diari

Resolució de 14 de desembre de 1988, del President de les Corts Valencianes, peer la qual s'aprova l'Informe de Fiscalització dels Comptes Generals de la Generalitat, corresponent a l'exercici de 1986, elaborat per la Sindicatura de Comptes.

(DOGV núm. 989 de 23.01.1989) Ref. Base de dades 0157/1989

Resolució de 14 de desembre de 1988, del President de les Corts Valencianes, peer la qual s'aprova l'Informe de Fiscalització dels Comptes Generals de la Generalitat, corresponent a l'exercici de 1986, elaborat per la Sindicatura de Comptes.
El Ple de les Corts Valencianes, en la reunió celebrada el dia 14 de desembre de 1988, segons que estableix l'article 8 de la Llei 6/1985, d'11 de maig, de Sindicatura de Comptes, i amb la Resolució de Presidència sobre la tramitació parlamentària de l'informe de la Sindicatura de Comptes sobre la fiscalització del comptes generals de la Generalitat Valenciana de 10 de novembre de 1986, en relació amb l'informe de la Sindicatura de Comptes sobre la fiscalització dels comptes generals de la Generalitat Valenciana corresponents a l'exercici de 1986, ha resolt:
Aprovar l'informe de fiscalització dels comptes generals de la Generalitat corresponent a l'exercici de 1986, elaborat per la Sindicatura de Comptes.
València, 14 de desembre de 1988. - FI President: Antoni Garcia i Miralles. El Secretari Primer: Juli Millet i España.

linea