diari

DECRET 224/2007, de 16 de novembre, del Consell, pel qual aprova el Mapa Sanitari de la Comunitat Valenciana i regula el procediment per a modificar-lo. [2007/13949]

(DOGV núm. 5643 de 20.11.2007) Ref. Base de dades 014346/2007

DECRET 224/2007, de 16 de novembre, del Consell, pel qual aprova el Mapa Sanitari de la Comunitat Valenciana i regula el procediment per a modificar-lo. [2007/13949]
La Llei 3/2003, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Ordenació Sanitària de la Comunitat Valenciana, té com a objecte l'ordenació sanitària en la Comunitat Valenciana, al regular les actuacions que permeten fer efectiu, dins del seu àmbit territorial, el dret dels ciutadans a la protecció de la salut, reconegut en l'article 43 de la Constitució Espanyola, en el marc de les competències que atribuïxen l'article 148 d'esta, l'article 54 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, i els articles 41 i 42 de la Llei 14/1986, de 25 d'abril, General de Sanitat.
L'article 4 de la citada Llei 3/2003 establix, entre altres, les competències següents de la conselleria de Sanitat, en el marc de l'ordenació sanitària: l'establiment dels criteris generals de planificació i ordenació territorial de tots els recursos sanitaris i l'aprovació del Mapa Sanitari de la Comunitat Valenciana i de les seues modificacions. L'article 20 establix les funcions del Consell de Salut de la Comunitat Valenciana; en especial, i en matèria d'ordenació sanitària, preveu que el Consell de Salut coneixerà les propostes de modificació territorial dels departaments de salut i n'informarà.
L'article 22 de la mateixa norma concreta l'ordenació territorial sanitària per mitjà de departaments de salut, equivalents a les àrees de salut previstes en la Llei General de Sanitat. Els departaments de salut són les estructures fonamentals del sistema sanitari valencià, són les demarcacions geogràfiques en què queda dividit el territori de la Comunitat Valenciana pel que fa a la sanitat. Este mateix article, en l'últim paràgraf, atribuïx a la conselleria de Sanitat la competència per a la delimitació dels departaments de salut, per al compliment millor dels objectius que preveu esta llei, pot reordenar les actuals àrees de salut, atenent la màxima integració dels recursos assistencials, amb l'objectiu de prestar una assistència sanitària i sociosanitària àgil, dinàmica, eficaç i sense barreres.
A més, la Llei 3/2003 definix l'Agència Valenciana de Salut com l'eix de l'organització dels servicis sanitaris públics, amb la finalitat de coordinar totes les entitats administratives amb responsabilitats en el camp de la salut.
El Decret 25/2005, de 4 de febrer, del Consell, que aprova els Estatuts reguladors de l'Agència Valenciana de Salut, establix entre les seues funcions la d'establir i aplicar els criteris generals de coordinació de tots els recursos i mitjans sanitaris públics de la Comunitat Valenciana.
L'article 12 de la Llei 4/2005, de 17 de juny, de la Generalitat, de Salut Pública de la Comunitat Valenciana, crea l'Entitat Valenciana per a l'Acció en Salut Pública com a organisme per al desplegament i l'execució de les competències de la Generalitat en matèria de salut pública.
El Decret 120/2007, de 27 de juliol, del Consell, pel qual es va aprovar el Reglament Orgànic i Funcional de la conselleria de Sanitat, establix, entre les funcions de la Direcció General d'Ordenació, Avaluació i Investigació Sanitària, la gestió del Mapa Sanitari de la Comunitat Valenciana.
Entre els antecedents de regulació normativa del Mapa Sanitari de la Comunitat Valenciana cal destacar l'Orde de 27 de desembre de 1993, que va aprovar el Mapa Sanitari de la Comunitat Valenciana, i les ordes de 22 de desembre de 1994 i de 26 de setembre de 1997, que la van modificar.
Així mateix, és necessari ressenyar l'orde de 29 de setembre de 2000, de la conselleria de Sanitat, que va dictar les normes relatives a la composició i les funcions de la Comissió del Mapa Sanitari de la Comunitat Valenciana.
L'Orde de 12 de maig de 2005 va crear els departaments de salut, va establir que l'àmbit territorial dels nous departaments de salut es correspon amb el de les antigues àrees de salut, com quedaven configurades en l'Orde de 27 de desembre de 1993 i les seues modificacions.
A més, el Decret 56/2006, de 28 d'abril, del Consell, pel qual aprova el Reglament d'Organització i Funcionament de la Inspecció de Servicis Sanitaris de la conselleria de Sanitat, establix com a funció d'esta entitat la coordinació de l'Oficina del Mapa Sanitari de la Comunitat Valenciana.
La població de la Comunitat Valenciana es caracteritza per ser dinàmica i, per tant, variable. Per a l'abordatge adequat de les necessitats salut d'esta població és necessari un sistema sanitari amb una ordenació territorial àgil, dinàmica i eficaç, de manera que garantisca la màxima integració i optimització dels recursos econòmics, tècnics i humans.
El Mapa Sanitari de la Comunitat Valenciana no ha de ser una estructura rígida, ha de ser adaptable als canvis demogràfics, socials, de necessitats salut de la població o de racionalització de recursos. És un instrument viu, per la qual cosa les modificacions són regulables, necessàriament, si circumstàncies determinades varien, perquè l'assignació i organització de recursos siguen les adequades, i s'eviten els desfasaments entre els recursos assistencials i les demandes dels pacients i usuaris. La regulació del procediment per a la modificació en permet l'actualització i, per tant, l'adaptació de l'estructura als canvis poblacionals, geogràfics, demogràfics i de comunicacions que es van produint i a les necessitats de salut noves de la població.
Entre els objectius d'este decret es troba el compromís d'agilitzar els temps d'accés per als ciutadans als servicis sanitaris, d'intentar que estos servicis estiguen més pròxims als llocs de residència dels ciutadans i de garantir-los l'equitat en l'accés als servicis de salut.
Per això, i davant de la necessitat evident de regular, actualitzar i adaptar l'ordenació del Mapa Sanitari de la Comunitat Valenciana a la normativa, a la nova realitat poblacional i a les noves necessitats de gestió, i també d'incorporar les prestacions de les noves tecnologies d'informació, es fa necessari l'establiment d'unes normes adequades per a ordenar i gestionar el mapa.
La disposició final primera de la Llei 3/2003, de 6 de febrer, de la Generalitat, autoritza el Consell per a dictar les normes necessàries per al desplegament i l'aplicació d'esta llei.
Per tot això, d'acord amb el que establixen els articles 31 i 33 de la Llei del Consell, a proposta del conseller de Sanitat, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i després de la deliberació del Consell, en la reunió del dia 16 de novembre de 2007,
Decrete
Article 1. Objecte
Este decret té com a objecte aprovar el Mapa Sanitari de la Comunitat Valenciana, segons que figura en l'annex d'este decret, i regular el procediment per a modificar-lo, adaptant-lo a la normativa, a la nova realitat poblacional i a les noves necessitats de gestió, i incorporant també les prestacions de les noves tecnologies d'informació.
Article 2. Definicions
En este decret s'entén com a:
1. Mapa Sanitari de la Comunitat Valenciana: instrument estratègic per a la planificació i la gestió sanitària, que permet l'ordenació del territori de la Comunitat Valenciana en demarcacions geogràfiques diferents: departaments de salut, sectors sanitaris i zones bàsiques de salut; atenent la màxima integració dels recursos assistencials, d'inspecció de servicis sanitaris, d'investigació biomèdica i sanitària, de salut pública i d'organització de la pròpia administració sanitària; dotat d'un caràcter dinàmic, que garantisca els principis rectors previstos en l'article 3.1 de la Llei 3/2003 d'Ordenació Sanitària de la Comunitat Valenciana.
Així mateix, el Mapa Sanitari de la Comunitat Valenciana es configura com el registre geogràfic poblacional en les demarcacions territorials diferents, i l'assignació estàtica i la utilització dinàmica del conjunt dels recursos sanitaris.
2. Modificació del Mapa Sanitari de la Comunitat Valenciana: per a la regulació administrativa del Mapa Sanitari de la Comunitat Valenciana prevista en este decret, i atenent la normativa vigent d'ordenació del sistema sanitari valencià, es considera modificació del Mapa Sanitari de la Comunitat Valenciana la creació, supressió o variació en la demarcació territorial d'algun departament de salut, sector sanitari o zona bàsica de salut.
Tots els canvis que no estiguen inclosos entre els casos mencionats en l'apartat anterior són considerats manteniment del Mapa Sanitari de la Comunitat Valenciana. Els canvis esmentats, quan es produïsquen, poden ser sotmesos a la validació de la Comissió Assessora del Mapa Sanitari de la Comunitat Valenciana. En tots els casos, anualment, els canvis que es produïsquen es validaran pel manteniment i actualització del Mapa Sanitari de la Comunitat Valenciana.
Article 3. Gestió del Mapa Sanitari de la Comunitat Valenciana
La tramitació del procediment de modificació del Mapa Sanitari de la Comunitat Valenciana correspon a la Direcció General competent en matèria d'ordenació sanitària. Esta direcció general també és l'encarregada del manteniment i l'actualització del Mapa Sanitari de la Comunitat Valenciana.
Article 4. Òrgans competents per a proposar modificacions del Mapa Sanitari de la Comunitat Valenciana
1. L'Agència Valenciana de Salut, constituïda com a eix de l'organització dels servicis sanitaris públics, pot proposar a la conselleria de Sanitat, per mitjà de la Subsecretaria, les modificacions del Mapa Sanitari de la Comunitat Valenciana que considere pertinents.
Per a això, el director gerent de l'Agència Valenciana de Salut formula la proposta de modificació i hi adjunta, en tots els casos, un informe que n'especifica els motius de la direcció general competent en matèria d'assistència sanitària. Este informe s'ha fet després d'una valoració dels informes emesos pels consells de direcció dels departaments de salut que resulten afectats per la modificació territorial, i de les actes de les sessions dels consells de salut de departament en les quals s'haja inclòs en l'orde del dia la modificació territorial, i també qualsevol altre informe que considere pertinent.
2. La direcció general competent en matèria de salut pública de la conselleria de Sanitat o, si és el cas, l'Entitat Valenciana per a l'Acció en Salut Pública, pot proposar, amb motius, modificacions del Mapa Sanitari de la Comunitat Valenciana, per mitjà de la Subsecretaria de la conselleria de Sanitat.
Per a això, el director general competent en matèria de salut pública de la conselleria de Sanitat o, si és el cas, el director executiu de l'Entitat Valenciana per a l'Acció en Salut Pública formula una proposta de modificació i hi adjunta, en tots els casos, un informe que n'especifique bé els motius.
3. Sense perjuí de l'anterior, la direcció general competent en matèria d'ordenació sanitària de la conselleria de Sanitat pot formular, igualment, les propostes de modificació del Mapa Sanitari de la Comunitat Valenciana, d'acord amb les seues competències.
Article 5. Comissió Assessora del Mapa Sanitari de la Comunitat Valenciana
1. La Comissió Assessora del Mapa Sanitari de la Comunitat Valenciana es constituïx com a òrgan col·legiat de caràcter consultiu en matèria d'ordenació sanitària territorial de la Comunitat Valenciana.
2. La composició de la Comissió Assessora del Mapa Sanitari de la Comunitat Valenciana és la següent:
– El director general competent en matèria d'ordenació sanitària de la conselleria de Sanitat, o la persona que el substituïsca o que designe, que n'exercix la presidència.
– El director general competent en matèria d'assistència sanitària de l'Agència Valenciana de Salut, o la persona que el substituïsca o que designe, que n'exercix la vicepresidència.
– El director general competent en matèria de salut pública de la conselleria de Sanitat o, si és el cas, el director executiu de l'Entitat Valenciana per a l'Acció en Salut Pública, o la persona que el substituïsca o que designe.
– El cap de l'àrea competent en matèria d'ordenació sanitària de la conselleria de Sanitat, o la persona que el substituïsca o que designe.
– El cap del servici amb funcions d'ordenació sanitària de la conselleria de Sanitat, o la persona que el substituïsca o que designe.
– El cap del servici amb funcions d'assegurament sanitari de la conselleria de Sanitat, o la persona que el substituïsca o que designe.
– El cap del servici amb funcions d'inspecció de servicis sanitaris de la conselleria de Sanitat, o la persona que el substituïsca o que designe.
– Tres representants de l'Agència Valenciana de Salut, amb rang de caps d'àrea o de servici, nomenats pel director gerent, dels quals, necessàriament, dos han tindre competència en matèria d'assistència sanitària i de recursos econòmics, respectivament.
– El coordinador de la Unitat de Gestió del Mapa Sanitari de la Comunitat Valenciana, pertanyent al servici amb funcions d'ordenació sanitària de la conselleria de Sanitat, o la persona que el substituïsca o que designe, que actua com a secretari.
3. Són funcions de la Comissió Assessora del Mapa Sanitari de la Comunitat Valenciana:
a) Avaluar els expedients de modificació del Mapa Sanitari de la Comunitat Valenciana i fer-ne un informe. Per a això, pot demanar els informes que considere necessaris dels organismes, institucions, corporacions, associacions o persones que considere d'interés per a l'assessorament.
b) Validar els canvis derivats del manteniment i l'actualització del Mapa Sanitari de la Comunitat Valenciana que siguen sotmesos a la seua consideració.
c) Qualssevol altra que li encomanen els òrgans competents o la normativa de desplegament.
4. La Comissió Assessora del Mapa Sanitari de la Comunitat Valenciana es reunix, amb caràcter ordinari, semestralment, i amb caràcter extraordinari, per mitjà d'una convocatòria del president.
Article 6. Procediment de modificació del Mapa Sanitari de la Comunitat Valenciana
1. La direcció general competent en matèria d'ordenació sanitària, per mitjà del servici amb funcions en matèria d'ordenació sanitària, rep la proposta de modificació del Mapa Sanitari de la Comunitat Valenciana i acorda l'inici d'un expedient administratiu.
2. Durant la tramitació de l'expedient se sol·licita un informe al servici competent en matèria d'assegurament sanitari, i també els altres informes que es consideren necessaris.
3. Se sotmeten a informació pública els expedients de modificació del Mapa Sanitari de la Comunitat Valenciana, d'acord amb la normativa.
4. Transcorregut el termini d'al·legacions, i una vegada considerades les que se n'hagen fet, se sotmet l'expedient a la consideració de la Comissió Assessora del Mapa Sanitari de la Comunitat Valenciana, que emet un informe pertinent.
5. La direcció general competent en matèria d'ordenació sanitària, vist l'informe de la Comissió Assessora del Mapa Sanitari de la Comunitat Valenciana, emet un informe proposta sobre la modificació del Mapa Sanitari de la Comunitat Valenciana al subsecretari de la conselleria de Sanitat.
6. El subsecretari de la conselleria de Sanitat sotmet a la consideració del Consell de Salut de la Comunitat Valenciana els expedients de modificació del Mapa Sanitari de la Comunitat Valenciana, d'acord amb el que preveu la Llei 3/2003, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Ordenació Sanitària de la Comunitat Valenciana.
7. El subsecretari de la conselleria de Sanitat formula una proposta que n'expressa els motius sobre l'expedient de modificació del Mapa Sanitari de la Comunitat Valenciana al conseller de Sanitat.
8. El conseller de Sanitat resol l'expedient de modificació del Mapa Sanitari de la Comunitat Valenciana. La resolució es publica en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Disposició derogatòria
Única
Queden derogades totes les normes del mateix rang o d'un rang inferior que s'oposen o contradiguen el que establix este decret i, en especial, l'Orde de 27 de desembre de 1993, de la conselleria de Sanitat i Consum, per la qual delimita el Mapa Sanitari de la Comunitat Valenciana, i l'Orde de 29 de setembre de 2000, per la qual es dicten normes de composició i funcions de la Comissió del Mapa Sanitari de la Comunitat Valenciana.
Disposició final
Única. Entrada en vigor
Este decret entra en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
València, 16 de novembre de 2007
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
El conseller de Sanitat,
MANUEL CERVERA TAULET
ANNEX ANEXO
MAPA SANITARI DE LA MAPA SANITARIO DE LA
COMUNITAT VALENCIANA COMUNITAT VALENCIANA

DESCRIPCIÓ AGRUPADORS
DESCRIPCIÓN AGRUPADORES

linea