diari

DECRET 7/2002, de 8 de gener, del Govern Valencià, pel qual es modifica la composició de l'Observatori de Publicitat No Sexista de la Comunitat Valenciana, creat mitjançant el Decret 232/1997, de 2 de setembre, del Govern Valencià. [2002/X210]

(DOGV núm. 4167 de 14.01.2002) Ref. Base de dades 0149/2002

DECRET 7/2002, de 8 de gener, del Govern Valencià, pel qual es modifica la composició de l'Observatori de Publicitat No Sexista de la Comunitat Valenciana, creat mitjançant el Decret 232/1997, de 2 de setembre, del Govern Valencià. [2002/X210]
Evitar la transmissió d'estereotips sexistes i d'imatges que atenten contra la dignitat de les dones, tant en els missatges publicitaris, com en els continguts i en les imatges dels mitjans de comunicació social, és un dels objectius prioritaris com a continuació dels objectius previstos en el Pla d'Actuació del Govern Valencià per a la Igualtat d'Oportunitats entre Homes i Dones.
Per tal de vetlar per la correcta transmissió de la imatge, positiva i no discriminatòria, de la realitat de les dones, el Govern Valencià va crear mitjançant el Decret 232/1997, de 2 de setembre, l'Observatori de Publicitat No Sexista de la Comunitat Valenciana com a un òrgan consultiu i d'assessorament adscrit a la Conselleria de Benestar Social, tot atribuint-li unes funcions així com una composició determinada en l'article 2 de l'esmentat text normatiu.
Aquesta composició va ser modificada pel Govern Valencià mitjançant el Decret 5/1999, de 26 de gener, incorporant com a membre vocal de l'Observatori de Publicitat No Sexista de la Comunitat Valenciana el/la director/a general de Radiotelevisió Valenciana.
No obstant això, per tal de facilitar el compliment de les funcions que té atribuïdes, el ple de l'Observatori de Publicitat No Sexista de la Comunitat Valenciana va considerar oportú adequar la seua composició a la nova estructura i organització del Govern Valencià, així com comptar amb una representació més àmplia d'institucions i d'organitzacions relacionades amb la matèria, que col·laboren en el seguiment de la transmissió de missatges discriminatoris. Per la qual cosa, l'esmentat ple va elevar aquest acord a la Conselleria de Benestar Social, per a la tramitació, si ho considera oportú, del corresponent decret.
Per tant, d'acord amb les facultats atribuïdes per l'article 69 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, a proposta del conseller de Benestar Social i amb la prèvia deliberació del Govern Valencià, en la reunió del dia 8 de gener de 2002,
DECRETE
Article únic
Es modifica l'article 2 del Decret 232/1997, de 2 de setembre, del Govern Valencià, pel qual es va crear l'Observatori de Publicitat No Sexista de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com s'indica a continuació:
“Article 2. Composició
L'Observatori de Publicitat No Sexista de la Comunitat Valenciana estarà integrat pels membres següents:
a) President: en serà, amb caràcter nat, qui posseïsca la titularitat de la conselleria que té atribüides les funcions corresponents a matèries d'assumptes socials.
b) Vicepresident: en serà qui exercisca la titularitat de la direcció general que fa referència a les funcions de l'àrea de la dona.
c) Vocals: seran els següents:
– Un/a representant de la conselleria que tinga les atribucions de Portaveu del Govern, amb rang de director/a general.
– Un/a representant de la conselleria que tinga la competència en matèria d'indústria i comerç, amb rang de director/a general.
– Un/a representant de la conselleria la competència de la qual siguen les matèries de cultura i educació, amb rang de director/a general.
– El/la director/a general de Radiotelevisió Valenciana o persona que delegue.
– Dos representants de tots els centres universitaris de la Comunitat Valenciana que compten amb la titulació de Ciències de la Informació en qualsevol de les seues branques.
– Un/a representant de cadascuna de les dues associacions de dones consumidores més representatives de la Comunitat Valenciana, d'acord amb el nombre d'afiliades i/o de la seua implantació territorial.
– Un/a representant de l'associació de consumidors/es i usaris/es més representativa de la Comunitat Valenciana, d'acord, també, amb el nombre d'afiliats/des i/o de la seua implantació territorial.
– Un/a representant de les associacions de dones periodistes més representatives de la Comunitat Valenciana, d'acord amb, així mateix, el nombre d'afiliades i/o de la seua implantació territorial.
d) Secretaria: serà exercida pel Gabinet de Coordinació Interdepartamental, dependent de la Subsecretaria del Secretariat de Govern i Relacions amb les Corts, de la Vicepresidència Segona del Govern Valencià”.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Són derogats:
1. El Decret 5/1999, de 26 de gener, del Govern Valencià, pel qual es modifica la composició de l'Observatori de Publicitat No Sexista de la Comunitat Valenciana, creat mitjançant el Decret 232/1997, de 2 de setembre.
2. Totes aquelles disposicions d'igual o inferior rang que s'oposen a aquest decret.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Es faculta el conseller de Benestar Social perquè dicte les disposicions que necessite el desplegament d'allò disposat en aquest decret.
Segona
Aquesta disposició entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 8 de gener de 2002
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO
El conseller de Benestar Social,

linea