diari

Decret 192/2989, de 22 de desembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es desplega l'article 43 de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana 4/1984, de 13 de juny, en matèria de transferències corrents i es dicten normes de fiscalització del fons.

(DOGV núm. 1223 de 15.01.1990) Ref. Base de dades 0157/1990

Decret 192/2989, de 22 de desembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es desplega l'article 43 de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana 4/1984, de 13 de juny, en matèria de transferències corrents i es dicten normes de fiscalització del fons.
La concessió de subvencions corrents o de capital és regulada en la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana 4/1984, de 13 de juny,
L’existència de subvencions o transferències corrents amb càrrec als Pressupostos de la Generalitat, fa necessari el desplegament d'una norma que, sense oblidar els principis d'economia i eficàcia en la gestió, garantesca l’ús adequat de fons públics.
Per tot això, a proposta del Conseller d'Economia i Hisenda, i amb la deliberació prèvia del Consell de la Generalitat Valenciana, en sessió celebrada el dia 22 de desembre de 1989,
DECRETE:
Article 1r
Les persones naturals o jurídiques de caràcter privat, les empreses de la Generalitat Valenciana i altres ens que no estiguen obligats a retre compte a la Sindicatura de Comptes hauran de justificar les subvencions o auxilis, que no tinguen assignació nominativa, i que es siguen concedits amb càrrec al capítol IV dels Pressupostos de la Generalitat, d’acord amb el que preceptua aquest Decret.
Article 2n
En els acords de concessió d'aquest tipus de subvencions corrents, s'indicarà si els perceptors són obligats a justificar l'aplicació dels fons concedits a la finalitat que es determine, abans o després del pagament, í en aquest cas si cal exigir garantia de l'aplicació correcta d'aquests.
Quan l’entrega de fondos es realitze per a justificar l'aplicació posteriorment al pagament, hom farà advertència a l’interessat que la no justificació de l'aplicació de fons donarà lloc a la instrucció de l’expedient administratiu de responsabilitat comptable.
Article 3r
Els justificants de l'aplicació de fons es presentarà, en tots els casos, davant les Oficines Gestores corresponents que propondran a l'autoritat competent l'aprovació o objecció.
Si els fons es lliurassen una vegada presentats i aprovats els justificants d'aplicació, es formularà la proposta de pagament que hi corresponga.
En cas d'haver concedit la subvenció per a justificació posterior, una vegada aprovat el compte es cursarà a la Intervenció- Delegada perquè siga incorporada al document de proposta de pagament.
Article 4t
Quan la justificació de les subvencions siga prèvia al pagament, la data de naixement efectiu de l’obligació coincidirà amb la data de presentació dels justificants. Quan la justificació a presentar siga posterior al pagament, aquesta data coincidirà amb l'acord de concessió.
Article 5é
Les subvencions corrents que s'atorguen a favor d'Organismes Autònoms, ens de Dret Públic o empreses públiques de la Generalitat Valenciana, obligades a retre comptes a la Sindicatura de Comptes, es justificaran, únicament, amb còpia de l'acord de la concessió i amb una certificació d'haver estat registrat en la seua comptabilitat l’ingrés de la subvenció corresponent.
Article 6é
Resten exonerades de l’obligació de la garantia, en qualsevol cas, les subvencions que no excedesquen de cinquanta mil pessetes per perceptor i any.
Article 7é
A l’efecte del reconeixement d'obligacions que es deriven de la concessió de subvencions corrents, com a detalls complementaris als apartats a) i b) de l'article 57.3 de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, haurà de comprovar-se per la Intervenció que existeixen actes o certificats decomprovació i aprovació dels justificants.
DISPOSICIO DEROGATORIA
Són derogades totes aquelles normes de rang igual o inferior que s'oposen al que disposa aquest Decret.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
S'autoritza la Conselleria d'Economia i Hisenda perquè dicte las normes de desplegament d'aquest Decret, i també perquè determine les obligacions que per la seua naturalesa hagen d'ésser exonerades de presentació de justificació i, en qualsevol cas, de garantia prèvia de pagament.
Segona
Aquest Decret vigirà el dia següent de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, a 22 de desembre de 1989.
El Conseller d'Economia i Hisenda,
ANTONI BIRLANGA CASANOVA
El President de la Generalitat Valenciana,
JOAN LERMA I BLASCO

linea