissió a què es refereix aquest decret haurà de posseir l'acreditació adequada emesa per la Direcció General competent en matèria d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics de la Generalitat, d'acord amb els criteris previstos en aquest capítol.
2. Els aspirants a prestar el servici específic d'admissió hauran de superar les proves de contingut teoricopràctic, d'acord amb el que estableix l'annex d'aquest decret així com les proves psicotècniques establides respecte d'això. La superació de la prova avaluadora acreditarà per a l'exercici de les funcions pròpies del servici d'admissió.
3. La prova constarà com a mínim de dos mòduls, un d'examen psicotècnic i un altre de contingut jurídic, psicològic i de primers auxilis, respectivament.
4. La superació de la prova esmentada serà condició necessària per a l'obtenció, si és el cas, del certificat que acredite per a l'exercici de les funcions pròpies del servici específic d'admissió.
5. Es realitzaran, almenys, dues convocatòries anuals d'acreditació per al Servici de Dret d'Admissió, que seran anunciades mitjançant publicació en el DOCV. Per a participar-hi es requerirà la inscripció i abonament de la taxa per part del candidat, segons s'indique en la convocatòria.
Article 24. Requisits dels aspirants al servici específic d'admissió
Per a la realització de les proves del personal de servici específic d'admissió, els aspirants hauran de reunir els requisits següents:
a) Ser major d'edat.
b) Ser espanyol o ciutadà dels països de la Unió Europea o estar en possessió del permís de residència i treball.
c) No haver estat condemnat per delictes contra les persones o el patrimoni.
d) Estar en possessió, com a mínim, del títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria o Formació Professional de Grau Mitjà, o equivalents.
Article 25. Certificació d'acreditació per a l'exercici del servici específic d'admissió
Superada la prova a què es refereix l'article 23, la Direcció General competent expedirà certificació individual d'acreditació per a l'exercici de les funcions pròpies del servici específic d'admissió.
Article 26. Registre de persones acreditades per a l'exercici del servici d'admissió
La Direcció General competent, d'acord amb la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal, crearà un registre en què s'inscriurà a les persones que obtinguen la certificació individual d'acreditació.
En el registre adés esmentat es farà constar, com a mínim, la identitat de l'acreditat, data de l'acreditació, la seua renovació i, si és el cas, la revocació o suspensió d'aquesta quan es donen els supòsits previstos en els articles 28 i 29 d'aquest decret.
Article 27. Actualització de l'acreditació
L'obtenció del certificat a què es refereixen els articles anteriors acreditarà per a l'exercici de les funcions pròpies del servici específic d'admissió per un període de quatre anys des de la data d'expedició. La renovació de l'acreditació exigirà la realització de nou de la prova avaluadora amb els requisits i condicions indicats.
Article 28. Revocació de l'acreditació
La Direcció General competent de la Generalitat podrà revocar, mitjançant una resolució motivada, després del corresponent expedient sancionador, amb audiència de l'interessat, l'acreditació per a l'exercici de les funcions del servici específic d'admissió, quan hi concórrega almenys una de les circumstàncies següents:
a) Condemna penal ferma per delicte o falta contra les persones o el patrimoni.
b) Incompliment sobrevingut dels requisits establits en aquest decret per a la realització de les proves avaluadores previstes en aquest.
c) Exercici del servici específic d'admissió amb vulneració del que estableix l'article 14 de la Constitució, quan haja estat objecte d'una sanció ferma en via administrativa o haja estat sancionada amb caràcter ferm per la jurisdicció penal.
d) Obstrucció a la funció inspectora, quan haja estat objecte d'una sanció ferma en via administrativa.
e) Comportament manifestament violent exercit per les persones acreditades per a l'exercici de les funcions pròpies del servici específic d'admissió.
f) Quan es produïsca de manera manifesta una pràctica inadequada de l'exercici de les funcions pròpies corresponents al servici específic d'admissió.
Article 29. Suspensió de l'acreditació
La Direcció General competent de la Generalitat, mitjançant una resolució motivada, després del corresponent expedient sancionador amb audiència de l'interessat, podrà suspendre, per un període mínim de tres mesos i màxim de dos anys, l'acreditació per a l'exercici de les funcions pròpies del servici específic d'admissió als qui incomplisquen les condicions establides en aquest decret.
Capítol VI
Seguretat privada
Article 30. Seguretat privada
Estaran obligats a disposar de servici de seguretat privada amb les condicions i requisits establits en la Llei 23/1992, de 30 de juliol, de Seguretat Privada i normativa de desplegament, els espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics següents:
a) Les activitats extraordinàries i les excepcionals que tinguen lloc a l'aire lliure.
b) Les activitats extraordinàries i les excepcionals que, amb independència del lloc de realització, tinguen un aforament superior a 500 persones.
c) Els espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics que tinguen autoritzat un aforament superior a 200 persones, excloses les places de seient fix.
d) Els espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics que tinguen autoritzat un aforament superior a 600 persones, incloses les places de seient fix.
e) Aquelles altres en què, per resolució motivada de la Direcció General competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives, així s'acorde.
Capítol VII
Règim sancionador
Article 31. Del règim sancionador
L'incompliment del que preveu el present decret serà sancionat de conformitat al que estableix la Llei 4/2003, de 26 de febrer, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, sent subjectes responsables les persones físiques o jurídiques que incórreguen en les accions o omissions tipificades com a infracció en la llei.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera. Termini per a la primera prova avaluadora
La primera prova avaluadora a què es refereix el present decret s'efectuarà a partir del segon trimestre de 2009.
Segona. Règim transitori
Una vegada efectuada la primera prova avaluadora i obtinguda pel personal interessat la certificació a què es refereix aquest decret, es procedirà en el termini de dos mesos computats des de la realització d'aquella a l'exigència d'allò que s'ha contingut en la present norma. Mentre, el servici d'admissió continuarà exercint-se d'acord amb les condicions vigents fins a la data.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Única
1. Queda derogat el Decret 190/2001, d'11 de desembre, del Consell, pel qual es regula el dret d'admissió dels establiments públics on es realitzen espectacles públics i activitats recreatives.
2. Queden derogades les altres disposicions del mateix rang o d'un rang inferior que s'oposen al que disposa el present decret.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Desenrotllament del decret
S'autoritza el conseller competent en la matèria a dictar les disposicions generals que siguen necessàries per al desplegament i aplicació del present decret.
Segona. Entrada en vigor
El present decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Valencia, 5 de desembre de 2008
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
El conseller de Gobernació,
SERAFÍN CASTELLANO GÓMEZ
ANNEX
Contingut prova teòrica/pràctica per al personal
del Servici d'Admissió i prova avaluadora
El contingut mínim de les proves que donaran accés a l'acreditació que hauran de realitzar els aspirants a l'exercici del servici d'específic d'admissió regulat en el present decret, constarà de 2 mòduls:
1. Mòdul de prova psicotècnica.
2. Mòdul de coneixements teoricopràctics sobre les matèries següents:
a) Matèries jurídiques:
- Constitució espanyola de 1978: drets fonamentals de la persona.
- Normativa del dret d'admissió: article 23 de la Llei 4/2003, de 26 de febrer, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, i decret de desplegament de la esmentada Llei 4/2003.
- Normativa sobre fulls de reclamacions: Decret 77/1994, de 12 d'abril, del Consell, pel qual es regulen els fulls de reclamacions dels consumidors i usuaris de la Comunitat Valenciana.
- Normativa sobre horaris d'establiments públics: articles 29 i 30 de la Llei 4/2003, de 26 de febrer, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, normativa en vigor de desplegament de la esmentada Llei 4/2003. i ordre anual d'horaris de la Conselleria competent en la matèria.
- Normativa sobre menors d'edat: article 28 de la Llei 4/2003, de 26 de febrer, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics i normativa en vigor de desplegament de la esmentada Llei 4/2003.
- Nocions bàsiques sobre la tinença d'armes en locals de pública concurrència: Llei 23/1992, de 30 de juliol, de Seguretat Privada, i normativa de desplegament, i el Reial Decret 137/1993, de 29 de gener, pel qual s'aprova el Reglament d'Armes.
- Nocions bàsiques sobre drogodependències: Llei 3/1997, de 16 de juny, de la Generalitat, sobre Drogodependències i Altres Trastorns Addictius, modificada per la Llei 4/2002, de 18 de juny.
- Nocions bàsiques sobre mesures de seguretat en els establiments públics: plans de seguretat, seguretat contra incendis, eixides d'emergències i evacuació.
b) Matèries de psicologia:
- Formació sobre l'actuació que s'ha de seguir en situacions de perill per a les persones. Desenrotllament de les habilitats i les destreses necessàries en la interactuació personal i adquisició de coneixements sobre els diferents perfils de conductes de la clientela de les sales de festes i espectacles amb l'objectiu de prevenir situacions de riscos específics.
- Estudi i anàlisi dels diferents tipus de comportaments de les persones quan es troben en estat d'embriaguesa per haver consumit alcohol, estupefaents, etc., així com d'altres situacions previsibles.
c) Matèries de primers auxilis:
Realització d'un curs de primers auxilis, per a atendre situacions d'assistència sanitària immediata: conceptes bàsics de primers auxilis.

linea