diari

LLEI 17/2008, de 29 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2009. [2008/15079]

(DOGV núm. 5924 de 31.12.2008) Ref. Base de dades 014924/2008

LLEI 17/2008, de 29 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2009. [2008/15079]
Sia notori i manifest a tots els ciutadans que Les Corts han aprovat, i jo, d'acord amb el que establixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del Rei, promulgue la llei següent:
Preàmbul
Els pressupostos de la Generalitat per al 2009 estan emmarcats:
- en el moment d'incertesa econòmica que travessa Espanya, derivada de la crisi financera internacional més profunda del que inicialment s'havia previst que afecta no sols el nostre país sinó el conjunt dels països del nostre entorn,
- pels mateixos desequilibris generats per la no actualització del vigent model de finançament, desequilibris que afecten de manera especial comunitats de característiques i nivells de població com la nostra. Esta ultima situació de falta de finançament, dificulta de manera important comptar amb recursos suficients per a fer front a les demandes socials derivades d'una societat del nivell de desenvolupament de la valenciana.
Des d'esta situació de partida, els pressupostos de la Generalitat per al 2009 s'han elaborat, sobre la base dels criteris següents:
- en el marc dels eixos estratègics prioritaris sobre els quals es fonamenta el Programa Operatiu de la Comunitat Valenciana 2007-2013,
- assumint criteris d'austeritat en la gestió de la despesa pública, per mitjà de la contenció en les despeses de funcionament no vinculades a la despesa social i l'adopció de mesures restrictives en el creixement de les retribucions de les persones que ocupen llocs d'alts càrrecs en l'administració del Consell, en el seu sector públic i llocs reservats a personal eventual,
- la utilització dels instruments que la legalitat vigent oferix a les administracions públiques per a exercir polítiques anticícliques. En este sentit els pressupostos de la Generalitat per al present exercici recullen expressament el recurs a l'endeutament dins dels límits establits per la lleis d'estabilitat pressupostària,
- l'assumpció dels principis de transparència, eficàcia i eficiència en l'assignació i utilització dels recursos públics i la pluriennalitat.
- L'impuls de les polítiques socioeconòmiques del Consell, per mitjà de la concertació amb els principals agents econòmics i socials de la Comunitat, que té el seu principal reconeixement en el Pacte Valencià pel Creixement i l'Ocupació 2009-2013 (PAVACE II), subscrit pel setembre del 2008.
Com a conseqüència de tot això és que els Pressupostos per al 2009 mantenen com a prioritats fonamentals:
- L'impuls de l'activitat econòmica a través de les millores competitives en els nostres sectors productius.
- Una important aposta per l'impuls de les polítiques actives en matèria d'ocupació.
- El foment de les activitats d'I+D+i i de les polítiques de competitivitat.
- L'increment dels recursos destinats a polítiques de despesa social, a fi d'assegurar els nivells assolits en la qualitat i eficiència de prestació dels servicis vinculats en estes.
- El manteniment de l'esforç inversor de la Generalitat en infraestructures productives, energètiques, tecnològiques i de comunicacions.
- La inclusió de mesures d'incidència directa que faciliten l'accés a la vivenda i estimulen el creixement del sector.
- Incrementar els recursos públics destinats a la cobertura dels costos del personal al servici del sector públic, a fi de poder atendre les despeses derivades dels diferents acords subscrits amb les organitzacions sindicals, i els creixements que en este tipus de despesa determina l'obertura de centres i unitats en les principals àrees socials, així com l'efectiva aplicació i desplegament de la Llei de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència.
Respecte al contingut concret de l'articulat, cal destacar que d'acord amb el que preveu el nostre Estatut, i la legislació financera bàsica, els Pressupostos de la Generalitat estan subjectes als mateixos límits materials que els Generals de l'Estat, i en este sentit, la Llei de Pressupostos de la Generalitat per al 2009 un any més, i d'acord amb la jurisprudència del Tribunal Constitucional, distingix dos tipus de preceptes: en primer lloc els que responen al que podríem considerar el contingut mínim, necessari i indisponible de la llei i, per un altre, els que conformen el que la jurisprudència mencionada ha denominat com el contingut eventual, en la mesura que es tracta de matèries que guarden relació directa amb les previsions d'ingressos o habilitacions de despeses.
Partint de l'això, la Llei de Pressupostos de la Generalitat per al 2009 consta de quaranta-tres articles, agrupats en set títols, setze disposicions addicionals, dues transitòries i tres finals, del contingut concret dels quals es poden ressaltar, per la seua rellevància o novetat, els aspectes següents:
El títol I, «De l'aprovació dels pressupostos», conforma la part principal del contingut qualificat com essencial, en la mesura que hi inclou els imports relatius a la totalitat de les despeses i ingressos de la Generalitat, distingint a este efecte els relatius al sector administració general dels vinculats a l'administració institucional, d'acord amb la classificació establida en l'article 5, apartats 1 i 2, del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana. Igualment, es recullen en este títol els imports relatius als beneficis fiscals que afecten els tributs propis i aquells el rendiment dels quals se cedix per l'Estat.
El títol II, «De la gestió pressupostària de les despeses», consta de cinc capítols. El primer d'ells recull les normes generals de gestió, el segon fa referència a les normes per a la gestió dels pressupostos docents no universitaris, i hi inclou, d'una banda, les normes per als centres públics i, per una altra, les que regulen el mòdul econòmic de distribució de fons públics per al sosteniment dels centres concertats. El tercer dels capítols, junt amb la disposició transitòria segona, recull les normes fonamentals per al finançament del sistema universitari valencià, en este sentit inclou tota una sèrie de preceptes dirigits a establir el marc jurídic bàsic aplicable a les actuacions financeres de la Generalitat en el sector de l'Educació Universitària. El quart dels capítols d'este títol II, consta d'un únic article on es detallen els crèdits del pressupost el reconeixement dels quals té el caràcter de preceptiu, així com el règim juridicopressupostari aplicable a estos. L'últim dels capítols, el V, concreta per a l'exercici 2009 la normativa que en matèria de modificacions pressupostàries recull el text refós de la Llei d'Hisenda Pública Valenciana.
El títol III, «De les despeses de personal», s'ordena en un capítol únic, i s'hi recullen les normes relatives al règim de les retribucions del personal al servici de la Generalitat, distingint segons siga laboral, funcionari o personal estatutari. L'increment retributiu per al 2009 es xifra en el 2 per cent respecte de l'exercici 2008, i addicionalment es recull la dotació d'un fons de pensions per un import del 0,3 per cent de la massa salarial. En semblants termes que en el passat exercici, i de conformitat amb l'Acord adoptat en la Taula General de Negociació de 12 de gener de 2007, sobre incorporació del complement específic a les pagues extraordinàries dels empleats públics per al període 2007/2009, en l'exercici de 2009 el personal al servici del Sector Públic Valencià percebrà junt amb cada paga extraordinària de juny i desembre, l'import corresponent a la totalitat del complement específic mensual, la qual cosa en la pràctica determina un increment addicional de l'1 per cent en la massa salarial. D'altra banda, en el marc del caràcter bàsic de la normativa estatal en esta matèria, es detallen els imports de les retribucions bàsiques i els complements de destinació, segons els grups de titulació i els nivells dels llocs, així com la regulació de l'Oferta d'Ocupació Pública. A este efecte, cal assenyalar que text del projecte arreplega el mandat establit en l'article 76 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, per la qual s'aprova l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, i incorpora una taula d'equivalència entre els grups de titulació i els grups de classificació professional vigents, que es refereix l'article 76 mencionat. La taula d'equivalència esmentada, mentre no es desplegue a la nostra Comunitat l'Estatut Bàsic, a través de la Llei de Funció Pública corresponent, té una transcendència merament orientativa.
El títol IV, «Gestió de les transferències corrents i de capital», inclou tota una sèrie d'excepcions al règim general de lliurament de les ajudes previst en l'article 47 bis del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
El títol V, «De les operacions financeres», s'estructura en un únic capítol, i s'hi recull fonamentalment l'autorització per a l'endeutament anual de la Generalitat, i el límit de les operacions de crèdit a concertar per dos ens públics, l'Institut Valencià de Finances i Radio Televisió Valenciana, que per a esta última es fixa en el present exercici en zero euros. A més, el text recull l'import màxim dels avals que ha de prestar la Generalitat durant l'any 2009.
El títol VI, «De les normes tributàries», es compon de dos capítols. El primer inclou la necessària adaptació anual de la tarifa aplicable al Cànon de Sanejament, i el segon, actualitza en un 2 per cent els tipus aplicables a les taxes pròpies i altres ingressos de la Generalitat.
El títol VII, «De la informació a les Corts», inclou un sol article que detalla un conjunt de supòsits, vinculats a l'àmbit economicopressupostari, sobre els quals la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació ha de donar compte periòdicament a les Corts.
El contingut de la Llei de Pressupostos es completa amb diverses disposicions addicionals transitòries i finals, en les quals es recullen perceptes d'indole variada.
TÍTOL I
De l'aprovació dels pressupostos
CAPÍTOL I
Contingut, crèdits inicials
Article 1. Contingut
1. Els pressupostos de la Generalitat per a l'exercici de l'any 2009 constituïxen l'expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de:
a) Les obligacions que, com a màxim, poden reconéixer la Generalitat i les seues entitats autònomes, així com els drets que es preveu liquidar durant l'exercici.
b) Les estimacions de despeses i d'ingressos que han de realitzar les societats mercantils de la Generalitat.
c) La totalitat de les despeses i dels ingressos de les entitats de dret públic de la Generalitat.
2. En conseqüència, els pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2009 són el resultat de la integració dels pressupostos següents:
a) El del sector administració general de la Generalitat.
b) Els de les entitats autònomes de la Generalitat.
c) Els de les societats mercantils de la Generalitat.
d) Els de les entitats de dret públic de la Generalitat.
Article 2. Crèdits inicials
1. Per a l'execució dels programes integrats en l'estat de despeses del pressupost del sector administració general, s'aproven crèdits per import de 14.286.842.610 euros, la distribució dels quals per grups funcionals és la següent:
Milers d'euros
0. Deute Públic 510.710,72
1. Servicis de caràcter general 533.049,93
2. Defensa, Protecció Civil i Seguretat Ciutadana 87.819,10
3. Seguretat, Protecció i Promoció Social 869.990,29
4. Producció de béns públics
de caràcter social 10.739.765,61
5. Producció de béns públics
de caràcter econòmic 746.099,29
6. Regulació econòmica
de caràcter general 208.858,02
7. Regulació econòmica
dels sectors productius 590.549,65
2. Les dotacions de despeses aprovades per al compliment dels fins de les distintes entitats autònomes, consignen crèdits per import de 740.951,29 milers d'euros, que es distribuïxen de la forma següent:
Milers d'euros
Institut Valencià de la Joventut 18.688,20
Institut Valencià
d'Investigacions Agràries 25.612,00
Institut Valencià d'Estadística 3.188,32
Servici Valencià d'Ocupació i Formació 473.219,96
Institut Cartogràfic Valencià 3.267,91
Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball 10.464,75
Tribunal de Defensa de la Competència 710,00
Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària 205.800,15
3. S'aproven estimacions de despeses de les societats mercantils de la Generalitat per un import de 1.338.279,49 milers d'euros, distribuïdes de la forma següent:
Milers d'euros
Televisió Autonòmica Valenciana, SA. 207.228,94
Radio Autonomia Valenciana, SA. 9.258,08
Institut Valencià d'Habitatge, SA. 239.705,65
Valenciana d'Aprofitament Energètic
de Residus, SA. 132.051,67
Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA 119.952,52
Seguretat i Promoció Industrial Valenciana, SA 57.042,78
Institut Valencià de l'Exportació, SA 14.415,38
Societat Projectes Temàtics
de la Comunitat Valenciana, SA. 146.110,29
Projecte Cultural de Castelló, SA 16.135,64
Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA. 15.792,72
Construccions i Infraestructures
Educatives de la Generalitat, SA 219.809,00
Ciutat de la Llum, SA. 42.601,78
Institut per a l'Acreditació i
Avaluació de les Pràctiques Sanitàries, SA 420,47
Aeroport de Castelló, SL 103.119,20
Centre d'Oci Mundo Ilusión, SL 204,76
Comunitat Valenciana d'Inversions, SA 4.610,00
Societat Gestora per a la Imatge
Estratègica i Promocional
de la Comunitat Valenciana, SA. 3.773,99
Agencia Valenciana
de Prestacions Socials SAU. 6.046,62
4. Per a les entitats de dret públic de la Generalitat, l'estimació de despeses aprovada assolix un import de 1.544.316,50 milers d'euros, la distribució de les quals és la següent:
Milers d' euros
Radio Televisió Valenciana 18.879,63
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana 280.116,47
Teatres de la Generalitat Valenciana 15.410,00
Institut Valencià d'Art Modern 11.757,00
Institut de la Petita i Mitjana Indústria de la GV 122.550,51
Institut Valencià de Finances 293.947,78
Agència Valenciana del Turisme 72.154,73
Entitat Pública de Sanejament
d'Aigües Residuals de la CV 484.681,78
Institut Valencià de
l'Audiovisual «Ricardo Muñoz Suay» 10.187,00
Institut Valencià de la Música 9.408,18
Institut Valencià d'Atenció
als Discapacitats 23.248,85
Entitat Pública de Transport
Metropolità de València 10.516,65
Agencia Valenciana de l'Energia 54.231,73
Institut Valencià de Conservació
i Restauració de Béns Culturals 3.711,00
Ens Gestor de la Xarxa de Transport
i Ports de la Generalitat Valenciana 100.929,18
Ens Prestador de Servicis de
Certificació Electrònica CV 482,88
Agència Valenciana
d'Avaluació i Prospectiva 928,27
Consell Valencià de l'Esport 28.947,54
Centre Superior d'Investigació
en Salut Pública 2.227,32

5. Com a resultat de les consignacions de crèdits aprovats, que es detallen en els apartats anteriors, el pressupost consolidat de la Generalitat, per a l'exercici 2009 ascendix a 16.645.207,910 euros.
Article 3. Finançament dels crèdits inicials
1. Els crèdits aprovats en l'apartat 1 de l'article anterior, es finançaran:
a) Amb els drets econòmics que es preveuen liquidar durant l'exercici, l'import estimat dels quals és de 13.254.010.520 euros.
b) Amb l'endeutament brut resultant de les operacions regulades en l'article 35 d'esta llei.
2. Els crèdits aprovats per a dotar les despeses de les entitats autònomes, societats mercantils i entitats de dret públic, a què fan referència els apartats 2, 3 i 4 de l'article anterior, es finançaran amb els crèdits consignats a estos fins en l'estat de despeses del pressupost del sector administració general de la Generalitat i amb les respectives previsions d'ingressos per operacions pròpies de l'activitat de cada un d'estos organismes.
CAPÍTOL II
Beneficis fiscals
Article 4. Beneficis fiscals
Els beneficis fiscals que afecten els tributs propis i aquells el rendiment dels quals és cedit per l'Estat a la Generalitat, s'estimen en 1.949.328.290 euros, d'acord amb el detall següent:
Euros
Impost sobre el Patrimoni
de les Persones Físiques 458.782.487
Impost sobre Successions 659.556.604
Impost sobre Donacions 242.508.678
Impost sobre Transmissions Patrimonials 78.559.605
Impost sobre Renda de les
Persones Físiques (Tram Autonòmic) 353.157.999
Actes Jurídics Documentats 156.759.916
Rifes, Tómboles i Combinacions Aleatòries 3.000
TÍTOL II
De la gestió pressupostària de les despeses
CAPÍTOL I
Normes generals de la gestió
Article 5. Crèdits en funció d'objectius i programes
Els crèdits de l'estat de despeses dels pressupostos de la Generalitat, sector administració general, de les seues entitats autònomes i empreses de la Generalitat, finançaran l'execució de les actuacions incloses en els programes pressupostaris. La contracció d'obligacions a càrrec d'aquells es realitzarà amb la finalitat d'aconseguir el compliment dels objectius assenyalats en els programes esmentats.
Article 6. Principis de gestió
La gestió i l'execució dels pressupostos de despeses de la Generalitat s'hauran de subjectar als principis següents:
a) La gestió comptable i pressupostària estarà condicionada al fet que s'hagen produït les actuacions administratives prèvies, que reglamentàriament es determinen i que garantisquen la immediata disposició de despeses i/o contracció d'obligacions.
b) No podran adquirir-se compromisos de despesa en quantia superior a l'import dels crèdits autoritzats, i seran nuls de ple dret els acords, les resolucions i qualsevol altre acte administratiu, així com les disposicions generals amb rang inferior a llei, que infringisquen esta norma, sense perjudici de la responsabilitat que pertoque.
c) El compliment de les limitacions expressades en la lletra anterior s'haurà de verificar al nivell que esta llei establix per als distints casos.
d) Els crèdits no executats podran ser objecte de redistribució per la persona que tinga assignada la titularitat de la conselleria amb competències en l'àrea d'hisenda, a través del programa «Despeses Diverses», amb la finalitat de maximitzar el compliment de la programació prevista i optimitzar la utilització dels recursos.
Article 7. Caràcter limitador dels crèdits
1. Els crèdits per a despeses es destinaran, exclusivament, a la finalitat específica per a la qual hagen sigut autoritzats per esta llei o per les modificacions pressupostàries autoritzades d'acord amb la legislació vigent.
2. El crèdit pressupostari es determina, considerant la classificació orgànica, d'acord amb la seua naturalesa econòmica i funcional, de la forma següent:
a) Per a les despeses de personal: consignació per article econòmic i programa pressupostari.
b) Per a les despeses de funcionament: consignació per capítol econòmic i programa pressupostari.
c) Per a les despeses financeres: consignació per capítol econòmic i programa pressupostari.
d) Per a les despeses de transferències corrents i transferències de capital: consignació per línia de subvenció, capítol econòmic i programa pressupostari.
e) Per a les despeses d'inversions reals i passius financers: consignació per capítol econòmic i programa pressupostari.
f) Per a les despeses en actius financers: consignació per projecte financer, capítol econòmic i programa pressupostari.
3. No obstant això, el Consell, en aquells supòsits que estime necessaris, podrà establir vinculacions amb un major nivell de desagregació.
Article 8. Gestió integrada i la seua comptabilització
1. La vinculació dels crèdits i el seu caràcter limitador que disposa la present llei no excusa, en cap supòsit, la comptabilització de la despesa al nivell que es determina per a cada cas:
a) Per a les despeses de personal, de funcionament i financeres: subconcepte econòmic.
b) Per a les transferències corrents i transferències de capital: subconcepte econòmic i sublínia de subvenció.
c) Per a les inversions reals, actius i passius financers: subconcepte econòmic i subprojecte.
2. Addicionalment al que disposa l'apartat anterior, les despeses relatives als programes 412.10 «Centres Integrats de Salut Pública» i 412.2 «Assistència Sanitària», de la Conselleria de Sanitat, es comptabilitzaran per «centres de gestió». Això s'aplicarà en cada un dels «subprogrames» en què es desagrega el programa 412.2 «Assistència Sanitària».
En conseqüència, i a fi de possibilitar el grau de desagregació comptable mencionat, el pressupost es determinarà per «centre de gestió» en el programa 412.10, i per «subprograma» i «centre de gestió» en el programa 412.2. En este sentit, els ajusts pressupostaris derivats del nivell de desagregació mencionat seran realitzats per la conselleria que tinga assignades les competències en matèria de sanitat, a través de la conselleria que tinga assignades les competències en l'àrea d'hisenda.
3. Els crèdits per a despeses del Servici Valencià d'Ocupació i Formació constituiran funcionalment un únic programa, el 322.50 «Servici Valencià d'Ocupació i Formació», i es consignaran desagregats en subprogrames pressupostaris en el pressupost de la mateixa entitat.
Article 9. Execució anticipada de projectes d'inversió
1. El Consell, a proposta conjunta de la conselleria que tinga assignades les competències en l'àrea d'hisenda i de la conselleria competent per raó de la matèria, podrà autoritzar la formalització de convenis de col·laboració amb les entitats locals l'objecte dels quals siga l'execució anticipada de projectes d'inversió en obres d'urbanització, jardins, equipaments esportius i socials, així com construccions de caràcter cultural i educatiu.
2. Les obres a què fa referència l'apartat anterior hauran de ser finançades i, si és el cas, adjudicades, segons la normativa vigent, per les mateixes entitats locals. L'import d'estes obres serà reintegrat per la Generalitat, en tot o en part, mitjançant transferències, d'acord amb els crèdits habilitats a l'efecte en cada exercici pressupostari per tal d'atendre el finançament dels plans d'inversió definits conjuntament per la conselleria competent per raó de la matèria i la conselleria que tinga assignades les competències en l'àrea d'hisenda.
El règim de cofinançament es regularà en els diferents convenis firmats amb cada entitat local.
CAPÍTOL II
Gestió dels pressupostos docents no universitaris
Article 10. Gestió econòmica en els centres docents públics no universitaris
1. Els centres docents públics no universitaris disposaran d'autonomia en la seua gestió econòmica, en els termes que s'establixen en els punts següents:
a) Constituiran ingressos d'estos centres, que hauran de ser aplicats a despeses de funcionament:
1.r Els fons que, amb esta finalitat, els siguen lliurats, a proposta de la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d'educació, mitjançant ordres de pagament en ferm i a càrrec del seu pressupost anual.
2.n Els derivats de la venda de béns i prestació de servicis distints dels gravats per les taxes i els preus públics.
3.r Els produïts per llegats, donacions o qualsevol altra forma admissible en dret.
b) Les despeses de funcionament que tinguen el seu origen en els ingressos esmentats en el punt anterior, es justificaran mitjançant la rendició d'un únic compte de gestió anual per la persona titular de la direcció del centre, amb l'aprovació prèvia d'este pel consell escolar respectiu. Els centres posaran a disposició de l'administració educativa els comptes de gestió anual que els siguen requerits.
c) La documentació que corresponga elaborar al centre, relativa al seu pressupost i als seus comptes de gestió, s'haurà d'ajustar, en qualsevol dels conceptes de despesa a què faça referència, a la classificació econòmica de l'estat de despeses que s'aplica en la present llei de pressupostos de la Generalitat.
A este efecte, les despeses de funcionament inclouran, a més de les contingudes en el capítol II de la vigent classificació econòmica de despeses de la Generalitat, les destinades a l'adquisició de mobiliari i equips didàctics del mateix centre, que es corresponen amb els articles de despesa següents, d'acord amb la mencionada classificació econòmica de l'estat de despeses de la Generalitat:
1.r 6.2 Inversió nova associada al funcionament operatiu dels servicis.
2.n 6.3 Inversió de reposició associada al funcionament operatiu dels servicis.
2. Les despeses destinades a reparacions, que excedisquen del mer manteniment dels centres i les destinades a l'adquisició de mobiliari i equips didàctics del mateix centre, podran efectuar-se sempre que estes i aquelles no ultrapassen la quantitat resultant de multiplicar 619 euros pel nombre d'unitats escolars de cada centre, fins a un màxim de 9.285 euros, i que quede suficientment acreditat que es cobrixen prèviament la resta de les obligacions ordinàries del centre.
No obstant això, en el cas de centres docents en què el nombre de persones matriculades supere les 1.500, o en el supòsit de centres que impartixen ensenyaments de règim especial, les despeses de funcionament dedicades anualment a reparacions, que excedisquen del mer manteniment dels centres, i a l'adquisició de mobiliari i equips didàctics, podran ultrapassar la quantitat indicada en el paràgraf anterior fins al límit màxim de 12.380 euros per ambdós conceptes.
Article 11. Mòduls econòmics de distribució de fons públics per al sosteniment de centres concertats
1. D'acord amb el que establixen els apartats primer i segon de l'article 117 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, l'import del mòdul econòmic per unitat escolar, a l'efecte de distribució de la quantia global dels fons públics destinats al sosteniment dels centres concertats per a l'any 2009, és el fixat en l'annex I d'esta llei.
2. Les retribucions del personal docent tindran efectivitat l'1 de gener de 2009, sense perjudici de la data en què es firmen els respectius convenis col·lectius de l'ensenyament privat, aplicables a cada nivell educatiu en els centres concertats; l'administració podrà acceptar pagaments a compte, amb sol·licitud prèvia expressa i coincident de totes les organitzacions empresarials i sindicals negociadores dels convenis col·lectius esmentats, fins al moment de la firma del conveni corresponent. En cap cas podrà l'administració acceptar el pagament de retribucions al professorat dels centres concertats que supere en còmput anual la quantia que s'ha de pagar al professorat homòleg de centres públics, prenent en consideració el salari base, el complement de destinació i el complement específic.
El component del mòdul destinat a «Altres Despeses» tindrà efecte a partir de l'1 de gener de 2009.
A més d'això, en els centres el concert educatiu dels quals estiga per davall de les quatre unitats i el dit concert faça referència tant a Educació Primària com al primer i segon curs de l'Educació Secundària Obligatòria, es mantindrà la dotació del professorat necessari amb la titulació adequada, de manera que això permeta la correcta impartició de l'ensenyament, fins a l'extinció total de les unitats objecte de concert. En el supòsit que algun centre d'Educació Primària compte amb menys de tres unitats en el conjunt de nivells concertats, la dotació en concepte d'«Altres Despeses» serà l'equivalent a tres unitats d'Educació Primària, amb sol·licitud prèvia sobre això de la persona titular del centre.
3. Les quantitats que han de percebre de les persones matriculades en concepte de finançament complementari al provinent dels fons públics que s'assignen al règim de concerts singulars, subscrits per a ensenyaments de nivells no obligatoris, a l'empara de la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del Dret a l'Educació, i en concepte exclusiu d'ensenyament reglat, són les que s'establixen a continuació:
a) Batxillerat: 25,70 euros per persona matriculada/mes, durant deu mesos, en el període comprés entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2009.
b) Cicles Formatius de Grau Mitjà i Cicles Formatius de Grau Superior:
1.r En els primers cursos de cada cicle: 25,70 euros per persona matriculada/mes, durant deu mesos, en el període comprés entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2009.
2.n En els segons cursos de cada cicle:
Cap quantitat en els cicles en el segon curs dels quals sols es realitza la formació en centres de treball.
- 25,70 euros per persona matriculada/mes, en els mesos de gener, febrer, març, setembre, octubre, novembre i desembre de 2009, en els cicles el segon curs dels quals consta de 21 setmanes d'ensenyament presencial en el centre.
- 25,70 euros per persona matriculada/mes, en els mesos de setembre, octubre, novembre i desembre de 2009, en els cicles el segon curs dels quals consta d'11 setmanes d'ensenyament presencial en el centre.
No es podrà percebre l'import de cada mensualitat abans del dia 1 del mes a què corresponga el cobrament, ni es podrà requerir cap mensualitat en els mesos de juliol i agost.
El finançament obtingut pels centres, com a conseqüència del cobrament a l'alumnat d'estes quantitats, tindrà el caràcter de complementari del percebut directament de l'administració, de tal manera que el finançament total del dit component per unitat concertada no supere, en cap cas, allò establit en el mòdul econòmic fixat en la present llei per als respectius nivells d'ensenyament.
4. Es faculta la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d'educació per a fixar les relacions professorat/unitat concertada, suficients per a impartir el pla d'estudis vigent en cada nivell objecte de concert, calculades prenent com a base jornades de 25 hores lectives setmanals per al professorat; la conselleria mencionada no podrà assumir els increments retributius, les reduccions horàries o qualsevol altra circumstància que conduïsca a superar allò previst en els mòduls econòmics de l'annex I d'esta llei. Sobre això, en els cicles formatius que es troben concertats, el nombre d'hores de professora o professor en els primers cursos serà d'un màxim de 30 setmanals i, en els segons cursos, de 35 o de 5, segons si el cicle formatiu és de 2.000 hores o inferior.
L'excés d'hores computat en els mòduls, i que obeïx a la possibilitat que es produïsquen desdoblaments, sols podrà ser consumit pel centre quan este acredite que el cicle formatiu té matriculades un mínim de 20 persones amb assistència efectiva en el mòdul en qüestió, i en els supòsits en què estiga previst desdoblament en els mòduls corresponents.
5. Els centres que impartisquen l'Educació Secundària Obligatòria completa comptaran amb una persona que preste els servicis d'orientació, que s'inclourà en la nòmina de pagament delegat del centre. Els costos corresponents a les hores d'orientació estan recollits en els mòduls econòmics per unitat escolar de l'Educació Secundària Obligatòria.
6. Els centres concertats que compten amb un projecte de compensació educativa aprovat o programa d'acollida al sistema educatiu (aules PASE), disposaran del professorat que es determine en l'aprovació del projecte, professorat que serà objecte d'inclusió en la nòmina de pagament delegat del centre respectiu.
7. Els centres concertats que hagen obtingut autorització per a dur a terme un programa de diversificació curricular, comptaran amb:
a) 26 hores addicionals de professorat d'Educació Secundària Obligatòria, si disposen d'un sol curs del programa de diversificació curricular.
b) 46 hores addicionals de professorat d'Educació Secundària Obligatòria, si disposen dels dos cursos del programa de diversificació curricular.
8. Els centres concertats als quals se'ls haja autoritzat a implantar un programa d'adaptació curricular en grup, comptaran amb 41 hores addicionals de professorat d'Educació Secundària Obligatòria.
9. Als centres concertats en l'etapa de Batxillerat que tinguen concertada alguna unitat mixta els correspondran 58 hores per cada unitat del primer curs i 56 hores per cada unitat de segon curs. S'entendrà per unitat mixta aquella que agrupe alumnat de més d'una modalitat de Batxillerat en les assignatures troncals i que es podrà desdoblar en les assignatures corresponents de cada modalitat.
Article 12. Indemnitzacions del professorat afectat per la modificació de concerts
S'autoritza la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d'educació a assumir, dins de les línies de subvenció previstes per a executar les obligacions derivades dels concerts educatius, el pagament, per mitjà de pagament delegat, de les indemnitzacions del professorat afectat per la modificació de concerts o per la no renovació total o parcial d'estos, que renuncie expressament a la recol·locació en un altre centre.
Article 13. Control financer dels centres docents públics no universitaris
1. La direcció de cada centre retrà a la Intervenció General de la Generalitat, per mediació de la Intervenció Delegada en la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d'educació, còpia del compte anual on conste la diligència d'aprovació pel consell escolar, abans del 31 de març de l'exercici següent.
2. Els centres se subjectaran al control financer que s'establix en l'apartat 3 de l'article 64 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell.
CAPÍTOL III
Gestió dels pressupostos universitaris
Article 14. Règim de la subvenció per despesa corrent a les universitats públiques dependents de la Generalitat
1. La gestió dels crèdits consignats per al finançament de les despeses corrents de les universitats públiques dependents de la Generalitat per a l'exercici 2009, es regirà pel que establix el present article i el que disposa la disposició transitòria segona d'esta llei.
2. A este efecte, la subvenció per a despesa corrent que correspon a cada universitat serà, sense perjudici del que preveu la disposició transitòria mencionada, l'establida en l'annex II de la present llei, i es farà efectiva a les universitats en pagaments mensuals. Per acord del Consell, es podrà modificar l'import de la subvenció que corresponga a cada universitat.
3. D'acord amb el que disposa l'article 81.4 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, per a l'exercici 2009, el cost autoritzat per tots els conceptes retributitius del personal docent funcionari i contractat, i del personal no docent serà fixat, per a cada una de les universitats públiques dependents de la Generalitat, pel Consell, una vegada coneguts els crèdits matriculats en cada un dels ensenyaments oficials de les universitats mencionades, en data 31 de desembre de 2008.
4. El capítol I dels pressupostos de despeses de cada universitat per a l'exercici 2009, corresponent a les places i als llocs del personal funcionari i contractat docent i investigador i del personal d'administració i servicis, no podrà superar el cost autoritzat que establisca el Consell.
5. El control financer de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana s'efectuarà mitjançant auditories anuals sota la direcció de la Intervenció General de la Generalitat. Així mateix, les universitats trametran a la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d'educació, abans del 30 d'abril de 2009, els pressupostos d'ingressos i despeses corresponents a l'exercici 2009, aprovats pel seu Consell Social, així com la liquidació dels pressupostos de l'exercici anterior, degudament aprovada pels òrgans de la universitat a què estatutàriament pertoque.
6. Sense perjudici del que establix l'apartat anterior, i a proposta de la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d'universitats, es podran realitzar durant 2009, a través de la Intervenció General, les auditories que s'estimen necessàries per al seguiment de l'aplicació per les universitats de la subvenció per al finançament de la despesa corrent, així com dels fons provinents del finançament del Pla d'Inversions.
Article 15. Finançament d'inversions de les universitats
1. El finançament de les inversions aprovades pel Consell, en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana, pot realitzar-se mitjançant la inversió directa de l'administració o de les seues entitats o empreses públiques, transferències de capital a favor de les universitats, operacions de crèdit de les universitats, autoritzades per l'òrgan competent i qualsevol altra fórmula financera de cooperació pública-privada.
2. Les operacions de crèdit de les universitats, a què fa referència l'apartat anterior, seran subvencionades pel pressupost de la Generalitat, que inclourà l'import de la càrrega financera corresponent, l'amortització del capital i les despeses de les operacions de crèdit que, si és el cas, meritaren en l'anualitat 2009.
3. El Consell, a proposta de les persones que tinguen assignada la titularitat de les conselleries amb competències en l'àrea d'hisenda i en matèria d'universitats, pot determinar la modificació, el nou finançament i la substitució de les operacions de crèdit de les universitats, autoritzades per a finançar inversions.
CAPÍTOL IV
Gestió dels crèdits per a despeses
de reconeixement preceptiu
Article 16. Dels crèdits per a despeses de reconeixement preceptiu
1. Correspon a la persona que tinga assignada la titularitat de la conselleria amb competències en l'àrea d'hisenda, adoptar les mesures pressupostàries necessàries per a dotar, fins a una suma igual a les obligacions el reconeixement de les quals siga preceptiu, els conceptes de despesa que es detallen en l'apartat següent.
En tot cas, la gestió dels crèdits a què fa referència el present article haurà de tindre la seua contrapartida pressupostària corresponent abans del 31 de desembre de l'exercici en què s'hagen originat.
2. Relació de crèdits per a despeses de reconeixement preceptiu:
a) Les quotes de la Seguretat Social i les prestacions familiars, d'acord amb els preceptes en vigor, així com les aportacions de la Generalitat al règim de previsió social del funcionariat i altres prestacions socials.
b) Els triennis derivats del còmput del temps de servici realment prestat en l'administració.
c) Els crèdits destinats al pagament del personal, quan necessiten ser incrementats com a conseqüència d'elevacions salarials disposades durant l'exercici o en exercicis anteriors, per modificació del salari mínim interprofessional, o que es deriven de la normativa vigent.
d) Els que es destinen al pagament d'interessos o a l'amortització del principal i les despeses derivades de les operacions financeres, així com les obligacions derivades de fallides en operacions de crèdit avalades per la Generalitat.
e) Les destinades a satisfer el pagament de les pensions per vellesa o malaltia i les ajudes a persones amb minusvalidesa, en la mesura que augmenten les persones que reunisquen els requisits establits en la normativa vigent.
f) Les derivades d'aquelles obligacions generades pels interessos de demora previstos en l'article 43 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell.
g) Les derivades de la reprogramació pluriennal en les despeses de capital.
h) Els derivats, si és el cas, de la devolució d'ingressos indeguts.
i) Les ajudes destinades a la gratuïtat dels llibres de text.
j) Els derivats de sentències judicials fermes.
k) Els destinats al pagament de productes farmacèutics procedents de receptes mèdiques.
l) Els crèdits destinats a donar cobertura al suport a la subscripció d'assegurances agràries, que es recullen en la línia de subvenció T3092000 «Suport a la subscripció d'assegurances agràries», inclosa en l'annex de transferències corrents del programa pressupostari 714.20.
m) Els crèdits destinats a la cobertura i reparació dels danys en explotacions agràries i ramaderes, derivats d'inclemències meteorològiques, en els termes que el Consell establisca per a cada supòsit, i que es recullen en les línies de subvenció T1698000 «Protecció de la renda d'agricultors i agricultores» i T1957000 «Ajudes reposició béns capital afectats per adversitats», incloses en els annexos de transferències corrents i de capital, respectivament, del programa pressupostari 714.20.
n) La subvenció per a despeses corrents de les universitats, amb el límit dels imports establits en l'annex II d'esta llei.
CAPÍTOL V
Normes per a la modificació dels pressupostos
Article 17. Principis generals
1. Els límits establits per a la modificació dels crèdits, en els articles 32 i següents del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell, s'aplicaran als pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2009, amb les especificacions contingudes en els articles del present capítol.
2. Tota modificació pressupostària haurà d'indicar expressament els programes, els servicis i els crèdits pressupostaris afectats per esta, i serà publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
3. Constituïxen modificacions pressupostàries:
a) Les de les consignacions dels crèdits dels respectius programes del pressupost.
b) Les produïdes en la relació d'objectius dels programes aprovats en el pressupost.
c) Les modificacions en la destinació expressa dels crèdits per a transferències, que suposen afectació o desafectació del caràcter nominatiu.
d) La inclusió o la supressió de projectes en l'annex d'inversions reals i la inclusió o la supressió d'operacions financeres.
e) La inclusió o la supressió de línies de subvenció, així com la variació dels imports previstos i de les dades descriptives essencials.
f) La variació dels imports previstos en els projectes d'actius financers.
Article 18. Competències del Consell per a autoritzar modificacions pressupostàries
Correspon al Consell, a proposta de la conselleria que tinga assignades les competències en l'àrea d'hisenda, l'autorització de les modificacions pressupostàries següents:
a) Les transferències i les habilitacions entre crèdits de diferents programes amb les limitacions que recullen els articles 32 i 33 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell.
b) La inclusió de línies de subvenció, projectes d'inversió i operacions financeres no recollides en plans o programes sectorials prèviament aprovats pel Consell.
c) Les modificacions en la relació d'objectius dels programes.
d) L'afectació o la desafectació del caràcter nominatiu dels crèdits per a transferències, sense perjudici del que disposen els articles 45 i 46 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell.
e) La supressió de línies de subvenció, així com la variació dels imports previstos en les de caràcter nominatiu.
f) La variació dels imports previstos en les línies de subvenció que financen les operacions corrents i de capital de les empreses de la Generalitat, així com la variació dels de les entitats autònomes que es deriven del que preveu l'article 34 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell.
g) La variació dels imports previstos en els projectes d'actius financers.
Article 19. Competències de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació per a autoritzar modificacions pressupostàries
Correspon a la conselleria que tinga assignades les competències en l'àrea d'hisenda, a proposta, si és el cas, de les conselleries interessades, l'autorització de les modificacions pressupostàries següents:
a) Les habilitacions i les transferències de crèdit, amb les limitacions que recullen els articles 32 i 33 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell, sempre que els crèdits afectats pertanguen a un mateix programa.
b) Les generacions, les anul·lacions i les no disponibilitats de crèdit en l'estat de despeses, d'acord amb el que preveu l'article 37 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell.
c) Les habilitacions i les transferències, fins i tot entre diferents programes pressupostaris, que tinguen per finalitat reajustar els crèdits vinculats al Fons de Compensació Interterritorial i als Fons Estructurals de la Unió Europea.
d) Les habilitacions i les transferències de crèdit que es deriven de reorganitzacions administratives o de competències, i aquelles que resulten necessàries per a obtindre una adequada imputació comptable.
e) La incorporació de romanents i resultes dels crèdits de l'exercici anterior, siga quina siga la seua naturalesa econòmica, que garantisquen compromisos de despeses contrets fins a l'últim dia de l'exercici pressupostari i que, per motius justificats, no s'hagen pogut realitzar durant este, tant si corresponen al pressupost del sector administració general de la Generalitat, com al de les seues entitats autònomes.
Amb la incorporació de romanents es podran determinar les condicions i els terminis de gestió d'estos dins, en qualsevol cas, de l'exercici en què s'acorde la incorporació.
f) La variació en els imports previstos en les línies de subvenció que no tinguen caràcter nominatiu, així com aquelles que finançant operacions corrents i de capital de les entitats autònomes es deriven del que preveu l'article 34 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell.
g) La inclusió de línies de subvenció, projectes d'inversió i operacions financeres derivats de l'execució de plans o programes sectorials, prèviament aprovats pel Consell, així com la d'aquells projectes que tinguen per objecte obres de reparacions menors o la dotació de mitjans materials necessaris per al manteniment del nivell de prestació dels servicis. Així mateix, podrà autoritzar la modificació en la relació d'objectius i accions i la inclusió o la supressió de línies de subvenció, projectes d'inversió i operacions financeres, que es deriven exclusivament de generacions i anul·lacions de crèdit de caràcter finalista.
h) La inclusió de línies de subvenció que, en virtut del que disposen els articles 45 b) i 46.1 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell, tinguen per objecte donar cobertura pressupostària a la subscripció de convenis, així com les previstes en l'article 45 c) del mateix text refós.
i) Les transferències derivades de la distribució dels fons que es consignen en el programa «Despeses Diverses».
j) Les que siguen necessàries per a dotar els crèdits dels conceptes de despeses detallats en l'article 29.4 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell, fins a una suma igual a les obligacions el reconeixement de les quals siga preceptiu.
Article 20. Competències de les conselleries per a autoritzar modificacions pressupostàries
1. Correspon a les persones que tinguen assignada la titularitat de les conselleries respectives autoritzar, amb l'informe favorable previ de la Intervenció Delegada corresponent, les modificacions pressupostàries següents:
a) Transferències de crèdit entre els capítols II del pressupost de despeses dels diferents programes adscrits a la conselleria de la qual siguen titulars, fins i tot entre programes pertanyents a grups funcionals distints.
b) Ajusts en la dotació de les línies de subvenció, ja siguen de naturalesa corrent o de capital, sempre que hi concórreguen les circumstàncies següents:
1.r Que es tracte de línies de subvenció de caràcter genèric.
2.n Que els ajusts es produïsquen dins d'un mateix capítol i programa pressupostari.
3.r Que no disminuïsquen línies de subvenció que recullen obligacions que, per la seua naturalesa o per les característiques de les persones que resulten beneficiàries, siguen d'ineludible compliment per a la Generalitat.
4.t Que no suposen la supressió o la inclusió de línies de subvenció.
5.é Que no alterant la distribució de fons finalistes i propis associats en el conjunt del capítol, permeta complir les actuacions objecte de cofinançament.
6.é Que no suposen desviació o alteració dels objectius del programa.
c) Reobertura de línies de subvenció i projectes d'inversió existents en exercicis anteriors derivada de l'existència de compromisos pendents degudament adquirits, sempre que esta es realitze mitjançant ajust dins del mateix capítol i programa pressupostari.
2. En cas de discrepància de la Intervenció Delegada, l'òrgan competent per a resoldre serà la persona que tinga assignada la titularitat de la conselleria amb competències en l'àrea d'hisenda.
3. Una vegada autoritzades les modificacions pressupostàries a què fa referència el present article, es trametran a l'òrgan de nivell directiu que tinga assignades les competències en matèria de política pressupostària i de despesa pública de la Generalitat, a l'efecte d'instrumentar-ne l'execució.
Article 21. Instrumentació i execució de les modificacions pressupostàries
1. Totes les modificacions pressupostàries hauran de dur l'informe de les intervencions delegades i, si és el cas, de la Intervenció General.
2. L'execució de les modificacions pressupostàries correspondrà, en tot cas, a la conselleria que tinga assignades competències en matèria d'hisenda.
TÍTOL III
De les despeses de personal
CAPÍTOL ÚNIC
Delimitació del Sector Públic Valencià
i règim retributiu d'aplicació a este
Article 22. Delimitació del Sector Públic Valencià
1. Als efectes del que disposa el present títol es considerarà Sector Públic Valencià:
a) Les institucions a què fa referència l'article 20 de la Llei Orgànica 5/1982, d'1 de juliol, d'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, reformat per la Llei Orgànica 1/2006, de 10 d'abril.
b) El sector administració general de la Generalitat i les seues entitats autònomes.
c) Les societats mercantils i les entitats de dret públic a què fa referència l'article 5.2 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell.
Article 23. Increment de les despeses del personal al servici del Sector Públic Valencià
1. Amb efectes d'1 de gener de 2009, les retribucions íntegres del personal al servici del Sector Públic Valencià, incloses les diferides i les que, en concepte de pagues extraordinàries, correspongueren en aplicació del que preveu l'article 23.2 de la Llei 11/2006, de 27 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2007, en els termes del que preveuen els apartats 1 i 2 de l'article 23 de la Llei 15/2007, de 27 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2008, no podran experimentar un increment global superior al 2 per cent respecte a les de l'any 2008, en termes d'homogeneïtat per als dos períodes de la comparació, tant pel que fa a efectius de personal com a la seua antiguitat.
2. Addicionalment al que preveu l'apartat anterior, la massa salarial del personal funcionari en servici actiu al qual resulte d'aplicació el règim retributiu de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública, en els termes de la disposició final quarta de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, així com la de la resta del personal sotmés a règim administratiu i estatutari, experimentarà un increment de l'1 per 100, que es destinarà a l'augment del complement específic, o concepte adequat, amb l'objectiu d'aconseguir, progressivament en exercicis successius, una acomodació d'estos complements que permeta percebre'ls en catorze pagues a l'any, dotze ordinàries i dues addicionals, una en el mes de juny i l'altra en el de desembre.
Així mateix, la massa salarial del personal laboral experimentarà l'increment necessari per a fer possible aplicar-los una quantia anual equivalent a la que resulte per als funcionaris públics, d'acord amb el que disposa el paràgraf anterior del present apartat.
3. A més de l'increment general de les retribucions previst en els paràgrafs precedents, per al personal al servici de l'administració de la Generalitat i les seues entitats autònomes, es destinarà un 0,3 per cent de la massa salarial per a finançar aportacions a plans de pensions d'ocupació o contractes d'assegurança col·lectiva que incloguen la contingència de jubilació d'acord amb el que establix la disposició final segona del text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions.
L'assignació individual de les aportacions corresponents al personal funcionari i estatutari es determinarà d'acord amb el que establix cada pla de pensions o contracte d'assegurança.
L'assignació individual de les aportacions corresponents al personal laboral es determinarà de manera que resulte equivalent a la del personal funcionari, d'acord amb el que establix cada pla de pensions o contracte d'assegurança.
Les quantitats destinades a finançar aportacions a plans de pensions o contractes d'assegurança, d'acord amb el que preveu este apartat, tindran a tots els efectes la consideració de retribució diferida.
4. Per al càlcul dels límits a què fan referència els apartats dos i tres d'este article, s'aplicarà el percentatge sobre la despesa corresponent al conjunt de les retribucions meritades pel personal funcionari en els conceptes retributius següents: retribucions bàsiques, complement de destinació, complement específic i complement de productivitat o conceptes anàlegs; i per al personal sotmés a la legislació laboral el percentatge s'aplicarà sobre la massa salarial definida en l'article 30 d'esta llei, sense computar a estos efectes les despeses d'acció social, llevat del cas de l'increment previst en l'apartat 1 d'este mateix article.
5. El que disposen els apartats anteriors s'ha d'entendre sense perjudici de les adequacions retributives que, amb caràcter singular i excepcional, resulten imprescindibles pel contingut dels llocs de treball, per la variació del nombre d'efectius assignats a cada programa o pel grau de consecució dels objectius fixats a este, sempre amb compliment estricte del que disposa la normativa vigent.
6. Els acords, els convenis o els pactes que impliquen creixements retributius superiors als que s'establixen en els apartats anteriors o en les normes que el despleguen, hauran d'experimentar l'adequació oportuna, en el cas contrari esdevindran inaplicables les clàusules que s'hi oposen.
7. Els complements personals i transitoris i altres retribucions que tinguen caràcter anàleg, entenent per elles les que no siguen de caràcter general i que obeïsquen a situacions concretes d'una o més persones al servici del Sector Públic Valencià, així com les indemnitzacions per raó de servici i gratificacions per servicis extraordinaris, es regiran per la seua normativa específica i pel que disposa la present llei, sense que els siga aplicable l'augment del 2 per cent previst en esta.
8. El personal al servici del Sector Públic Valencià, comprés dins de l'àmbit d'aplicació de la present llei, a excepció d'aquell sotmés al règim d'aranzel, no podrà percebre cap participació dels tributs, de les comissions i d'altres ingressos com a contraprestació de qualsevol servici o jurisdicció, ni participació o premi en multes imposades, encara que els siguen atribuïdes normativament; únicament hauran de percebre les remuneracions del règim retributiu corresponent, sense perjudici de les que resulten de l'aplicació del règim d'incompatibilitats.
9. Tots els acords, convenis, pactes o instruments similars adoptats en l'àmbit del Sector Públic Valencià, definit en els termes establits en l'article 22 de la present llei, dels quals deriven increments, directament o indirectament, de despesa pública en matèria de costos de personal requeriran amb caràcter preceptiu informe previ i favorable de la conselleria que tinga assignades les competències en l'àrea d'hisenda, i seran nuls de ple drets els que se subscriguen sense l'informe mencionat.
El que disposa el paràgraf anterior no s'aplicarà a les Corts ni a cap de les institucions de la Generalitat mencionades en l'article 20.3 de la Llei Orgànica 5/1982, d'1 de juliol.
Article 24. Règim retributiu del personal del Sector Públic Valencià sotmés a règim administratiu i estatutari
Amb efectes d'1 de gener de 2009, les quanties dels components de les retribucions del personal del Sector Públic Valencià sotmés a règim administratiu i estatutari seran les derivades de l'aplicació de les normes següents:
a) Les retribucions bàsiques del dit personal, així com les complementàries de caràcter fix i periòdic assignades als llocs de treball que ocupe, experimentaran un creixement del 2 per cent respecte de les establides en l'exercici 2008, sense perjudici del que establix l'apartat 2 de l'article 23 de la present llei i, si és el cas, de l'adequació de les retribucions complementàries quan siga necessària per a assegurar que les assignades a cada lloc de treball guarden la relació procedent amb el contingut d'especial dificultat tècnica, dedicació, responsabilitat, perillositat o penositat d'este.
b) El conjunt de la resta de retribucions complementàries tindrà, així mateix, un creixement del 2 per cent respecte de les establides per a l'exercici 2008, sense perjudici de les modificacions que es deriven de la variació del nombre d'efectius assignats a cada programa, del grau de consecució dels objectius fixats per a este, i del resultat individual de la seua aplicació.
c) Els complements personals i transitoris i altres retribucions que tinguen caràcter anàleg, així com les indemnitzacions per raons de servici i gratificacions per servicis extraordinaris, es regiran pel que preveu l'article 23.7 de la present llei.
Article 25. Retribucions de les persones que ocupen llocs d'alts càrrecs del Consell, de l'administració de la Generalitat i del sector públic valencià
1. Durant l'exercici 2009 les retribucions del personal a què fa referència el present article no experimentaran cap increment, en els termes previstos en els apartats següents.
2. Continuen vigents per al 2009 les retribucions de les persones que ocupen llocs d'alts càrrecs del Consell, o del nivell d'òrgans superiors de les conselleries, en els mateixos termes i quantitats establits en l'article 25.1 de la Llei 15/2007, de 27 de desembre, de Pressupostos per a l'exercici 2008.
3. Continua vigent per al 2009 les retribucions de les persones que integren el nivell directiu de les conselleries i assimilades en els mateixos termes i quantitats establits en l'article 25.2 de la Llei 15/2007, de 27 de desembre, de Pressupostos per a l'exercici 2008.
Als efectes del que disposa el paràgraf anterior s'autoritza la persona que tinga assignada la titularitat de la conselleria amb competències en l'àrea d'hisenda a adoptar les mesures necessàries per a adaptar el que disposa el paràgraf anterior al règim retributiu d'este personal.
4. D'acord amb el que establix l'article 41 del text refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 24 d'octubre de 1995, del Consell, el personal funcionari declarat en servicis especials, per ser membre del Consell, o alt càrrec de l'administració de la Generalitat, tindrà dret a la percepció, referida a catorze mensualitats, dels triennis que puga tindre reconegut com a personal funcionari, els quals es pagaran a càrrec dels crèdits que s'inclouen a l'efecte en els estats de despeses.
5. Durant l'exercici 2009 continuaran vigents les retribucions autoritzades per al 2008 per al personal directiu de les persones jurídiques que conformen el Sector Públic Valencià, entenent com a tal, als efectes del present article, les incloses en l'article 5 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, siga quina siga la seua naturalesa jurídica.
Article 26. Indemnització per cessament a les persones que ocupen llocs d'alts càrrecs del Consell i de l'administració de la Generalitat
Les persones que ocupen llocs d'alts càrrecs del Consell i de l'administració de la Generalitat i que cessen en l'exercici de les seues funcions, sempre que no accedisquen de forma immediata a un lloc de treball en qualsevol sector d'activitat pública o privada, tindran dret a una indemnització màxima de tres mensualitats, cada una d'elles d'igual import de les que percebien com a alts càrrecs. El dret a estes percepcions, que se satisfarà mensualment, decaurà en el moment en què, dins del període de tres mesos, ocupen un altre lloc de treball en el sector privat o en la data en què adquirisca efectes econòmics el reingrés a un lloc de treball en el sector públic.
Article 27. Retribucions dels funcionaris de la Generalitatinclosos en l'àmbit d'aplicació del text refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu de 24 d'octubre de 1995, del Consell, en els termes de la disposició final quarta de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic
1. De conformitat amb el que establix l'article 23 d'esta llei, les retribucions que han de percebre en l'any 2009 els funcionaris inclosos en l'àmbit d'aplicació del Decret Legislatiu a què fa referència el present article, i sense perjudici de l'aplicació del que preveu l'article 23.3 d'esta llei, seran les següents:
a) El sou i els triennis que corresponguen al grup o subgrup en què es trobe classificat el lloc de treball del personal al qual fa referència el present article, d'acord amb les quanties següents referides a dotze mensualitats.
Grup/Subgrup Grup/Subgrup Sou Triennis
Llei 7/2007 Llei 30/1984 (euros) (euros)
A1 A 13.893,84 534,12
A2 B 11.791,68 427,44
C1 C 8.790,12 321,00
C2 D 7.187,40 214,56
Agrupacions
professionals
(Disposició
addicional
setena) E 6.561,84 161,04
A efectes del que disposa el paràgraf i quadre anteriors, les retribucions que han de percebre els funcionaris públics que estan referides als grups de titulació previstos en els articles 25 i 11 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública i en el text refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu de 24 d'octubre de 1995, del Consell, tindran la seua correspondència amb els grups i subgrups de classificació professional establits en l'article 76 i en la disposició transitòria tercera de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, per la qual s'aprova l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, sense experimentar més variacions que les derivades en els increments previstos en la present llei.
b) Les pagues extraordinàries, que seran dos a l'any, i es percebran en els mesos de juny i desembre, tindran un import, cada una d'elles, d'una mensualitat de sou i triennis, si és el cas, més el complement de destinació mensual que es perceba o concepte retributiu equivalent.

c) El complement de destinació serà el corresponent al nivell del lloc de treball ocupat, d'acord amb les quanties següents referides a dotze mensualitats:
Nivell Import en euros
30 12.200,04
29 10.943,04
28 10.482,96
27 10.022,64
26 8.792,88
25 7.801,32
24 7.341,12
23 6.881,16
22 6.420,72
21 5.961,12
20 5.537,40
19 5.254,68
18 4.971,72
17 4.688,88
16 4.406,76
15 4.123,56
14 3.841,08
13 3.558,00
12 3.275,16
11 2.992,44
10 2.709,96
9 2.568,60
8 2.426,88
7 2.285,64
6 2.144,28
5 2.002,80
4 1.790,88
3 1.579,44
2 1.367,16
1 1.155,36
d) Els complements específics o conceptes anàlegs assignats als llocs de treball ocupats pel personal a què fa referència el present article experimentaran un creixement del 2 per cent respecte als establits per a l'exercici 2008. Addicionalment al que assenyala el paràgraf anterior, estos complements experimentaran l'increment que resulte de l'aplicació del que disposa l'article 23.2 de la present llei.
El complement específic anual que resulte d'ambdós increments, es percebrà en catorze pagues iguals, de les quals dotze seran de percepció mensual i dues addicionals, del mateix import que una mensual, una en el mes de juny i l'altra en desembre, respectivament.
e) El complement de productivitat s'aplicarà, si és el cas, amb els criteris que establisca el Consell, a proposta de la conselleria que tinga assignades les competències en l'àrea d'hisenda, i per a aplicar-lo es tindrà en compte, en tot cas, el que preveu l'article 55.2.b) del text refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 24 d'octubre de 1995, del Consell. A este efecte, s'autoritza la conselleria esmentada per a dotar, si és el cas, els crèdits globals destinats a atendre el complement mencionat, una vegada que el Consell haja fixat els criteris.
En cap cas, les quanties assignades per complement de productivitat durant un període de temps originaran cap dret individual respecte a les valoracions o apreciacions corresponents a períodes successius.
f) La concessió de gratificacions per servicis extraordinaris serà competència del Consell, a proposta de la conselleria que resulte afectada, amb informe previ favorable de la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d'hisenda.
g) Els complements personals de garantia i els transitoris quedaran absorbits per l'increment de les retribucions de caràcter general establit en la present llei, de tal forma que este sols es computarà en un 50 per cent del seu import, entenent que tenen eixe caràcter el sou referit a catorze mensualitats, el complement de destinació i l'específic. En cap cas, es consideraran els triennis, el complement de productivitat, les gratificacions extraordinàries ni les indemnitzacions per raó de servici.
No obstant això, els complements personals transitoris i els de garantia seran absorbits en còmput anual, per un import equivalent al 100 per cent de l'increment retributiu, quan siga com a conseqüència del canvi de grup, nivell, lloc de treball o de qualsevol altre increment retributiu que afecte el lloc de treball o el grup de pertinença.
Únicament es procedirà al reconeixement de nous complements personals, que en tot cas tindran el caràcter de transitoris, per al manteniment de les retribucions calculades en còmput anual, en els supòsits de classificació inicial en la Generalitat com a conseqüència de transferències, així com els que es puguen reconéixer com a conseqüència d'un Pla d'ordenació de recursos humans.
h) El que disposen els apartats anteriors s'haurà d'entendre sense perjudici de l'adequació de les retribucions complementàries, de caràcter fix i periòdic, quan siga necessari, per a assegurar que les assignades a cada lloc de treball guarden la relació procedent amb el contingut d'especial dificultat tècnica, dedicació, responsabilitat, perillositat o penositat del lloc.
2. Als afectes del que disposa l'article 23.9 d'esta llei, amb caràcter previ a qualsevol negociació que implique modificació de condicions retributives, i independentment que implique o no creixement real del capítol I, i de la naturalesa consolidable o no de la despesa afectada per esta, s'haurà de sol·licitar de la conselleria que tinga assignades les competències en l'àrea d'hisenda l'autorització oportuna, que haurà de tindre en compte, en tot cas, les disponibilitats pressupostàries existents en el programa pressupostari al qual es trobe adscrit el lloc o els llocs de treball les retribucions dels quals es pretén modificar. Els crèdits de personal, pressupostàriament consignats, no implicaran necessàriament reconeixement de drets ni modificacions de plantilles pressupostàries.
Article 28. Retribucions del personal al servici de les institucions sanitàries
1. El personal inclòs en l'àmbit d'aplicació de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut Marc del personal estatutari dels servicis de salut, percebrà les retribucions bàsiques i el complement de destinació en les quanties assenyalades als dits conceptes en l'article 27 d'esta llei.
2. L'import de les retribucions corresponents als complements específics que estiguen assignats al dit personal experimentarà un increment del 2 per cent respecte a l'aprovat per a l'exercici de 2008, sense perjudici, si és el cas, del que preveu l'article 27.1.h) d'esta llei.
Addicionalment al que assenyala el paràgraf anterior, els complements específics o conceptes anàlegs experimentaran l'increment que resulte de l'aplicació del que disposa l'article 23.2 de la present llei, en els mateixos termes assenyalats en l'article 27.1.d) d'esta.
3. L'import de les retribucions corresponents als complements de carrera professional i desenvolupament professional que tinguen reconeguts el personal que té la condició de personal sanitari d'acord amb el que disposa el Decret 71/1989, de 30 de maig del Consell de la Generalitat, experimentaran un increment del 2 per cent respecte a l'aprovat per a l'exercici 2008.
4. D'acord amb les dotacions pressupostàries que es prevegen anualment, el personal professional sanitari a què fa referència l'apartat 3, i que preste servicis en els centres i institucions sanitàries dependents de la conselleria que tinga assignades les competències en matèria de sanitat, podrà percebre una productivitat variable, que respondrà a la ponderació dels paràmetres següents: ús eficient dels recursos, qualitat assistencial, accessibilitat i grau d'implicació en activitats pròpies de l'organització.
En tot cas, les quantitats que perceba cada persona per este concepte seran de coneixement públic del personal de la institució sanitària on preste servicis, així com dels qui tinguen la representació sindical del personal mencionat. La quantificació dels paràmetres, la fixació dels criteris de distribució i, si és el cas, la seua modificació, s'establirà mitjançant acord del Consell. La quantia individual del complement de productivitat es fixarà mitjançant resolució de la persona que tinga assignada la titularitat de la conselleria amb competències en matèria de sanitat.
5. Els complements personals de garantia, els transitoris i tots aquells complements que no obeïsquen a retribucions de caràcter general, inclòs el complement de productivitat compensatòria, que puga tindre reconeguts el personal sanitari a què fa referència l'apartat 3 d'este article, es regularan quant a l'increment anual aplicable pel que preveuen els articles 23.7 i 24 c d'esta llei, i quant al règim d'absorció pel que preveu l'article 27.1.g) d'esta llei. A este efecte, el complement de productivitat compensatòria serà absorbit en còmput anual, per un import equivalent al cent per cent de l'increment retributiu, quan siga com a conseqüència del canvi de grup, nivell, lloc de treball, carrera professional, desenvolupament professional o qualsevol altre increment retributiu que afecte el lloc de treball, grup de pertinença, o el grau de carrera o desenvolupament professional.
6. El personal llicenciat o diplomat en alguna de les titulacions recollides en els articles 6 i 7 de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'Ordenació de les professions sanitàries, que ocupen llocs en l'administració al servici de la Generalitat, ja siga en la conselleria que tinga assignades les competències en matèria de sanitat o en alguna de les seues entitats autònomes, per als quals s'incloga com a requisit estar en possessió d'alguna de les dites titulacions, tindrà la consideració de personal sanitari conforme al que disposa el Decret 71/1989, de 30 de maig, del Consell de la Generalitat.
Article 29. Retribucions del personal eventual
1. Durant l'exercici 2009 les retribucions del personal a què fa referència el present article no experimentaran cap increment, en els termes previstos en els apartats següents.
2. Continuen vigents per al 2009 les retribucions del personal eventual al servici de la Generalitat en els mateixos termes i quantitats establits en l'article 29 de la Llei 15/2007, de 27 de desembre, de Pressupostos per a l'exercici 2008.
3. D'acord amb el que establix l'article 41 del text refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu de 24 d'octubre de 1995, del Consell, el personal funcionari declarat en servicis especials per ser nomenat en un lloc de naturalesa eventual en la Generalitat tindrà dret a la percepció, referida a catorze mensualitats, dels triennis que puga tindre reconeguts com a personal funcionari, els quals es pagaran a càrrec dels crèdits que s'inclouen a este efecte en els estats de despeses
Article 30. Règim retributiu del personal laboral del sector públic valencià
1. A efectes d'esta llei, s'entén per massa salarial el conjunt de les retribucions salarials i extrasalarials i les despeses d'acció social meritades durant l'exercici 2008 pel personal laboral del Sector Públic Valencià, amb el límit de les quanties informades favorablement per la conselleria que tinga assignades les competències en l'àrea d'hisenda per al dit exercici pressupostari, i se n'exceptua en tot cas:
a) Les prestacions i indemnitzacions de la Seguretat Social.
b) Les cotitzacions al sistema de la Seguretat Social a càrrec de l'entitat ocupadora.
c) Les indemnitzacions corresponents a trasllats, suspensions o acomiadaments.
d) Les indemnitzacions o suplits per despeses que haja realitzat la persona empleada.
2. Amb efecte d'1 de gener de 2009, la massa salarial del personal laboral no podrà experimentar un creixement global superior al 2 per cent respecte de l'establida per a l'exercici 2008, comprés en el dit percentatge el de tots els conceptes, sense perjudici del que preveu l'apartat 2 de l'article 23 de la present llei, i del que puga derivar-se de la consecució dels objectius assignats a cada conselleria, empresa o entitat mitjançant l'increment de la productivitat o la modificació dels sistemes d'organització del treball o classificació professional.
3. Les variacions de la massa salarial bruta es calcularan en termes d'homogeneïtat per als dos períodes objecte de la comparació, tant pel que fa als efectius de personal i la seua antiguitat com al règim privatiu de treball, jornada, hores extraordinàries efectuades i altres condicions laborals, i es computaran per separat les quantitats que corresponguen a les variacions d'estos conceptes.
4. El que preveuen els paràgrafs anteriors representa el límit màxim de massa salarial, la distribució i aplicació individual de la qual es produirà a través de la negociació col·lectiva. L'autorització de la massa salarial serà requisit previ per a l'inici de les negociacions de convenis o acords col·lectius que se subscriguen en l'any 2009 i a càrrec d'ella s'hauran de satisfer la totalitat de les retribucions del personal laboral derivades de l'acord corresponent i totes les que es meriten al llarg de l'any expressat.
5. Abans de l'1 de març de 2009, els distints òrgans de l'administració de la Generalitat amb competències en matèria de personal, les entitats autònomes, les societats mercantils i els ens de dret públic, hauran de sol·licitar a la conselleria que tinga assignades les competències en l'àrea d'hisenda l'autorització corresponent de massa salarial, aportant a l'efecte la certificació de les retribucions salarials satisfetes i meritades en el 2008. La massa salarial autoritzada es tindrà en compte per a determinar, en termes d'homogeneïtat, els crèdits corresponents a les retribucions del personal laboral afectat.
6. Quan es tracte de personal no subjecte a conveni col·lectiu, les retribucions del qual estiguen determinades en tot o en part per mitjà de contracte laboral, s'hauran de comunicar a la conselleria que tinga assignades les competències en l'àrea d'hisenda les retribucions satisfetes i meritades durant 2008.
7. Les indemnitzacions o altres compensacions d'este personal no podran experimentar creixements superiors als que s'establixen, amb caràcter general, per al personal funcionari de la Generalitat.
Article 31. Requisits per a la determinació o modificació de retribucions del personal laboral i no funcionari
1. Durant l'any 2009, serà preceptiu l'informe favorable de les conselleries que tinguen assignades les competències en l'àrea d'hisenda i en matèria de funció pública per a determinar o modificar les condicions retributives del personal no funcionari i laboral al servici de l'administració de la Generalitat i les seues entitats autònomes.
Les societats mercantils i els ens de dret públic de la Generalitat a què fa referència l'article 5 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991 del Consell, sol·licitaran l'informe preceptiu favorable de la conselleria que tinga assignades les competències en l'àrea d'hisenda.
2. Als efectes d'este article, s'entendrà per determinació o modificació de condicions retributives del personal no funcionari les actuacions següents:
a) Determinació de les retribucions de llocs de nova creació.
b) Firmes de convenis col·lectius subscrits per les persones jurídiques a què fa referència l'article 5 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991 del Consell, així com les seues revisions, adhesions o extensions d'estos.
c) Aplicació del vigent Conveni Col·lectiu del Personal Laboral al servici de l'administració autonòmica i dels convenis col·lectius d'àmbit sectorial, així com les seues revisions i les adhesions o extensions d'estos.
d) Fixació de les retribucions mitjançant contracte individual, ja es tracte de personal fix o contractat per temps determinat, quan no estiguen reflectides en tot o en part per mitjà de conveni col·lectiu, llevat del personal temporal subjecte a la relació laboral de caràcter especial regulada en l'article 2, apartat 1, lletra a) del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors. No obstant això, s'haurà de facilitar informació de les retribucions d'este últim personal a la conselleria que tinga assignades les competències en l'àrea d'hisenda.
e) Atorgament de qualsevol classe de millores salarials de tipus unilateral, amb caràcter individual o col·lectiu, encara que es deriven de l'aplicació extensiva del règim retributiu del personal al servici del Sector Públic Valencià sotmés a règim administratiu.
3. L'informe a què fa referència l'apartat anterior serà emés pel procediment i amb l'abast previst en els paràgrafs següents:
a) Amb caràcter previ al seu acord o firma, en el cas de convenis col·lectius o contractes individuals, es trametrà a la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d'hisenda, el projecte corresponent, acompanyat de la valoració del seu cost econòmic, així com dels efectes en els estats d'ingressos de les entitats autònomes de caràcter administratiu i en els estats de recursos i dotacions de la resta de persones jurídiques afectades.
b) L'informe mencionat serà evacuat en el termini màxim de 20 dies, comptat des de la data de recepció del projecte i de la seua valoració, i versarà sobre tots aquells aspectes dels quals es deriven conseqüències directes o indirectes en matèria de despesa pública, tant per a l'any 2009 com per a exercicis futurs, i, especialment, pel que fa a la determinació de la massa salarial corresponent i al control del seu creixement. Si no s'emet en el termini assenyalat, s'entendrà que este és desfavorable.
4. Seran nuls de ple dret els acords adoptats en esta matèria amb omissió del tràmit d'informe o en contra d'un informe desfavorable, considerat d'acord amb l'apartat anterior, així com els pactes que impliquen creixements salarials per a exercicis successius contraris al que determinen les futures lleis de pressupostos.
5. Les societats mercantils de la Generalitat i les entitats de dret públic que en depenen, podran contractar el personal necessari per al compliment dels objectius i de les funcions que tinguen encomanats, sempre que esta contractació no supose increment en la dotació que, per a despeses de personal, recullen els seus pressupostos.
6. Les societats mercantils en les quals hi haja participació majoritària de la Generalitat o de les seues entitats autònomes, així com les entitats de dret públic dependents de la Generalitat, amb personalitat jurídica pròpia, les activitats de les quals es regisquen per l'ordenament jurídic privat, podran pagar el concepte de productivitat sempre que tinguen un sistema d'objectius que en permeta la correcta avaluació, entre els quals s'inclourà, necessàriament, l'evolució real en l'exercici dels components més importants del seu compte d'explotació i que el seu import total no supere el 7 per cent de la massa salarial corresponent a les retribucions bàsiques i complementàries fixes i periòdiques pagades durant l'exercici 2008 (exclòs el concepte mencionat). Les societats i les entitats de dret públic afectades, amb caràcter previ a l'efectiva aplicació i mitjançant proposta motivada, requeriran autorització al Consell de les quanties individualment assignades per este concepte al seu personal. La sol·licitud s'haurà de trametre dins de l'últim trimestre de l'exercici i haurà de dur adjunt informe de la conselleria que tinga assignades les competències en l'àrea d'hisenda sobre l'existència de cobertura pressupostària suficient per al seu pagament, així com un informe comparatiu entre les xifres del seu compte d'explotació previst per a l'exercici i les corresponents dels dos exercicis anteriors.
En cap cas, les quanties assignades pel concepte de productivitat durant un període de temps originaran cap dret individual respecte a les valoracions o apreciacions corresponents a períodes successius. A este efecte, les quanties assignades pel dit concepte no podran ser fixes en l'import ni periòdiques en la meritació.
7. No podran autoritzar-se despeses derivades de l'aplicació dels increments salarials per a l'exercici 2009, sense el compliment dels requisits establits en el present article.
8. La conselleria que tinga assignades les competències en l'àrea d'hisenda podrà establir els límits màxims a les retribucions del personal directiu de les empreses de la Generalitat.
9. L'establiment de les retribucions del personal directiu de les empreses de la Generalitat requerirà informe de la conselleria tinga assignades les competències en l'àrea d'hisenda, en el qual s'haurà d'especificar l'existència de cobertura pressupostària suficient per al seu pagament.
Article 32. De l'Oferta d'Ocupació Pública
1. Durant l'any 2009, les convocatòries per a ingrés de nou personal es concentraran en els sectors, les funcions i els grups que es consideren prioritaris o que afecten el funcionament dels servicis públics essencials. En tot cas, el nombre total de places de nou ingrés serà com a màxim igual al 30 per 100 de la taxa de reposició d'efectius. Dins d'este límit, l'oferta d'ocupació pública inclourà tots els llocs i places ocupats per personal interí, nomenat o contractat en l'exercici anterior, als quals fa referència la lletra a) de l'apartat 1 de l'article 10 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, excepte aquells sobre els quals hi haja una reserva de lloc o estiguen sotmesos a processos de provisió.
La limitació continguda en el paràgraf anterior no s'aplicarà ni als sectors o àrees d'actuació administrativa competència de la Generalitat que s'excloguen per l'administració de l'Estat, amb el caràcter de bàsics, en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2009, ni per al cos d'Inspectors de Tributs de la Generalitat creat per la Llei 14/1997, de 26 de desembre, de Mesures de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat. Per a este últim supòsit, la provisió es determinarà per les conselleries que tinguen assignades les competències en l'àrea d'hisenda i en matèria de funció pública, d'acord amb els plans que s'establisquen per a la cobertura de la plantilla corresponent.
2. Durant l'any 2009, no es procedirà a la contractació de personal laboral temporal, ni al nomenament de personal funcionari interí, en l'àmbit del Sector Públic Valencià, llevat de casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i inajornables. En tot cas, les places corresponents als nomenaments i contractacions del personal funcionari interí per vacant computaran a efectes de complir el límit màxim de la taxa de reposició d'efectius en l'oferta d'ocupació pública corresponent al mateix any en què aquells es produïsquen i, si no és possible, en l'oferta d'ocupació pública següent, llevat que es dedidisca amortitzar-les.
La contractació de personal laboral temporal i el nomenament de personal funcionari interí, en les condicions establides en el paràgraf anterior, requerirà l'autorització prèvia de les conselleries que tinguen assignades les competències en l'àrea d'hisenda i en matèria de funció pública.
No obstant això, no es requerirà l'autorització de la conselleria que tinga assignades les competències en matèria de funció pública i, en conseqüència, només serà necessària l'autorització de la conselleria que tinga assignades les competències en l'àrea d'hisenda, per a la contractació de personal laboral temporal o el nomenament de personal funcionari interí en els supòsits següents:
a) Contractacions en l'àmbit de les empreses de la Generalitat.
b) Contractacions en l'àmbit d'aplicació de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut Marc del personal estatutari dels servicis de salut.
c) Contractacions de personal docent.
En tot cas, reglamentàriament es fixaran les condicions, les característiques i les limitacions de l'autorització a què fa referència el present apartat.
3. El Consell, amb els límits establits en l'apartat 1 del present article, podrà autoritzar, a través de l'Oferta d'Ocupació Pública, amb l'informe previ favorable de la conselleria que tinga assignades les competències en l'àrea d'hisenda, a proposta de la conselleria que tinga assignades les competències en matèria de funció pública, i a iniciativa de les conselleries competents en la matèria, la convocatòria de places vacants de nou ingrés que es referisquen al personal del sector administració general i les seues entitats autònomes, incloent-hi, si és el cas, les relatives al cos d'Inspectors de Tributs de la Generalitat i les dels sectors considerats bàsics, d'acord amb el que preveu l'apartat 1 del present article.
4. En les convocatòries per a l'ingrés com a personal al servici de la Generalitat, bé com a personal funcionari o laboral, s'especificaran els llocs de treball reservats perquè els ocupen persones amb discapacitat de grau igual o superior al 33 per cent en els termes previstos en la legislació vigent.
Article 33. De la contractació de personal laboral a càrrec dels crèdits per a inversions
1. Les distintes conselleries i les entitats autònomes podran formalitzar durant 2009, a càrrec dels respectius crèdits d'inversions, contractes laborals de caràcter temporal per a la realització d'obres o servicis, sempre que hi concórreguen els requisits següents:
a) Que la contractació tinga per objecte l'execució d'obres per administració directa i amb aplicació de la legislació de contractes de l'Estat, o la realització de servicis que tinguen la naturalesa d'inversions.
b) Que estes obres o servicis corresponguen a inversions previstes i aprovades en els pressupostos de la Generalitat vigents.
c) Que les obres o servicis no puguen ser executats amb el personal fix de plantilla i no hi haja disponibilitat suficient en el crèdit pressupostari destinat a la contractació de personal.
2. Els contractes s'hauran de formalitzar seguint les prescripcions dels articles 15 i 17 del text refós de l'Estatut dels Treballadors, i respectant el que disposa la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servici de les Administracions Públiques. En els contractes es farà constar l'obra o el servici per a la realització del qual es formalitza el contracte i el temps de duració, així com la resta de les formalitats que imposa la legislació sobre contractes laborals, eventuals o temporals. Les conselleries i les entitats autònomes seran responsables del fet que es complisquen les obligacions formals esmentades, així com d'evitar l'assignació de personal contractat per a funcions distintes de les determinades en els contractes, de les quals es puguen derivar drets de permanència per al personal contractat. En este sentit, les actuacions irregulars en la present matèria donaran lloc a l'exigència de responsabilitats, d'acord amb el que preveu el text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell.
La informació als representants dels treballadors es realitzarà d'acord amb el que establix el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.
3. La contractació podrà excedir de l'exercici pressupostari quan es tracte d'obres o servicis que hagen d'excedir del dit període i corresponguen a projectes d'inversió de caràcter pluriennal que complisquen els requisits que per a estos es preveuen en l'article 29 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell.
4. Els contractes hauran de dur l'informe, amb caràcter previ a la seua formalització, de l'advocat de la Generalitat responsable de l'assistencia a la conselleria o entitat que, en especial, es pronunciarà sobre la modalitat de contractació utilitzada i l'observança en les clàusules del contracte dels requisits i de les formalitats exigits per la legislació laboral.
La realització dels contractes regulats en el present article serà objecte de fiscalització prèvia en tot cas. A estos efectes, els crèdits d'inversions s'entendran adequats per a la formalització de contractes laborals de caràcter temporal si no hi ha crèdit suficient per a això en el concepte pressupostari destinat específicament a la contractació laboral temporal.
TÍTOL IV
Gestió de transferències corrents i de capital
CAPÍTOL ÚNIC
De les transferències
Article 34. Transferències corrents i de capital exceptuades del règim general
Les transferències corrents i de capital següents queden exceptuades del règim general previst en l'article 47 bis del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell:
1. Les transferències corrents que a continuació s'indiquen en el marc de l'assistència social i dels servicis socials, en els termes següents:
a) Ajudes i subvencions de naturalesa corrent, destinades a pal·liar situacions de primera necessitat, d'emergència, o de subsistència, justificades com cal, de persones individuals o unitats familiars: es podrà lliurar d'immediat, una vegada concedides, fins al 100 per cent del seu import. Així mateix, a les corporacions locals se'ls podrà avançar fins al 100 per cent de la subvenció concedida per a les prestacions econòmiques individualitzades d'acolliments familiars simples i permanents en família extensa o afí, així com per a la renda garantida de ciutadania.
b) Ajudes destinades als servicis socials generals: es podrà lliurar d'immediat, una vegada concedides, fins al 60 per cent del seu import; el 40 per cent restant es lliurarà després de l'aportació i comprovació de la documentació justificativa de l'efectiva i correcta aplicació de l'import inicialment anticipat.
c) Ajudes destinades als servicis socials especialitzats:
1.r Quan vagen dirigides al manteniment dels centres, o a contribuir a sufragar el cost de les places o dels concertes de places que se subscriguen, sempre que es tracte d'entitats públiques, cooperatives o entitats sense fins de lucre, així com a l'execució de les mesures imposades per la Judicatura de Menors per a ser complides en medi obert, que no supose internament, es podran lliurar d'immediat, una vegada concedides, fins al 60 per cent del seu import; el 40 per cent restant es lliurarà després de l'aportació i comprovació de la documentació justificativa de l'efectiva i correcta aplicació d'almenys el 75 per cent de l'import inicialment anticipat.
2.n Quan vagen dirigides al finançament de programes d'actuació i activitats de servicis socials especialitzats: es podrà lliurar d'immediat, una vegada concedides, fins al 60 per cent del seu import; el 40 per cent restant es lliurarà després de l'aportació i comprovació de la documentació justificativa de l'efectiva i correcta aplicació de l'import inicialment anticipat.
En tot cas, les persones que resulten beneficiàries de les transferències corrents recollides en els apartats anteriors, durant el mes de gener de l'exercici següent, hauran de justificar la totalitat de la despesa anual objecte de la subvenció, moment a partir del qual es procedirà a la seua liquidació, de la qual es podrà derivar una regularització, que implicarà l'exigència de reintegrament dels imports indegudament percebuts, en el cas que la justificació siga insuficient.
3.r Quan vagen dirigides al finançament de servicis socials destinats a col·laborar amb el compliment del règim de visites dels menors amb els seus progenitors establits pel jutge en processos de separació, divorci i nul·litat matrimonial, així com aquells que presten atenció a tots aquells ciutadans que són víctimes d'algun delicte, amb especial incidència en les dones víctimes de violència de gènere, es podran lliurar d'immediat, una vegada concedides, fins al 60 per cent del seu import, el 40 per cent restant es lliurarà després de l'aportació i comprovació de la documentació justificativa de l'efectiva i correcta aplicació d'almenys el 75 per cent de l'import inicialment anticipat.
2. Ajudes i subvencions, de naturalesa corrent, concedides per la conselleria que tinga assignades les competències en matèria de medi ambient, en l'àmbit de les activitats del voluntariat mediambiental.
a) Les persones que resulten beneficiàries podran sol·licitar una bestreta en un percentatge mai superior al 80 per cent del total de la subvenció, en este cas el pagament de les ajudes s'efectuarà segons el règim següent:
1.r Fins a un 40 per cent de l'import de la subvenció es lliurarà una vegada concedida i aprovada l'ajuda.
2.n La resta, fins al 80 per cent mencionat, es pagarà després de la comprovació de la correcta aplicació de la suma lliurada a l'actuació objecte de subvenció, segons revisió realitzada pels servicis tècnics de la conselleria que tinga assignades les competències en matèria de medi ambient, que expediran certificat en el sentit indicat.
b) La resta es pagarà quan la persona que resulte beneficiària justifique el compliment d'allò convingut, la presentació de la memòria final d'activitat i el pagament de la totalitat de les despeses originades per les activitats subvencionades, així com la devolució de qualsevol material que haguera sigut cedit per la Generalitat per a la realització de l'activitat.
c) Així mateix, les persones que resulten beneficiàries d'estes ajudes i subvencions queden exemptes de la prestació de garanties per bestretes.
3. Les ajudes i subvencions de naturalesa corrent o de capital concedides en el marc d'actuacions vinculades directament a programes i convenis en matèria d'investigació, desenrotllament tecnològic i innovació empresarial, es podran fer efectives en els termes següents:
a) Pagaments de beques i ajudes de formació, perfeccionament i mobilitat del personal investigador i tècnic, i beques postdoctorals d'excel·lència per a estades en centres estrangers:
1.r Es podran fer efectius anticipadament mitjançant el fraccionament de la quantia total en la forma que especifique la convocatòria d'ajudes corresponent.
2.n Quan les beques incloguen un concepte d'ajuda complementària, esta es podrà lliurar a les entitats anticipadament fins a un 100 per cent de l'ajuda, una vegada concedida esta.
3.r En beques i ajudes a estades de personal investigador i tècnic, es podrà lliurar anticipadament fins a un 100 per cent de l'ajuda corresponent a cada anualitat, una vegada concedida.
4.t Les persones físiques beneficiàries de beques i ajudes d'estos programes estaran exemptes de la presentació de la fiança prevista per al pagament anticipat en l'article 47 bis del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell.
b) En ajudes a la contractació de personal investigador i tècnic, i ajudes per a la contractació de personal investigador en formació i doctors, es podrà lliurar anticipadament fins a un 100 per cent de l'ajuda corresponent a cada anualitat, una vegada concedida.
c) En ajudes per a la realització de projectes de I+D+i, adquisició, renovació o millora d'infraestructures d'investigació científica i tècnica, difusió de congressos, jornades i reunions de caràcter científic, tecnològic, humanístic o artístic, realització d'accions especials, complementàries per a projectes d'investigació, grups i xarxes d'investigació i transferència de tecnologia, així com altres actuacions en matèria de I+D+i dutes a terme per instituts tecnològics de la Xarxa d'Instituts Tecnològics de la Comunitat Valenciana (REDIT), i en els parcs científics de la Comunitat Valenciana, es podrà lliurar anticipadament fins a un 100 per cent de l'ajuda corresponent a cada anualitat, una vegada concedida. Les convocatòries respectives podran exonerar de l'obligació de presentar garanties els instituts tecnològics inscrits com a centres d'innovació i tecnologia en el registre regulat pel Reial Decret 2609/1006, de 20 de desembre, si bé es podrà exigir la presentació d'un informe d'auditoria elaborat per auditor o empresa auditora externa inscrita en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes.
4. Ajudes i subvencions de naturalesa corrent concedides en el marc de les actuacions del programa pressupostari 422.20 «Ensenyament Primari», destinades a finançar l'Educació Infantil: el 100 per cent de l'ajuda es podrà lliurar d'immediat als centres beneficiaris, una vegada concedida.
La justificació de la subvenció es realitzarà, una vegada acabat el curs, mitjançant certificació del consell escolar o òrgan a través del qual es canalitze la participació de la comunitat educativa, en la qual s'aprove la rendició de comptes i s'acredite que la titularitat del centre ha complit les obligacions establides en l'ordre de convocatòria corresponent.
La justificació de la subvenció al primer cicle d'Educació Infantol es realitzarà trimestralment mitjançant l'aportació a l'administració, per part dels centres, dels bons lliurats mensualment pels pares com a part del pagament de l'escolarització.
5. Les subvencions de naturalesa corrent o de capital en l'àmbit de la cooperació internacional, concedides per la conselleria que tinga assignades les competències en matèria de cooperació al desenvolupament, el règim de lliurament de les quals s'ajustarà al que disposa l'article 25 del Decret 201/1997, d'1 de juliol, del Consell, sobre la regulació de les bases per a la cooperació internacional al desenrotllament i del règim específic de les transferències de fons destinats a la cooperació amb països en vies de desenrotllament.
6. Els beneficiaris de les ajudes i subvencions, siga quina en siga la naturalesa jurídica o l'instrument jurídic utilitzat per a la concessió, i sempre que aquestes tinguen l'origen o siguen conseqüència directa de l'aplicació de la Llei 6/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de la cooperació al desenvolupament de la Comunitat Valenciana, queden exempts de la prestació de garanties per pagaments anticipats en els termes i les condicions que per a cada supòsit es reculla expressament en el instrument jurídic de concessió corresponent.
7. Ajudes en matèria d'ocupació.
a) Les ajudes o subvencions de naturalesa corrent concedides per la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d'ocupació, a través del Servici Valencià d'Ocupació i Formació, en l'àmbit de col·laboració amb les corporacions locals, òrgans de l'administració general de l'Estat i els seus organismes autònomes, òrgans de la Generalitat i les seues entitats autònomes, universitats i institucions sense ànim de lucre, que contracten persones en situació de desocupació per a l'execució d'obres i/o servicis d'interés general i social, es podran fer efectives en els termes següents:
1.r El 60 per cent de la subvenció concedida per a l'exercici pressupostari, una vegada concedida la subvenció.
2.n El pagament de la quantitat restant, després de l'aportació i comprovació de la documentació justificativa de la totalitat de la despesa corresponent a l'efectiva i correcta aplicació de la subvenció concedida.
b) Les subvencions de naturalesa corrent concedides per la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d'ocupació, a través del Servici Valencià d'Ocupació i Formació, destinades a entitats o consorcis de caràcter públic que subscriguen Pactes Territorials per a l'Ocupació a través de convenis de col·laboració amb la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, es podran fer efectives en els termes següents:
1.r El 60 per cent, una vegada concedida la subvenció.
2.n El 40 per cent restant, després de l'aportació i comprovació de la documentació justificativa de la totalitat de la despesa corresponent a l'efectiva i correcta aplicació de la subvenció concedida.
c) Les subvencions de naturalesa corrent concedides per la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d'ocupació, a través del Servici Valencià d'Ocupació i Formació, destinades a atendre les despeses salarials del personal fix discapacitat així com les despeses salarials i de Seguretat Social del personal integrant de les unitats de suport a l'activitat professional en els centres especials d'ocupació, es podran fer efectives pel sistema que a continuació s'establix:
1.r L'ajuda es farà efectiva en dos pagaments, equivalents cada un al 50 per cent del total de la subvenció. El primer d'ells es farà efectiu una vegada concedida l'ajuda. El pagament restant es lliurarà a l'inici del segon semestre natural amb caràcter igualment anticipat, i amb la justificació prèvia per la persona beneficiària del pagament corresponent al semestre anterior. L'import del pagament serà minorat en el supòsit que la justificació corresponent a la bestreta del primer semestre siga inferior a la quantitat lliurada.
2.n La justificació corresponent a la quantitat anticipada de l'últim semestre de l'any es realitzarà a l'inici de l'exercici pressupostari següent, i el pagament de l'ajuda que li puga correspondre en eixe exercici quedarà condicionat a la correcta justificació de les quantitats anticipades.
d) Les subvencions de naturalesa corrent concedides per la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d'ocupació, a través del Servici Valencià d'Ocupació i Formació, en l'àmbit de guarderies infantils laborals, es podran fer efectives fins al 100 per cent d'estes de forma immediata a la resolució de la concessió.
e) Les subvencions de naturalesa corrent concedides per la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d'ocupació, a través del Servici Valencià d'Ocupació i Formació, a càrrec del Salari Jove, en el cas que les entitats beneficiàries siguen corporacions locals, òrgans de l'administració general de l'Estat i els seus organismes autònoms, òrgans de la Generalitat i les seues entitats autònomes i universitats públiques que contracten persones en situació de desocupació per a actuacions d'interés general i social, es podran fer efectives fins a un 100 per cent del seu import una vegada concedida la subvenció i vagen a començar les activitats corresponents.
f) Les subvencions de naturalesa corrent concedides per la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d'ocupació, a través del Servici Valencià d'Ocupació i Formació, a favor de les entitats promotores de plans integrals d'ocupació, es podran fer efectives en els termes següents:
1.r El 100 per cent de l'import de la primera anualitat s'anticiparà una vegada concedida la subvenció i justificat l'inici del desenrotllament del projecte.
2.n El 40 per cent de la segona anualitat s'anticiparà en el segon trimestre natural del dit any, després de l'aportació i comprovació de la documentació justificativa de l'efectiva i correcta aplicació de la suma lliurada a l'actuació objecte de la subvenció, acreditant el compliment parcial dels objectius d'inserció que s'establisquen en la resolució de concessió de l'ajuda.
3.r La resta de l'ajuda concedida es lliurarà una vegada que la persona beneficiària justifique el total compliment de l'actuació objecte de la subvenció.
g) Les subvencions de naturalesa corrent concedides per la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d'ocupació, a través del Servici Valencià d'Ocupació i Formació, destinades a la realització d'accions d'orientació professional per a l'ocupació i assistència a l'autoocupació (accions OPEA), podran fer-se efectives mitjançant bestreta de pagament de fins al 100 per cent de la subvenció concedida, sempre que s'aporte prèviament:
1.r Certificació de l'inici de les accions per part de l'entitat col·laboradora, segons model normalitzat.
2.r Presentació, per part de l'entitat beneficiària, d'aval bancari o dipòsit en efectiu per la quantia anticipada, constituït d'acord amb la normativa vigent.
h) Les subvencions de naturalesa corrent concedides per la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d'ocupació, a través del Servici Valencià d'Ocupació i Formació, destinades a la realització de projectes d'ocupació amb suport com a mesura de foment d'ocupació de persones amb discapacitat en el mercat ordinari de treball, podran fer-se efectives en els termes següents:
1.r Fins al 60 per cent, una vegada concedida la subvenció i vagen a iniciar-se les activitats corresponents.
2.n La resta de l'ajuda concedida, després de l'aportació i comprovació de la documentació justificativa de la totalitat de la despesa corresponent a l'efectiva i correcta aplicació de la subvenció concedida-
8. Ajudes en matèria de formació per a l'ocupació
Les subvencions de naturalesa corrent destinades a la realització d'accions formatives, concedides per la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d'ocupació, a través del Servici Valencià d'Ocupació i Formació en l'àmbit del subprograma pressupostari 322.52 «Formació per a l'Ocupació», es faran efectives de la forma següent:
a) En les subvencions finançades per l'administració de l'Estat les competències de gestió de les quals corresponguen al Servef se seguirà el règim de pagaments regulat en la normativa estatal.
b) Per a la resta de subvencions, incloses les finançades per l'administració de l'Estat, però en la normativa de les quals no es fixen els procediments de pagament, el règim aplicable serà el següent:
1.r Es podrà anticipar fins al 75 per cent de l'import de la subvenció des del moment de la concessió i vagen a començar les activitats corresponents.
2.n El pagament de la quantia restant es produirà quan la persona beneficiària justifique el compliment íntegre de l'objecte de la subvenció.
3.r La concreció del percentatge de bestreta mencionat en la lletra b).1r s'establirà en les bases respectives reguladores de les subvencions.
9. Ajudes concedides per l'Institut de la Mitjana i Petita Indústria de la Generalitat (IMPIVA) a universitats, centres d'investigació i altres entitats públiques o privades sense intenció de lucre, en el marc de les línies de suport de l'Institut:
a) Fins a un 50 per cent del seu import, des del moment de la concessió o firma del conveni de col·laboració.
b) El 50 per cent restant, després de la comprovació de la correcta aplicació de la suma anteriorment lliurada a l'actuació objecte de la subvenció.
Les convocatòries respectives podran exonerar de l'obligació de presentar garanties les entitats inscrites com a centres d'innovació i tecnologia en el registre regulat pel Reial Decret 2609/1996, de 20 de desembre, si bé es podrà exigir la presentació d'un informe d'auditoria elaborat per auditor o empresa auditora externa inscrita en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes.
10. Ajudes i subvencions de naturalesa corrent, concedides per la conselleria que tinga assignades les competències en matèria de sanitat, per a concerts amb centres privats d'atenció i prevenció de les drogodependències i altres addiccions:
a) Podran fer-se efectives per mitjà del pagament fraccionat de la quantia total de la subvenció concedida, per trimestres anticipats. El lliurament corresponent al tercer trimestre s'efectuarà amb justificació prèvia de la suma anticipada en el primer trimestre, i el lliurament corresponent al quart trimestre, amb justificació prèvia de la totalitat de la despesa objecte de la subvenció corresponent als tres primers trimestres, i es procedirà a les regularitzacions que pertoquen, segons les justificacions presentades. A estos efectes, les persones que resulten beneficiàries hauran d'aportar els justificants de despesa de cada trimestre en el mes natural següent al seu acabament.
b) En tractar-se de transferències corrents de caràcter pluriennal, a l'inici del segon o subsegüents exercicis de vigència del concert, es podrà efectuar la bestreta del primer trimestre de cada un d'ells amb independència de la situació en què es trobe la regularització econòmica de l'exercici anterior.
c) En tot cas, les persones que resulten beneficiàries d'estes transferències corrents, durant el mes de gener de l'exercici següent, hauran de justificar la totalitat de la despesa anual objecte de la subvenció, i es procedirà en eixe moment a la seua liquidació, de la qual podrà derivar-se una regularització, que implicarà l'exigència de reintegrament dels imports indegudament percebuts, en el cas que la justificació siga insuficient.
11. Ajudes i subvencions de naturalesa corrent derivades d'acords entre el Consell i les organitzacions sindicals i empresarials.
Les organitzacions sindicals i empresarials més representatives, beneficiàries d'ajudes i subvencions de naturalesa corrent com a conseqüència d'un acord entre el Consell i estes organitzacions o d'una línia de caràcter nominatiu recollida en els pressupostos de la Generalitat, estaran exemptes de la presentació de les garanties previstes per al pagament anticipat en l'article 47 bis del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell.
TÍTOL V
De les operacions financeres
CAPÍTOL ÚNIC
Deute públic, operacions de tresoreria
i avals de la Generalitat
Article 35. Del Deute públic
1. S'autoritza el Consell perquè, a proposta de la persona que tinga assignada la titularitat de la conselleria amb competències en l'àrea d'hisenda, incremente el deute de la Generalitat amb la limitació que el seu saldo viu el 31 de desembre de 2009 no supere el corresponent saldo l'1 de gener de 2009 en és de 900.032.090 euros.
2. Este límit serà efectiu al final de l'exercici, podrà ser ultrapassat en el seu transcurs i quedarà automàticament revisat:
a) Per l'import de la variació neta d'actius financers destinats a finançar despeses d'inversió.
b) Per les desviacions entre les previsions d'ingressos contingudes en la present llei i la seua evolució real.
Les revisions esmentades incrementaran o reduiran el límit assenyalat en l'apartat anterior segons que suposen un augment o una disminució, respectivament, de les necessitats de finançament de la Generalitat.
3. Així mateix, el límit assenyalat anteriorment podrà ampliar-se en els termes següents:
a) Per la quantia de l'endeutament autoritzat per la Llei de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2008 que no haja sigut utilitzat, com a conseqüència de variacions en la periodificació de les necessitats de finançament de la Generalitat.
b) Per l'import necessari per a finançar aquelles despeses d'inversió que serien objecte de minoració per a atendre les obligacions econòmiques ineludibles adquirides, com a conseqüència de les operacions de Tresoreria necessàries per a compensar les necessitats de liquiditat derivades dels retards en els lliuraments de fons procedents de l'administració de l'Estat i els previstos en el «Sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú», aprovat pel Consell de Política Fiscal i Financera en la reunió de 27 de juliol de 2001.
c) Pels imports procedents de la disminució del saldo net de deute viu d'altres entitats incloses dins de l'àmbit de consolidació del Sector Públic de la Generalitat, d'acord amb el Sistema Europeu de Comptes Econòmics Integrats (normes del SEC95).
4. No obstant el que disposen els apartats anteriors, si durant l'exercici sorgixen necessitats inversores l'execució de les quals no convinga demorar, l'endeutament previst podrà ser incrementat en la quantitat suficient per afrontar-les, amb l'autorització prèvia del Ministeri d'Economia i Hisenda, i sense ultrapassar, en tot cas, els límits de l'article 89.1.b) del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell.
5. En aquelles operacions de crèdit que financen projectes d'inversió de caràcter pluriennal, únicament es computarà com endeutament per a l'exercici corrent l'import de l'anualitat dels projectes esmentats per al dit exercici.
6. El producte de les operacions a què fa referència l'article 87 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell, s'ingressarà en la Tresoreria de la Generalitat i el saldo net al tancament de l'exercici s'aplicarà, sense cap excepció, al pressupost de la Generalitat o de l'entitat autònoma corresponent.
Article 36. Del Deute Públic a curt termini
1. La persona que tinga assignada la titularitat de la conselleria amb competències en l'àrea d'hisenda serà l'òrgan competent per a autoritzar les operacions d'endeutament per termini igual o inferior a un any destinades a atendre les necessitats de tresoreria derivades de diferències en el venciment dels seus ingressos i pagaments, amb el límit del 20 per cent dels crèdits consignats. Este límit s'haurà d'entendre referit, en tot cas, al volum viu.
2. Per a poder contractar operacions de crèdit que es concerten i cancel·len dins del mateix exercici pressupostari, per part de qualsevol persona jurídica integrant del Sector Públic Valencià en els termes establits en la l'article 5.2 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, serà requisit necessari que amb caràcter previ s'emeta l'informe corresponent, de caràcter preceptiu i vinculant, per part de l'òrgan de nivell directiu que tinga assignades les competències en matèria de tresoreria.
Article 37. Avals de la Generalitat
1. La Generalitat, en els termes previstos en l'article 84 i següents del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell, podrà prestar avals durant l'exercici 2009 per a les operacions de crèdit que concerten les entitats o empreses públiques i institucions firals de la Comunitat Valenciana, fins a un límit de 885 milions d'euros.
2. La Generalitat podrà atorgar avals fins a una quantitat màxima, durant l'exercici 2009, de 350 milions d'euros, a fi de garantir valors de renda fixa emesos per fons de titulització d'actius constituïts conforme a les disposicions vigents, a fi de millorar el finançament de l'activitat productiva empresarial.
Per mitjà de decret del Consell es regularan les condicions que hauran de reunir el fons mencionat i els préstecs o crèdits susceptibles de cessió a estos, per a ser beneficiaris de l'aval de la Generalitat, així com el procediment per a la seua concessió.
3. La quantia a què es referix l'apartat primer d'este article podrà ser alterada en funció dels avals que es puguen amortitzar durant l'exercici.
4. Els imports de les operacions de productes derivats, avalades i vinculades a operacions de crèdit no computaran en el límit màxim per avals a què fa referència l'apartat 1 del present article.
5. Als efectes del que preveuen els apartats anteriors i sense perjudici del desplegament reglamentari a què fa referència l'apartat segon del present article, serà el Consell, a proposta de la persona que tinga assignada la titularitat de la conselleria competent en l'àrea d'hisenda, l'òrgan competent per a autoritzar els avals.
Article 38. Avals de l'Institut Valencià de Finances
L'Institut Valencià de Finances podrà prestar avals, caucions o altre tipus de garanties durant l'exercici 2009, en els termes previstos en el seu reglament, per un import màxim que no podrà superar els 70 milions d'euros de volum viu el 31 de desembre de 2009.
Article 39. Assumpció per la Generalitat de la càrrega del deute per a 2009, de Ferrocarrils de la Generalitat i de l'Ens Públic Ràdio Televisió Valenciana
1. La Generalitat assumix la càrrega del deute de Ferrocarrils de la Generalitat corresponent a 2009.
L'import del deute amortitzat en virtut del que disposa el paràgraf anterior es constituïx en aportació de la Generalitat per a incrementar el fons patrimonial de Ferrocarrils de la Generalitat.
2. La Generalitat assumix la càrrega del deute de l'Ens Públic Ràdio Televisió Valenciana corresponent a 2009.
3. Durant l'exercici 2009 el Consell, a proposta de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, podrà assumir l'import nominal del deute acumulat per l'Ens Públic Ràdio Televisió Valenciana a 31 de desembre de 2008.
4. La persona que tinga assignada la titularitat de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació autoritzarà les operacions de tresoreria i adoptarà les mesures necessàries per al compliment del que disposa el present article.
Article 40. Dels límits a les operacions de crèdit
1. L'Institut Valencià de Finances, durant l'any 2009, podrà realitzar operacions d'endeutament sempre que no ultrapasse els 650 milions d'euros de volum viu a 31 de desembre de 2009.
No obstant això, s'autoritza el Consell perquè modifique el límit mencionat, si es considera convenient per raons d'una major operativitat en l'àmbit creditici.
2. Durant l'exercici 2009 no s'incrementarà el deute de l'Ens Públic Ràdio Televisió Valenciana, de tal forma que el saldo viu d'este a 31 de desembre de 2009 no podrà superar per estes operacions el saldo viu a 31 de desembre de 2008.
TÍTOL VI
De les normes tributàries
CAPÍTOL PRIMER
Dels impostos indirectes
Article 41. Cànon de Sanejament
1. Amb efectes a partir del dia 1 de gener de l'any 2009, les tarifes del Cànon de Sanejament seran les següents:
a) Usos domèstics: d'acord amb els trams de població següents, determinats segons l'últim cens:
Població Municipi Quota de consum Quota de servici
(n. d'habitants) (euros/m3) (euros/any)
Entre 500/3.000 0,202 20,40
Entre 3.001/10.000 0,253 26,77
Entre 10.001/100.000 0,298 31,67
Superior a 100.000 0,342 34,32
b) Usos industrials (no domèstics) amb consums d'aigua fins a 3.000 metres cúbics per any, que no tinguen aprovat un coeficient corrector: la tarifa del cànon serà l'establida per a usos domèstics en el municipi on s'ubique l'empresa, el local o l'establiment corresponent. Per a això s'utilitzarà sempre com a referència el consum produït en l'any anterior. En el moment en què s'aprove un coeficient corrector, seran d'aplicació les tarifes previstes en el paràgraf següent.
c) Usos industrials (no domèstics) amb consums d'aigua superiors a 3.000 metres cúbics per any:
c.1) Quota de consum: 0,414 euros/m3
c.2) Quota de servici:
Calibre del comptador Quota de servici
(euros/any)
Fins a 13 mm 84,54
Fins a 15 mm 126,73
Fins a 20 mm 211,10
Fins a 25 mm 295,64
Fins a 30 mm 422,47
Fins a 40 mm 844,95
Fins a 50 mm 1.267,42
Fins a 65 mm 1.689,74
Fins a 80 mm 2.112,36
Major de 80 mm 2.957,17
2. Als efectes del que establix la Llei 2/1992, de 26 de març, de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana, les quotes de consum i de servici per a usos industrials podran ser incrementades o disminuïdes en funció dels coeficients correctors que s'establisquen en consideració als criteris establits en la llei mencionada.
3. Quan es produïsquen facturacions de l'aigua el període de consum de les quals comprenga diferents anys, s'imputarà a cada un d'ells la part de la quota total de consum que proporcionalment corresponga a la fracció del dit període compresa en estos.
CAPÍTOL II
De les taxes i altres ingressos
Article 42. Taxes pròpies i altres ingressos de dret públic
1. S'incrementen per a l'any 2009 els tipus de quantia fixa de les taxes i dels restants ingressos de dret públic no tributaris de la Hisenda de la Generalitat, fins a la quantitat que resulte d'aplicar el coeficient 1,02 a l'import exigible durant l'any 2008, llevat dels preus públics, les quanties dels quals es fixaran, si és el cas, per la seua normativa específica.
Es consideren tipus de quantia fixa aquells que no es determinen per un percentatge de la base o esta no es valora en unitats monetàries.
2. El que disposa el paràgraf anterior no s'aplicarà als ingressos següents:
a) A la taxa que grava els jocs de sort, envit o atzar, que s'exigirà d'acord amb el que disposa l'article quinze de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits.
b) A les taxes que es creen o la quantia de les quals es modifica per la Llei de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat per a l'any 2009, que s'exigiran en els imports establits en la llei esmentada.
c) A la taxa per servicis acadèmics universitaris, que s'exigirà d'acord amb el que preveuen els articles 81.3.b) de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats i 150.dos del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat Valenciana, aprovat mitjançant Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat.
3. Quan de la recaptació de les taxes i altres ingressos de dret públic, al llarg de 2009, es puga estimar un rendiment inferior o superior al previst, es podran modificar els crèdits de l'estat de despeses finançats amb esta font de recursos.
TÍTOL VII
De la informació a Les Corts
CAPÍTOL ÚNIC
De la informació a les comissions de Les Corts
Article 43. De la informació de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació
Sense perjudici del que disposa l'article 72 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell, i els distints articles de la present llei, la persona que tinga assignada la titularitat de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació donarà compte a la comissió corresponent de les Corts dels aspectes següents del desenrotllament pressupostari:
a) En el termini dels quinze dies següents a la liquidació del pressupost de l'exercici anterior, dels romanents de crèdits, que procedents de l'exercici liquidat, s'incorporen a l'exercici corrent.
b) Mensualment, informació sobre l'execució del pressupost de la Generalitat.
c) Trimestralment, del grau d'execució del Programa d'Inversions de la Generalitat.
d) Trimestralment, de les incidències que s'hagen produït en la concessió, la reducció i la cancel·lació d'avals que comporten riscos efectius als quals la Generalitat haurà de fer front directament com a conseqüència de la seua funció d'avalista.
e) De la distribució de la participació de les entitats locals en els ingressos generals de l'Estat.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera. Pressupost de les Corts, la Sindicatura de Comptes, el Consell Valencià de Cultura, el Síndic de Greuges, el Consell Jurídic Consultiu, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i el Comité Econòmic i Social
1. Les Corts, la Sindicatura de Comptes, el Consell Valencià de Cultura, el Síndic de Greuges, el Consell Jurídic Consultiu, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i el Comité Econòmic i Social podran incorporar els romanents de pressupostos anteriors als mateixos capítols pressupostaris en què estaven consignats en l'any 2008.
2. Les dotacions pressupostàries de les seccions de les Corts, la Sindicatura de Comptes, el Consell Valencià de Cultura, el Síndic de Greuges, el Consell Jurídic Consultiu, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i el Comité Econòmic i Social, es lliuraran per quartes parts trimestrals al seu nom i no estaran subjectes a justificació.
Segona. Les agricultores i els agricultors que es troben en situació de jubilació i siguen titulars d'explotacions agràries
Les agricultores i els agricultors que es troben en situació de jubilació i siguen titulars d'explotacions agràries, en el cas que resulten subjectes beneficiaris d'ajudes públiques per adversitats meteorològiques, de quanties inferiors a 1.202,02 euros, no tindran l'obligació d'acreditar la seua alta en el règim especial agrari de la Seguretat Social.
Tercera. De l'adequació dels complements específics
Per resolució de la persona que tinga assignada la titularitat de la conselleria amb competències en l'àrea d'hisenda s'actualitzarà la vigent taula de complements específics en els termes previstos per la present llei, sense perjudici del que disposa el Decret 34/2006, de 24 de març, per al personal inclòs en el seu àmbit d'aplicació.
Quarta. De l'estructura de la comptabilitat pressupostària
Sense perjudici de les peculiaritats recollides en les lleis de creació respectives, les entitats autònomes i les entitats de dret públic dependents de la Generalitat, s'ajustaran a l'estructura de comptabilitat pressupostària d'esta, tant en la presentació dels seus estats de despeses i ingressos inicials, com en el reflex de la seua gestió econòmica.
Cinquena. Percentatge que s'ha d'aplicar en els convenis per a la compensació financera
El percentatge que s'ha d'aplicar sobre la quantia del component addicional que figure en els convenis per a la compensació financera previstos en la Llei 3/1998, de 21 de maig, de Turisme de la Comunitat Valenciana, i subscrits amb els municipis turístics per a compensar despeses corresponents a l'exercici 2007, serà el que resulte de dividir la dotació pressupostària consignada a l'efecte en la present llei entre la suma dels components addicionals que figuren en els dits convenis, multiplicat per cent.
Sisena. Imputació d'obligacions reconegudes al pressupost 2009
Amb aplicació exclusiva al pressupost de l'exercici 2009, les obligacions a què fa referència l'article 21.b del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell, que s'han d'imputar a l'exercici seran les reconegudes fins al final del mes de desembre, sempre que corresponguen a adquisicions, obres, servicis, prestacions o despeses en general, realitzades dins del 2009 i a càrrec dels seus crèdits respectius.
Setena. De la informació que han de subministrar les entitats autònomes de caràcter industrial, comercial, financer o anàleg i les empreses públiques de la Generalitat
Les entitats autònomes de caràcter industrial, comercial, financer o anàleg i les empreses públiques de la Generalitat, als efectes d'un eficaç seguiment i control de la despesa pública en l'àrea de l'administració institucional, hauran de:
a) Aportar, amb caràcter trimestral, la informació comptable que permeta conéixer la situació econòmica i financera l'últim dia de cada trimestre natural, en els termes i amb l'estructura que la conselleria que tinga assignades les competències en l'àrea d'hisenda, mitjançant ordre, determine.
b) Presentar, abans del 31 de març, un balanç de situació i compte de resultats de caràcter previsional, per a l'exercici de què es tracte i dins dels límits dels pressupostos aprovats per les Corts.
Vuitena. Aportacions de capital a càrrec dels pressupostos de la Generalitat
Serà preceptiu l'informe de la Secretaria Autonòmica d'Economia i Pressupostos per a la realització d'aportacions de capital, a càrrec dels pressupostos de la Generalitat a les societats mercantils de la Generalitat a què fa referència l'article 5.2 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell.
L'informe mencionat tindrà per objecte exclusivament l'examen dels efectes que l'aportació pretesa puga tindre en el compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària a què fa referència l'article 7 del Reial Decret Legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General d'Estabilitat Pressupostària.
Novena. Tramitació anticipada d'ajudes i beques de I+D+i
Per raó de les particulars circumstàncies que concorren en la tramitació d'ajudes i beques de I+D+i, les conselleries amb competències en la matèria podran iniciar la seua tramitació anticipada a partir de l'1 de març de 2009.
Desena. De l'Agència Valenciana de Salut
1. Durant l'exercici pressupostari de 2009, la gestió econòmica i pressupostària de l'Agència Valenciana de Salut s'instrumentarà a través dels programes i subprogrames pressupostaris que integren el servici 02 «Agència Valenciana de Salut» de la secció 10 «Conselleria de Sanitat».
2. D'acord amb això i als efectes del que disposa l'article 40 de la Llei 3/2003, de 6 de febrer, d'Ordenació Sanitària de la Comunitat Valenciana, s'autoritza les persones que tinguen assignada la titularitat de les conselleries amb competències en l'àrea d'hisenda i en matèria de sanitat perquè adopten les mesures necessàries perquè la instrumentació de la gestió mencionada s'adeqüe a la naturalesa i al règim juridicopressupostari de l'entitat.
Onzena. De l'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana
1. Durant l'exercici pressupostari de 2009, la gestió economicopressupostària de l'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana s'instrumentarà a través del programa pressupostari 422.80 integrat en el centre gestor 01 «Direcció General d'Universitat i Estudis Superiors» del servici 03 «Secretària Autonòmica d'Universitat i Ciència» de la secció 09 «Conselleria d'Educació».
2. D'acord amb això, s'autoritza les persones que tinguen assignada la titularitat de les conselleries amb competències en l'àrea d'hisenda i en matèria d'universitats, perquè adopten les mesures necessàries perquè la instrumentació de la gestió esmentada s'adeqüe a la naturalesa i al règim juridicopressupostari de l'entitat.
Dotzena. De les entitats financeres
A fi de garantir la coordinació i l'adequada relació entre les entitats financeres i la Generalitat, incloent-hi a este efecte l'administració pública de la Generalitat i el Sector Públic Valencià en els termes establits en l'article 5 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, la conselleria que tinga assignades les competències en l'àrea d'hisenda informarà, amb caràcter preceptiu i vinculant, sobre els instruments i la resta d'acords de col·laboració que haja de subscriure qualsevol òrgan o entitat inclosa en l'àmbit del present precepte.
Tretzena. Dels informes en matèria de pagament ajornat del preu en els contractes de l'administració del Consell i del seu sector públic
Sense perjuí dels requisits establits en la normativa en vigor, la inclusió de clàusules de pagament ajornat del preu en els contractes de l'administració del Consell o de qualsevol persona jurídica integrant del Sector Públic Valencià tal com ve definit en l'article 5 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, siga quina siga la seua naturalesa jurídica, exigirà, en tot cas, almenys, informe preceptiu i vinculant de la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d'hisenda.
Catorzena. De l'autorització de determinats contractes de les empreses de la Generalitat
1. Per a la subscripció de contractes, de qualsevol naturalesa jurídica, l'import dels qual siga igual o superior a 12 milions d'euros, calculat conforme al que disposa l'article 76 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, les empreses de la Generalitat, incloses en l'article 5.2 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, necessitaran l'autorització del Consell.
Amb caràcter previ a la seua tramesa al Consell, els contractes a què es referix el present article hauran de ser examinats per la Comissió Delegada del Consell per a Assumptes Econòmics.
2. L'autorització del Consell a què es referix l'apartat anterior s'haurà d'obtindre abans de la iniciació de l'expedient.
3. El Consell podrà reclamar discrecionalment el coneixement i l'autorització de qualsevol altre contracte. Igualment, l'òrgan de contractació, a través del conseller a qui estiga adscrita l'empresa, podrà elevar un contracte no comprés en l'apartat u, d'este article, a la consideració del Consell.
4. Quan el Consell autoritze la subscripció del contracte haurà d'autoritzar també la seua modificació, quan siga causa de resolució, i la resolució mateixa, si és el cas.
Quinzena. Dels encàrrecs
S'autoritza el Consell perquè, a proposta del conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació, regule, en l'àmbit de l'administració general de la Generalitat, i el seu sector públic, tal com ve definit en l'article 5 del text refós de la Llei de la Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, el règim dels encàrrecs regulats en la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.
Als efectes de l'autorització a què es referix el paràgraf anterior, el Consell per mitjà del decret mencionat podrà modificar els estatuts i reglaments d'organització dels subjectes a què es referix l'article 5 mencionat, a fi de poder reconéixer-los expressament la condició de mitjà propi i servici tècnic de l'administració general de la Generalitat i dels poders adjudicadors que en depenen, en els termes previstos en la legislació vigent.
Setzena. Modificació del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana
Es modifica l'apartat 2 de l'article 29 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu, de 26 juny de 1991, del Govern Valencià, que queda redactat de la forma següent:
«2. Estes despeses es podran efectuar, sempre que tinguen com a objecte finançar alguna de les activitats següents:
a) Inversions reals i transferències de capital.
b) Transferències corrents
c) Despeses en béns i servicis la contractació dels quals, davall les modalitats establides en la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, no puga ser estipulada o resulte antieconòmica per un termini d'un any.
d) Arrendaments de béns immobles per a la Generalitat o per a les entitats, institucions o empreses que en depenen.
e) Càrregues financeres derivades de l'endeutament.
f) Càrregues financeres derivades de les ajudes d'esta naturalesa concedides pels distints òrgans de la Generalitat.»
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera. Retribucions del personal laboral
Mentre no es formalitze el conveni o convenis a què fa referència l'article 31 de la present llei, les retribucions del personal laboral se subjectaran al que preveu l'article 23 de la present llei, sense perjudici, si és el cas, d'ulteriors regularitzacions.
Segona. De la subvenció per a despesa corrent a les universitats
Durant l'exercici 2009 el Consell queda facultat per a adoptar les mesures necessàries perquè, en cas que no es revise l'actual model de finançament autonòmic, s'aproven les modificacions pressupostàries necessàries per a donar cobertura a la diferència de consignació que hi haja entre les dotacions inicials i els imports consignats en l'annex II d'esta llei.
La instrumentació de les mesures a què fa referència el paràgraf anterior s'haurà de realitzar en tot cas en el marc dels requisits i de les condicions establits per la normativa en vigor.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Coordinació amb diputacions
D'acord amb el que disposa l'article 7 de la Llei 2/1983, de 4 d'octubre, per la qual es declaren d'interés general per a la Comunitat Valenciana determinades funcions pròpies de les diputacions provincials, s'uniran, com annex al pressupost de la Generalitat per a l'exercici del 2009, els pressupostos aprovats per les diputacions provincials d'Alacant, Castelló i València, per al mateix any, que seran publicats en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Segona. Desplegament i execució de la present llei
S'autoritza el Consell perquè, a proposta de la persona que tinga assignada la titularitat de la conselleria amb competències en l'àrea d'hisenda, dicte les disposicions necessàries per al desplegament i l'execució del que disposa esta llei.
Tercera. Entrada en vigor
La present llei entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2009.
Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir esta llei.
València, 29 de desembre de 2008
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
ANNEX I

Mòduls econòmics de distribució de fons públics per a sosteniment de centres concertats

2n cicle Educació Infantil Salaris i c. socials 38.354,78
(centres fins a 2 u. Despeses variables 3.835,55
i u. de línies
incompletes) Altres despeses 7.438,05
TOTAL 49.628,38

2n cicle Educació Infantil Salaris i c. socials 51.139,70
(centres de 3 unitats) Despeses variables 3.835,55
Altres despeses 7.438,05
TOTAL 62.413,30
2n cicle Educació Infantil Salaris i c. socials 44.747,24
(centres de 6 unitats) Despeses variables 3.835,55
Altres despeses 7.438,05
TOTAL 56.020,84
2n cicle Educació Infantil Salaris i c. socials 42.616,42
(centres de 9 unitats) Despeses variables 3.835,55
Altres despeses 7.438,05
TOTAL 53.890,02
2n cicle Educació Infantil Salaris i c. socials 44.747,24
(centres de 12 unitats) Despeses variables 3.835,55
Altres despeses 7.438,05
TOTAL 56.020,84
E. Primària Salaris i c. socials 38.354,78
(centres fins 5 u. Despeses variables 4.760,01
i u. de línies incompletes) Altres despeses 7.438,05
TOTAL 50.552,84
E. Primària Salaris i c. socials 57.532,17
(centres de 6 unitats) Despeses variables 4.760,01
Altres despeses 7.438,05
TOTAL 69.730,23
E. Primària Salaris i c. socials 54.335,94
(centres de 12 unitats) Despeses variables 4.760,01
Altres despeses 7.438,05
TOTAL 66.534,00

E. Primària Salaris i c. socials 53.270,53
(centres de 18 unitats) Despeses variables 4.760,01
Altres despeses 7.438,05
TOTAL 65.468,59
E. Primària Salaris i c. socials 51.139,70
(centres de 24 unitats) Despeses variables 4.760,01
Altres despeses 7.438,05
TOTAL 63.337,76
E. Primària Salaris i c. socials 51.139,70
(centres de 30 unitats) Despeses variables 4.760,01
Altres despeses 7.438,05
TOTAL 63.337,76
E.E. Psíquics Salaris i c. socials 38.354,78
(Moderats) Despeses variables 4.760,01
Altres despeses 7.594,54
P. complementari 32.170,59
TOTAL 82.879,92
E.E. Psíquics Salaris i c. socials 38.354,78
(Profunds y severs) Despeses variables 4.760,01
Altres despeses 7.594,54
P. complementari 36.698,57
TOTAL 87.407,90
E.E. Autistes Salaris i c. socials 38.354,78
Despeses variables 4.760,01
Altres despeses 7.594,54
P. complementari 40.728,85
TOTAL 91.438,18
E.E. Auditius Salaris i c. socials 38.354,78
Despeses variables 4.760,01
Altres despeses 7.594,54
P. complementari 19.251,33
TOTAL 69.960,66

E.E. Plurideficients Salaris i c. socials 38.354,78
Despeses variables 4.760,01
Altres despeses 7.594,54
P. complementari 51.834,84
TOTAL 102.544,17

E.E. Integració Primaria Salaris i c. socials 38.354,78
Despeses variables 4.760,01
Altres despeses 7.594,54
TOTAL 50.709,33

E.E. Integració Primaria Salaris i c. socials 19.177,39
(a mitja jornada) Despeses variables 2.380,01
Altres despeses 3.998,35
TOTAL 25.555,75
AULA PASE Salaris i c. socials 38.354,78
Programa de suport Despeses variables 4.666,67
al sistema Educatiu Altres despeses 7.594,53
TOTAL 50.615,98
ESO (1r o 2n curs) Salaris i c. socials 94.080,85
Despeses variables 9.130,23
Altres despeses 8.973,77
TOTAL 112.184,85
ESO (3r o 4t curs) Salaris i c. socials 106.333,24
(Centres amb 2 o 3 u. en Despeses variables 13.865,92
estos cursos) Altres despeses 9.904,72
TOTAL 130.103,88
ESO (3r o 4t curs) Salaris i c. socials 91.017,75
(Centres amb 4 o 5 u. en Despeses variables 13.865,92
estos cursos) Altres despeses 9.904,72
TOTAL 114.788,39
ESO (3r o 4t curs) Salaris i c. socials 87.954,65
(Centres amb 6 o 7 u. en Despeses variables 13.865,92
estos cursos) Altres despeses 9.904,72
TOTAL 111.725,29
ESO (3r o 4t curs) Salaris i c. socials 85.766,73
(Centres amb 8 o 9 u. en Despeses variables 13.865,92
estos cursos) Altres despeses 9.904,72
TOTAL 109.537,37
ESO (3r o 4t curs) Salaris i c. socials 82.266,05
(Centres amb 10 o 11 u. en Despeses variables 13.865,92
estos cursos) Altres despeses 9.904,72
TOTAL 106.036,69
ESO (3r o 4t curs) Salaris i c. socials 80.953,29
(Centres amb 12 o més u. en Despeses variables 13.865,92
estos cursos) Altres despeses 9.904,72
TOTAL 104.723,93
E.E. Integració Secundària Salaris i c. socials 43.758,53
Despeses variables 8.675,34
Altres despeses 7.594,53
TOTAL 60.028,40
E.E. Integració Secundària Salaris i c. socials 21.879,27
(a mitja jornada) Despeses variables 4.337,67
Altres despeses 3.998,35
TOTAL 30.215,29

Batxillerat
(2n curs LOGSE) Salaris i c. socials 73.514,34
(a extingir) Despeses variables 9.812,17
Altres despeses 13.165,69
TOTAL 96.492,20
Batxillerat
(1r curs LOE) Salaris i c. socials 74.214,48
Despeses variables 9.812,17
Altres despeses 13.165,14
TOTAL 97.191,79
Batxillerat
(2n curs LOE) Salaris i c. socials 81.215,84
Despeses variables 9.812,17
Altres despeses 13.165,14
TOTAL 104.193,15
Batxillerat
(unitat mixta 1r curs) Salaris i c. socials 101.519,80
Despeses variables 9.812,17
Altres despeses 13.114,80
TOTAL 124.446,77
Batxillerat
(unitat mixta 2n curs) Salaris i c. socials 98.019,12
Despeses variables 9.812,17
Altres despeses 13.114,80
TOTAL 120.946,09

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ
FAMÍLIA PROFESSIONAL: ACTIVITATS AGRÀRIES

Jardineria Salaris i c. socials 68.263,31
(Primer curs) Despeses variables 9.239,98
Altres despeses 14.594,44
TOTAL 92.097,73

Jardineria Salaris i c. socials 71.764,00
(Segon curs) Despeses variables 9.239,98
Altres despeses 15.501,81
TOTAL 96.505,79

Explotacions Salaris i c. socials 68.263,31
Agrícoles Intensives Despeses variables 9.239,98
(Primer curs) Altres despeses 14.594,44
TOTAL 92.097,73
Explotacions Salaris i c. socials 78.765,36
Agrícoles Intensives Despeses variables 9.239,98
(Segon curs) Altres despeses 15.501,81
TOTAL 103.507,15
Treballs forestals i de Salaris i c. socials 68.263,31
conservació del
medi natural Despeses variables 9.239,98
(Primer curs) Altres despeses 14.594,44
TOTAL 92.097,73

Treballs forestals i de Salaris i c. socials 87.517,07
conservació del
medi natural Despeses variables 9.239,98
(Segon curs) Altres despeses 15.501,81
TOTAL 112.258,86
FAMÍLIA PROFESSIONAL: ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES

Conducció d'activitats Salaris i c. socials 94.518,44
Fisicoesportives Despeses variables 9.239,98
en el medi natural Altres despeses 17.378,01
(Primer curs)
TOTAL 121.136,43
Conducció d'activitats Salaris i c. socials 8.751,71
fisicoesportives Despeses variables 3.564,88
en el medi natural Altres despeses 2.306,82
(Segon curs)
TOTAL 14.623,41
FAMÍLIA PROFESSIONAL: ADMINISTRACIÓ

Gestió Administrativa Salaris i c. socials 70.013,66
(Primer curs) Despeses variables 9.239,98
Altres despeses 17.378,01
TOTAL 96.631,65
Gestió Administrativa Salaris i c. socials 8.751,71
(Segon curs) Despeses variables 3.564,88
Altres despeses 2.306,82
TOTAL 14.623,41
FAMÍLIA PROFESSIONAL: COMERÇ I MARQUÈTING

Comerç Salaris i c. socials 68.263,31
(Primer curs) Despeses variables 9.239,98
Altres despeses 17.378,01
TOTAL 94.881,30
Comerç Salaris i c. socials 8.751,71
(Segon curs) Despeses variables 3.564,88
Altres despeses 2.306,82
TOTAL 14.623,41
FAMÍLIA PROFESSIONAL: COMUNICACIÓ, IMATGE I SO

Laboratori d'Imatge Salaris i c. socials 89.267,41
(Primer curs) Despeses variables 9.239,98
Altres despeses 34.594,53
TOTAL 133.101,92
Laboratori d'Imatge Salaris i c. socials 8.751,71
(Segon curs) Despeses variables 3.564,88
Altres despeses 2.306,82
TOTAL 14.623,41
FAMÍLIA PROFESSIONAL: EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL

Obres Salaris i c. socials 52.510,24
(Primer curs) Despeses variables 9.239,98
Altres despeses 11.826,27
TOTAL 73.576,49
Obres Salaris i c. socials 61.261,95
(Segon curs) Despeses variables 9.239,98
Altres despeses 12.733,61
TOTAL 83.235,54
Acabaments de construcció Salaris i c. socials 52.510,24
(Primer curs) Despeses variables 9.239,98
Altres despeses 11.826,27
TOTAL 73.576,49
Acabaments de construcció Salaris i c. socials 61.261,95
(Segon curs) Despeses variables 9.239,98
Altres despeses 12.733,61
TOTAL 83.235,54

FAMÍLIA PROFESSIONAL: ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA

Equips Electrònics Salaris i c. socials 94.518,44
de Consum Despeses variables 9.239,98
(Primer curs) Altres despeses 16.855,13
TOTAL 120.613,55

Equips Electrònics Salaris i c. socials 106.770,82
de Consum Despeses variables 9.239,98
(Segon curs) Altres despeses 17.739,40
TOTAL 133.750,20

Equips i Instal·lacions Salaris i c. socials 80.515,70
Electrotècniques Despeses variables 9.239,98
(Primer curs) Altres despeses 14.594,44
TOTAL 104.350,12

Equips i Instal·lacions Salaris i c. socials 85.766,73
Electrotècniques Despeses variables 9.239,98
(Segon curs) Altres despeses 15.501,81
TOTAL 110.508,52

FAMÍLIA PROFESSIONAL: FABRICACIÓ MECÀNICA

Mecanitzat Salaris i c. socials 101.519,80
(Primer curs) Despeses variables 9.239,98
Altres despeses 14.686,74
TOTAL 125.446,52

Mecanitzat Salaris i c. socials 75.264,68
(Segon curs) Despeses variables 9.239,98
Altres despeses 15.571,00
TOTAL 100.075,66
Tractaments Salaris i c. socials 82.266,05
superficials i Despeses variables 9.239,98
tèrmics Altres despeses 28.495,55
(Primer curs)
TOTAL 120.001,58

Tractaments Salaris i c. socials 8.751,71
superficials i Despeses variables 3.564,88
tèrmics Altres despeses 2.306,82
(Segon curs)
TOTAL 14.623,41
Soldadura i caldereria Salaris i c. socials 82.266,05
(Primer curs) Despeses variables 9.239,98
Altres despeses 14.686,74
TOTAL 106.192,77

Soldadura i caldereria Salaris i c. socials 94.518,44
(Segon curs) Despeses variables 9.239,98
Altres despeses 12.964,30
TOTAL 116.722,72FAMÍLIA PROFESSIONAL: HOSTALERIA I TURISME

Cuina Salaris i c. socials 87.517,07
(Primer curs) Despeses variables 9.239,98
Altres despeses 12.056,96
TOTAL 108.814,01
Cuina Salaris i c. socials 85.766,73
(Segon curs) Despeses variables 9.239,98
Altres despeses 12.964,30
TOTAL 107.971,01
Servicis de Salaris i c. socials 80.515,70
restaurant i bar Despeses variables 9.239,98
(Primer curs) Altres despeses 22.714,42
TOTAL 112.470,10
Servicis de Salaris i c. socials 8.751,71
restaurant i bar Despeses variables 3.564,88
(Segon curs) Altres despeses 2.306,82
TOTAL 14.623,41

Forn i pastisseria Salaris i c. socials 85.766,73
(Primer curs) Despeses variables 9.239,98
Altres despeses 30.022,39
TOTAL 125.029,10
Forn i pastisseria Salaris i c. socials 8.751,71
(Segon curs) Despeses variables 3.564,88
Altres despeses 2.306,82
TOTAL 14.623,41

FAMÍLIA PROFESSIONAL: IMATGE PERSONAL

Estètica personal Salaris i c. socials 78.765,36
decorativa Despeses variables 9.239,98
(Primer curs) Altres despeses 22.714,42
TOTAL 110.719,76
Estètica personal Salaris i c. socials 8.751,71
decorativa Despeses variables 3.564,88
(Segon curs) Altres despeses 2.306,82
TOTAL 14.623,41
Perruqueria Salaris i c. socials 80.515,70
(Primer curs) Despeses variables 9.239,98
Altres despeses 12.056,96
TOTAL 101.812,64
Perruqueria Salaris i c. socials 94.518,44
(Segon curs) Despeses variables 9.239,98
Altres despeses 12.964,30
TOTAL 116.722,72
Caracterització Salaris i c. socials 98.019,12
(Primer curs) Despeses variables 9.239,98
Altres despeses 22.714,42
TOTAL 129.973,52
Caracterització Salaris i c. socials 78.765,36
(Segon curs) Despeses variables 3.564,88
Altres despeses 2.306,82
TOTAL 84.637,06

FAMÍLIA PROFESSIONAL: INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES

Panificació i Rebosteria Salaris i c. socials 85.766,73
(Primer curs) Despeses variables 9.239,98
Altres despeses 30.022,39
TOTAL 125.029,10
Panificació i Rebosteria Salaris i c. socials 8.751,71
(Segon curs) Despeses variables 3.564,88
Altres despeses 2.306,82
TOTAL 14.623,41
FAMÍLIA PROFESSIONAL: INFORMÀTICA

Explotació de Sistemes
Informàtics Salaris i c. socials 52.510,24
(Primer curs) Despeses variables 9.239,98
Altres despeses 9.846,95
TOTAL 71.597,17
Explotació de Sistemes
Informàtics Salaris i c. socials 61.261,95
(Segon curs) Despeses variables 9.239,98
Altres despeses 10.394,01
TOTAL 80.895,94
FAMÍLIA PROFESSIONAL: FUSTA I MOBLE

Fabricació a mida Salaris i c. socials 71.764,00
i instal·lació de Despeses variables 9.239,98
fusteria i moble Altres despeses 11.826,27
(Primer curs)
TOTAL 92.830,25
Fabricació a mida Salaris i c. socials 106.770,82
i instal·lació de Despeses variables 9.239,98
fusteria i moble Altres despeses 12.733,61
(Segon curs)
TOTAL 128.744,41

Fabricació industrial Salaris i c. socials 85.766,73
de fusteria i moble Despeses variables 9.239,98
(Primer curso) Altres despeses 11.826,27
TOTAL 106.832,98

Fabricació industrial Salaris i c. socials 8.751,71
de fusteria i moble Despeses variables 3.564,88
(Segon curs) Altres despeses 2.306,82
TOTAL 14.623,41
FAMÍLIA PROFESSIONAL: MANTENIMENT DE VEHICLES AUTOPROPULSATS

Carrosseria Salaris i c. socials 92.768,09
(Primer curs) Despeses variables 9.239,98
Altres despeses 11.826,27
TOTAL 113.834,34
Carrosseria Salaris i c. socials 98.019,12
(Segon curs) Despeses variables 9.239,98
Altres despeses 12.733,61
TOTAL 119.992,71
Electromecànica de Salaris i c. socials 92.768,09
Vehicles Despeses variables 9.239,98
(Primer curs) Altres despeses 14.686,74
TOTAL 116.694,81

Electromecànica de Salaris i c. socials 103.270,14
Vehicles Despeses variables 9.239,98
(Segon curs) Altres despeses 15.571,00
TOTAL 128.081,12
FAMÍLIA PROFESSIONAL: MANTENIMENT I SERVICIS A LA PRODUCCIÓ

Instal·lació i manteniment Salaris i c. socials 82.266,05
electromecànic de Despeses variables 9.239,98
maquinària i conducc. Altres despeses 14.686,74
de línies
(Primer curs) TOTAL 106.192,77
Instal·lació i mantenim. Salaris i c. socials 92.768,09
electromecànic de Despeses variables 9.239,98
maquinària i conducc. Altres despeses 15.571,00
de línies
(Segon curs) TOTAL 117.579,07
Muntatge i manteniment Salaris i c. socials 71.764,00
d'instal·lacions de fred Despeses variables 9.239,98
climatització i prod. calor Altres despeses 14.686,74
(Primer curs)
TOTAL 95.690,72
Muntatge i manteniment Salaris i c. socials 99.769,46
d'instal·lacions de fred Despeses variables 9.239,98
Climatització i prod. calor Altres despeses 15.571,00
(Segon curs)
TOTAL 124.580,44
FAMÍLIA PROFESSIONAL: QUÍMICA
Laboratori Salaris i c. socials 84.016,39
(Primer curs) Despeses variables 9.239,98
Altres despeses 9.519,46
TOTAL 102.775,83
Laboratori Salaris i c. socials 8.751,71
(Segon curs) Despeses variables 3.564,88
Altres despeses 2.306,82
TOTAL 14.623,41
FAMÍLIA PROFESSIONAL: SANITAT
Cures Auxiliars Salaris i c. socials 91.017,75
d'infermeria Despeses variables 9.239,98
(Primer curs) Altres despeses 9.519,46
TOTAL 109.777,19
Cures Auxiliars Salaris i c. socials 8.751,71
d'infermeria Despeses variables 3.564,88
(Segon curs) Altres despeses 2.306,82
TOTAL 14.623,41
Farmàcia Salaris i c. socials 91.017,75
(Primer curs) Despeses variables 9.239,98
Altres despeses 9.519,46
TOTAL 109.777,19
Farmàcia Salaris i c. socials 8.751,71
(Segon curs) Despeses variables 3.564,88
Altres despeses 2.306,82
TOTAL 14.623,41
FAMÍLIA PROFESSIONAL: SERVICIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT
Atenció Sociosanitària Salaris i c. socials 64.762,63
(Primer curs) Despeses variables 9.239,98
Altres despeses 9.299,93
TOTAL 83.302,54
Atenció Sociosanitària Salaris i c. socials 61.261,95
(Segon curs) Despeses variables 9.239,98
Altres despeses 9.846,95
TOTAL 80.348,88
FAMÍLIA PROFESSIONAL: TÈXTIL, CONFECCIÓ I PELL

Calçat i marroquineria Salaris i c. socials 80.515,70
(Primer curs) Despeses variables 9.239,98
Altres despeses 14.686,74
TOTAL 104.442,42
Calçat i marroquineria Salaris i c. socials 8.751,71
(Segon curs) Despeses variables 3.564,88
Altres despeses 2.306,82
TOTAL 14.623,41
Confecció Salaris i c. socials 77.015,02
(Primer curs) Despeses variables 9.239,98
Altres despeses 14.686,74
TOTAL 100.941,74
Confecció Salaris i c. socials 8.751,71
(Segon curs) Despeses variables 3.564,88
Altres despeses 2.306,82
TOTAL 14.623,41
Operacions Salaris i c. socials 82.266,05
d'ennobliment tèxtil Despeses variables 9.239,98
(Primer curs) Altres despeses 14.686,74
TOTAL 106.192,77

Operacions Salaris i c. socials 8.751,71
d'ennobliment tèxtil Despeses variables 3.564,88
(Segon curs) Altres despeses 2.306,82
TOTAL 14.623,41
Producció de filatura Salaris i c. socials 89.267,41
i teixidura de calada Despeses variables 9.239,98
(Primer curs) Altres despeses 14.686,74
TOTAL 113.194,13
Producció de filatura Salaris i c. socials 8.751,71
i teixidura de calada Despeses variables 3.564,88
(Segon curs) Altres despeses 2.306,82
TOTAL 14.623,41
Producció de teixits de punt Salaris i c. socials 89.267,41
(Primer curs) Despeses variables 9.239,98
Altres despeses 14.686,74
TOTAL 113.194,13
Producció de teixits
de punt Salaris i c. socials 8.751,71
(Segon curs) Despeses variables 3.564,88
Altres despeses 2.306,82
TOTAL 14.623,41
FAMÍLIA PROFESSIONAL: ARTS GRÀFIQUES

Preimpressió en Salaris i c. socials 91.017,75
Arts Gràfiques Despeses variables 9.239,98
(Primer curs) Altres despeses 16.855,13
TOTAL 117.112,86

Preimpressió en Salaris i c. socials 96.268,78
Arts Gràfiques Despeses variables 9.239,98
(Segon curs) Altres despeses 17.739,40
TOTAL 123.248,16
Impressió en Salaris i c. socials 84.016,39
Arts Gràfiques Despeses variables 9.239,98
(Primer curs) Altres despeses 16.855,13
TOTAL 110.111,50
Impressió en Salaris i c. socials 8.751,71
Arts Gràfiques Despeses variables 3.564,88
(Segon curs) Altres despeses 2.306,82
TOTAL 14.623,41
CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
FAMÍLIA PROFESSIONAL: ACTIVITATS AGRÀRIES

Gestió i organització Salaris i c. socials 68.263,31
dels recursos naturals Despeses variables 9.239,98
i paisatgístics Altres despeses 14.594,44
(Primer curs)
TOTAL 92.097,73
Gestió i organització Salaris i c. socials 71.764,00
dels recursos naturals Despeses variables 9.239,98
i paisatgístics Altres despeses 15.501,81
(Segon curs)
TOTAL 96.505,79
Gestió i organització Salaris i c. socials 75.264,68
d'empreses Despeses variables 9.239,98
agropecuàries Altres despeses 14.594,44
(Primer curs)
TOTAL 99.099,10
Gestió i organització Salaris i c. socials 78.765,36
d'empreses Despeses variables 9.239,98
agropecuàries Altres despeses 15.501,81
(Segon curs)
TOTAL 103.507,15
FAMÍLIA PROFESSIONAL: ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES

Animació d'activitats Salaris i c. socials 75.264,68
físiques i esportives Despeses variables 9.239,98
(Primer curs) Altres despeses 10.851,89
TOTAL 95.356,55
Animació d'activitats Salaris i c. socials 75.264,68
físiques i esportives Despeses variables 9.239,98
(Segon curs) Altres despeses 8.832,92
TOTAL 93.337,58
FAMÍLIA PROFESSIONAL: ADMINISTRACIÓ

Administració i Salaris i c. socials 73.514,34
Finances Despeses variables 9.239,98
(Primer curs) Altres despeses 10.246,89
TOTAL 93.001,21
Administració i Salaris i c. socials 68.263,31
Finances Despeses variables 9.239,98
(Segon curs) Altres despeses 9.437,91
TOTAL 86.941,20
Secretariat Salaris i c. socials 70.013,66
(Primer curs) Despeses variables 9.239,98
Altres despeses 17.378,01
TOTAL 96.631,65
Secretariat Salaris i c. socials 8.751,71
(Segon curs) Despeses variables 3.564,88
Altres despeses 2.306,82
TOTAL 14.623,41
FAMÍLIA PROFESSIONAL: COMERÇ I MÀRQUETING

Comerç internacional Salaris i c. socials 59.511,61
(Primer curs) Despeses variables 9.239,98
Altres despeses 9.699,75
TOTAL 78.451,34
Comerç internacional Salaris i c. socials 77.015,02
(Segon curs) Despeses variables 9.239,98
Altres despeses 9.985,07
TOTAL 96.240,07

Gestió comercial Salaris i c. socials 64.762,63
i màrqueting Despeses variables 9.239,98
(Primer curs) Altres despeses 17.378,01
TOTAL 91.380,62
Gestió comercial Salaris i c. socials 8.751,71
i màrqueting Despeses variables 3.564,88
(Segon curs) Altres despeses 2.306,82
TOTAL 14.623,41
Gestió del transport Salaris i c. socials 59.511,61
(Primer curs) Despeses variables 9.239,98
Altres despeses 8.471,95
TOTAL 77.223,54

Gestió del transport Salaris i c. socials 78.765,36
(Segon curs) Despeses variables 9.239,98
Altres despeses 11.212,88
TOTAL 99.218,22
Servicis al Salaris i c. socials 70.013,66
consumidor Despeses variables 9.239,98
(Primer curs) Altres despeses 17.378,01
TOTAL 96.631,65
Servicis al Salaris i c. socials 8.751,71
consumidor Despeses variables 3.564,88
(Segon curs) Altres despeses 2.306,82
TOTAL 14.623,41
FAMÍLIA PROFESSIONAL: COMUNICACIÓ, IMATGE I SO

Imatge Salaris i c. socials 82.266,05
(Primer curs) Despeses variables 9.239,98
Altres despeses 16.855,13
TOTAL 108.361,16
Imatge Salaris i c. socials 101.519,80
(Segon curs) Despeses variables 9.239,98
Altres despeses 17.739,40
TOTAL 128.499,18

Realització Salaris i c. socials 68.263,31
d'audiovisuals i Despeses variables 9.239,98
espectacles Altres despeses 16.855,13
(Primer curs)
TOTAL 94.358,42
Realització Salaris i c. socials 103.270,14
d'audiovisuals i Despeses variables 9.239,98
espectacles Altres despeses 17.739,40
(Segon curs)
TOTAL 130.249,52
So Salaris i c. socials 80.515,70
(Primer curs) Despeses variables 9.239,98
Altres despeses 16.855,13
TOTAL 106.610,81
So Salaris i c. socials 106.770,82
(Segon curs) Despeses variables 9.239,98
Altres despeses 17.739,40
TOTAL 133.750,20
FAMÍLIA PROFESSIONAL: EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL

Desenrotllament de projectes Salaris i c. socials 73.514,34
urbanístics i operacions Despeses variables 9.239,98
topogràfiques Altres despeses 9.023,82
(Primer curs)
TOTAL 91.778,14
Desenrotllament de projectes Salaris i c. socials 84.016,39
urbanístics i operacions Despeses variables 9.239,98
topogràfiques Altres despeses 10.312,93
(Segon curs)
TOTAL 103.569,30
Desenrotllament i aplicac. Salaris i c. socials 73.514,34
de projectes de Despeses variables 9.239,98
construcció Altres despeses 9.023,82
(Primer curs)
TOTAL 91.778,14
Desenrotllament i aplicac. Salaris i c. socials 84.016,39
de projectes de Despeses variables 9.239,98
construcció Altres despeses 10.312,93
(Segon curs)
TOTAL 103.569,30
Realització i Salaris i c. socials 52.510,24
plans d'obra Despeses variables 9.239,98
(Primer curs) Altres despeses 17.378,01
TOTAL 79.128,23
Realització i Salaris i c. socials 8.751,71
plans d'obra Despeses variables 3.564,88
(Segon curs) Altres despeses 2.306,82
TOTAL 14.623,41
FAMÍLIA PROFESSIONAL: ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA

Desenrotllament de Salaris i c. socials 87.517,07
productes electrònics Despeses variables 9.239,98
(Primer curs) Altres despeses 16.855,13
TOTAL 113.612,18
Desenrotllament de Salaris i c. socials 92.768,09
productes electrònics Despeses variables 9.239,98
(Segon curs) Altres despeses 17.739,40
TOTAL 119.747,47
Instal·lacions Salaris i c. socials 80.515,70
electrotècniques Despeses variables 9.239,98
(Primer curs) Altres despeses 14.594,44
TOTAL 104.350,12
Instal·lacions Salaris i c. socials 75.264,68
electrotècniques Despeses variables 9.239,98
(Segon curs) Altres despeses 15.501,81
TOTAL 100.006,47

Sistemes de regulació Salaris i c. socials 84.016,39
i control automàtics Despeses variables 9.239,98
(Primer curs) Altres despeses 16.855,13
TOTAL 110.111,50
Sistemes de regulació Salaris i c. socials 73.514,34
i control automàtics Despeses variables 9.239,98
(Segon curs) Altres despeses 17.739,40
TOTAL 100.493,72

Sistemes de telecom. Salaris i c. socials 91.017,75
i informàtics Despeses variables 9.239,98
(Primer curs) Altres despeses 16.855,13
TOTAL 117.112,86
Sistemes de telecom. Salaris i c. socials 77.015,02
i informàtics Despeses variables 9.239,98
(Segon curs) Altres despeses 17.739,40
TOTAL 103.994,40
FAMÍLIA PROFESSIONAL: FABRICACIÓ MECÀNICA

Construccions Salaris i c. socials 91.017,75
metàl·liques Despeses variables 9.239,98
(Primer curs) Altres despeses 14.686,74
TOTAL 114.944,47
Construccions Salaris i c. socials 61.261,95
metàl·liques Despeses variables 9.239,98
(Segon curs) Altres despeses 15.571,00
TOTAL 86.072,93
Desenrotllament de projectes Salaris i c. socials 75.264,68
mecànics Despeses variables 9.239,98
(Primer curs) Altres despeses 14.686,74
TOTAL 99.191,40
Desenrotllament de projectes Salaris i c. socials 98.019,12
mecànics Despeses variables 9.239,98
(Segon curs) Altres despeses 15.571,00
TOTAL 122.830,10
Producció per Salaris i c. socials 82.266,05
mecanitzat Despeses variables 9.239,98
(Primer curs) Altres despeses 14.686,74
TOTAL 106.192,77
Producció per Salaris i c. socials 89.267,41
mecanitzat Despeses variables 9.239,98
(Segon curs) Altres despeses 15.571,00
TOTAL 114.078,39
FAMÍLIA PROFESSIONAL: HOSTALERIA I TURISME

Agències de viatges Salaris i c. socials 64.762,63
(Primer curs) Despeses variables 9.239,98
Altres despeses 17.378,01
TOTAL 91.380,62

Agències de viatges Salaris i c. socials 8.751,71
(Segon curs) Despeses variables 3.564,88
Altres despeses 2.306,82
TOTAL 14.623,41
Allotjament Salaris i c. socials 66.512,97
(Primer curs) Despeses variables 9.239,98
Altres despeses 17.378,01
TOTAL 93.130,96
Allotjament Salaris i c. socials 8.751,71
(Segon curs) Despeses variables 3.564,88
Altres despeses 2.306,82
TOTAL 14.623,41
Informació i Salaris i c. socials 63.012,29
comercialització turístiques Despeses variables 9.239,98
(Primer curs) Altres despeses 17.378,01
TOTAL 89.630,28
Informació i Salaris i c. socials 8.751,71
comercialització turístiques Despeses variables 3.564,88
(Segon curs) Altres despeses 2.306,82
TOTAL 14.623,41
Restauració Salaris i c. socials 78.765,36
(Primer curs) Despeses variables 9.239,98
Altres despeses 12.056,96
TOTAL 100.062,30
Restauració Salaris i c. socials 77.015,02
(Segon curs) Despeses variables 9.239,98
Altres despeses 12.964,30
TOTAL 99.219,30
FAMÍLIA PROFESSIONAL: IMATGE PERSONAL
Estètica Salaris i c. socials 68.263,31
(Primer curs) Despeses variables 9.239,98
Altres despeses 12.056,96
TOTAL 89.560,25
Estètica Salaris i c. socials 99.769,46
(Segon curs) Despeses variables 9.239,98
Altres despeses 12.964,30
TOTAL 121.973,74
FAMÍLIA PROFESSIONAL: INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA
Indústria alimentària Salaris i c. socials 80.515,70
(Primer curs) Despeses variables 9.239,98
Altres despeses 11.826,27
TOTAL 101.581,95
Indústria alimentària Salaris i c. socials 73.514,34
(Segon curs) Despeses variables 9.239,98
Altres despeses 12.733,61
TOTAL 95.487,93

FAMÍLIA PROFESSIONAL: INFORMÀTICA

Administració de Salaris i c. socials 52.510,24
Sistemes Informàtics Despeses variables 9.239,98
(Primer curs) Altres despeses 14.594,44
TOTAL 76.344,66
Administració de Salaris i c. socials 61.261,95
Sistemes Informàtics Despeses variables 9.239,98
(Segon curs) Altres despeses 15.501,81
TOTAL 86.003,74
Desenrotllament Salaris i c. socials 52.510,24
d'Aplicacions Informàtiques Despeses variables 9.239,98
(Primer curs) Altres despeses 14.594,44
TOTAL 76.344,66
Desenrotllament Salaris i c. socials 61.261,95
d'Aplicacions Informàtiques Despeses variables 9.239,98
(Segon curs) Altres despeses 15.501,81
TOTAL 86.003,74
FAMÍLIA PROFESSIONAL: FUSTA I MOBLE
Producció de Salaris i c. socials 78.765,36
fusta i moble Despeses variables 9.239,98
(Primer curs) Altres despeses 11.826,27
TOTAL 99.831,61
Producció de Salaris i c. socials 75.264,68
fusta i moble Despeses variables 9.239,98
(Segon curs) Altres despeses 12.733,61
TOTAL 97.238,27
FAMÍLIA PROFESSIONAL: MANTENIMIENT DE VEHICLES AUTOPROPULSATS
Automoció Salaris i c. socials 84.016,39
(Primer curs) Despeses variables 9.239,98
Altres despeses 14.686,74
TOTAL 107.943,11
Automoció Salaris i c. socials 78.765,36
(Segon curs) Despeses variables 9.239,98
Altres despeses 15.571,00
TOTAL 103.576,34
FAMÍLIA PROFESSIONAL: MANTENIMIENT I SERVICIS A LA PRODUCCIÓ
Prevenció de riscos Salaris i c. socials 70.013,66
professionals Despeses variables 9.239,98
(Primer curs) Altres despeses 14.686,74
TOTAL 93.940,38
Prevenció de riscos Salaris i c. socials 61.261,95
professionals Despeses variables 9.239,98
(Segon curs) Altres despeses 15.571,00
TOTAL 86.072,93
Manteniment Salaris i c. socials 89.267,41
d'equip industrial Despeses variables 9.239,98
(Primer curs) Altres despeses 14.686,74
TOTAL 113.194,13
Manteniment Salaris i c. socials 73.514,34
d'equip industrial Despeses variables 9.239,98
(Segon curs) Altres despeses 15.571,00
TOTAL 98.325,32
Mantenim. i muntatge Salaris i c. socials 91.017,75
d'instal·lacions Despeses variables 9.239,98
d'edifici i procés Altres despeses 14.686,74
(Primer curs)
TOTAL 114.944,47
Mantenim. i muntatge Salaris i c. socials 84.016,39
d'instal·lacions Despeses variables 9.239,98
d'edifici i procés Altres despeses 15.571,00
(Segon curs)
TOTAL 108.827,37
FAMÍLIA PROFESSIONAL: QUÍMICA
Anàlisi i control Salaris i c. socials 96.268,78
(Primer curs) Despeses variables 9.239,98
Altres despeses 11.826,27
TOTAL 117.335,03
Anàlisi i control Salaris i c. socials 77.015,02
(Segon curs) Despeses variables 9.239,98
Altres despeses 12.733,61
TOTAL 98.988,61
FAMÍLIA PROFESSIONAL: SANITAT
Anatomia patològica Salaris i c. socials 87.517,07
i citologia Despeses variables 9.239,98
(Primer curs) Altres despeses 16.855,13
TOTAL 113.612,18
Anatomia patològica Salaris i c. socials 61.261,95
i citologia Despeses variables 9.239,98
(Segon curs) Altres despeses 17.739,40
TOTAL 88.241,33
Dietètica Salaris i c. socials 85.766,73
(Primer curs) Despeses variables 9.239,98
Altres despeses 11.826,27
TOTAL 106.832,98
Dietètica Salaris i c. socials 99.769,46
(Segon curs) Despeses variables 9.239,98
Altres despeses 12.733,61
TOTAL 121.743,05
Documentació Salaris i c. socials 82.266,05
sanitària Despeses variables 9.239,98
(Primer curs) Altres despeses 17.378,01
TOTAL 108.884,04
Documentació Salaris i c. socials 8.751,71
sanitària Despeses variables 3.564,88
(Segon curs) Altres despeses 2.306,82
TOTAL 14.623,41
Higiene bucodental Salaris i c. socials 80.515,70
(Primer curs) Despeses variables 9.239,98
Altres despeses 16.855,13
TOTAL 106.610,81
Higiene bucodental Salaris i c. socials 8.751,71
(Segon curs) Despeses variables 3.564,88
Altres despeses 2.306,82
TOTAL 14.623,41
Imatge per al Salaris i c. socials 94.518,44
diagnòstic Despeses variables 9.239,98
(Primer curs) Altres despeses 16.855,13
TOTAL 120.613,55
Imatge per al Salaris i c. socials 61.261,95
diagnòstic Despeses variables 9.239,98
(Segon curs) Altres despeses 17.739,40
TOTAL 88.241,33
Laboratori de Salaris i c. socials 78.765,36
diagnòstic clínic Despeses variables 9.239,98
(Primer curs) Altres despeses 16.855,13
TOTAL 104.860,47
Laboratori de Salaris i c. socials 113.772,19
diagnòstic clínic Despeses variables 9.239,98
(Segon curs) Altres despeses 17.739,40
TOTAL 140.751,57
Ortoprotèsica Salaris i c. socials 96.268,78
(Primer curs) Despeses variables 9.239,98
Altres despeses 16.855,13
TOTAL 122.363,89
Ortoprotèsica Salaris i c. socials 78.765,36
(Segon curs) Despeses variables 9.239,98
Altres despeses 17.739,40
TOTAL 105.744,74
Pròtesis dentals Salaris i c. socials 91.017,75
(Primer curs) Despeses variables 9.239,98
Altres despeses 16.855,13
TOTAL 117.112,86
Pròtesis dentals Salaris i c. socials 103.270,14
(Segon curs) Despeses variables 9.239,98
Altres despeses 17.739,40
TOTAL 130.249,52
Radioteràpia Salaris i c. socials 82.266,05
(Primer curs) Despeses variables 9.239,98
Altres despeses 16.855,13
TOTAL 108.361,16
Radioteràpia Salaris i c. socials 8.751,71
(Segon curs) Despeses variables 3.564,88
Altres despeses 2.306,82
TOTAL 14.623,41
Salut ambiental Salaris i c. socials 77.015,02
(Primer curs) Despeses variables 9.239,98
Altres despeses 11.826,27
TOTAL 98.081,27
Salut ambiental Salaris i c. socials 87.517,07
(Segon curs) Despeses variables 9.239,98
Altres despeses 12.733,61
TOTAL 109.490,66
FAMÍLIA PROFESSIONAL: SERVICIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT
Animació sociocultural Salaris i c. socials 59.511,61
(Primer curs) Despeses variables 9.239,98
Altres despeses 17.378,01
TOTAL 86.129,60
Animació sociocultural Salaris i c. socials 8.751,71
(Segon curs) Despeses variables 3.564,88
Altres despeses 2.306,82
TOTAL 14.623,41
Educació infantil Salaris i c. socials 52.510,24
(Primer curs) Despeses variables 9.239,98
Altres despeses 9.085,30
TOTAL 70.835,52
Educació infantil Salaris i c. socials 82.266,05
(Segon curs) Despeses variables 9.239,98
Altres despeses 10.599,51
TOTAL 102.105,54
Integració social Salaris i c. socials 61.261,95
(Primer curs) Despeses variables 9.239,98
Altres despeses 17.378,01
TOTAL 87.879,94
Integració social Salaris i c. socials 8.751,71
(Segon curs) Despeses variables 3.564,88
Altres despeses 2.306,82
TOTAL 14.623,41
Interpretació de la llengua Salaris i c. socials 73.514,34
dels signes Despeses variables 9.239,98
(Primer curs) Altres despeses 9.085,30
TOTAL 91.839,62
Interpretació de la llengua Salaris i c. socials 78.765,36
dels signes Despeses variables 9.239,98
(Segon curs) Altres despeses 10.599,51
TOTAL 98.604,85
FAMÍLIA PROFESSIONAL: TÈXTIL, CONFECCIÓ I PELL

Processos de Salaris i c. socials 68.263,31
confecció industrial Despeses variables 9.239,98
(Primer curs) Altres despeses 14.686,74
TOTAL 92.190,03
Processos de Salaris i c. socials 8.751,71
confecció industrial Despeses variables 3.564,88
(Segon curs) Altres despeses 2.306,82
TOTAL 14.623,41
Processos Salaris i c. socials 80.515,70
d'ennobliment tèxtil Despeses variables 9.239,98
(Primer curs) Altres despeses 14.686,74
TOTAL 104.442,42
Processos Salaris i c. socials 8.751,71
d'ennobliment tèxtil Despeses variables 3.564,88
(Segon curs) Altres despeses 2.306,82
TOTAL 14.623,41
Processos tèxtils Salaris i c. socials 80.515,70
de filatura i teixidura Despeses variables 9.239,98
de calada Altres despeses 14.686,74
(Primer curs)
TOTAL 104.442,42
Processos tèxtils Salaris i c. socials 8.751,71
de filatura i teixidura Despeses variables 3.564,88
de calada Altres despeses 2.306,82
(Segon curs)
TOTAL 14.623,41
ANNEX II
Distribució de la subvenció corrent entre les universitats públiques competència de la Generalitat
Universitat Import
Universitat de València 277.036.446 euros
Universitat Politécnica de València 246.093.378 euros
Universitat d' Alacant 148.079.124 euros
Universitat Jaume I 73.644.100 euros
Universitat Miguel Hernández 70.800.317 euros
ANNEX III / ANEXO III

RELACIÓ D'ESMENES APROVADES PER LES CORTS AL PROJECTE DE LLEI DE PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT PER A L'EXERCICI 2009
De la secció 05. Presidència de la Generalitat
Baixa
Servei 03 Secretaria autonòmica de cohesió territorial, relacions amb l'Estat i amb la Unió Europea
Centre gestor 01. DG de Relacions Externes
Programa 112.40 Relacions externes
Capítol IV Transferències corrents
Línia T3230000 Subvenció Casa del Mediterrani
Import: 1.600.000,00
Baixa: -800.000,00
Total: 800.000,00.
Alta
Servei 02 Sotssecretaria
Centre gestor 01 Sotssecretaria
Programa 121.20 Alta direcció i serveis generals
Capítol IV Transferències corrents
Línia X5996000 Operacions corrents Societat Gestora Imatge Estratègica i Promocional de la CV, SA
Import: 2.972.440,00
Alta: 800.000,00
Total: 3.772.440,00
Total altes: 800.000,00
Total baixes: -800.000,00
Total: 0,00.
De la secció 06. Economia, Hisenda i Ocupació
Programa 315.10 Condicions de treball i administració de les relacions laborals
Fitxa FP4
En Principals línies d'actuació per tal d'assolir l'objectiu
Cal afegir una línia nova amb el text següent:
Promoure i impulsar la creació d'empreses d'economia social en l'àrea dels nous jaciments d'ocupació.
****************
Servei 01 Sotssecretaria
Centre gestor 01 Sotssecretaria
Programa 611.10 Direcció i serveis generals
Línia FP4
Cal suprimir: Principals línies d'actuació per a assolir l'objectiu 1.2.5. Finançament de despeses corrents i operacions de capital del Comitè Econòmic i Social.
****************
Programa 315.10 Condicions de treball i administració de les relacions laborals
Fitxa FP4
En Principals línies d'actuació per assolir l'objectiu
Cal afegir una línia nova:
Ajudes econòmiques per a creació d'empreses d'economia social.
****************
Programa 611.10 Direcció i serveis generals
Fitxa FP4
S'elimina el punt 1.2.5.
De l'Institut Valencià d'Estadística
Capítol IV Transferències corrents
Línea SE000114
On diu: Beneficiaris prevists: Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED),
Ha de dir: Beneficiaris prevists: Universitats, centres d'investigació i empreses.
On diu: Regulació: Nominativa,
Ha de dir: Regulació: Genèrica.
Del Tribunal de Defensa de la Competència
Capítol IV
Afegir la fitxa següent:
FP7
Codi línia SC 000002
Denominació línia: Beques professionals per a titulats universitaris.
Capítol 4
Import: 24,00 milers d'euros
Beneficiaris prevists: Titulats universitaris superiors i diplomats universitaris
Regulació: Genèrica
Descripció i finalitat: Complementar la formació pràctica de postgraduats i estudiants en matèries relacionades amb la política de la competència
Aportació Generalitat no condicionada: 24,00 milers d'euros
Aquesta esmena no implica cap modificació d'índole econòmica, tan sols corregeix una omissió ja que no figura l'enllaç de la FP7 corresponent al capítol IV.
****************
Capítol IV
Afegir la fitxa següent:
FP7
Codi línia: SC 000003
Denominació línia: Foment d'activitats de transcendència per a la difusió de la cultura de la competència.
Capítol 4
Import: 60,00 milers d'euros
Beneficiaris prevists: Associacions, universitats valencianes i altres entitats i organismes sense ànim de lucre.
Regulació: Genèrica
Descripció i finalitat: Subvenció d'activitats en forma de congressos, seminaris i simposis o semblants de transcendència per al desenvolupament i difusió de la cultura de la competència, d'acord amb les prioritats del Tribunal de Defensa de la Competència.
Aportació Generalitat no condicionada: 60,00 milers d'euros
Aquesta esmena no implica cap modificació d'índole econòmica, tan sols corregeix una omissió ja que no figura l'enllaç de la FP7 corresponent al capítol IV.
De la secció 07. Justícia i Administracions Públiques
Baixa
Servei 03 Secretaria Autonòmica d'Administracions Públiques
Centre gestor 02 DG de Modernització
Programa 121.60 Administració i societat de la informació
Capítol II Compres de béns corrents i despeses de funcionament
Import: 7.280.450,00
Baixa: -200.000,00
Total: 7.080.450,00
Baixa
Servei 03 Secretaria Autonòmica d'Administracions Públiques
Centre gestor 01 DG d'Administració Autonòmica
Programa 121.30 Formació i estudis
Capítol II Compres de béns corrents i despeses de funcionament
Import: 942.210,00
Baixa: -100.000,00
Total: 842.210,00
Alta
Servei 02 Secretaria Autonòmica de Justícia
Centre gestor 01 DG de Justícia i Menor
Programa 141.30 Justícia juvenil i prevenció de la violència
Capítol IV transferències corrents
Alta línea T2383000 Subvenció a la Fundació per a l'Estudi de la Violència Reina Sofia
Beneficiaris prevists: Fundació per a l'Estudi de la Violència
Descripció i finalitat: Finançament de les despeses de personal, funcionament i activitats del Centre Reina Sofia per a l'Estudi de la Violència, dependent de la Fundació per a l'Estudi de la Violència
Regulació: Nominativa
Import: 0,00
Alta: 300.000,00
Total: 300.000,00
Total altes: 300.000,00
Total baixes: -300.000,00
Total: 0,00.
De la secció 08. Infraestructures i Transports
Baixa
Servei 02 Secretaria Autonòmica d'Infraestructures i Transport
Centre gestor 01 DG d'Obres Públiques
Programa 431.10 Arquitectura
Capítol VI Inversions reals
Línia FM780088 Ampliació d'actuacions del Pla RACHA d'Alacant
Import: 500.000,00
Baixa: -100.000,00
Total: 400.000,00.
Alta
Servei 02 Secretaria Autonòmica d'Infraestructures i Transport
Centre gestor 01 DG d'Obres Públiques
Programa 431.10 Arquitectura
Capítol VII Transferències de capital
Línia: T6818000 Ampliació d'actuacions del Pla RACHA
Import: 100.000,00
Alta: 100.000,00
Total: 200.000,00
Total altes: 100.000,00
Total baixes: -100.000,00
Total: 0,00.
****************
Baixa
Servei 02 Secretaria Autonòmica d'Infraestructures i Transport
Centre gestor 01 DG d'Obres Públiques
Programa 431.10 Arquitectura
Capítol VI Inversions reals
Projecte FN700322 Remodelació del jardí de la plaça de Manuel Granero, València
Import: 300.000,00
Baixa: -150.000,00
Total: 150.000,00.
Alta
Servei 02 Secretaria Autonòmica d'Infraestructures i Transport
Centre gestor 01 DG d'Obres Públiques
Programa 431.10 Arquitectura
Capítol VII Transferències de capital
Alta línia T6820000 Conveni amb l'Ajuntament de València per a la recuperació urbanística del barri de Russafa
Beneficiaris prevists: Ajuntament de València
Descripció i finalitat: Contribuir a través d'un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de València a la recuperació urbanística i arquitectònica del barri de Russafa mitjançant l'elaboració de projectes, obtenció de sòl i obres accessòries d'urbanització
Regulació: Nominativa
Import: 0,00
Alta: 100.000,00
Total: 100.000,00
Alta
Servei 02 Secretaria Autonòmica d'Infraestructures i Transport
Centre gestor 01 DG d'Obres Públiques
Programa 431.10 Arquitectura
Capítol IV Transferències corrents
Alta línia T683600 Conveni amb el Col·legi d'Arquitectes de la Comunitat Valenciana per al desenvolupament d'activitats relacionades amb l'arquitectura
Beneficiaris prevists: Col·legi d'Arquitectes de la Comunitat Valenciana
Descripció i finalitat: Conveni amb el Col·legi d'Arquitectes de la Comunitat Valenciana per al desenvolupament d'activitats relacionades amb l'arquitectura
Regulació: Nominativa
Import: 0,00
Alta: 50.000,00
Total: 50.000,00
Total altes: 150.000,00
Total baixes: -150.000,00
Total: 0,00.
****************
Baixa
Servei 02 Secretaria Autonòmica d'Infraestructures i Transport
Centre gestor 01 DG d'Obres Públiques
Programa 513.10 Infraestructura de carreteres
Capítol VI Inversions reals
Projecte FN510586 Enllumenant enllaços N i S Borriol CV-10
Import: 408.230,00
Baixa: -50.000,00
Total: 358.230,00.
Alta
Servei 02 Secretaria Autonòmica d'Infraestructures i Transport
Centre gestor 01 DG d'Obres Públiques
Programa 513.10 Infraestructura de carreteres
Capítol VI Inversions reals
Nou projecte FN 510831 Accés des de l'antiga N-225 a la franja litoral de Castelló
Import: 0,00
Alta: 50.000,00
Total: 50.000,00
Total altes: 50.000,00
Total baixes: -50.000,00
Total: 0,00
****************
Baixa
Entitat: Agència Valenciana de l'Energia
Capítol VII Transferències de capital
Línia T6850000 Conveni planta bioetanol
Import: 1.000.000,00
Baixa: -500.000,00
Total: 500.000,00
On diu:
Aportació Generalitat no condicionada: 1.000.000,00,
Ha de dir:
Aportació Generalitat no condicionada: 500.000,00.
Alta
Entitat: Agència Valenciana de l'Energia
Capítol VII Transferències de capital
Línia T5218000 Energies renovables
Import: 3.238.370,00
Alta: 500.000,00
Total: 3.738.370,00
On diu:
Aportació Generalitat no condicionada: 1.132.180,00,
Ha de dir:
Aportació Generalitat no condicionada: 1.632.180,00.
Total altes: 500.000,00
Total baixes: -500.000,00
Total: 0,00.
****************
Baixa (En milers d'euros)
Servei 02 Secretària Autonòmica d'Infraestructures i Transport
Centre gestor 02 DG de Transports i Logística
Programa 513. 20 Infraestructura del transport
FP7 Capítol VII
Codi línia: X0006000 Infraestructura FGV
Beneficiaris prevists: FGV
Import: 52.000,00
Baixa : -300,00
Total: 51.700,00.
Baixa (En milers d'euros)
Servei 02 Secretaria Autonòmica d'Infraestructures i Transport
Centre gestor 02 DG de Transports i Logística
Programa 513.20 Infraestructura del transport
FP7
Capítol VII
Codi línia X4324000 Inversions de l'ens gestor, xarxa de transports i ports de la Generalitat
Beneficiaris prevists: Ens gestor de la xarxa de transports i ports de la Generalitat
Import: 56.000,00
Baixa: -300,00
Total: 55.700,00
Alta
Servei 02 Secretaria Autonòmica d'Infraestructures i Transport
Centre gestor 02 DG d'Obres Públiques
Programa 513.10 Infraestructura de carreteres
Capítol VI Inversions reals
FP7
Nova línia: Ronda oest de Castelló
Capítol 7
Beneficiari: Ajuntament de Castelló
Descripció i finalitat: Firma conveni per a la construcció de la ronda oest de Castelló
Import: 0,00
Alta: 600,00
Total: 600,00
Total altes: 600,00
Total baixes: -600,00
Total: 0,00.
****************
(Esmena aprovada com a correcció d'errades)
Servei 02 Secretaria Autonòmica d'Infraestructures i Transport
Centre gestor 01 DG d'Obres Públiques
Programa 513.10 Infraestructura de carreteres
Codi línia FN510624
On diu: «CV-15 tram. P. Tornesa-La Pelejaneta. Redac. projecte est. impar. amb.»,
Ha de dir: «CV-15 tram. P. Tornesa-Vall d'Alba-La Pelejaneta. Redac. projecte est. impar. amb.».
De la secció 09. Educació
Programa 422.30
Ensenyament secundari i de règim especial
Fitxa FP4
En Principals línies d'actuació per assolir l'objectiu
Cal afegir una línia nova amb el text següent:
Atendre els programes de compensació educativa que s'autoritzen en els instituts d'educació secundària.
****************
Programa 422.20
Ensenyament primari
Fitxa FP4
En Principals línies d'actuació per assolir l'objectiu
Cal afegir una línia nova amb el text següent:
Atendre els programes de compensació educativa que s'autoritzen en els col·legis d'educació infantil i primària i en els centres privats concertats d'educació primària.
****************
Baixa
Servei 02 Secretaria Autonòmica d'Educació
Centre gestor 01 Direcció General d'Ordenació i Centres Docents
Programa 422.20 Ensenyament primari
Capítol IV Transferències corrents
Línia T0071000 Ajudes gabinets psicopedagògics municipals
Import: 2.096.100,00
Baixa: -2.096.100,00
Total: 0
Baixa
Servei 02 Secretaria Autonòmica d'Educació
Centre gestor 01 Direcció General d'Ordenació i Centres Docents
Programa 422.20 Ensenyament primari
Capítol II Compres de béns corrents i despeses de funcionament.
Import: 79.378.240,00
Baixa: -1.270.500,00
Total: 78.107.740,00
Alta
Servei 02 Secretaria Autonòmica d'Educació
Centre gestor 03 Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional
Programa 421,50 Avaluació, innovació, qualitat educativa i formació professional
Capítol II Compres de béns corrents i despeses de funcionament
Import: 3.983,680,00
Alta: 1.270.500,00
Total: 5.254.180,00
Alta
Servei 02 Secretaria Autonòmica d'Educació
Centre gestor 03 Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional
Programa 421.50 Avaluació, innovació, qualitat educativa i formació professional
Capítol IV Transferències corrents
Línia T0071000 Ajudes gabinets psicopedagògics municipals
Import: 0,00
Alta: 2.096.100,00
Total: 2.096.100,00
Total altes: 3.366.600,00
Total baixes: -3.366.600,00
Total: 0,00.
****************
Baixa
Servei 02 Secretaria Autonòmica d'Educació
Centre gestor 03 Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional
Programa 421.50 Avaluació, innovació, qualitat educativa i formació professional
Capítol IV Transferències corrents
Línia T4414000 Fira València. Desenvolupament FORMAT 2009
Import: 200.000,00
Baixa: -50.000,00
Total: 150.000,00
Baixa
Servei 02 Secretaria Autonòmica d'Educació
Centre gestor 03 Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional
Programa 421.50 Avaluació, innovació, qualitat educativa i formació professional
Capítol IV Transferències corrents
Línia T5543000 Fira d'Alacant. Desenvolupament Fira de la Formació de 2009
Import: 100.000,00
Baixa: -25.000,00
Total: 75.000,00
Alta
Servei 02 Secretaria Autonòmica d'Educació
Centre gestor 03 Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional
Programa 421.50 Avaluació, innovació, qualitat educativa i formació professional
Capítol IV Transferències corrents
Línia T1579000 Desenvolupament cicles FPE
Import: 356.370,00
Alta: 75.000,00
Total: 431.370,00
Total altes: 75.000,00
Total baixes: -75.000,00
Total: 0,00.
****************
Baixa
Servei 02 Secretaria Autonòmica d'Educació
Centre gestor 01 Direcció General d'Ordenació i Centres Docents
Programa 422.20 Ensenyament primari
Capítol VI Inversions reals
Projecte: EC010099 Construcció centres d'educació infantil i primària
Import: 5.615.870,00
Baixa: -262.290,00
Total: 5.353.580,00
Alta
Secció 09 Educació
Servei 02 Secretaria Autonòmica d'Educació
Centre gestor 01 Direcció General d'Ordenació i Centres Docents
Programa 422.20 Ensenyament primari
Capítol VII Transferències de capital
Línia: Línia nova: Finançament infraestructures educatives
Beneficiaris prevists: Ajuntament d'Agost
Regulació: Nominativa
Descripció i finalitat: Finançament de despeses addicionals derivats de la construcció del centre
Import: 0,00
Alta: 79.730,00
Total: 79.730,00
Alta
Secció 09 Educació
Servei 02 Secretaria Autonòmica d'Educació
Centre gestor 01 Direcció General d'Ordenació i Centres Docents
Programa 422.20 Ensenyament primari
Capítol VII. Transferències de capital
Línia nova: Finançament infraestructures educatives
Beneficiaris prevists: Ajuntament de Teulada
Regulació: Nominativa
Descripció i finalitat: Finançament de despeses addicionals derivats de la construcció del centre
Import: 0,00
Alta: 182.560,00
Total: 182.560,00
Total altes: 262.290,00
Total baixes: -262.290,00
Total: 0,00.
****************
Baixa
Servei 03
Secretaria Autonòmica d'Universitat i Ciència
Centre gestor 01 Direcció General d'Universitat i Estudis Superiors
Programa 422.80 Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana
Capítol II Compra de béns corrents i despeses de funcionament
Concepte 220 Arrendament de terrenys i béns naturals
Import:
Baixa: -2.033.070,00
Total: -2.033.070,00
Alta
Secció 09 Educació
Servei 03
Secretaria Autonòmica d'Universitat i Ciència
Centre gestor 01 Direcció General d'Universitat i Estudis Superiors
Programa 422.80 Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana
Capítol II. Compra de béns corrents i despeses de funcionament
Concepte 202 Arrendament edificis i altres construccions: 245.000,00
Concepte 212 Reparacions i manteniment d'edificis: 255.600,00
Concepte 216 Equips per a processos d'informació: 75.000,00
Concepte 220 Material d'oficina: 86.000,00
Concepte 221 Subministraments: 455.120,00
Concepte 222 Comunicacions: 200.000,00
Concepte 226 Despeses diverses: 175.000,00
Concepte 227 Treballs fets per altres empreses i professionals: 295.000,00
Concepte 230 Indemnització per raó de servei: 176.350,00
Concepte 240 Publicacions: 70.000,00
Import: 0,00
Alta: 2.033.070,00
Total: 2.033.070,00
Total altes: 2.033.070,00
Total baixes: -2.033.070,00
Total: 0,00.
****************
Baixa
Servei 02 Secretaria Autonòmica d'Educació
Centre gestor 01 Direcció General d'Ordenació i Centres Docents
Programa 421.30 Ordenació educativa
Capítol II. Compra de béns corrents i despeses de funcionament
Import: 2.456.050,00
Baixa: -78.820,00
Total: 2.377.230,00
Alta
Servei 02 Secretaria Autonòmica d'Educació
Centre gestor 01 Direcció General d'Ordenació i Centres Docents
Programa 421.30 Ordenació educativa
Capítol IV Transferències corrents
Línia: T2474000 Cursos per a l'obtenció del CAP
Import: 252.000,00
Alta: 78.820,00
Total: 330.820,00
On diu: Relació de beneficiaris de la Línia nominativa: T2474000 Cursos per a l'obtenció del CAP
Beneficiaris Import
Universitat Miguel Hernández d'Elx 21.034
Universitat d'Alacant 48.357
Universitat de València-Estudi General 87.002
Universitat Politècnica de València 81.507
Universitat Jaume I de Castelló 14.100
Total: 252.000
Ha de dir: Relació de beneficiaris de la línia nominativa:
T2474000 Cursos per a l'obtenció del CAP
Beneficiaris Import
Universitat Miguel Hernández d'Elx 25.500
Universitat d'Alacant 68.000
Universitat de València-Estudi General 108.800
Universitat Politècnica de València 115.600
Universitat Jaume I de Castelló 12.920
Total: 330.820
Total altes: 78.820,00
Total baixes: -78.820,00
Total: 0,00.
****************
Alta
Servei 02 Secretaria Autonòmica d'Educació
Centre gestor 01 Direcció General d'Ordenació i Centres Docents
Programa 421.30 Ordenació educativa
Capítol II Despeses de funcionament
On diu: 2.456,05 milers d'euros,
Ha de dir: 5.246,69 milers d'euros.
Alta: 2.790,64
Total: 2.790,64
Baixa
Servei 02 Secretaria Autonòmica d'Educació
Centre gestor 01 Direcció General d'Ordenació i Centres Docents
Programa 422.30 Ensenyament secundari i de règim especial
Capítol VII Transferències de capital
Línia subvencionada T4432 Conveni IVHSA finançament execució centres escolars
Baixa: 400,00
Total: 400,00
Baixa
Servei 02 Secretaria Autonòmica d'Educació
Centre gestor 01 Direcció General d'Ordenació i Centres Docents
Programa 422.30 Ensenyament secundari i de règim especial
Capítol II Despeses de funcionament
Baixa: 1.000,00
Total: 1.000,00
Baixa
Servei 02 Secretaria Autonòmica d'Educació
Centre gestor 01 Direcció General d'Ordenació i Centres Docents
Programa 422.20 Ensenyament primari
Capítol II Despeses de funcionament
Baixa: 1.390,64
Total: 1.390,64
Total altes: 2.790,64
Total baixes: 2.790,64
Total: 0,00.
****************
Alta
Servei 02 Secretaria Autonòmica d'Educació
Centre gestor 02 Direcció General de Personal
Programa 421.20 Administració de personal i formació professional
Capítol II Despeses de funcionament
On diu: 9.188,15 milers d'euros,
Ha de dir: 13.488,15 milers d'euros.
Alta: 4.300,00
Total: 4.300,00
Baixa
Servei 02 Secretaria Autonòmica d'Educació
Centre gestor 01 Direcció General d'Ordenació i Centres Docents
Programa 422.20 Ensenyament primari
Capítol VI Inversions reals
Subprojecte EC010099 Construcció de centres d'educació infantil i primària
Baixa: 1.500,00
Total: 1.500,00
Baixa
Servei 02 Secretaria Autonòmica d'Educació
Centre gestor 01 Direcció General d'Ordenació i Centres Docents
Programa 422.30 Ensenyament secundari i de règim especial
Capítol VI Inversions reals
Subprojecte ER020584 Reforma de centres d'educació secundària
Baixa: 2.500,00
Total: 2.500,00
Baixa
Servei 02 Secretaria Autonòmica d'Educació
Centre gestor 01 Direcció General d'Ordenació i Centres Docents
Programa 422.30 Ensenyament secundari i de règim especial
Capítol VII Transferències de capital
Línia subvencionada T4432 Conveni IVHSA Finançament i execució de centres escolars
Baixa: 300,00
Total: 300,00
Total altes: 4.300,00
Total baixes: 4.300,00
Total: 0,00.
****************
Servei 02 Secretaria Autonòmica d'Educació
Centre gestor Direcció General de Formació Professional
Programa 421.20 Administració de personal i formació professional
FP4
Cal afegir objectius:
5.2. Potenciar la formació del professorat en llengües estrangeres i facilitar les estades formatives a l'exterior.
5.3. Millorar la impartició de les llengües estrangeres a l'aula.
Cal afegir línies d'actuació:
5.2.1. Promoció de la formació del professorat en llengües estrangeres en països de la Unió Europea.
5.3.1. Utilització a l'aula de lectors en llengua estrangera en els processos d'ensenyament i aprenentatge de les llengües.
De l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva
Baixa
Secció 09 Educació
Entitat 94 Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva
Capítol II Compres de béns corrents i despeses de funcionament
Import: 425.660,00
Baixa: -40.000,00
Total: 385.660,00
Alta
Secció 09 Educació
Servei 94 Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva
Capítol IV Transferències corrents
Línia nova: Premis de Prospectiva de la Comunitat Valenciana
Beneficiaris: Persones físiques
Regulació: Genèrica
Descripció i finalitat: I Edició premis de prospectiva d'estudis que definesquen les demandes i necessitats presents i futures en l'àmbit universitari i científic de la Comunitat Valenciana
Import: 0,00
Alta: 10.000,00
Total: 10.000,00
Alta
Secció 09 Educació
Servei 94 Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva
Capítol IV Transferències corrents
Línia nova: Beques de formació àrea de prospectiva i informàtica
Beneficiaris: Persones físiques
Regulació: Genèrica
Descripció i finalitat: Beques laborals per a la formació i pràctica en la línia d'actuació de l'AVAP en l'àrea de prospectiva i informàtica
Alta: 30.000,00
Total: 30.000,00
Total altes: 40.000,00
Total baixes: -40.000,00
Total: 0,00.
De la secció 10. Sanitat
Servei 02 Agència Valenciana de Salut
Centre gestor 91 DG d'Assistència sanitària
Programa 412.28 Salut mental i atenció sanitària de mitjana i llarga estada
Capítol IV Transferències corrents
Línia T6665000 Col·laboració amb la Federació d'Associacions de Malalts Mentals de València
On diu. Beneficiaris prevists: Federació d'Associacions de Malalts Mentals de València,
Ha de dir: Beneficiaris prevists: Federació d'Associacions de Familiars i Persones amb Malaltia Mental de la Comunitat Valenciana (FEAFES CV).
****************
Baixa
Servei 02 Agència Valenciana de Salut
Centre gestor 91 DG d'Assistència sanitària
Programa 412.22 Assistència sanitària
Capítol VI Inversions reals
Projecte EC140023 Hospital de Campanar
Import: 300.000,00
Baixa: -100.000,00
Total: 200.000,00
Alta
Servei 02 Agència Valenciana de Salut
Centre gestor 91 DG d'Assistència sanitària
Programa 412.22 Assistència sanitària
Capítol VI Inversions reals
Projecte EC140026 Nou hospital d'Ontinyent
Import: 300.000,00
Alta: 100.000,00
Total: 400.000,00
Total altes: 100.000,00
Total baixes: -100.000,00
Total: 0,00
****************
Servei 01 Sotssecretaria
Centre gestor 62 DG d'Ordenació, Avaluació i Investigació Sanitària
Programa 411.50 Ordenació, avaluació i investigació sanitària
Capítol IV Transferències corrents
Línia T5847000 Beques estudis de formació postdoctorals
On diu: Denominació línia: Beques per a estudis de formació postdoctoral,
Ha de dir: Denominació línia: Borsa per a ampliació d'estudis de formació postdoctoral en investigació.
De la secció 12. Agricultura, Pesca i alimentació
Servei 02 Secretaria Autonòmica d'Agricultura, Pesca i Alimentació
Centre gestor 02. DG de Producció Agrària
Programa 714.20 Foment i garantia agrària
Capítol VII. Transferències de capital
Línia T6161000 Foment cultiu bioenergètics
On diu:
Denominació Línia: Foment
Cultiu bioenergètics,
Ha de dir:
Denominació Línia: Manteniment de la capacitat productiva de sòl agrícola.
On diu:
Descripció i finalitat: Fomentar els conreus bioenergètics a la Comunitat Valenciana,
Ha de dir:
Descripció i finalitat: Actuacions tendents a mantenir la capacitat productiva de les terres agrícoles
****************
Servei 02 Secretaria Autonòmica d'Agricultura, Pesca i Alimentació
Centre gestor 02. DG de Producció Agrària
Programa 714.20 Foment i garantia agrària
Capítol IV. Transferències corrents
Línia T6160000 Foment cultiu bioenergètics
On diu:
Denominació Línia: Foment conreus bioenergètics,
Ha de dir:
Denominació Línia: Manteniment de la capacitat productiva de sòl agrícola.
On diu:
Descripció i finalitat: Fomentar els conreus bioenergètics en la Comunitat Valenciana,
Ha de dir:
Descripció i finalitat: Actuacions tendents a mantenir la capacitat productiva de les terres agrícoles.
****************
Servei 02. Secretaria Autonòmica d'Agricultura, Pesca i Alimentació
Centre Gestor 03 DG de Comercialització
Programa 714.60 Qualitat Agroalimentària
Capítol: IV. Transferències Corrents
Línia T6178000 Campanya promoció Rússia cítrics valencians
On diu:
Denominació línia: Campanya promoció Rússia Cítrics Valencians,
Ha de dir:
Denominació Línia: Campanya de promoció en països tercers i mercats emergents.
On diu:
Descripció i finalitat: Promoció dels cítrics de la Comunitat Valenciana en el marc rus,
Ha de dir:
Descripció i finalitat: Promoció dels cítrics de la Comunitat Valenciana en països tercers i mercats emergents.
****************
Servei 02 Secretaria Autonòmica d'Agricultura, Pesca i Alimentació
Centre gestor 03. DG de Comercialització
Programa 714.60 Qualitat agroalimentària
Capítol IV. Transferències corrents
Línia T4774000 Suport a la comercialització de productes mediterranis
On diu
Descripció i finalitat: Actuacions encaminades a promoure entre la població els hàbits saludables de la dieta mediterrània
Ha de dir:
Descripció i finalitat: Accions encaminades a promoure entre la població els hàbits saludables de la dieta mediterrània,
On diu:
Beneficiaris prevists: Empreses i associacions del sector agroalimentari
Ha de dir:
Beneficiaris prevists: Fundació Agroalimed
On diu:
Regulació: Genèrica
Ha de dir: Regulació: Nominativa
****************
Servei 01 Sotssecretaria
Centre gestor 01 Sotssecretaria
Programa 711.10 Direcció i serveis generals
Capítol IV. Transferències corrents
Línia T4712000 Vertebració del Sector Agrari
On diu:
Regulació: Genèrica,
Ha de dir:
Regulació: Nominativa Distribuïda
On diu:
Beneficiaris prevists: Organismes públics i privats, així com fundacions i associacions relacionades amb el sector agrari,
Ha de dir:
Beneficiaris prevists:
Distribuïda segons annex
Beneficiaris Import
Consolat de la Llotja de València 20.000,00
Federació del Fòrum Solidari per
l'Aigua i el Medi Ambient
de la Comunitat Valenciana 15.000,00
Associació de Pous i Usuaris Aigües
Subterrànies Comunitat Valenciana 35.000,00
Fundació Agroalimed 80.000,00
Total 150.000,00
Programa 714.10
FP4
Principals línies d'actuació
Cal afegir una línia nova amb el text següent:
2.1.5. En compliment de la Resolució de Les Corts 86/VII, de data 24 de setembre de 2008, crear una línia d'interès zero amb la finalitat de finançar els passius derivats de la participació en el programa de renovació de la flota.
Alta
Programa 714.10
FP7
Es crea una línia nova com segueix:
Descripció: Subvenció interessos prèstecs sector pesquer
Import: 350.000,00 euros
Import inicial: 0 euros
Alta: 350.000,00 euros
Total: 350.000,00 euros
Alta
Programa 714.20
FP7
Línia T4724000 Reestructuració i sanejament de cultius
Import: 2.800.000,00 euros
Alta: 4.000.000,00 euros
Total: 6.800.000,00 euros
Baixa
Programa 711.10
Capítol II
Aplicació econòmica 227
Import: 5.486.770,00 euros
Baixa: -350.000,00 euros
Total: 5.136.770,00 euros
Baixa
Programa 714.20
Línia T3092000 Suport subscripció assegurances agrícoles
Import: 32.000.000,00 euros
Baixa: -4.000.000,00 euros
Total: 28.000.000,00 euros
Total altes: 4.350.000,00 euros
Total baixes: -4.350.000,00 euros
Diferència: 0 euros
De la secció 14. Medi Ambient, Aigua, Urbanisme
i Habitatge
Programa 442.60 Canvi climàtic i qualitat ambiental
Fitxa FP4
En Principals línies d'actuació per a assolir l'objectiu
Cal afegir una línia nova amb el text següent:
Controlar i millorar la qualitat de l'aire en la Comunitat Valenciana.
****************
Servei 02 Secretaria Autonòmica de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Centre gestor 05 DG de l'Aigua
Programa 512.10 Gestió i infraestructures de recursos hidràulics
Capítol VII Transferències de capital
Línia T6144000 Racionalització de l'ús d'aigua per a reg
On diu: Beneficiaris prevists: Comunitat de regants i altres entitats de reg, d'interès general,
Ha de dir: Beneficiaris prevists: Comunitat de Regants, altres entitats de reg, d'interès general i Societat Estatal d'Infraestructures Agràries, SA, SEIASA.
Alta
Servei 02 Secretaria Autonòmica de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Centre gestor 05 DG de l'Aigua
Programa 442.10
Capítol 7
Línia de nova creació: Convenis amb diputacions provincials per a infraestructures de depuració i aprofitament de l'aigua en xicotets municipis.
Import: 0,00 milers d'euros
Alta: 600,00 milers d'euros
Total: 600,00 milers d'euros
Total altes: 600,00 milers d'euros
Baixa
Servei 02 Secretaria Autonòmica de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Centre gestor 05 DG de l'Aigua
Programa 512.10
Capítol 6
Projecte AT000000 Investigació i assistències tècniques
Import: 1.759,50 milers d'euros
Baixa -200,00 milers d'euros
Total: 1.559,50 milers d'euros
Baixa
Servei 02 Secretaria Autonòmica de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Centre gestor 05 DG de l'Aigua
Programa 512.10
Capítol 7
Línia X7573000 Abastiment d'aigua a consorcis de la província de Castelló.
Import: 1.109,34 milers d'euros
Baixa -200,00 milers d'euros
Total: 909,34 milers d'euros
Baixa
Servei 02 Secretaria Autonòmica de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Centre gestor 05 DG de l'Aigua
Programa 442.10
Capítol 6
Projecte FN540000 Noves infraestructures de sanejament i depuració d'aigües residuals
Import: 2.482,00 milers d'euros
Baixa -200,00 milers d'euros
Total: 2.282,00 milers d'euros
Total altws: 600,00 milers d'euros
Total baixes: -200,00 milers d'euros
Diferència: 0,00 milers d'euros
****************
Servei 02 Secretaria Autonòmica de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Centre gestor 04 DG per al canvi climàtic
Programa 442.50 Gestió de residus
Capítol VI Inversions reals
Projecte: MA740001 Segellat i gasificació d'abocadors
On diu: Denominació: Segellat i gasificació d'abocadors,
Ha de dir: Denominació: Segellat i desgasificació d'abocadors.
De la secció 16. Benestar Social
Programa 313.40 Integració social del discapacitat
Fitxa FP4
En Problemàtica sobre la qual s'actua
En el punt 2, després de «tasca adreçada a la», cal afegir: atenció i.
****************
Baixa
Servei 01 Sotssecretaria
Centre gestor 01. Sotssecretaria
Programa 311.10 Direcció i serveis generals
Capítol IV Transferències corrents
Línia T7131000 Conveni Fundació Comunitat Valenciana per a l'Estudi de la Violència
Import: 66.170,00
Baixa: -66.170,00
Total: 0,00
Alta
Servei 01 Sotssecretaria
Centre gestor 01 Sotssecretaria
Programa 311.10 Direcció i serveis generals
Capítol IV Transferències corrents
Línia T7146000 Realització de memòries de sostenibilitat
Import: 100.000,00
Alta: 66.170,00
Total: 166.170,00
Total altes: 66.170,00
Total baixes: -66.170,00
Total: 0,00
****************
Baixa
Servei 01 Sotssecretaria
Centre gestor 01 Sotssecretaria
Programa 311.10 Direcció i serveis generals
Capítol IV Transferències corrents
Línia T6703000 Programa de microcrèdits per a persones en exclusió social
Import: 80.000,00
Baixa: -80.000,00
Total: 0,00
Alta
Servei 02 Secretaria Autonòmica de Família i Coordinació Social
Centre gestor 02 Direcció General d'Acció Social i Persones Grans
Programa 313.10 Serveis socials
Capítol IV Transferències corrents
Línia
Alta línia: T6703000 Programa de microcrèdits per a persones en exclusió social
Beneficiaris prevists: Entitats privades sense ànim de lucre (segons annex)
Descripció i finalitat: Oferir suport a les entitats d'acció social que participen en el programa de microcrèdits promogut per la Conselleria de Benestar Social, a fi que realitzen les funcions de seguiment i informació acordades
Regulació: Nominativa distribuïda
Import: 0,00
Alta: 80.000,00
Total: 80.000,00
Annex
Relació de beneficiaris de la línia nominativa:
T6703000 Programa de microcrèdits
per a persones en exclusió social
Beneficiaris
Import
Alacant Acull: 20.000,00
Càritas Diocesanes de Castelló: 20.000,00
Fundació Projecte Viure: 20.000,00
Creu Roja de la Comunitat Valenciana: 20.000,00
Total: 80.000,00
Total altes: 80.000,00
Total baixes: -80.000,00
Total: 0,00
****************
Baixa
Servei 03 Secretaria Autonòmica d'Autonomia Personal i Dependència
Centre gestor 01 Direcció General de Persones amb Discapacitat i Dependència
Programa 313.60 Ordenació de la dependència i gestió de centres, serveis i prestacions
Capítol II Compra de béns corrents i despeses de funcionament
Import: 125.178.450,00
Baixa: -102.680,00
Total: 125.075.770,00
Alta
Servei 03 Secretaria Autonòmica d'Autonomia Personal i Dependència
Centre gestor 01 Direcció General de Persones amb Discapacitat i Dependència
Programa 313.60 Ordenació de la Dependència i Gestió de Centres, Serveis i Prestacions
Capítol IV Transferències corrents
Línia T7141000 Finançament Residències municipals Comunitat Valenciana
Import: 9.037.810,00
Alta: 102.680,00
Total: 9.140.490,00
On diu:
Aportació generalitat no condicionada 3.526.970,00,
Ha de dir:
Aportació generalitat no condicionada 3.629.650,00.
On diu:
Relació de beneficiaris de la línia nominativa
T7141000
Finançament residències municipals
Comunitat Valenciana
Beneficiaris Import
Ajuntament d'Almassora 574.880,00
Ajuntament d'Alzira 716.000,00
Ajuntament de Banyeres 344.920,00
Junta Patronat Municipal
Residència Sagrat Cor
de Jesús de Bocairent 87.500,00
Ajuntament de Cofrents 306.600,00
Ajuntament de Cullera 154.100,00
Ajuntament de Dénia 511.000,00
Ajuntament de Forcall 532.160,00
Ajuntament de Xalans 638.750,00
Ajuntament de Xarafull 204.400,00
OA residència tercera edat
Francisco Ramón Pastor i
Congregació MM de Desemparats
i Sant Josep de la Muntanya (Catarroja) 421.580,00
OA de centres socials
especialitzats de Benicarló 459.900,00
Ajuntament de Pego 75.000,00
Ajuntament de La Pobla Llarga 38.000,00
Ajuntament de Rafelbunyol 485.450,00
Ajuntament de Setaigües 255.500,00
Ajuntament de Sueca 523.770,00
Ajuntament de Teresa de Cofrents 447.120,00
Ajuntament de Tollos 255.500,00
Ajuntament de la Vall d'Uixó 817.600,00
Ajuntament de Vallada 447.120,00
Ajuntament de Vilafermosa 319.380,00
Ajuntament de la Vila Joiosa 421.580,00
Total 9.037.810,00,
Ha de dir:
Relació de beneficiaris de la línia nominativa
T7141000
Finançament Residències municipals
Comunitat Valenciana
Beneficiaris Import
Ajuntament d'Almassora 638.750,00
Ajuntament d'Alzira 716.000,00
Ajuntament de Banyeres 344.920,00
Junta Patronat Municipal
Residència Sagrat Cor de Jesús
de Bocairent 87.500,00
Ajuntament de Cofrents 76.800,00
Ajuntament de Cullera 154.100,00
Ajuntament de Dénia 511.000,00
Ajuntament de Forcall 532.160,00
Ajuntament de Xalans 766.500,00
Ajuntament de Xarafull 255.500,00
OA Residència tercera edat
Francisco Ramón Pastor i Congregació
MM de Desemparats i Sant Josep
de la Muntanya (Catarroja) 421.580,00
OA de Centres Socials
Especialitzats de Benicarló 459.900,00
Ajuntament de Pego 75.000,00
Residència de Majors
de Rafelbunyol, SA 549.320,00
Ajuntament de Setaigües 255.500,00
Ajuntament de Sueca 523.770,00
Ajuntament de Teresa de Cofrents 383.250,00
Ajuntament de Tollos 255.500,00
Ajuntament de Vall d'Uixó 817.600,00
Ajuntament de Vallada 574.880,00
Ajuntament de Vilafermosa 319.380,00
Ajuntament de la Vila Joiosa 421.580,00
Total 9.140.490,00
TotalAltes 102.680,00
Total baixes -102.680,00
Total 0,00.
****************
Baixa
Servei 03 Secretaria Autonòmica d'Autonomia Personal i Dependència
Centre gestor 01 Direcció General de PersonesAmb Discapacitat i Dependència
Programa 313.40 Integració social del discapacitat
Capítol G227 Treballs fets per altres empreses i professionals
Import: 19.756.140,00
Baixa: -1.748.770,00
Total: 18.007.370,00
Alta
Servei 03 Secretaria Autonòmica d'Autonomia Personal i Dependència
Centre gestor 01 Direcció General de Persones amb Discapacitat i Dependència
Programa 313.40 Integració social del discapacitat
Capítol IV Transferències corrents
Línia T7148000 Concerts places en residències i centres de dia per a persones amb discapacitat
Import: 24.560.310,00
Alta: 1.748.770,00
Total: 26.309.080,00
On diu:
Aportació Generalitat no condicionada 16.169.490,00,
Ha de dir:
Aportació Generalitat no condicionada 17.918.260,00.
Total altes: 1.748.770,00
Total baixes: -1.748.770,00
Total 0,00.
****************
Servei 03 Secretaria Autonòmica d'Autonomia Personal i Dependència
Centre gestor 01 Direcció General de Persones amb Discapacitat i Dependència
Programa 313.40 Integració social del discapacitat
Línia FP4
On diu: Problemàtica sobre la qual s'actua: 4. Disseny d'actuacions en el marc del Desplegament de la Llei 1/1998, de 5 de maig,
Ha de dir: Problemàtica sobre la qual s'actua: 4. Disseny d'actuacions en el marc del Desplegament de la Llei 1/1998, de 5 de maig i llei 39/2006, de 14 de desembre de 2006, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència
On diu: Objectiu bàsic: 1.2. Finançament de programes, Centres especialitzats, i ampliació de la xarxa de places per a l'atenció de persones amb discapacitat i malaltes mentals cròniques,
Ha de dir: Objectiu bàsic: 1.2. Finançament de programes, Centres especialitzats, i ampliació de la xarxa de places per a l'atenció de persones amb discapacitat i malaltes mentals cròniques, així com en l'àmbit del sistema d'atenció a la dependència.
On diu: Principals línies d'actuació per a assolir l'objectiu: 1.2.1 Potenciar la qualitat en la prestació d'assistència especialitzada en centres públics […] malalts mentals,
Ha de dir: Principals línies d'actuació per a aconseguir l'objectiu: 1.2.1 Potenciar la qualitat en la prestació d'assistència especialitzada en centres públics […] malalts mentals, i en l'àmbit del sistema d'atenció a la dependència.
****************
Baixa
Servei 03 Secretaria Autonòmica d'Autonomia Personal i Dependència
Centre gestor 01 Direcció General de Persones amb Discapacitat i Dependència
Programa 313.60 Ordenació de la Dependència i Gestió de Centres, Serveis i Prestacions
Capítol VI Inversions reals
Projecte ER230013
Import: 1.100.000,00
Baixa: -66.560,00
Total: 1.033.440,00
Alta
Servei 02 Secretaria Autonòmica de Família i Coordinació Social
Centre gestor 02 Direcció General d'Acció Social i Persones Grans
Programa 313.10 Serveis socials
Capítol IV Transferències corrents
Línia: T5318000 Conveni Diputació Provincial de València Programa Teleassistència Domiciliària
Import: 526.070,00
Baixa: 45.560,00
Total: 571.630,00
Alta
Servei 02 Secretaria Autonòmica de Família i Coordinació Social
Centre gestor 02 Direcció General d'Acció Social i Persones Grans
Programa 313.10 Serveis socials
Capítol IV Transferències corrents
Línia: T5319000 Conveni Diputació Provincial de Castelló Programa Teleassistència Domiciliària
Import: 109.380,00
Baixa: 21.000,00
Total: 130.380,00
Total altes: 66.560,00
Total baixes: -66.560,00
Total 0,00.
****************
Baixa
Secció 16 Benestar social
Servei 03 Secretaria Autonòmica d'Autonomia Personal i Dependència
Centre gestor 01 Direcció General de Persones amb Discapacitat i Dependència
Programa 313.60 Ordenació de la Dependència i Gestió de Centres, Serveis i Prestacions
Capítol VI Inversions reals
Projecte EC230019
Construcció centres trobada assistida
Se suprimeix projecte EC230019 Construcció centres trobada assistida
Import: 3.000,00
Baixa: -3.000,00
Total: 0,00
Baixa
Servei 03 Secretaria Autonòmica d'Autonomia Personal i Dependència
Centre gestor 01 Direcció General de Persones amb Discapacitat i Dependència
Programa 313.60 Ordenació de la Dependència i Gestió de Centres, Serveis i Prestacions
Capítol VI Inversions reals
Projecte EM230000 Ampliació/reforma centres tercera edat
Import: 6.000,00
Baixa: -3.000,00
Total: 3.000,00
Baixa
Servei 03 Secretaria Autonòmica d'Autonomia Personal i Dependència
Centre gestor 01 Direcció General de Persones amb Discapacitat i Dependència
Programa 313.60 Ordenació de la Dependència i Gestió de Centres, Serveis i Prestacions
Capítol VI Inversions reals
Projecte ER230013
Import: 1.100.000,00
Baixa: -333.440,00
Total: 766.560,00
Baixa
Servei 03 Secretaria Autonòmica d'Autonomia Personal i Dependència
Centre gestor 01 Direcció General de Persones amb Discapacitat i Dependència
Programa 313.60 Ordenació de la Dependència i Gestió de Centres, Serveis i Prestacions
Capítol VI Inversions reals
Projecte QR230001 Equipament/reposició centres tercera edat
Import: 1.391.000,00
Baixa: -200.000,00
Total: 1.191.000,00
Alta
Servei 02 Secretaria Autonòmica de Família i Coordinació Social
Centre gestor 02 Direcció General d'Acció Social i Persones Grans
Programa 313.10 Serveis socials
Capítol VI Inversions reals
Projecte Alta PROJECTE EC230000 Construcció Centres tercera edat
Import: 0,00
Baixa: 3.000,00
Total: 3.000,00
Alta
Servei 02 Secretaria Autonòmica de Família i Coordinació Social
Centre gestor 02 Direcció General d'Acció Social i Persones Grans
Programa 313.10 Serveis socials
Capítol VI Inversions reals
Projecte
Alta projecte EM230000 Ampliació/reforma centres tercera edat
Import: 0,00
Baixa: 3.000,00
Total: 3.000,00
Alta
Servei 02 Secretaria Autonòmica de Família i Coordinació Social
Centre gestor 02 Direcció General d'Acció Social i Persones Grans
Programa 313.10 Serveis socials
Capítol VI Inversions reals
Projecte
Alta projecte QN230000 Equipament/Posada en marxa centres de tercera edat
Import: 0,00
Baixa: 100.000,00
Total: 100.000,00
Alta
Servei 02 Secretaria Autonòmica de Família i Coordinació Social
Centre gestor 02 Direcció General d'Acció Social i Persones Grans
Programa 313.10 Serveis socials
Capítol VI Inversions reals
Projecte
Alta projecte QR230000 Equipament/reposició centres de tercera edat
Import: 0,00
Baixa: 200.000,00
Total: 200.000,00
Alta
Servei 02 Secretaria Autonòmica de Família i Coordinació Social
Centre gestor 02 Direcció General d'Acció Social i Persones Grans
Programa 313.10 Serveis socials
Capítol VI Inversions reals
Projecte
Alta projecte ER230013 Reforma altres centres
Import: 0,00
Baixa: 233.440,00
Total: 233.440,00
Total altes: 539.440,00
Total baixes: -539.440,00
Total 0,00.
****************
Baixa
Secció 16 Benestar social
Servei 03 Secretaria Autonòmica d'Autonomia Personal i Dependència
Centre gestor 01 Direcció General de Persones amb Discapacitat i Dependència
Programa 313.40 Integració social del discapacitat
Capítol IV Transferències corrents
Línia T7114000 Programa d'atenció a persones i famílies: Prestacions ec. SV persones dependents
Import: 12.452.980,00
Baixa: -452.980,00
Total: 5.000.000,00
On diu:
Aportació Generalitat no condicionada 508.140,00,
Ha de dir:
Aportació Generalitat no condicionada 0,00.
On diu:
Aportació externa: I401.08
Àrea de treball i serveis socials 5.972.420,00,
Ha de dir:
Aportació externa: I401.08
Àrea de treball i serveis socials 2.500.000,00.
On diu:
Aportació condicionada Generalitat 5.972.420,00,
Ha de dir:
Aportació condicionada Generalitat 2.500.000,00.
Alta
Servei 03 Secretaria Autonòmica d'Autonomia Personal i Dependència
Centre gestor 01 Direcció General de Persones amb Discapacitat i Dependència
Programa 313.40 Integració social del discapacitat
Capítol IV Transferències corrents
Línia
Alta línia: T6374000 Ajudes estades en residències per a persones discapacitades o malaltes mentals cròniques
Beneficiaris prevists: Persones amb discapacitat o amb malaltia mental crònica
Regulació: Genèrica
Descripció i finalitat: Fomentar la llibertat d'elecció de centres assistencials de persones amb discapacitat o amb malaltia mental crònica
Import: 0,00
Baixa: 1.483.890,00
Total: 1.483.890,00
On diu:
Aportació Generalitat no condicionada 0,00,
Ha de dir:
Aportació Generalitat no condicionada 1.102.210,00.
On diu:
Aportació externa: I401.08
Àrea de treball i serveis socials 0,00,
Ha de dir:
Aportació externa: I401.08
Àrea de treball i serveis socials.
Pla acció a favor de persones
en situació de dependència 190.840,00.
On diu:
Aportació condicionada Generalitat 0,00,
Ha de dir:
Aportació condicionada Generalitat 190.840,00,
Alta
Servei 03 Secretaria Autonòmica d'Autonomia Personal i Dependència
Centre gestor 01 Direcció General de Persones amb Discapacitat i Dependència
Programa 313.40 Integració social del discapacitat
Capítol IV Transferències corrents
Línia
Alta línia T2735000 PEI Atenció institucionalitzada malalts mentals
Beneficiaris prevists: Persones físiques i unitats de convivència
Regulació: Genèrica
Descripció i finalitat: Prestacions econòmiques individualitzades per a l'ingrés en residències d'atenció especialitzada en matèria de persones amb malaltia mental
Import: 0,00
Baixa: 3.939.980,00
Total: 3.939.980,00
On diu:
Aportació Generalitat no condicionada 0,00,
Ha de dir:
Aportació Generalitat no condicionada 1.599.140,00.
On diu:
Aportació externa: I401.08
Àrea de treball i serveis socials 0,00,
Ha de dir:
Aportació externa: I401.08
Àrea de treball i serveis socials.
Pla acció a favor de persones
en situació de dependència 1.170.420,00.
On diu:
Aportació condicionada Generalitat 0,00,
Ha de dir:
Aportació condicionada Generalitat 1.170.420,00.
Alta
Servei 03 Secretaria Autonòmica d'Autonomia Personal i Dependència
Centre gestor 01 Direcció General de Persones amb Discapacitat i Dependència
Programa 313.40 Integració social del discapacitat
Capítol IV Transferències corrents
Línia
Alta línia T3065000 PEI Atenció institucionalitzada persones amb discapacitat
Beneficiaris prevists: Persones físiques i unitats de convivència
Regulació: Genèrica
Descripció i finalitat: Prestacions econòmiques individualitzades per a l'ingrés en residències d'atenció especialitzada en matèria de persones amb discapacitat
Import: 0,00
Baixa: 2.029.110,00
Total: 2.029.110,00
On diu:
Aportació Generalitat no condicionada 0,00,
Ha de dir:
Aportació Generalitat no condicionada 482.810,00.
On diu:
Aportació externa: I401.08
Àrea de treball i serveis socials 0,00,
Ha de dir:
Aportació externa: I401.08
Àrea de treball i serveis socials.
Pla acció a favor de persones
en situació de dependència 773.150,00.
On diu:
Aportació condicionada Generalitat 0,00,
Ha de dir:
Aportació condicionada Generalitat 773.150,00.
Alta
Servei 03 Secretaria Autonòmica d'Autonomia Personal i Dependència
Centre gestor 01 Direcció General de Persones amb Discapacitat i Dependència
Programa 313.40 Integració social del discapacitat
Capítol II Compres de béns corrents i despeses de funcionament
On diu:
227 Treballs fets per altres
empreses i professionals 19.756.140,00,
Ha de dir:
227 Treballs fets per altres
empreses i professionals 19.756.140,00
On diu:
Aportació externa: I401.08
Àrea de treball i serveis socials.
Pla acció a favor de persones
en situació de dependència 0,00,
Ha de dir:
Aportació externa: I401.08
Àrea de treball i serveis socials.
Pla acció a favor de persones
en situació de dependència 1.338.010,00,
On diu:
Aportació condicionada Generalitat 0,00,
Ha de dir:
Aportació condicionada Generalitat 2.676.020,00.
On diu:
Aportació Generalitat no condicionada 19.756.140.00,
Ha de dir:
Aportacions Generalitat no condicionada 17.080.120,00.
Total altes: 7.452.980,00
Total baixes: -7.452.980,00
Total 0,00.
****************
Servei 03 Secretaria Autonòmica d'Autonomia Personal i Dependència
Centre gestor 01 Direcció General de Persones amb Discapacitat i Dependència
313.40 Integració social del discapacitat
Línia FP4
Suprimir en Objectius bàsics i en Principals línies d'actuació:
Objectiu bàsic:
1.7. Foment mesures d'inserció […] destinats a aquesta finalitat (centres de proximitat)
Principals línies d'actuació per a assolir l'objectiu: 1.7.3.
De la secció 18. Cultura i Esport
Servei 02 Secretaria Autonòmica de Cultura
Centre gestor 01 DG del Patrimoni Cultural Valencià
Programa 458.10 Patrimoni cultural i museus
Fitxa FP4
En principals línies d'actuació
Cal afegir una línia nova amb el text següent:
2.1.5. Posada en valor de l'arqueologia industrial d'Alcoi.
Fitxa FP7
Línia T7206000 Denominació línia: subvencions museus
En Beneficiaris previstos
On diu: Museu Arqueològic d'Alcoi,
Ha de dir: Ajuntament d'Alcoi.
****************
Servei 02 Secretaria Autonòmica de Cultura
Centre gestor 01 DG del Patrimoni Cultural Valencià
Programa 458.10 Patrimoni cultural i museus
Capítol IV Transferències corrents
Línia T0045000 Beques de documentació i investigació per a postgraduats en Història de l'Art
On diu: Descripció i finalitat: Concessió de beques als tallers de restauració del Museu de Belles Arts de València, del Centre Tècnic de Restauració i de la Unitat de Conservació Artística,
Ha de dir: Descripció i finalitat: Concessió de beques pera l'inventari, la catalogació de fons artístics, el tractament informàtic i l'elaboració de projectes per a museus de la Comunitat Valenciana.
****************
Servei 02 Secretaria Autonòmica de Cultura
Centre gestor 02 DG del Llibre, Arxius i Biblioteques
Programa 452.10 Llibres, arxius i biblioteques
Línia FP4
On diu: Objectiu bàsic 8.1. Posada en servei del nou Arxiu Històric Provincial [...] Riba-roja de Túria,
Ha de dir: Objectiu bàsic 8.1. Posada en servei de l'Arxiu Intermedi de la Generalitat a Riba-roja de Túria.
****************
Servei 02 Secretaria Autonòmica de Cultura
Centre gestor 02 DG del Llibre, Arxius i Biblioteques
Programa 452.10 Llibres, arxius i biblioteques
Línia FP4
On diu: Principals línies d'actuació per a assolir l'objectiu: 2.1.4. Convenis amb institucions relacionades amb la difusió del sector del llibre i la lectura,
Ha de dir: Principals línies d'actuació per a assolir l'objectiu: 2.1.4. Col·laboració amb institucions relacionades amb la difusió del sector del llibre i la lectura.
Cal afegir una línia nova amb el text següent:
1.1.5. Realització de campanyes planificades per a potenciar la lectura.
FP7
Línia T7603000
On diu: Municipis de la Comunitat Valenciana segons annex,
Ha de dir: Municipis de la Comunitat Valenciana.
ANNEX
Cal suprimir: Relació de beneficiaris de la Línia T7603000.
Baixa
Programa 454.10
Servei 02 Secretaria Autonòmica de Cultura
Centre gestor 03 Promoció cultural
FP7
Supressió de la Línia T7231000
Import: 18.000,00 euros
Baixa 18.000,00 euros
Total: 0 euros
Alta
Programa 454.10
Servei 02 Secretaria Autonòmica de Cultura
Centre gestor 03 Promoció cultural
FP7
Línia T7232000
Import: 18.000,00 euros
Alta: 18.000,00 euros
Total: 36.000,00 euros
Total baixa: 18.000,00 euros
Total alta: 18.000,00 euros
Total: 0 euros
****************
Servei 02 Secretaria Autonòmica de Cultura
Centre gestor 02 DG del Llibre, Arxius i Biblioteques
Programa 452.10 Llibres, arxius i biblioteques
Línia FP4
On diu: Principals línies d'actuació per a assolir l'objectiu 2.1.5. Convenis amb Associació d'Editors del País Valencià per a la promoció del llibre valencià,
Ha de dir: Principals línies d'actuació per a assolir l'objectiu 2.1.5. Col·laboració amb les associacions d'editors valencians per a la promoció del llibre valencià.
****************
Baja
Servei 02 Secretaria Autonòmica de Cultura
Centre gestor 02 DG del Llibre, Arxius i Biblioteques
Programa 452.10 Llibres, arxius i biblioteques
Capítol IV Transferències corrents
Línia T7601000 Ajudes a projectes innovadors de foment de la lectura en biblioteques i agències de lectura municipals de la Comunitat Valenciana
Import: 220.000,00
Baixa: -100.000,00
Total: 120.000,00.
Alta
Servei 02 Secretaria Autonòmica de Cultura
Centre gestor 02 DG del Llibre, Arxius i Biblioteques
Programa 452.10 Llibres, arxius i biblioteques
Capítol VII Transferències de capital
Línia T2161000 Ajudes a la millora del mobiliari en biblioteques i agències de lectura municipals de la Comunitat Valenciana
Import: 150.000,00
Alta: 82.500,00
Total: 232.500,00.
Alta
Servei 02 Secretaria Autonòmica de Cultura
Centre gestor 02 DG del Llibre, Arxius i Biblioteques
Programa 452.10 Llibres, arxius i biblioteques
Capítol IV Transferències corrents
Línia T5956000 Ajudes per a biblioteques interculturals
Import: 70.000,00
Alta: 17.500,00
Total: 87.500,00
On diu: Relació de beneficiaris de la línia nominativa T5956000 Ajuda per a biblioteques interculturals
Beneficiaris Import
Ajuntament de Borriana 17.500
Ajuntament d'Alcoi 17.500
Ajuntament de Paiporta 17.500
Ajuntament de Llíria 17.500
Total 70.000,
Ha de dir: Relació de beneficiaris de la línia nominativa T5956000 Ajuda per a biblioteques interculturals
Beneficiaris Import
Ajuntament de Nules 17.500
Ajuntament d'Alcoi 17.500
Ajuntament de Paiporta 17.500
Ajuntament de Llíria 17.500
Ajuntament de Torrevella 17.500
Total 87.500
Total altes: 100.000,00
Total baixes: -100.000,00
Total: 0,00.
****************
Servei 02 Secretaría Autonòmica de Cultura
Centre gestor 02. DG del Llibre, arxius i biblioteques
Programa 452.10 Llibre, arxius i biblioteques
Línia FP4
Suprimir en Objectius bàsics i Principals línies d'actuació:
Objectiu bàsic: 8.2. Preparació de la nova seu de l'Arxiu de la Generalitat en el Puig.
Principals línies d'actuació per a assolir l'objectiu: 8.2.1. Començament obres per a la nova seu de l'Arxiu de la Generalitat.
Del Consell Valencià de l'Esport
Capítol IV Transferències corrents
Línia T5974000 Centre de Tecnificació la Petxina de València
On diu: Anexo: Federación de Jockey,
Ha de dir: Anexo: Federación de Hockey.
De la secció 22. Governació
Baixa (en milers d'euros)
Servei 02 Secretaria Autonòmica de Governació
Centre gestor 03 DG del Desenvolupament Estatutari i Promoció d'Autogovern
Programa 111.80 Desenvolupament Estatutari i Promoció d'Autogovern
Capítol: 4
Línia T7000000 Subvencions a partits polítics
Import: 3.658,50
Baixa: -157,50
Total: 3.500,00
Alta
Secció 22 Governació
Servei 02 Secretaria Autonòmica de Governació
Centre gestor 02 DG de Prevenció, Extinció d'Incendis i Emergències
Programa 221.10 Emergències, protecció civil i extinció d'incendis.
FP7
Línia T0464000 Participació consorcis bombers
Beneficiaris: Consorcis provincials de bombers
Import: 21.886,39
Alta: -157,50
Total: 22.043,89
On diu: Consorcis provincials de bombers
Ha de dir: Consorcis provincials de bombers: València, 9.946,22; Alacant, 8.837,35; Castelló, 3.260,32.
Total altes: 157,50
Total baixes: -157,50
Total: 0,00.
****************
Baixa
Secció 22 Governació
Servei 02 Secretaria Autonòmica de Governació
Centre gestor 02 DG de Prevenció, Extinció d'Incendis i Emergències
Programa 221.10 Emergències, protecció civil i extinció d'incendis
Capítol IV Transferències corrents
Línia T4210000 Vigilància incendis forestals
Import: 5.000,00 euros
Baixa: -5.000,00 euros
Total: 0,00 euros.
Alta
Secció 22 Governació
Servei 02 Secretaria Autonòmica de Governació
Centre gestor 02 DG de Prevenció, Extinció d'Incendis i Emergències
Programa 221.10 Emergències, protecció civil i extinció d'incendis
Capítol II Compra de béns corrents i despeses de funcionament
227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals
Import: 33.816.000,00 euros.
Baixa: 5.000,00 euros
Total: 33.821.000,00 euros
Total altes: 5.000,00 euros
Total baixes: -5.000,00 euros
Total 0,00 euros.
****************
Servei 02 Secretaria Autonòmica de Governació
Centre gestor 02 DG de Prevenció, Extinció d'Incendis i Emergències
Programa 221.10 Emergències, protecció civil i extinció d'incendis
Capítol IV Transferències corrents
Línia T7259000 Associació Agrupacions Locals Voluntaris PCCV
On diu: Denominació Línia: Associació agrupacions locals Voluntaris PCCV,
Ha de dir:
Denominació línia: Associació agrupacions Voluntaris PCCV.
On diu: Beneficiaris prevists: Associació agrupacions locals Voluntaris PCCV,
Ha de dir: Beneficiaris prevists: Associació agrupacions Voluntaris PCCV.
On diu: Descripció i finalitat: Conveni amb l'Associació d'agrupacions locals de Voluntaris de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana per a la formació del voluntariat,
Ha de dir: Descripció i finalitat: Conveni amb l'Associació d'Agrupacions de Voluntaris de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana per a la Formació del Voluntariat.
De la secció 23. Immigració i ciutadania
Baixa
Secció 23 Immigració i ciutadania
Servei 02 Secretaria Autonòmica d'Immigració i Ciutadania
Centre gestor 02 DG de Cooperació al desenvolupament i la solidaritat
Programa 134.10 Cooperació internacional al desenvolupament
Capítol IV Transferències corrents
Línia T6785000 Accions d'iniciativa social
Import: 15.030.000,00 euros
Baixa: -1.750.000,00 euros
Total: 13.280.000,00 euros.
On diu: IV Transferències corrents,
Ha de dir: VII Transferències de capital.
Alta
Secció 23 Immigració i ciutadania
Servei 01 Sotssecretaria
Centre gestor 01 Sotssecretaria
Programa 311.20 Direcció i serveis generals
Capítol IV Transferències corrents
Línia nova: Cooperació i sensibilització
Beneficiaris prevists: Organitzacions sindicals: UGT 875; CC OO 875
Normativa: Nominativa distribuïda
Descripció i finalitat: Finançar la realització d'activitats de cooperació i sensibilització
Import: 0,00 euros
Alta: 1.750.000,00 euros
Total: 1.750.000,00 euros
Total altes: 1.750.000,00 euros
Total baixes: -1.750.000,00 euros
Total: 0,00 euros.
****************
Baixa
Servei 02 Secretaria Autonòmica d'Immigració i Ciutadania
Centre gestor 01 DG d'Immigració
Programa 313.50 Integració de la immigració
Capítol VII Transferències de capital
Línia T7658000 Suport d'org. d'immigrants de països de confessió majoritàriament islàmica (inversió)
Import: 150.000,00 euros
Baixa: -28.000,00 euros
Total: 122.000,00 euros.
On diu:
Relació de beneficiaris de la línia nominativa:
T7658000 Suport d'org. d'immigrants de països de confessió majoritàriament islàmica.
Beneficiaris Import
Centre Cultural Islàmic de València 32.000 euros
Comunitat Islàmica de València 42.000 euros
Federació Consell Islàmic de València 76.000 euros
Total: 150.000 euros,
Ha de dir:
Relació de beneficiaris de la línia nominativa:
T7658000 Suport d'org. d'immigrants de països de confessió majoritàriament islàmica.
Beneficiaris Import
Centre Cultural Islàmic de València 20.000 euros
Comunitat Islàmica de València 32.000 euros
Federació Consell Islàmic de València 70.000 euros
Total: 122.000 euros.
Alta
Secció 23 Immigració i ciutadania
Servei 02 Secretaria Autonòmica d'Immigració i Ciutadania
Centre gestor 01 DG d'Immigració
Programa 313.50 Integració de la immigració
Capítol IV Transferències de capital
Línia T7654000 Suport al func. de les org. d'immigrants de països conf. majoritàriament islàmica
Import: 343.200,00 euros
Alta: 28.000,00 euros
Total: 371.200,00 euros.
On diu:
Relació de beneficiaris de la línia nominativa:
T7654000 Suport al func. de les organitzacions d'immigrants de països conf. majoritàriament islàmica
Beneficiaris Import
Associacions d'Immigrants
Àrabs amb Discapacitat 12.000 euros
Associació de Dones Musulmanes ANNUR 28.800 euros
Associació WAFAE 35.800 euros
Centre Cultural Islàmic de València 60.200 euros
Comunitat Islàmica d'Alacant 28.800 euros
Comunitat Islàmica de València 72.000 euros
Consell Islàmic Superior de la CV 28.800 euros
Federació Consell Islàmic Valencià 76.800 euros
Total 343.200 euros,
Ha de dir:
Relació de beneficiaris de la línia nominativa:
T7654000 Suport al func. de les organitzacions d'immigrants de països conf. majoritàriament islàmica
Beneficiaris Import
Associacions d'Immigrants
Àrabs amb Discapacitat 12.000 euros
Associació de Dones Musulmanes ANNUR 38.800 euros
Associació WAFAE 35.800 euros
Centre Cultural Islàmic de València 108.200 euros
Comunitat Islàmica d'Alacant 28.800 euros
Comunitat Islàmica de València 57.000 euros
Consell Islàmic Superior de la CV 28.800 euros
Federació Consell Islàmic Valencià 61.800 euros
Total: 371.200 euros
Total altes: 28.000,00 euros
Total baixes: -28.000,00 euros
Total: 0,00 euros.
****************
Baixa
Servei 02 Secretaria Autonòmica d'Immigració i Ciutadania
Centre gestor 01 DG d'Immigració
Programa 313.50 Integració de la immigració
Capítol II Compra de béns corrents i despeses de funcionament
Import: 637.480,00 euros
Baixa: -30.000,00 euros
Total: 607.480,00 euros.
Alta
Secció 23 Immigració i ciutadania
Servei 02 Secretaria Autonòmica d'Immigració i Ciutadania
Centre gestor 01. DG d'Immigració
Programa 313.50 Integració de la immigració
Capítol IV Transferències corrents
Línia: T7656000 Conveni Fundació Escola Formació Vicent Redolat
Import: 134.880,00 euros
Alta: 30.000,00 euros
Total: 164.880,00 euros
On diu: Denominació: Conveni Fundació Escola Formació Vicent Redolat
Ha de dir: Denominació: Conveni Unió General de Treballadors del País Valencià (UGT-PV)
On diu: Beneficiari: Fundació Escola Formació Vicent Redolat,
Ha de dir: Beneficiari: Unió General de Treballadors del País Valencià (UGT-PV)
Total altes: 30.000,00 euros
Total baixes: -30.000,00 euros
Total: 0,00 euros.
****************
Servei 02 Secretaria Autonòmica d'Immigració i Ciutadania
Centre gestor 02 DG de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat
Programa 134.10
Cooperació internacional al desenvolupament
Capítol IV Transferències corrents
Línia T5008000 Subvencions projectes formació i investigació
On diu: Descripció i finalitat: Ajudes concedides a projectes de formació i investigació en temes relacionats amb la cooperació al desenvolupament, que duguen a terme universitats de la CV,
Ha de dir: Descripció i finalitat: Ajudes concedides a projectes de formació i investigació en temes relacionats amb la cooperació al desenvolupament.
On diu: Beneficiari: universitats de la Comunitat Valenciana,
Ha de dir: Beneficiari: universitats de la Comunitat Valenciana i Institucions sense ànim de lucre.
Servei 01 Sotssecretaria
Centre gestor 01 Sotssecretaria
Programa 311.20 Direcció i serveis generals
Capítol IV Transferències corrents
Línia T7662000 Beques de doctorat Universitat de València
On diu: Denominació: Beques de doctorat Universitat de València,
Ha de dir: Denominació: Beques de doctorat i màster Universitat de València.
On diu: Descripció i finalitat: Finançament de beques per al programa de doctorat internacional amb esment de qualitat: drets humans problemes actuals,
Ha de dir: Descripció i finalitat: Finançament de beques per a programes de doctorats i màsters sobre drets humans
****************
Servei 02 Secretaria Autonòmica d'Immigració i Ciutadania
Centre gestor 03 DG de Ciutadania i Integració
Programa 112.90 Participació, ciutadania i xarxes socials
Capítol IV Transferències corrents
Línia T7313000 Conveni sobre educació per a la participació infantil
On diu: Denominació: Conveni sobre educació per a la participació infantil,
Ha de dir: Denominació: Conveni sobre foment de la participació juvenil.
On diu: Descripció i finalitat: Desenvolupament de la 2ª fase del projecte Participar és també cosa de xiquets,
Ha de dir: Descripció i finalitat: Desenvolupament del projecte Resolució pacífica de conflictes-participació juvenil. Obrint espais de participació juvenil.
****************
Secció 23 Immigració i ciutadania
Servei 02 Secretaria Autonòmica d'Immigració i Ciutadania
Centre gestor 03 DG de Ciutadania i Integració
Programa 112.90 Participació, ciutadania i xarxes socials
Capítol IV Transferències corrents
Línia T4052000 Activitats participació ciutadana i integració
On diu:
Beneficiaris Import
Consell Evangèlic de la CV 8.000 euros
Federació Consell Islàmic Valencià 10.000 euros
Centre Cultural
Islàmic/Consell Superior Islàmic 8.000 euros
Comunitat Israelita de València 3.500 euros
UCIDE 6.000 euros
ACULCO, Cooperació
amb Llatinoamèrica i Colòmbia 9.000 euros
CEIMIGRA (diàleg interreligiós) 25.000 euros
Comunitat Budista Soto-Zen 3.400 euros
Ucraïna 2000 6.000 euros
FESORD 6.000 euros
AVALE 6.000 euros
AFFAMER 12.000 euros
Fundació Bertelsmann 12.000 euros
Total 114.900 euros,
Ha de dir:
Beneficiaris Import
Consell Evangèlic de la CV 8.000 euros
Federació Consell Islàmic Valencià 10.000 euros
Centre Islàmic de València 8.000 euros
Comunitat Israelita de València 3.500 euros
UCIDE VALÈNCIA 6.000 euros
ACULCO 9.000 euros
CEIMIGRA 25.000 euros
Comunitat Budista Soto-Zen 3.400 euros
Ucraïna 2000 6.000 euros
FESORD 6.000 euros
AVALE 6.000 euros
AFFAMER 12.000 euros
Fundació Bertelsmann 12.000 euros
Total 114.900 euros.
****************
Baixa
Servei 02 Secretaria Autonòmica d'Immigració i Ciutadania
Centre gestor 03 DG de Ciutadania i Integració
Programa 112.90 Participació, ciutadania i xarxes socials
Capítol IV Transferències corrents
Línia T7334000 Desenvolupament Pla nacional voluntariat
On diu: Aportació no condicionada 641.060,00 euros,
Ha de dir: Aportació no condicionada 528.870,00 euros
Baixa: -112.190,00 euros.
Alta
Secció 23 Immigració i ciutadania
Servei 02 Secretaria Autonòmica d'Immigració i Ciutadania
Centre gestor 03 DG de Ciutadania i Integració
Programa 112.90 Participació, ciutadania i xarxes socials
Capítol IVTransferències corrents
Línia T7334000 Desenvolupament Pla nacional voluntariat
On diu: Aportació condicionada 208.340,00 euros,
Ha de dir: Aportació condicionada 320.530.00 euros
Alta: -112.190,00 euros
Baixa: 112.190,00 euros
Alta: 112.190,00 euros
Diferència 0,00 euros.

linea