diari

Decret 188/1988, de 12 de desembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, de declaració de Paratge Natural de la Comunitat Valenciana del Prat de Cabanes-Torreblanca.

(DOGV núm. 990 de 24.01.1989) Ref. Base de dades 0158/1989

Decret 188/1988, de 12 de desembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, de declaració de Paratge Natural de la Comunitat Valenciana del Prat de Cabanes-Torreblanca.
El Prat de Cabanes-Torreblanca, es reparteix entre els dos termes municipals en la província de Castelló, i constitueix la principal zona humida d'aquesta província, alberga unes biocenosis vegetals ben conservades, i també una fauna summament interessant.
La zona presenta un inqüestionable valor geomorfològic i paisatgístic, que s'ha potenciat perquè es troba separat del mar únicament per un cordà de cantals i graves que constituiria la restinga holocena de l'antiga albufera del Prat.
La vegetació d'aquesta zona humida és molt diversa, i mostra comunitats ben diferenciades en funció de la varietat d'ambients existents. En la zona costera creix una vegetació psammòfila típica, característica d'àrees de dunes mòbils, al costat de la comunitat de rosella de corns i del violer marí del cordà de graves. Cap a l'interior d'aquest, i en contacte amb aquest, apareix una depressió on es desenvolupa una vegetació hidròfila i halòfila, segons el grau de salinitat i característiques del substrat; i es distingeixen en les àrees de major salinitat i sòls limoargilosos (saladars) comunitats halòfites molt ben desenvolupades, adaptades a embassaments hivernals i a dessecació i afloraments salins estivals i en les àrees menys salines, praderes-joncars, on Juncus maritimus és l'espècie més abundant. D'altra banda, els bassots generats per l'extracció de torba han contribuït a diversificar notablement l'ecosistema i mostren una composició botànica típicament hidròfila de canyís i bova.
Quant a la faunística, destaca la presència d'un elevat número d’espècies de gran valor. Així, la ictiofauna mostra una bona representació específica que inclou tant taxons endèmics, tals com el fartet (Aphanius iberus) i el samaruc (Valencia hispanica), com interessants representants de la ictiofauna litoral. Així mateix, destaca la presència de la tortuga d'aigua (Emys orbicularis). Pel que fa a l'avifauna, encara que la varietat no és massa elevada, algunes de les espècies que hi ha en aquesta zona són excepcionalment importants. Destaca, en aquest sentit, la presència com nidificants del sivert, xatrac menut i, especialment, de l’esparver cendrós (Circus pygargus) i la carregada (Glareola pratincola), les colònies de les quals són les més importants de la Comunitat Valenciana, sent la de l’esparver cendrós la major de la mediterrània occidental. A més, aquesta zona humida presenta també una notable importància com a punt d'escala en les migracions de les aus aquàtiques.
En conseqüència i donat l’elevat interés ecològic, biogenètic i paisatgístic que presenta el Prat de Cabanes-Torreblanca, la Generalitat Valenciana, en exercici de les competències autonòmiques en la matèria, considera necessària la declaració d'un règim especial de protecció per als valors naturals de l’espai. Dit règim contemplarà l’ordenació de les activitats que es despleguen en l’àrea (pastura, extracció de torba, agricultura, etc.), a l’objecte de fer-les compatibles amb la conservació dels valors ecològics de l’espai.
La Llei de la Generalitat Valenciana 5/1988, de 24 de juny, per la qual es regulen els Paratges Naturals de la Comunitat Valenciana, ofereix amb aquesta figura de protecció una via jurídica idònia per a la consecució de dits objectius.
Per tant, a proposta del Conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports i prèvia deliberació del Consell de la Generalitat Valenciana, en sessió mantinguda el dia 12 de desembre de 1988,
DECRETE:
Article primer Objecte.
Un. L’objecte del present Decret és la declaració del Paratge Natural del Prat de Cabanes-Torreblanca, i s'estableix per a aquest un règim especial de protecció, d'acord amb les normes bàsiques contingudes en la Llei 5/1988, de 24 de juny, per la qual es regulen els Paratges Naturals de la Comunitat Valenciana.
Dos. Donat l’interés ecològic, biogenètic, paisatgístic i cultural del Paratge Natural, dit règim jurídic està orientat a protegir la integritat dels ecosistemes naturals, i permet el manteniment de les actuals activitats tradicionals, de manera ordenada i compatible amb la conservació de la qualitat del medi ambient en el conjunt del Paratge Natural.
Article segon. Ambit territorial.
Un. El Paratge Natural del Prat de Cabanes-Torreblanca comprén part dels dos termes municipals, en la província de Castelló; i figura la seua delimitació descriptiva i gràfica en els annexos I i II d'aquest Decret, respectivament.
Dos. Les modificacions que es pogueren introduir en els límits geogràfics del Paratge Natural s'establiran si fa el cas per Decret del Consell de la Generalitat Valenciana.
Article tercer. Administració i gestió.
Un. En nom de la Generalitat Valenciana, l'administració i gestió del Paratge Natural del Prat de Cabanes-Torreblanca correspon a la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports.
Dos. El Pla Rector d'Us i Gestió del Paratge Natural podrà definir mecanismes de participació de les Corporacions Locals o d'altres organismes i Entitats en la gestió de l'espai protegit.
Article quart. Règim de protecció.
Un. Amb caràcter general, podran continuar desenvolupant-se les activitats tradicionals, d'acord amb les seues regulacions específiques i el que estableix aquest Decret i la normativa que el desenvolupe.
Dos. En l’àmbit del Paratge Natural regiran les següents disposicions de caràcter general:
a) Els òrgans de gestió i administració del Paratge Natural adoptaran les disposicions necessàries per a assegurar la conservació dels valors protegits per aquest Decret.
b) Les competències de les Administracions Públiques s'exerciran de manera que queden preservats tots els valors naturals, ecològics i paisatgístics del Paratge Natural, i s'avaluaran amb atenció especial els possibles impactes ambientals produïts per actuacions exteriors a aquest. Amb tot açò, es considerarà un objectiu prioritari la conservació de la qualitat del medi aquàtic, mitjançant la vigilància dels abocaments o modificacions dels aportaments hídrics que poden afectar-lo.
c) Es permetrà el manteniment, en els àmbits i característiques que determine el Pla Rector d'ús i Gestió, de les activitats relacionades amb l’extracció de torba i l'agricultura. Serà preceptiu l’informe favorable de l’òrgan administratiu i gestor per a qualsevol tipus de projecte que, en establir modificacions en dites activitats, puga afectar d'alguna manera les característiques ambientals del Paratge Natural. Així mateix, l'activitat cinegètica i les activitats relacionades amb la pastura estaran regulades pel Pla Rector d'ús i Gestió a l’objecte que siguen compatibles amb els objectius de protecció proposats.
d) En aquelles àrees en què, per les seus excepcionals característiques, el Pla Rector d'ús i Gestió establesca limitacions al lliure accés de visitants a l’objecte de preservar la fauna i la i flora del Paratge, únicament es podrà accedir-hi per a la realització d'activitats relacionades amb la gestió del Paratge o amb treballs d'investigació científica, prèvia autorització de la Conselleria D'Obres Publiques, Urbanístic i Transports.
e) L’òrgan gestor i administrador del Paratge establirà les normes a les quals s'hauran de subjectar els visitants per a no pertorbar ni menyscabar-ne els valors naturals, així com les activitats que s'hi realitzen.
f) No es permetrà la instal·lació d'elements artificials de caràcter permanent que limiten el camp visual, trenquen l’harmonia del paisatge o en desfiguren les perspectives, tret de casos excepcionals o quan estiga imposat pel normal desenvolupament de les activitats autoritzades, sempre i quan es garantesca la minimització dels efectes sobre la natarulesa i el paisatge
g) Fins que siga aprovat el Pla Rector d'Us i Gestió, tota acció, ús, aprofitament, pla o projecte no contemplat en els apartats anteriors i que, sent capaç d'afectar els valors naturals del Paratge, es pretenga realitzar en l’àmbit d'aquest, l’haurà d'informar l’òrgan administrador i gestor amb anterioritat a la concessió o denegació de la corresponent llicència o autorització per l’òrgan administratiu competent. El Pla Rector establirà les activitats autoritzades i definirà aquelles que hauran de ser objecte d'autorització especial per part de l’òrgan administrador i gestor.
Tres. Règim urbanístic.
Tot el sòl inclòs en el Paratge Natural classificat en l'actualitat com a no urbanitzable es mantindrà amb aquesta classificació, sent objecte de protecció especial.
Les futures revisions del planejament vigent en els municipis de Cabanes i Torreblanca es realitzaran d'acord amb els objectius de protecció d'aquest Decret. Tota proposta de modificació del planejament l'haurà d'informar l'òrgan administrador i gestor del Paratge, amb anterioritat a l'aprovació definitiva d'aquesta.
Article cinqué. Pla Rector d'Us i Gestió.
Un. Es redactarà un Pla Rector d'Us i Gestió del Paratge Natural del Prat de Cabanes-Torreblanca que, d'acord amb el que disposa la citada Llei 5/1988, de 24 de juliol contindrà almenys les determinacions següents que, en conjunt, suposaran el mare d'actuació en què es desenvoluparan els Pressupostos i actuacions anuals en el Paratge:
a) Objectius generals i específics de l’ordenació.
b) Informació i diagnòstic sobre el territori.
c) Zonificació d'usos i nivells de protecció.
d) Instruments necessaris per al desplegament del Pla.
e) Determinacions generals per a la gestió de l’espai protegit.
f) Normes d'aplicació directa.
g) Programa d'actuació, que inclou un estudi econòmic i financer.
h) Previsions per al seguiment del Pla.
Dos. El procediment per a l'aprovació del Pla Rector serà el següent:
a) El Pla Rector es redactarà a instància de la Conselleria d'Obres Publiques, Urbanisme i Transports, a la qual correspon també l'aprovació inicial del Pla.
b) El Pla Rector es sotmetrà posteriorment a informació pública durant el període d'un mes, i quedarà exposat en la seu de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports i dels Ajuntaments territorialment afectats.
c) L’aprovació provisional del Pla Rector correspondrà a la Conselleria d'Obres Publiques, Urbanisme i Transports, prèvia audiència de les Corporacions Locals afectades.
d) L’aprovació definitiva correspon al Consell de la Generalitat Valenciana.
Article sisé. Mitjans econòmics.
A la fi d'atendre les despeses generals de funcionament del Paratge Natural del Prat de Cabanes-Torreblanca, la Conselleria d'Obres Publiques, Urbanisme i Transports, habilitarà els crèdits oportuns, sense perjudici dels mitjans econòmics que puguen aportar els Ajuntaments de Torreblanca i Cabanes i de les col·laboracions d'altres Entitats públiques o privades que puguen tenir interès en coadjuvar el manteniment del Paratge Natural.
Article seté. Règim de sancions.
Un. La inobservancia o infracció de la normativa aplicable al Paratge Natural del Prat de Cabanes-Torreblanca se sancionarà d'acord amb el que hi disposen el Codi Penal i en Llei de la Generalitat Valenciana 5/1988, de 24 de juny, per la qual es regulen els Paratges Naturals en la Comunitat Valenciana, sense perjudici de la legislació específica que resulte aplicable a tenor de la naturalesa de la infracció.
Dos. Els infractors estaran obligats, en qualsevol cas, a reparar els danys causats i a restituir els llocs i elements alterats a la situació que tenien inicialment.
DISPOSICIONS TRANSITORIES
Primera
Fins que s'aprove el Pla Rector d'ús i Gestió, l’òrgan gestor i administrador tindrà una actuació especial en matèria de control i seguiment d'aquelles activitats i construccions que afecten l’objecte d'aquest Decret, i també de les repercussions del planejament vigent en l’àmbit territorial del Paratge Natural.
Segona
El planejament urbanístic que s'elabore fins l'aprovació del Pla Rector d'ús i Gestió i que efecte terrenys inclosos en l’àmbit del Paratge Natural, incorporarà les disposicions de protecció establertes en aquest Decret i preveurà en l’àmbit afectat la futura redacció de l’esmentat Pla.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
El Conseller d'Obres Publiques, Urbanisme i Transports queda autoritzat perquè, en el marc de les competències que té, dicte les disposicions necessàries per a l'execució i desplegament d'aquest Decret.
Segona
Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia que es publique en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 12 de desembre de 1988.
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports,
RAFAEL BLASCO I CASTANY
ANNEX I
DELIMITACIO DEL PARATGE NATURAL DEL PRAT DE CABANES-TORREBLANCA
El límit d'aquest Paratge Natural s'inicia en el punt d'intersecció del límit municipal entre Cabanes i Torreblanca amb el camí de Querat.
Des d'aquest punt i en direcció nord-est els límits concrets son:
- En el terme municipal de Torreblanca, pel camí de Querat fins la intersecció amb l’Assagador de les Mangranes.
- Seguint per l’Assagador de les Mangranes fins la intersecció amb la Carrerassa de la Rambla que la continua fins l'encreuament amb la Séquia Mare o del Colze.
- Des d'aquest encreuament segueix pel camí de les Parretes fins la intersecció amb el límit del Sòl Urbanitzable Residencial de Torrenostra, assenyalat en les Normes Subsidiàries Municipals de Torreblanca aprovades el 2 d'abril de 1985.
- Pel límit entre el Sòl Urbanitzable Residencial de Torrenostra i el Sòl classificat com a No Urbanitzable de Protecció Especial fins que arriba a la línea de la costa.
- Segueix el límit per la línia de costa cap al sud, fins el començament, en el terme municipal de Cabanes, del sòl classificat com a Sòl Urbanitzable Programat Litoral Coster de Torre de la Sal en el Pla General Municipal d'Ordenació de Cabanes, 1982.
- Continuant pel límit entre la zona classificada com a SUP-Litoral Coster de Torre de la Sal i el Sòl No Urbanitzable - Zona Humida Protegida del citat Pla, fins la intersecció amb el camí del Pont Roig.
- Pel camí del Pont Roig fins la intersecció amb el límit entre els termes municipals de Cabanes i Torreblanca.
Pel límit municipal entre Cabanes i Torreblanca fins la intersecció amb el camí de Querat.
Veure imatge

linea