diari

LLEI 15/2007, de 27 de desembre, de la Generalitat, de Pressupostos per a l'exercici 2008. [2007/15838]

(DOGV núm. 5670 de 31.12.2007) Ref. Base de dades 016029/2007

LLEI 15/2007, de 27 de desembre, de la Generalitat, de Pressupostos per a l'exercici 2008. [2007/15838]
Sia notori i manifest a tots els ciutadans que Les Corts han aprovat, i jo, d'acord amb el que establixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del Rei, promulgue la llei següent:
Preàmbul
Els pressupostos de la Generalitat per al 2008 s'han elaborat com a continuació de la política econòmica duta a terme pel Consell durant la passada legislatura. Política que té com a objectiu fonamental mantindre un ritme de creixement sostingut i equilibrat que ens permeta continuar creant ocupació al mateix temps que majors nivells de qualitat en la gestió dels servicis públics.
L'aplicació d'esta política economicopressupostària ha possibilitat aconseguir ritmes de creixement elevats, superiors als registrats per Espanya i la Unió Europea.
En el procés d'elaboració d'estos pressupostos han regit els principis de transparència, eficàcia i eficiència en l'assignació i utilització dels recursos públics i el caràcter pluriennal, tot això en el marc del Programa Operatiu 2007-2013.
Conseqüència de tot això és que els pressupostos per al 2008 siguen els primers que es presenten en situació d'equilibri pressupostari, després de l'aplicació del Programa d'Estabilitat Pressupostària 2005-2007, aprovat pel Consell de Política Fiscal i Financera, que ens ha permés aconseguir un superàvit pressupostari en l'exercici 2006 de 138 milions d'euros en termes de comptabilitat nacional, i tot això sense el desplegament ple de l'actual model de finançament autonòmic, a l'efecte de reconéixer l'important creixement demogràfic produït a la Comunitat Valenciana, igual que en altres comunitats autònomes. Creixement que té un efecte directe sobre els pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2008, ja que són les principals àrees de despesa, sanitat i educació, les que es veuen clarament incrementades per l'augment de la població.
Els pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2008 recullen com a eixos estratègics:
 1. Incrementar els recursos destinats a polítiques de despesa social, millorant tant els nivells de prestació dels servicis públics com la seua qualitat, eficiència i eficàcia, assegurant que els beneficis del creixement econòmic arriben a tots els ciutadans.
 2. Impulsar les polítiques que puguen contribuir a elevar la capacitat de creixement i productivitat en l'economia, principalment polítiques de foment de la I+D+i, d'increment de capital productiu, tant públic com privat, la formació del capital humà, la potenciació d'infraestructures i el foment de la competitivitat de l'economia valenciana.
 3. Potenciar les polítiques actives en matèria d'ocupació que permeten la creació de nous llocs de treball i possibiliten dins d'un creixement estable i sostenible, aproximar-nos a l'objectiu de la plena ocupació en la nostra Comunitat.
 4. Continuar amb la política de racionalització i optimització de la despesa de la Generalitat i del seu impacte pluriennal, en concordança amb el compromís d'estabilitat pressupostària que la Generalitat ja ha aconseguit.
5. Possibilitar la convergència de la nostra Comunitat amb la Unió Europea, especialment en termes de renda per habitant.
6. Enfortir el grau de cohesió territorial de la Comunitat Valenciana.
7. Incrementar els recursos públics destinats a la cobertura dels costos del personal al servici del sector públic, a fi de poder atendre les despeses derivades dels diferents acords subscrits amb les organitzacions sindicals en els àmbits de l'educació, la sanitat i l'administració de justícia, i els creixements que en este tipus de despesa determina l'obertura de centres i unitats en les principals àrees socials i la posada en marxa en la nostra Comunitat dels mandats establits en la Llei d'Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència.
Respecte al contingut concret de l'articulat, cal destacar que d'acord amb el que preveu el nostre Estatut, i la legislació financera bàsica, els Pressupostos de la Generalitat estan subjectes als mateixos límits materials que els Generals de l'Estat, i en este sentit, la Llei de Pressupostos de la Generalitat per al 2008 un any més, i d'acord amb la jurisprudència del Tribunal Constitucional, distingix dos tipus de preceptes: en primer lloc els que responen al que podríem considerar el contingut mínim, necessari i indisponible de la llei i, per un altre, els que conformen el que la jurisprudència mencionada ha denominat com el contingut eventual, en la mesura que es tracta de matèries que guarden relació directa amb les previsions d'ingressos o habilitacions de despeses.
Partint de l'això, la Llei de Pressupostos de la Generalitat per al 2008 consta de quaranta-tres articles, agrupats en set títols, deu disposicions addicionals, una transitòria i tres finals, del contingut concret dels quals es poden ressaltar, per la seua rellevància o novetat, els aspectes següents:
El títol I, «de l'aprovació dels pressupostos», conforma la part principal del contingut qualificat com essencial, en la mesura que hi inclou els imports relatius a la totalitat de les despeses i ingressos de la Generalitat, distingint a este efecte els relatius al sector administració general dels vinculats a l'administració institucional, d'acord amb la classificació establida en l'article 5, apartats 1 i 2, del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana. Igualment, es recullen en este títol els imports relatius als beneficis fiscals que afecten els tributs propis i aquells el rendiment dels quals se cedix per l'Estat.
El títol II, «de la gestió pressupostària de les despeses», consta de cinc capítols. El primer d'ells recull les normes generals de gestió, el segon fa referència a les normes per a la gestió dels pressupostos docents no universitaris, i inclou, d'una banda, les normes per als centres públics i, per una altra, les que regulen el mòdul econòmic de distribució de fons públics per al sosteniment dels centres concertats. El tercer dels capítols, en desplegament dels acords adoptats pel Consell en matèria de finançament pluriennal de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana, recull una sèrie de preceptes dirigits a establir el marc jurídic bàsic aplicable a les actuacions financeres de la Generalitat en el sector de l'Educació Universitària. El quart dels capítols d'este títol II, consta d'un únic article on es detallen els crèdits del pressupost el reconeixement dels quals té el caràcter de preceptiu, així com el règim juridicopressupostari aplicable a estos. L'últim dels capítols, el V, concreta per a l'exercici 2008 la normativa que en matèria de modificacions pressupostàries recull el text refós de la Llei d'Hisenda Pública Valenciana.
El títol III, «de les despeses de personal», s'ordena en un capítol únic, i s'hi recullen les normes relatives al règim de les retribucions del personal al servici de la Generalitat, distingint segons siga laboral, funcionari o personal estatutari. L'increment retributiu per al 2008 es xifra en el 2 per cent respecte de l'exercici 2007, i addicionalment es recull la dotació d'un fons de pensions per un import del 0,3 de la massa salarial. En semblants termes que en el passat exercici, i de conformitat amb l'Acord adoptat en la Taula General de Negociació de 12 de gener de 2007, sobre incorporació del complement específic a les pagues extraordinàries dels empleats públics per al període 2007/2009, en l'exercici de 2008 el personal al servici del sector públic valencià percebrà junt amb cada paga extraordinària de juny i desembre, dos terços del complement específic mensual, la qual cosa en la pràctica determina un increment addicional de l'1% en la massa salarial. D'altra banda, en el marc del caràcter bàsic de la normativa estatal en esta matèria, es detallen els imports de les retribucions bàsiques i els complements de destinació, segons els grups de titulació i els nivells dels llocs, així com la regulació de l'Oferta d'Ocupació Pública. A este efecte, cal assenyalar que text del projecte arreplega el mandat establit en l'article 76 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, per la qual s'aprova l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, i incorpora una taula d'equivalència entre els grups de titulació i els grups de classificació professional vigents, que es refereix l'article 76 mencionat. La taula d'equivalència esmentada, mentre no es desplegue a la nostra Comunitat l'Estatut Bàsic, a través de la Llei de Funció Pública corresponent, té una transcendència merament orientativa.
El títol IV, «Gestió de les transferències corrents i de capital», inclou tota una sèrie d'excepcions al règim general de lliurament de les ajudes previst en l'article 47 bis del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
El títol V, «de les operacions financeres», s'estructura en un únic capítol, i s'hi recull fonamentalment l'autorització per a l'endeutament anual de la Generalitat, que per al present exercici determina un nivell d'endeutament zero, i el límit de les operacions de crèdit a concertar per dos ens públics, l'Institut Valencià de Finances i Radiotelevisió Valenciana. A més, el text recull l'import màxim dels avals que ha de prestar la Generalitat durant l'any 2008.
El títol VI, «de les normes tributàries», es compon de dos capítols. El primer inclou la necessària adaptació anual de la tarifa aplicable al Cànon de Sanejament, i el segon, actualitza en un 2 per cent els tipus aplicables a les taxes pròpies i altres ingressos de la Generalitat.
El títol VII, «de la informació a Les Corts», inclou un sol article que detalla un conjunt de supòsits, vinculats a l'àmbit economicopressupostari, sobre els quals la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació ha de donar compte periòdicament a Les Corts.
TÍTOL I
De l'aprovació dels pressupostos
CAPÍTOL I
Contingut, crèdits inicials
Article 1. Contingut
1. Els pressupostos de la Generalitat per a l'exercici de l'any 2008 constituïxen l'expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de:
a) Les obligacions que, com a màxim, poden reconéixer la Generalitat i les seues entitats autònomes, així com els drets que es preveu liquidar durant l'exercici.
b) Les estimacions de despeses i d'ingressos que han de realitzar les societats mercantils de la Generalitat.
c) La totalitat de les despeses i dels ingressos de les entitats de dret públic de la Generalitat.
2. En conseqüència, els pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2008 són el resultat de la integració dels pressupostos següents:
a) El del sector administració general de la Generalitat.
b) Els de les entitats autònomes de la Generalitat.
c) Els de les societats mercantils de la Generalitat.
d) Els de les entitats de dret públic de la Generalitat.
Article 2. Crèdits inicials.
1. Per a l'execució dels programes integrats en l'estat de despeses del pressupost del sector administració general, s'aproven crèdits per import de 13.828.194.710 euros, la distribució dels quals per grups funcionals és la següent:
Milers euros
0. Deute Públic 478.838,93
1. Servicis de caràcter general 541.873,75
2. Defensa, Protecció Civil i Seguretat Ciutadana 91.039,66
3. Seguretat, Protecció i Promoció Social 830.583,19
4. Producció de béns públics
de caràcter social 10.344.167,72
5. Producció de béns públics de
caràcter econòmic 726.448,81
6. Regulació econòmica de caràcter general 239.031,59
7. Regulació econòmica dels sectors productius 576.211,06
2. Les dotacions de despeses aprovades per al compliment dels fins de les distintes entitats autònomes, consignen crèdits per import de 679.344,57 milers d'euros, que es distribuïxen de la forma següent:
Milers euros
Institut Valencià de la Joventut 17.373,00
Institut Valencià d'Investigacions Agràries 22.694,36
Institut Valencià d'Estadística 3.180,21
Servici Valencià d'Ocupació i Formació 462.127,99
Institut Cartogràfic Valencià 2.200,38
Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball 11.232,13
Tribunal de Defensa de la Competència. 339,50
Agència Valenciana de Foment i
Garantia Agrària 160.197,00
3. S'aproven estimacions de despeses de les societats mercantils de la Generalitat per un import d'1.321.082,44 milers d'euros, distribuïts de la forma següent:
Milers euros
Televisió Autonòmica Valenciana, SA 275.571,51
Ràdio Autonomia Valenciana, SA 12.501,82
Institut Valencià d'Habitatge, SA 145.715,03
Valenciana d'Aprofitament
Energètic de Residus, SA 78.839,91
Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA 163.738,45
Seguretat i Promoció Industrial Valenciana, SA 43.146,84
Institut Valencià de l'Exportació, SA 14.849.65
Societat Projectes Temàtics de la
Comunitat Valenciana, SA 156.669,06
Projecte Cultural de Castelló, SA 17.243,14
Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA 20.062,85
Construccions i Infraestructures Educatives
de la Generalitat, SA 217.448,11
Ciutat de la Llum, SA 88.774,66
Institut per a l'Acreditació i Avaluació
de les Pràctiques Sanitàries, SA 403,86
Aeroport de Castelló, SL 59.840,00
Centre d'Oci Mundo Ilusión, SL 204,27
Comunitat Valenciana d'Inversions, SA 4.796,10
Societat Gestora per a la Imatge Estratègica
i Promocional de la Comunitat Valenciana, SA 18.476,87
Agència Valenciana de Prestacions Socials, SAU 2.800,31
Per a les entitats de dret públic de la Generalitat, l'estimació de despeses aprovada assolix un import d'1.400.185,43 milers d'euros, la distribució dels qual és la següent:
Milers euros
Radiotelevisió Valenciana 186.020,69
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana 279.427,12
Teatres de la Generalitat Valenciana. 15.239,91
Institut Valencià d'Art Modern. 13.738,13
Institut de la Petita i Mitjana Indústria
de la Generalitat Valenciana 126.659,70
Institut Valencià de Finances 53.474,24
Agència Valenciana del Turisme. 71.376,02
Entitat Pública de Sanejament d'Aigües
Residuals de la CV 352.807,72
Comité Econòmic i Social de la CV 946,28
Institut Valencià de Cinematografia
«Ricardo Muñoz Suay» 4.333,63
Institut Valencià de la Música 9.080,35
Institut Valencià d'Atenció als Discapacitats 21.066,51
Entitat Pública de Transport
Metropolità de València 10.377,53
Agència Valenciana de l'Energia 53.572,01
Institut Valencià de Conservació i
Restauració de Béns Culturals 4.107,00
Ens Gestor de la Xarxa de Transport
i Ports de la GV 169.049,51
Ens Prestador de Servicis
de Certificació Electrònica, CV 482,88
Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva 510,30
Consell Valencià de l'Esport 27.915,90
4. Com a resultat de les consignacions de crèdits aprovats, que es detallen en els apartats anteriors, el pressupost consolidat de la Generalitat, per a l'exercici 2008 ascendix a 16.031.754.550 euros.
Article 3. Finançament dels crèdits inicials
1. Els crèdits aprovats en l'apartat 1 de l'article anterior, es finançaran:
a) Amb els drets econòmics que es preveuen liquidar durant l'exercici, l'import estimat dels quals és de 13.698.615.280 euros.
b) Amb l'endeutament brut resultant de les operacions regulades en l'article 35 d'esta llei.
2. Els crèdits aprovats per a dotar les despeses de les entitats autònomes, societats mercantils i entitats de dret públic, a què fan referència els apartats 2, 3 i 4 de l'article anterior, es finançaran amb els crèdits consignats a estos fins en l'estat de despeses del pressupost del sector administració general de la Generalitat i amb les respectives previsions d'ingressos per operacions pròpies de l'activitat de cada un d'estos organismes.
CAPÍTOL II
Beneficis fiscals
Article 4. Beneficis fiscals.
Els beneficis fiscals que afecten els tributs propis i aquells el rendiment dels quals és cedit per l'Estat a la Generalitat, s'estimen en 1.110.915.086 euros, d'acord amb el detall següent:
Euros
Impost sobre el Patrimoni de les Persones Físiques 80.448.093
Impost sobre Successions 414.210.725
Impost sobre Donacions 74.526.456
Impost sobre Transmissions Patrimonials 85.620.372
Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
(Tram autonòmic) 283.191.903
Actes Jurídics Documentats 172.914.537
Rifes, tómboles i combinacions aleatòries 3.000
TÍTOL II
De la gestió pressupostària de les despeses
CAPÍTOL I
Normes generals de la gestió
Article 5. Crèdits en funció d'objectius i programes.
Els crèdits de l'estat de despeses dels pressupostos de la Generalitat, sector administració general, de les seues entitats autònomes i empreses de la Generalitat, finançaran l'execució de les actuacions incloses en els programes pressupostaris. La contracció d'obligacions a càrrec d'aquells es realitzarà amb la finalitat d'aconseguir el compliment dels objectius assenyalats en els programes esmentats.
Article 6. Principis de gestió.
La gestió i l'execució dels pressupostos de despeses de la Generalitat s'hauran de subjectar als principis següents:
a) La gestió comptable i pressupostària estarà condicionada al fet que s'hagen produït les actuacions administratives prèvies, que reglamentàriament es determinen i que garantisquen la immediata disposició de despeses i/o contracció d'obligacions.
b) No podran adquirir-se compromisos de despesa en quantia superior a l'import dels crèdits autoritzats, i seran nuls de ple dret els acords, les resolucions i qualsevol altre acte administratiu, així com les disposicions generals amb rang inferior a llei, que infringisquen esta norma, sense perjudici de la responsabilitat que pertoque.
c) El compliment de les limitacions expressades en l'apartat anterior s'haurà de verificar al nivell que esta llei establix per als distints casos.
d) Els crèdits no executats podran ser objecte de redistribució per la persona que tinga assignada la titularitat de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, a través del programa «Despeses Diverses», amb la finalitat de maximitzar el compliment de la programació prevista i optimitzar la utilització dels recursos.
Article 7. Caràcter limitador dels crèdits.
1. Els crèdits per a despeses es destinaran, exclusivament, a la finalitat específica per a la qual hagen sigut autoritzats per esta llei o per les modificacions pressupostàries autoritzades d'acord amb la legislació vigent.
2. El crèdit pressupostari es determina, considerant la classificació orgànica, d'acord amb la seua naturalesa econòmica i funcional, de la forma següent:
a) Per a les despeses de personal: consignació per article econòmic i programa pressupostari.
b) Per a les despeses de funcionament: consignació per capítol econòmic i programa pressupostari.
c) Per a les despeses financeres: consignació per capítol econòmic i programa pressupostari.
d) Per a les despeses de transferències corrents i transferències de capital: consignació per línia de subvenció, capítol econòmic i programa pressupostari.
e) Per a les despeses d'inversions reals i passius financers: consignació per capítol econòmic i programa pressupostari.
f) Per a les despeses en actius financers: consignació per projecte financer, capítol econòmic i programa pressupostari.
3. No obstant això, el Consell, en aquells supòsits que estime necessaris, podrà establir vinculacions amb un major nivell de desagregació.
Article 8. Gestió integrada i la seua comptabilització.
1. La vinculació dels crèdits i el seu caràcter limitador que disposa la present llei no excusa, en cap supòsit, la comptabilització de la despesa al nivell que es determina per a cada cas:
a) Per a les despeses de personal, de funcionament i financeres: subconcepte econòmic.
b) Per a les transferències corrents i transferències de capital: subconcepte econòmic i sublínia de subvenció.
c) Per a les inversions reals, actius i passius financers: subconcepte econòmic i subprojecte.
2. Addicionalment al que disposa l'apartat anterior, les despeses relatives als programes 412.10 «Centres Integrats de Salut Pública» i 412.2 «Assistència Sanitària», de la Conselleria de Sanitat, es comptabilitzaran per «centres de gestió». Això s'aplicarà en cada un dels «subprogrames» en què es desagrega el programa 412.2 «Assistència Sanitària».
En conseqüència, i a fi de possibilitar el grau de desagregació comptable mencionat, el pressupost es determinarà per «centre de gestió» en el programa 412.10, i per «subprograma» i «centre de gestió» en el programa 412.2. En este sentit, els ajusts pressupostaris derivats del nivell de desagregació mencionat seran realitzats per la Conselleria de Sanitat, a través de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació.
3. Els crèdits per a despeses del Servici Valencià d'Ocupació i Formació constituiran funcionalment un únic programa, el 322.50 «Servici Valencià d'Ocupació i Formació», i es consignaran desagregats en subprogrames pressupostaris en el pressupost de la mateixa entitat.
Article 9. Execució anticipada de projectes d'inversió.
1. El Consell, a proposta conjunta de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació i de la conselleria competent per raó de la matèria, podrà autoritzar la formalització de convenis de col·laboració amb les entitats locals l'objecte dels quals siga l'execució anticipada de projectes d'inversió en obres d'urbanització, jardins, equipaments esportius i socials, així com construccions de caràcter cultural i educatiu.
2. Les obres a què fa referència l'apartat anterior hauran de ser finançades i, si és el cas, adjudicades, segons la normativa vigent, per les mateixes entitats locals. L'import d'estes obres serà reintegrat per la Generalitat, en tot o en part, mitjançant transferències, d'acord amb els crèdits habilitats a l'efecte en cada exercici pressupostari per tal d'atendre el finançament dels plans d'inversió definits conjuntament per la conselleria competent per raó de la matèria i la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació.
El règim de cofinançament es regularà en els diferents convenis firmats amb cada entitat local.
CAPÍTOL II
Gestió dels pressupostos docents no universitaris
Article 10. Gestió econòmica en els centres docents públics no universitaris.
1. Els centres docents públics no universitaris disposaran d'autonomia en la seua gestió econòmica, en els termes que s'establixen en els punts següents:
a) Constituiran ingressos d'estos centres, que hauran de ser aplicats a despeses de funcionament:
1.r Els fons que, amb esta finalitat, els siguen lliurats, a proposta de la Conselleria d'Educació, mitjançant ordres de pagament en ferm i a càrrec del seu pressupost anual.
2.n Els derivats de la venda de béns i prestació de servicis distints dels gravats per les taxes i els preus públics.
3.r Els produïts per llegats, donacions o qualsevol altra forma admissible en dret.
b) Les despeses de funcionament que tinguen el seu origen en els ingressos esmentats en el punt anterior, es justificaran mitjançant la rendició d'un únic compte de gestió anual per la persona titular de la direcció del centre, amb l'aprovació prèvia d'este pel consell escolar respectiu. Els centres posaran a disposició de l'administració educativa els comptes de gestió anual que els siguen requerits.
c) La documentació que corresponga elaborar al centre, relativa al seu pressupost i als seus comptes de gestió, s'haurà d'ajustar, en qualsevol dels conceptes de despesa a què faça referència, a la classificació econòmica de l'estat de despeses que s'aplica en la present llei de pressupostos de la Generalitat.
A este efecte, les despeses de funcionament inclouran, a més de les contingudes en el capítol II de la vigent classificació econòmica de despeses de la Generalitat, les destinades a l'adquisició de mobiliari i equips didàctics del mateix centre, que es corresponen amb els articles de despesa següents, d'acord amb la mencionada classificació econòmica de l'estat de despeses de la Generalitat:
1.r 6.2 Inversió nova associada al funcionament operatiu dels servicis.
2.n 6.3 Inversió de reposició associada al funcionament operatiu dels servicis.
2. Les despeses destinades a reparacions, que excedisquen del mer manteniment dels centres i les destinades a l'adquisició de mobiliari i equips didàctics del mateix centre, podran efectuar-se sempre que estes i aquelles no ultrapassen la quantitat resultant de multiplicar 619 euros pel nombre d'unitats escolars de cada centre, fins a un màxim de 9.285 euros, i que quede suficientment acreditat que es cobrixen prèviament la resta de les obligacions ordinàries del centre.
No obstant això, en el cas de centres docents en què el nombre de persones matriculades supere les 1.500, o en el supòsit de centres que impartixen ensenyaments de règim especial, les despeses de funcionament dedicades anualment a reparacions, que excedisquen del mer manteniment dels centres, i a l'adquisició de mobiliari i equips didàctics, podran ultrapassar la quantitat indicada en el paràgraf anterior fins al límit màxim de 12.380 euros per ambdós conceptes.
Article 11. Mòduls econòmics de distribució de fons públics per al sosteniment de centres concertats.
1. D'acord amb el que establixen els apartats primer i segon de l'article 117 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, l'import del mòdul econòmic per unitat escolar, a l'efecte de distribució de la quantia global dels fons públics destinats al sosteniment dels centres concertats per a l'any 2008, és el fixat en l'annex I d'esta llei.
2. Les retribucions del personal docent tindran efectivitat l'1 de gener de 2008, sense perjudici de la data en què es firmen els respectius convenis col·lectius de l'ensenyament privat, aplicables a cada nivell educatiu en els centres concertats; l'administració podrà acceptar pagaments a compte, amb sol·licitud prèvia expressa i coincident de totes les organitzacions empresarials i sindicals negociadores dels convenis col·lectius esmentats, fins al moment de la firma del conveni corresponent. En cap cas podrà l'administració acceptar el pagament de retribucions al professorat dels centres concertats que supere en còmput anual la quantia que s'ha de pagar al professorat homòleg de centres públics, prenent en consideració el salari base, el complement de destinació i el complement específic.
El component del mòdul destinat a «Altres Despeses» tindrà efecte a partir de l'1 de gener de 2008.
A més d'això, en els centres el concert educatiu dels quals estiga per davall de les quatre unitats i el dit concert faça referència tant a Educació Primària com al primer i segon curs de l'Educació Secundària Obligatòria, es mantindrà la dotació del professorat necessari amb la titulació adequada, de manera que això permeta la correcta impartició de l'ensenyament, fins a l'extinció total de les unitats objecte de concert. En el supòsit que algun centre d'Educació Primària compte amb menys de tres unitats en el conjunt de nivells concertats, la dotació en concepte d'«Altres Despeses» serà l'equivalent a tres unitats d'Educació Primària, amb sol·licitud prèvia sobre això de la persona titular del centre.
3. Les quantitats que han de percebre de les persones matriculades en concepte de finançament complementari al provinent dels fons públics que s'assignen al règim de concerts singulars, subscrits per a ensenyaments de nivells no obligatoris, a l'empara de la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del Dret a l'Educació, i en concepte exclusiu d'ensenyament reglat, són les que s'establixen a continuació:
a) Batxillerat: 24,45 euros per persona matriculada/mes, durant deu mesos, en el període comprés entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2008.
b) Cicles Formatius de Grau Mitjà i Cicles Formatius de Grau Superior:
1.r En els primers cursos de cada cicle: 24,45 euros per persona matriculada/mes, durant deu mesos, en el període comprés entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2008.
2.n En els segons cursos de cada cicle:
- Cap quantitat en els cicles en el segon curs dels quals sols es realitza la formació en centres de treball.
- 24,45 euros per persona matriculada/mes, en els mesos de gener, febrer, març, setembre, octubre, novembre i desembre de 2008, en els cicles el segons curs dels quals consta de 21 setmanes d'ensenyament presencial en el centre.
- 24,45 euros per persona matriculada/mes, en els mesos de setembre, octubre, novembre i desembre de 2008, en els cicles el segon curs dels quals consta d'11 setmanes d'ensenyament presencial en el centre.
No es podrà percebre l'import de cada mensualitat abans del dia 1 del mes a què corresponga el cobrament, ni es podrà requerir cap mensualitat en els mesos de juliol i agost.
El finançament obtingut pels centres, com a conseqüència del cobrament a l'alumnat d'estes quantitats, tindrà el caràcter de complementari del percebut directament de l'administració, de tal manera que el finançament total del dit component per unitat concertada no supere, en cap cas, allò establit en el mòdul econòmic fixat en la present llei per als respectius nivells d'ensenyament.
4. Es faculta la Conselleria d'Educació per a fixar les relacions professorat/unitat concertada, suficients per a impartir el pla d'estudis vigent en cada nivell objecte de concert, calculades prenent com a base jornades de 25 hores lectives setmanals per al professorat; la Conselleria d'Educació no podrà assumir els increments retributius, les reduccions horàries o qualsevol altra circumstància que conduïsca a superar allò previst en els mòduls econòmics de l'annex I d'esta llei. Sobre això, en els cicles formatius que es troben concertats, el nombre d'hores de professora o professor en els primers cursos serà d'un màxim de 30 setmanals i, en els segons cursos, de 35 o de 5, segons si el cicle formatiu és de 2.000 hores o inferior.
L'excés d'hores computat en els mòduls, i que obeïx a la possibilitat que es produïsquen desdoblaments, sols podrà ser consumit pel centre quan este acredite que el cicle formatiu té matriculades un mínim de 20 persones i en els supòsits en què estiga previst desdoblament en els mòduls corresponents.
5. Els centres que impartisquen l'Educació Secundària Obligatòria completa comptaran amb una persona que preste els servicis d'orientació, que s'inclourà en la nòmina de pagament delegat del centre. Els costos corresponents a les hores d'orientació estan recollits en els mòduls econòmics per unitat escolar de l'Educació Secundària Obligatòria.
6. Els centres concertats que compten amb un projecte de compensació educativa aprovat, disposaran del professorat que es determine en l'aprovació del projecte, professorat que serà objecte d'inclusió en la nòmina de pagament delegat del centre respectiu.
7. Els centres concertats que hagen obtingut autorització per a dur a terme un programa de diversificació curricular, comptaran amb:
a) 26 hores addicionals de professorat d'Educació Secundària Obligatòria, si disposen d'un sol curs del programa de diversificació curricular.
b) 46 hores addicionals de professorat d'Educació Secundària Obligatòria, si disposen dels dos cursos del programa de diversificació curricular.
8. Els centres concertats als quals se'ls haja autoritzat a implantar un programa d'adaptació curricular en grup, comptaran amb 41 hores addicionals de professorat d'Educació Secundària Obligatòria.
9. Als centres concertats en l'etapa de Batxillerat que tinguen concertada alguna unitat mixta els correspondran 58 hores per la dita unitat. S'entendrà per unitat mixta aquella que agrupe alumnat de més d'una modalitat de Batxillerat en les assignatures troncals i que es podrà desdoblar en les assignatures corresponents de cada modalitat.
Article 12. Hores corresponents al professorat de l'ESO en centres concertats.
1. Les hores corresponents al professorat dels centres amb concert en el nivell d'Educació Secundària Obligatòria, incloses les dels servicis d'orientació inclosos en l'apartat 5 de l'article 11 d'esta llei, queden establides en la taula adjunta:
Centres concertats Nre. hores
en ESO de professorat
D'una línia completa (4u.) d'ESO 225
De dues línies completes (8 u.) d'ESO 397
De tres línies completes (12 u.) d'ESO 578
De quatre línies completes (16 u.) d'ESO 755
De cinc línies completes (20 u.) d'ESO 908
De sis línies completes (24 u) d'ESO 1.068
2. S'autoritza la Conselleria d'Educació a assumir, dins de les línies de subvenció previstes per a executar les obligacions derivades dels concerts educatius, el pagament, per mitjà de pagament delegat, de les indemnitzacions del professorat afectat per la modificació de concerts o per la no renovació total o parcial d'estos, que renuncie expressament a la recol·locació en un altre centre.
Article 13. Control financer dels centres docents públics no universitaris.
1. La direcció de cada centre retrà a la Intervenció General de la Generalitat, per mediació de la Intervenció Delegada en la Conselleria d'Educació, còpia del compte anual on conste la diligència d'aprovació pel consell escolar, abans del 31 de març de l'exercici següent.
2. Els centres se subjectaran al control financer que s'establix en l'apartat 3 de l'article 64 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell.
CAPÍTOL III
Gestió dels pressupostos universitaris
Article 14. Règim de la subvenció per despesa corrent a les universitats públiques dependents de la Generalitat.
1. La gestió dels crèdits consignats per al finançament de les despeses corrents de les universitats públiques dependents de la Generalitat per a l'exercici 2008, es regirà pel que establix el present article.
2. La subvenció per a despesa corrent que correspon a cada universitat serà l'establida en l'annex II de la present llei, que es farà efectiva a les universitats en pagaments mensuals. Per acord del Consell, es podrà modificar l'import de la subvenció que corresponga a cada universitat, d'acord amb el que resulte de l'aplicació del Pla Pluriennal per al Finançament de les Universitats de la Comunitat Valenciana.
3. D'acord amb el que disposa l'article 81.4 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, per a l'exercici 2008, el cost autoritzat per tots els conceptes retributius del personal docent funcionari i contractat, i del personal no docent serà fixat, per a cada una de les universitats públiques dependents de la Generalitat, pel Consell, una vegada coneguts els crèdits matriculats en cada un dels ensenyaments oficials de les universitats mencionades, en data 31 de desembre de 2007.
4. El capítol I dels pressupostos de despeses de cada universitat per a l'exercici 2008, corresponent a les places i als llocs del personal funcionari i contractat docent i investigador i del personal d'administració i servicis, no podrà superar el cost autoritzat que establisca el Consell.
5. El control financer de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana s'efectuarà mitjançant auditories anuals sota la direcció de la Intervenció General de la Generalitat. Així mateix, les universitats trametran a la Conselleria d'Educació, abans del 30 d'abril de 2008, els pressupostos d'ingressos i despeses corresponents a l'exercici 2008, aprovats pel Consell Social, així com la liquidació dels pressupostos de l'exercici anterior, degudament aprovada pels òrgans de la universitat a què estatutàriament pertoque.
6. Sense perjudici del que establix l'apartat anterior, i a proposta de la Conselleria d'Educació, es podran realitzar durant 2008, a través de la Intervenció General, les auditories que s'estimen necessàries per al seguiment de l'aplicació per les universitats de la subvenció per al finançament de la despesa corrent, així com dels fons provinents del finançament del Pla d'Inversions.
Article 15. Finançament dels Plans d'Inversions d'infraestructures docents i científiques i tecnològiques de les universitats.
1. El finançament de les inversions de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana, incloses en els Plans d'Inversió aprovats pel Consell, pot realitzar-se mitjançant la inversió directa de l'administració o de les seues entitats o empreses públiques, transferències de capital a favor de les universitats, operacions de crèdit de les universitats, autoritzades pel Consell, i qualsevol altra fórmula financera de cooperació pública-privada.
2. Les operacions de crèdit de les universitats, autoritzades o que autoritze el Consell per a l'execució dels Plans d'Inversions aprovats o que s'aproven, seran subvencionades pel pressupost de la Generalitat, per l'import de la càrrega financera corresponent a l'interés, amortització del capital i despeses de les operacions de crèdit.
3. El Consell, a proposta de les persones que tinguen assignada la titularitat de les Conselleries d'Economia, Hisenda i Ocupació i d'Educació, pot determinar la modificació, el nou finançament i la substitució de les operacions de crèdit de les universitats, autoritzades per a finançar inversions.
CAPÍTOL IV
Gestió dels crèdits per a despeses de reconeixement preceptiu
Article 16. Dels crèdits per a despeses de reconeixement preceptiu.
1. Correspon a la persona que tinga assignada la titularitat de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, adoptar les mesures pressupostàries necessàries per a dotar, fins a una suma igual a les obligacions el reconeixement de les quals siga preceptiu, els conceptes de despesa que es detallen en l'apartat següent.
En tot cas, la gestió dels crèdits a què fa referència el present article haurà de tindre la seua contrapartida pressupostària corresponent abans del 31 de desembre de l'exercici en què s'hagen originat.
2. Relació de crèdits per a despeses de reconeixement preceptiu:
a) Les quotes de la Seguretat Social i les prestacions familiars, d'acord amb els preceptes en vigor, així com les aportacions de la Generalitat al règim de previsió social del funcionariat i altres prestacions socials.
b) Els triennis derivats del còmput del temps de servici realment prestat en l'administració.
c) Els crèdits destinats al pagament del personal, quan necessiten ser incrementats com a conseqüència d'elevacions salarials disposades durant l'exercici o en exercicis anteriors, per modificació del salari mínim interprofessional, o que es deriven de la normativa vigent.
d) Els que es destinen al pagament d'interessos o a l'amortització del principal i les despeses derivades de les operacions financeres, així com les obligacions derivades de fallides en operacions de crèdit avalades per la Generalitat.
e) Les destinades a satisfer el pagament de les pensions per vellesa o malaltia i les ajudes a persones amb minusvalidesa, en la mesura que augmenten les persones que reunisquen els requisits establits en la normativa vigent.
f) Les derivades d'aquelles obligacions generades pels interessos de demora previstos en l'article 43 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell.
g) Les derivades de la reprogramació pluriennal en les despeses de capital.
h) Els derivats, si és el cas, de la devolució d'ingressos indeguts.
i) Les ajudes destinades a la gratuïtat dels llibres de text.
j) Els derivats de sentències judicials fermes.
k) Els destinats al pagament de productes farmacèutics procedents de receptes mèdiques.
l) Els crèdits destinats a donar cobertura al suport a la subscripció d'assegurances agràries, que es recullen en la línia de subvenció T3092000 «Suport a la subscripció d'assegurances agràries», inclosa en l'annex de transferències corrents del programa pressupostari 714.20.
m) Els crèdits destinats a la cobertura i reparació dels danys en explotacions agràries i ramaderes, derivats d'inclemències meteorològiques, en els termes que el Consell establisca per a cada supòsit, i que es recullen en les línies de subvenció T1698000 «Protecció de la renda d'agricultors i agricultores» i T1957000 «Ajudes reposició béns capital afectats per adversitats», incloses en els annexos de transferències corrents i de capital, respectivament, del programa pressupostari 714.20.
CAPÍTOL V
Normes per a la modificació dels pressupostos
Article 17. Principis generals.
1. Els límits establits per a la modificació dels crèdits, en els articles 32 i següents del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell, s'aplicaran als pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2008, amb les especificacions contingudes en els articles del present capítol.
2. Tota modificació pressupostària haurà d'indicar expressament els programes, els servicis i els crèdits pressupostaris afectats per esta, i serà publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
3. Constituïxen modificacions pressupostàries:
a) Les de les consignacions dels crèdits dels respectius programes del pressupost.
b) Les produïdes en la relació d'objectius dels programes aprovats en el pressupost.
c) Les modificacions en la destinació expressa dels crèdits per a transferències, que suposen afectació o desafectació del caràcter nominatiu.
d) La inclusió o la supressió de projectes en l'annex d'inversions reals i la inclusió o la supressió d'operacions financeres.
e) La inclusió o la supressió de línies de subvenció, així com la variació dels imports previstos i de les dades descriptives essencials.
f) La variació dels imports previstos en els projectes d'actius financers.
Article 18. Competències del Consell per a autoritzar modificacions pressupostàries.
Correspon al Consell, a proposta de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, l'autorització de les modificacions pressupostàries següents:
a) Les transferències i les habilitacions entre crèdits de diferents programes amb les limitacions que recullen els articles 32 i 33 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell.
b) La inclusió de línies de subvenció, projectes d'inversió i operacions financeres no recollides en plans o programes sectorials prèviament aprovats pel Consell.
c) Les modificacions en la relació d'objectius dels programes.
d) L'afectació o la desafectació del caràcter nominatiu dels crèdits per a transferències, sense perjudici del que disposen els articles 45 i 46 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell.
e) La supressió de línies de subvenció, així com la variació dels imports previstos en les de caràcter nominatiu.
f) La variació dels imports previstos en les línies de subvenció que financen les operacions corrents i de capital de les empreses de la Generalitat, així com la variació dels de les entitats autònomes que es deriven del que preveu l'article 34 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell.
g) La variació dels imports previstos en els projectes d'actius financers.
Article 19. Competències de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació per a autoritzar modificacions pressupostàries.
Correspon a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, a proposta, si és el cas, de les conselleries interessades, l'autorització de les modificacions pressupostàries següents:
a) Les habilitacions i les transferències de crèdit, amb les limitacions que recullen els articles 32 i 33 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell, sempre que els crèdits afectats pertanguen a un mateix programa.
b) Les generacions, les anul·lacions i les no disponibilitats de crèdit en l'estat de despeses, d'acord amb el que preveu l'article 37 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell.
c) Les habilitacions i les transferències, fins i tot entre diferents programes pressupostaris, que tinguen per finalitat reajustar els crèdits vinculats al Fons de Compensació Interterritorial i als Fons Estructurals de la Unió Europea.
d) Les habilitacions i les transferències de crèdit que es deriven de reorganitzacions administratives o de competències, i aquelles que resulten necessàries per a obtindre una adequada imputació comptable.
e) La incorporació de romanents i resultes dels crèdits de l'exercici anterior, siga quina siga la seua naturalesa econòmica, que garantisquen compromisos de despeses contrets fins a l'últim dia de l'exercici pressupostari i que, per motius justificats, no s'hagen pogut realitzar durant este, tant si corresponen al pressupost del sector administració general de la Generalitat, com al de les seues entitats autònomes.
Amb la incorporació de romanents es podran determinar les condicions i els terminis de gestió d'estos dins, en qualsevol cas, de l'exercici en què s'acorde la incorporació.
f) La variació en els imports previstos en les línies de subvenció que no tinguen caràcter nominatiu, així com aquelles que finançant operacions corrents i de capital de les entitats autònomes es deriven del que preveu l'article 34 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell.
g) La inclusió de línies de subvenció, projectes d'inversió i operacions financeres derivats de l'execució de plans o programes sectorials, prèviament aprovats pel Consell, així com la d'aquells projectes que tinguen per objecte obres de reparacions menors o la dotació de mitjans materials necessaris per al manteniment del nivell de prestació dels servicis. Així mateix, podrà autoritzar la modificació en la relació d'objectius i accions i la inclusió o la supressió de línies de subvenció, projectes d'inversió i operacions financeres, que es deriven exclusivament de generacions i anul·lacions de crèdit de caràcter finalista.
h) La inclusió de línies de subvenció que, en virtut del que disposen els articles 45, b i 46.1 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell, tinguen per objecte donar cobertura pressupostària a la subscripció de convenis, així com les previstes en l'article 45, c del mateix text refós.
i) Les transferències derivades de la distribució dels fons que es consignen en el programa «Despeses Diverses».
j) Les que siguen necessàries per a dotar els crèdits dels conceptes de despeses detallats en l'article 29.4 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell, fins a una suma igual a les obligacions el reconeixement de les quals siga preceptiu.
Article 20. Competències de les conselleries per a autoritzar modificacions pressupostàries.
1. Correspon a les persones que tinguen assignada la titularitat de les conselleries respectives autoritzar, amb l'informe favorable previ de la Intervenció Delegada corresponent, les modificacions pressupostàries següents:
a) Transferències de crèdit entre els capítols II del pressupost de despeses dels diferents programes adscrits a la conselleria de la qual siguen titulars, fins i tot entre programes pertanyents a grups funcionals distints.
b) Ajusts en la dotació de les línies de subvenció, ja siguen de naturalesa corrent o de capital, sempre que hi concórreguen les circumstàncies següents:
1.r Que es tracte de línies de subvenció de caràcter genèric.
2.n Que els ajusts es produïsquen dins d'un mateix capítol i programa pressupostari.
3.r Que no disminuïsquen línies de subvenció que recullen obligacions que, per la seua naturalesa o per les característiques de les persones que resulten beneficiàries, siguen d'ineludible compliment per a la Generalitat.
4.t Que no suposen la supressió o la inclusió de línies de subvenció.
5.é Que no alterant la distribució de fons finalistes i propis associats en el conjunt del capítol, permeta complir les actuacions objecte de cofinançament.
6.é Que no suposen desviació o alteració dels objectius del programa.
c) Reobertura de línies de subvenció i projectes d'inversió existents en exercicis anteriors derivada de l'existència de compromisos pendents degudament adquirits, sempre que esta es realitze mitjançant ajust dins del mateix capítol i programa pressupostari.
2. En cas de discrepància de la Intervenció Delegada, l'òrgan competent per a resoldre serà la persona que tinga assignada la titularitat de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació.
3. Una vegada autoritzades les modificacions pressupostàries a què fa referència el present article, es trametran a la Direcció General de Pressupostos i Despeses de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació a l'efecte d'instrumentar-ne l'execució.
Article 21. Instrumentació i execució de les modificacions pressupostàries.
1. Totes les modificacions pressupostàries hauran de dur l'informe de les intervencions delegades i, si és el cas, de la Intervenció General.
2. L'execució de les modificacions pressupostàries correspondrà, en tot cas, a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació.
TÍTOL III
De les despeses de personal
CAPÍTOL ÚNIC
Delimitació del Sector Públic Valencià
i règim retributiu d'aplicació a este
Article 22. Delimitació del Sector Públic Valencià.
1. Als efectes del que disposa el present títol es considerarà Sector Públic Valencià:
a) Les institucions a què fa referència l'article 20 de la Llei Orgànica 5/1982, d'1 de juliol, d'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, reformat per la Llei Orgànica 1/2006, de 10 d'abril.
b) El sector administració general de la Generalitat i les seues entitats autònomes.
c) Les societats mercantils i les entitats de dret públic a què fa referència l'article 5.2 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell.
Article 23. Increment de les despeses del personal al servici del Sector Públic Valencià.
1. Amb efectes d'1 de gener de 2008, les retribucions íntegres del personal al servici del Sector Públic Valencià, incloses les diferides i les que, en concepte de pagues extraordinàries, correspongueren en aplicació del que preveu l'article 23.2 de la Llei 11/2006, de 27 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2007, no podran experimentar un increment global superior al 2 per cent respecte a les de l'any 2007, en termes d'homogeneïtat per als dos períodes de la comparació, tant pel que fa a efectius de personal com a la seua antiguitat.
2. Addicionalment al que preveu l'apartat anterior, la massa salarial del personal funcionari en servici actiu al qual resulte d'aplicació el règim retributiu de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública, en els termes de la disposició final quarta de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, així com la de la resta del personal sotmés a règim administratiu i estatutari, experimentarà un increment de l'1 per 100, que es destinarà a l'augment del complement específic, o concepte adequat, amb l'objectiu d'aconseguir, progressivament en exercicis successius, una acomodació d'estos complements que permeta percebre'ls en catorze pagues a l'any, dotze ordinàries i dues addicionals en els mesos de juny i desembre.
Així mateix, la massa salarial del personal laboral experimentarà l'increment necessari per a fer possible aplicar-los una quantia anual equivalent a la que resulte per als funcionaris públics, d'acord amb el que disposa el paràgraf anterior del present apartat.
3. A més de l'increment general de les retribucions previst en els paràgrafs precedents, per al personal al servici de l'administració de la Generalitat i les seues entitats autònomes, es destinarà un 0,3 per cent de la massa salarial per a finançar aportacions a plans de pensions d'ocupació o contractes d'assegurança col·lectiva que incloguen la contingència de jubilació d'acord amb el que establix la disposició final segona del text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions.
L'assignació individual de les aportacions corresponents al personal funcionari i estatutari es determinarà en relació amb el grup de classificació a què pertanguen i amb la seua antiguitat, d'acord amb el que establix cada pla de pensions o contracte d'assegurança.
L'assignació individual de les aportacions corresponents al personal laboral es determinarà de manera que resulte equivalent a la del personal funcionari, d'acord amb el que establix cada pla de pensions o contracte d'assegurança.
Les quantitats destinades a finançar aportacions a plans de pensions o contractes d'assegurança, d'acord amb el que preveu este apartat, tindran a tots els efectes la consideració de retribució diferida.
4. Per al càlcul dels límits a què fan referència els apartats anteriors, s'aplicarà el percentatge sobre la despesa corresponent al conjunt de les retribucions meritades pel personal funcionari en els conceptes retributius següents: retribucions bàsiques, complement de destinació, complement específic i complement de productivitat o conceptes anàlegs; i la massa salarial corresponent al personal sotmés a la legislació laboral definida en l'article 30 d'esta llei, sense computar a estos efectes les despeses d'acció social, llevat del cas de l'increment previst en l'apartat 1 d'este mateix article.
5. El que disposen els apartats anteriors s'ha d'entendre sense perjudici de les adequacions retributives que, amb caràcter singular i excepcional, resulten imprescindibles pel contingut dels llocs de treball, per la variació del nombre d'efectius assignats a cada programa o pel grau de consecució dels objectius fixats a este, sempre amb compliment estricte del que disposa la normativa vigent.
6. Els acords, els convenis o els pactes que impliquen creixements retributius superiors als que s'establixen en els apartats anteriors o en les normes que el despleguen, hauran d'experimentar l'adequació oportuna, en el cas contrari esdevindran inaplicables les clàusules que s'hi oposen.
7. Els complements personals i transitoris i altres retribucions que tinguen caràcter anàleg, entenent per elles les que no siguen de caràcter general i que obeïsquen a situacions concretes d'una o més persones al servici del Sector Públic Valencià, així com les indemnitzacions per raó de servici i gratificacions per servicis extraordinaris, es regiran per la seua normativa específica i pel que disposa la present llei, sense que els siga d'aplicació l'augment del 2 per cent previst en esta.
8. El personal al servici del Sector Públic Valencià, comprés dins de l'àmbit d'aplicació de la present llei, a excepció d'aquell sotmés al règim d'aranzel, no podrà percebre cap participació dels tributs, de les comissions i d'altres ingressos com a contraprestació de qualsevol servici o jurisdicció, ni participació o premi en multes imposades, encara que els siguen atribuïdes normativament; únicament hauran de percebre les remuneracions del règim retributiu corresponent, sense perjudici de les que resulten de l'aplicació del règim d'incompatibilitats.
Article 24. Règim retributiu del personal del Sector Públic Valencià sotmés a règim administratiu i estatutari.
Amb efectes d'1 de gener de 2008, les quanties dels components de les retribucions del personal del sector públic valencià sotmés a règim administratiu i estatutari seran les derivades de les normes següents:
a) Les retribucions bàsiques del dit personal, així com les complementàries de caràcter fix i periòdic assignades als llocs de treball que ocupe, experimentaran un creixement del 2 per cent respecte de les establides en l'exercici 2007, sense perjudici del que establix l'apartat 2 de l'article 23 de la present llei i, si és el cas, de l'adequació de les retribucions complementàries quan siga necessària per a assegurar que les assignades a cada lloc de treball guarden la relació procedent amb el contingut d'especial dificultat tècnica, dedicació, responsabilitat, perillositat o penositat d'este.
b) El conjunt de la resta de retribucions complementàries tindrà, així mateix, un creixement del 2 per cent respecte de les establides per a l'exercici 2007, sense perjudici de les modificacions que es deriven de la variació del nombre d'efectius assignats a cada programa, del grau de consecució dels objectius fixats per a este, i del resultat individual de la seua aplicació.
c) Els complements personals i transitoris i altres retribucions que tinguen caràcter anàleg, així com les indemnitzacions per raons de servici i gratificacions per servicis extraordinaris, es regiran pel que preveu l'article 23.7 de la present llei.
Article 25. Retribucions de les persones que ocupen llocs d'alts càrrecs del Consell i de l'administració de la Generalitat.
1. Amb efectes d'1 de gener de 2008, les retribucions de les persones que ocupen llocs d'alts càrrecs del Consell o del nivell d'òrgans superiors de les conselleries, es fixen en les quanties següents, referides a dotze mensualitats, sense dret a pagues extraordinàries:
Presidenta o president de la Generalitat 79.548,12 euros
Vicepresidenta o vicepresident 67.764,36 euros
Consellera o conseller 67.764,36 euros
Secretària autonòmica o secretari autonòmic 63.984,96 euros
2. El règim retributiu per a l'exercici 2008 de les persones que integren el nivell directiu de les conselleries i assimilats, serà l'establit amb caràcter general, per al personal funcionari de la Generalitat del grup A, en el text refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu de 24 d'octubre de 1995, del Consell. A este efecte, es fixen les quanties següents de complement de destinació i valor mínim de complement específic, referides a dotze mensualitats.
a) Complement de destinació 11.960,76 euros
b) Complement específic:
1.r Sotssecretària o sotssecretari 18.712,08 euros
2.n Directora o director general 17.957,76 euros
Els complements específics dels llocs a què fa referència el punt b del present apartat, així com els corresponents als llocs assimilats seran fixats pel Consell en la relació corresponent de llocs d'alts càrrecs, amb la finalitat d'assegurar la transparència administrativa i que les retribucions guarden la relació adequada amb l'especial dedicació i responsabilitat de cada un dels llocs mencionats.
3. D'acord amb el que establix l'article 41 del text refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 24 d'octubre de 1995, del Consell, el personal funcionari declarat en servicis especials, per ser membre del Consell, o alt càrrec de l'administració de la Generalitat, tindrà dret a la percepció, referida a catorze mensualitats, dels triennis que puga tindre reconegut com a personal funcionari, els quals es pagaran a càrrec dels crèdits que s'inclouen a l'efecte en els estats de despeses.
Article 26. Indemnització per cessament a les persones que ocupen llocs d'alts càrrecs del Consell i de l'administració de la Generalitat.
Les persones que ocupen llocs d'alts càrrecs del Consell i de l'administració de la Generalitat i que cessen en l'exercici de les seues funcions, sempre que no accedisquen de forma immediata a un lloc de treball en qualsevol sector d'activitat pública o privada, tindran dret a una indemnització màxima de tres mensualitats, cada una d'elles d'igual import de les que percebien com a alts càrrecs. El dret a estes percepcions, que se satisfarà mensualment, decaurà en el moment en què, dins del període de tres mesos, ocupen un altre lloc de treball en el sector privat o en la data en què adquirisca efectes econòmics el reingrés a un lloc de treball en el sector públic.
Article 27. Retribucions dels funcionaris de la Generalitat inclosos en l'àmbit d'aplicació del text refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu de 24 d'octubre de 1995, del Consell, en els termes de la disposició final quarta de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
1. De conformitat amb el que establix l'article 23 d'esta llei, les retribucions que han de percebre en l'any 2008 els funcionaris inclosos en l'àmbit d'aplicació del Decret Legislatiu a què fa referència el present article, i sense perjudici de l'aplicació del que preveu l'article 23.3 d'esta llei, seran les següents:
a) El sou i els triennis que corresponguen al grup o subgrup en què es trobe classificat el lloc de treball del personal al qual fa referència el present article, d'acord amb les quanties següents referides a dotze mensualitats.
Grup/Subgrup Grup/Subgrup Sou Triennis
Llei 7/2007 Llei 30/1984 (euros) (euros)
A1 A 13.621,32 523,56
A2 B 11.560,44 419,04
C1 C 8.617,68 314,64
C2 D 7.046,40 210,24
Agrupacions professionals
(Disposició addicional setena) E 6.433,08 157,80
A efectes del que disposa el paràgraf i quadre anteriors, les retribucions que han de percebre els funcionaris públics que estan referides als grups de titulació previstos en els articles 25 i 10 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública i en el text refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu de 24 d'octubre de 1995, del Consell, tindran la seua correspondència amb els grups de classificació professional establits en l'article 76 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, per la qual s'aprova l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, sense experimentar més variacions que les derivades en els increments previstos en la present llei.
b) Les pagues extraordinàries, que seran dos a l'any, i es percebran en els mesos de juny i desembre, tindran un import, cada una d'elles, d'una mensualitat de sou i triennis, si és el cas, més el complement de destinació mensual que es perceba o concepte retributiu equivalent.
c) El complement de destinació serà el corresponent al nivell del lloc de treball ocupat, d'acord amb les quanties següents referides a dotze mensualitats:
Nivel Import en euros
30 11.960,76
29 10.728,36
28 10.277,40
27 9.826,08
26 8.620,44
25 7.648,32
24 7.197,12
23 6.746,16
22 6.294,72
21 5.844,12
20 5.428,80
19 5.151,60
18 4.874,16
17 4.596,84
16 4.320,24
15 4.042,68
14 3.765,72
13 3.488,16
12 3.210,84
11 2.933,76
10 2.656,80
9 2.518,20
8 2.379,24
7 2.240,76
6 2.102,16
5 1.963,44
4 1.755,72
3 1.548,36
2 1.340,28
1 1.132,68
d) Els complements específics o conceptes anàlegs assignats als llocs de treball ocupats pel personal a què fa referència el present article experimentaran un creixement del 2 per cent respecte als establits per a l'exercici 2007.
Addicionalment a allò que s'ha assenyalat en el paràgraf anterior, estos complements experimentaran l'increment que resulte de l'aplicació del que disposa l'article 23.2 de la present llei, i es percebran en catorze pagues, de les quals dotze seran iguals i de percepció mensual i les dues restants en els mesos de juny i desembre per una quantia, cada una d'elles, equivalent a dos terços de l'import mensual.
e) El complement de productivitat s'aplicarà, si és el cas, amb els criteris que establisca el Consell, a proposta de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, i per a aplicar-lo es tindrà en compte, en tot cas, el que preveu l'article 55.2.b) del text refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 24 d'octubre de 1995, del Consell. A este efecte, s'autoritza la conselleria esmentada per a dotar, si és el cas, els crèdits globals destinats a atendre el complement mencionat, una vegada que el Consell haja fixat els criteris.
En cap cas, les quanties assignades per complement de productivitat durant un període de temps originaran cap dret individual respecte a les valoracions o apreciacions corresponents a períodes successius.
f) La concessió de gratificacions per servicis extraordinaris serà competència del Consell, a proposta de la conselleria que resulte afectada, amb informe previ favorable de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació.
g) Els complements personals de garantia i els transitoris quedaran absorbits per l'increment de les retribucions de caràcter general establit en la present llei, de tal forma que este sols es computarà en un 50 per cent del seu import, entenent que tenen eixe caràcter el sou referit a catorze mensualitats, el complement de destinació i l'específic. En cap cas, es consideraran els triennis, el complement de productivitat, les gratificacions extraordinàries ni les indemnitzacions per raó de servici.
No obstant això, els complements personals transitoris i els de garantia seran absorbits en còmput anual, per un import equivalent al 100 per cent de l'increment retributiu, quan siga com a conseqüència del canvi de grup, nivell, lloc de treball o de qualsevol altre increment retributiu que afecte el lloc de treball o el grup de pertinença.
Únicament es procedirà al reconeixement de nous complements personals, que en tot cas tindran el caràcter de transitoris, per al manteniment de les retribucions calculades en còmput anual, en els supòsits de classificació inicial en la Generalitat com a conseqüència de transferències, així com els que es puguen reconéixer com a conseqüència d'un Pla d'ordenació de recursos humans.
h) El que disposen els apartats anteriors s'haurà d'entendre sense perjudici de l'adequació de les retribucions complementàries, de caràcter fix i periòdic, quan siga necessari, per a assegurar que les assignades a cada lloc de treball guarden la relació procedent amb el contingut d'especial dificultat tècnica, dedicació, responsabilitat, perillositat o penositat del lloc.
2. Amb caràcter previ a qualsevol negociació que implique modificació de condicions retributives, i independentment que implique o no creixement real del capítol I, i de la naturalesa consolidable o no de la despesa afectada per esta, s'haurà de sol·licitar de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació l'autorització oportuna, que haurà de tindre en compte, en tot cas, les disponibilitats pressupostàries existents en el programa pressupostari al qual es trobe adscrit el lloc o els llocs de treball les retribucions dels quals es pretén modificar. Els crèdits de personal, pressupostàriament consignats, no implicaran necessàriament reconeixement de drets ni modificacions de plantilles pressupostàries.
Article 28. Retribucions del personal al servici de les institucions sanitàries.
1. El personal inclòs en l'àmbit d'aplicació de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut Marc del personal estatutari dels servicis de salut, percebrà les retribucions bàsiques i el complement de destinació en les quanties assenyalades als dits conceptes en l'article 27 d'esta llei.
2. L'import de les retribucions corresponents als complements específics que estiguen assignats al dit personal experimentarà un increment del 2 per cent respecte a l'aprovat per a l'exercici de 2007, sense perjudici, si és el cas, del que preveu l'article 27.1.h d'esta llei.
Addicionalment al que assenyala el paràgraf anterior, els complements específics o conceptes anàlegs experimentaran l'increment que resulte de l'aplicació del que disposa l'article 23.2 de la present llei, en els mateixos termes assenyalats en l'article 27.1.d d'esta.
3. L'import de les retribucions corresponents als complements de carrera professional i desenvolupament professional que tinguen reconeguts el personal que té la condició de personal sanitari d'acord amb el que disposa el Decret 71/1989, de 30 de maig del Consell de la Generalitat, experimentaran un increment del 2 per cent respecte a l'aprovat per a l'exercici 2007.
4. D'acord amb les dotacions pressupostàries que es prevegen anualment, el personal professional sanitari a què fa referència l'apartat 3, i que preste servicis en els centres i institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat, podrà percebre una productivitat variable, que respondrà a la ponderació dels paràmetres següents: ús eficient dels recursos, qualitat assistencial, accessibilitat i grau d'implicació en activitats pròpies de l'organització.
En tot cas, les quantitats que perceba cada persona per este concepte seran de coneixement públic del personal de la institució sanitària on preste servicis, així com dels qui tinguen la representació sindical del personal mencionat. La quantificació dels paràmetres, la fixació dels criteris de distribució i, si és el cas, la seua modificació, s'establirà mitjançant acord del Consell. La quantia individual del complement de productivitat es fixarà mitjançant resolució de la persona que tinga assignada la titularitat de la Conselleria de Sanitat.
5. Els complements personals de garantia, els transitoris i tots aquells complements que no obeïsquen a retribucions de caràcter general, inclòs el complement de productivitat compensatòria, que puga tindre reconeguts el personal sanitari a què fa referència l'apartat 3 d'este article, es regularan quant a l'increment anual aplicable pel que preveuen els articles 23.7 i 24.c d'esta llei, i quant al règim d'absorció pel que preveu l'article 27.1.g d'esta llei. A este efecte, el complement de productivitat compensatòria serà absorbit en còmput anual, per un import equivalent al cent per cent de l'increment retributiu, quan siga com a conseqüència del canvi de grup, nivell, lloc de treball, carrera professional, desenvolupament professional o qualsevol altre increment retributiu que afecte el lloc de treball, grup de pertinença, o el grau de carrera o desenvolupament professional.
6. El personal llicenciat o diplomat en alguna de les titulacions recollides en els articles 6 i 7 de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'Ordenació de les professions sanitàries, que ocupen llocs en l'administració al servici de la Generalitat, ja siga en la Conselleria de Sanitat o en algun dels seus organismes autònoms, per als quals s'incloga com a requisit estar en possessió d'alguna de les dites titulacions, tindrà la consideració de personal sanitari conforme al que disposa el Decret 71/1989, de 30 de maig, del Consell de la Generalitat.
Article 29. Retribucions del personal eventual.
Les retribucions íntegres del personal eventual al servici de la Generalitat experimentaran un increment del 2 per cent respecte a les corresponents a 2007, sense perjudici del que disposa l'apartat 2 de l'article 23 de la present llei.
Article 30. Règim retributiu del personal laboral del Sector Públic Valencià.
1. A efectes d'esta llei, s'entén per massa salarial el conjunt de les retribucions salarials i extrasalarials i les despeses d'acció social meritades durant l'exercici 2007 pel personal laboral del Sector Públic Valencià, amb el límit de les quanties informades favorablement per la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació per al dit exercici pressupostari, pel personal laboral afectat, se n'exceptua en tot cas:
a) Les prestacions i indemnitzacions de la Seguretat Social.
b) Les cotitzacions al sistema de la Seguretat Social a càrrec de l'entitat ocupadora.
c) Les indemnitzacions corresponents a trasllats, suspensions o acomiadaments.
d) Les indemnitzacions o suplits per despeses que haja realitzat la persona empleada.
2. Amb efecte d'1 de gener de 2008, la massa salarial del personal laboral no podrà experimentar un creixement global superior al 2 per cent respecte de l'establida per a l'exercici 2007, comprés en el dit percentatge el de tots els conceptes, sense perjudici del que preveu l'apartat 2 de l'article 23 de la present llei, i del que puga derivar-se de la consecució dels objectius assignats a cada conselleria, empresa o entitat mitjançant l'increment de la productivitat o la modificació dels sistemes d'organització del treball o classificació professional.
3. Les variacions de la massa salarial bruta es calcularan en termes d'homogeneïtat per als dos períodes objecte de la comparació, tant pel que fa als efectius de personal i la seua antiguitat com al règim privatiu de treball, jornada d'hores extraordinàries efectuades i altres condicions laborals, i es computaran per separat les quantitats que corresponguen a les variacions d'estos conceptes.
4. El que preveuen els paràgrafs anteriors representa el límit màxim de massa salarial, la distribució i aplicació individual de la qual es produirà a través de la negociació col·lectiva. L'autorització de la massa salarial serà requisit previ per a l'inici de les negociacions de convenis o acords col·lectius que se subscriguen en l'any 2008 i a càrrec d'ella s'hauran de satisfer la totalitat de les retribucions del personal laboral derivades de l'acord corresponent i totes les que es meriten al llarg de l'any expressat.
5. Abans de l'1 de març de 2008, els distints òrgans de l'administració de la Generalitat amb competències en matèria de personal, les entitats autònomes, les societats mercantils i els ens de dret públic, hauran de sol·licitar a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació l'autorització corresponent de massa salarial, aportant a l'efecte la certificació de les retribucions salarials satisfetes i meritades en el 2007. La massa salarial autoritzada es tindrà en compte per a determinar, en termes d'homogeneïtat, els crèdits corresponents a les retribucions del personal laboral afectat.
6. Quan es tracte de personal no subjecte a conveni col·lectiu, les retribucions del qual estiguen determinades en tot o en part per mitjà de contracte laboral, s'hauran de comunicar a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació les retribucions satisfetes i meritades durant 2007.
7. Les indemnitzacions o altres compensacions d'este personal no podran experimentar creixements superiors als que s'establixen, amb caràcter general, per al personal funcionari de la Generalitat.
Article 31. Requisits per a la determinació o modificació de retribucions del personal laboral i no funcionari.
1. Durant l'any 2008, serà preceptiu l'informe favorable de les Conselleries d'Economia, Hisenda i Ocupació i de Justícia i Administracions Públiques per a determinar o modificar les condicions retributives del personal no funcionari i laboral al servici de l'administració de la Generalitat i les seues entitats autònomes.
Les societats mercantils i els ens de dret públic de la Generalitat a què fa referència l'article 5 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991 del Consell, sol·licitaran l'informe preceptiu favorable de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació.
2. Als efectes d'este article, s'entendrà per determinació o modificació de condicions retributives del personal no funcionari les actuacions següents:
a) Determinació de les retribucions de llocs de nova creació.
b) Firmes de convenis col·lectius subscrits per les entitats autònomes i empreses de la Generalitat, a què fa referència l'article 5 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991 del Consell, així com les seues revisions, adhesions o extensions d'estos.
c) Aplicació del vigent Conveni Col·lectiu del Personal Laboral al servici de l'administració autonòmica i dels convenis col·lectius d'àmbit sectorial, així com les seues revisions i les adhesions o extensions d'estos.
d) Fixació de les retribucions mitjançant contracte individual, ja es tracte de personal fix o contractat per temps determinat, quan no estiguen reflectides en tot o en part per mitjà de conveni col·lectiu, llevat del personal temporal subjecte a la relació laboral de caràcter especial regulada en l'article 2, apartat1, lletra e) del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors. No obstant això, s'haurà de facilitar informació de les retribucions d'este últim personal a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació.
e) Atorgament de qualsevol classe de millores salarials de tipus unilateral, amb caràcter individual o col·lectiu, encara que es deriven de l'aplicació extensiva del règim retributiu del personal al servici del sector públic valencià sotmés a règim administratiu.
3. L'informe a què fa referència l'apartat anterior serà emés pel procediment i amb l'abast previst en els paràgrafs següents:
a) Amb caràcter previ al seu acord o firma, en el cas de convenis col·lectius o contractes individuals, es trametrà a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, el projecte corresponent, amb la valoració del seu cost econòmic, així com dels efectes en els estats d'ingressos de les entitats autònomes de caràcter administratiu i en els estats de recursos i dotacions de la resta de persones jurídiques afectades.
b) L'informe mencionat serà evacuat en el termini màxim de 20 dies, comptat des de la data de recepció del projecte i de la seua valoració, i versarà sobre tots aquells aspectes dels quals es deriven conseqüències directes o indirectes en matèria de despesa pública, tant per a l'any 2008 com per a exercicis futurs, i, especialment, pel que fa a la determinació de la massa salarial corresponent i al control del seu creixement. Si no s'emet en el termini assenyalat, s'entendrà que este és desfavorable.
4. Seran nuls de ple dret els acords adoptats en esta matèria amb omissió del tràmit d'informe o en contra d'un informe desfavorable, considerat d'acord amb l'apartat anterior, així com els pactes que impliquen creixements salarials per a exercicis successius contraris al que determinen les futures lleis de pressupostos.
5. Les societats mercantils de la Generalitat i les entitats de dret públic que en depenen, podran contractar el personal necessari per al compliment dels objectius i de les funcions que tinguen encomanats, sempre que esta contractació no supose increment en la dotació que, per a despeses de personal, recullen els seus pressupostos.
6. Les societats mercantils en les quals hi haja participació majoritària de la Generalitat o de les seues entitats autònomes, així com les entitats de dret públic dependents de la Generalitat, amb personalitat jurídica pròpia, les activitats de les quals es regisquen per l'ordenament jurídic privat, podran pagar el concepte de productivitat sempre que tinguen un sistema d'objectius que en permeta la correcta avaluació, entre els quals s'inclourà, necessàriament, l'evolució real en l'exercici dels components més importants del seu compte d'explotació i que el seu import total no supere el 7 per cent de la massa salarial corresponent a les retribucions bàsiques i complementàries fixes i periòdiques pagades durant l'exercici 2007 (exclòs el concepte mencionat). Les societats i les entitats de dret públic afectades, amb caràcter previ a l'efectiva aplicació i mitjançant proposta motivada, requeriran autorització al Consell de les quanties individualment assignades per este concepte al seu personal. La sol·licitud s'haurà de trametre dins de l'últim trimestre de l'exercici i haurà de dur adjunt informe de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació sobre l'existència de cobertura pressupostària suficient per al seu pagament, així com un informe comparatiu entre les xifres del seu compte d'explotació previst per a l'exercici i les corresponents dels dos exercicis anteriors.
En cap cas, les quanties assignades pel concepte de productivitat durant un període de temps originaran cap dret individual respecte a les valoracions o apreciacions corresponents a períodes successius. A este efecte, les quanties assignades pel dit concepte no podran ser fixes en l'import ni periòdiques en la meritació.
7. No podran autoritzar-se despeses derivades de l'aplicació dels increments salarials per al 2008, sense el compliment dels requisits establits en el present article.
8. La Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació podrà establir els límits màxims a les retribucions del personal directiu de les empreses de la Generalitat.
9. L'establiment de les retribucions del personal directiu de les empreses de la Generalitat requerirà informe de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, en el qual s'haurà d'especificar l'existència de cobertura pressupostària suficient per al seu pagament.
Article 32. De l'Oferta d'Ocupació Pública.
1. Durant l'any 2008, les convocatòries per a ingrés de nou personal es concentraran en els sectors, les funcions i els grups que es consideren prioritaris o que afecten el funcionament dels servicis públics essencials. En tot cas, el nombre total de places de nou ingrés serà com a màxim igual al 100 per 100 de la taxa de reposició d'efectius. Dins d'este límit, l'oferta d'ocupació pública inclourà tots els llocs i places ocupats per personal interí, nomenat o contractat en l'exercici anterior, als quals fa referència la lletra a de l'apartat 1 de l'article 10 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, excepte aquells sobre els quals hi ha una reserva de lloc o estiguen sotmesos a processos de provisió.
La limitació continguda en el paràgraf anterior no serà d'aplicació ni als sectors o àrees d'actuació administrativa competència de la Generalitat que s'excloguen per l'administració de l'Estat, amb el caràcter de bàsics, en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2008, ni per al cos d'Inspectors de Tributs de la Generalitat creat per la Llei 14/1997, de 26 de desembre, de Mesures de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat. Per a este últim supòsit, la provisió es determinarà per les Conselleries d'Economia, Hisenda i Ocupació i de Justícia i Administracions Públiques d'acord amb els plans que s'establisquen per a la cobertura de la plantilla corresponent.
2. Durant l'any 2008, no es procedirà a la contractació de personal laboral temporal, ni al nomenament de personal funcionari interí, en l'àmbit del sector públic valencià, llevat de casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i inajornables. En qualsevol cas, les places corresponents als nomenaments i contractacions del personal funcionari interí computaran a efectes de complir el límit màxim de la taxa de reposició d'efectius en l'oferta d'ocupació pública corresponent al mateix any en què aquells es produïsquen i, si no és possible, en l'oferta d'ocupació pública següent, llevat que es decidisca amortitzar-les.
La contractació de personal laboral temporal i el nomenament de personal funcionari interí, en les condicions establides en el paràgraf anterior, requerirà l'autorització prèvia de les Conselleries d'Economia, Hisenda i Ocupació i de Justícia i Administracions Públiques.
No obstant això, no es requerirà l'autorització de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques i, en conseqüència, només serà necessària l'autorització de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per a la contractació de personal laboral temporal o el nomenament de personal funcionari interí en els supòsits següents:
a) Contractacions en l'àmbit de les empreses de la Generalitat.
b) Contractacions en l'àmbit d'aplicació de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut Marc del personal estatutari dels servicis de salut.
c) Contractacions de personal docent.
En tot cas, reglamentàriament es fixaran les condicions, les característiques i les limitacions de l'autorització a què fa referència el present apartat.
3. El Consell, amb els límits establits en l'apartat 1 del present article, podrà autoritzar, a través de l'Oferta d'Ocupació Pública, amb l'informe previ favorable de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, a proposta de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, i a iniciativa de les conselleries competents en la matèria, la convocatòria de places vacants de nou ingrés que es referisquen al personal del sector administració general i les seues entitats autònomes, incloent-hi, si és el cas, les relatives al cos d'Inspectors de Tributs de la Generalitat i les dels sectors considerats bàsics, d'acord amb el que preveu l'apartat 1 del present article.
En els termes establits en l'article 70.1 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, podran amb l'autorització de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques i d'Economia, Hisenda i Ocupació, convocar-se fins a un 10% de places addicionals de l'Oferta d'Ocupació Pública.
4. En les convocatòries per a l'ingrés com a personal al servici de la Generalitat, bé com a personal funcionari o laboral, s'especificaran els llocs de treball reservats perquè els ocupen persones amb discapacitat de grau igual o superior al 33 per cent en els termes previstos en la legislació vigent.
Article 33. De la contractació de personal laboral a càrrec dels crèdits per a inversions.
1. Les distintes conselleries i les entitats autònomes podran formalitzar durant 2008, a càrrec dels respectius crèdits d'inversions, contractes laborals de caràcter temporal per a la realització d'obres o servicis, sempre que hi concórreguen els requisits següents:
a) Que la contractació tinga per objecte l'execució d'obres per administració directa i amb aplicació de la legislació de contractes de l'Estat, o la realització de servicis que tinguen la naturalesa d'inversions.
b) Que estes obres o servicis corresponguen a inversions previstes i aprovades en els pressupostos de la Generalitat vigents.
c) Que les obres o servicis no puguen ser executats amb el personal fix de plantilla i no hi haja disponibilitat suficient en el crèdit pressupostari destinat a la contractació de personal.
2. Els contractes s'hauran de formalitzar seguint les prescripcions dels articles 15 i 17 del text refós de l'Estatut dels Treballadors, i respectant el que disposa la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servici de les Administracions Públiques. En els contractes es farà constar l'obra o el servici per a la realització del qual es formalitza el contracte i el temps de duració, així com la resta de les formalitats que imposa la legislació sobre contractes laborals, eventuals o temporals. Les conselleries i les entitats autònomes seran responsables del fet que es complisquen les obligacions formals esmentades, així com d'evitar l'assignació de personal contractat per a funcions distintes de les determinades en els contractes, de les quals es puguen derivar drets de permanència per al personal contractat. En este sentit, les actuacions irregulars en la present matèria donaran lloc a l'exigència de responsabilitats, d'acord amb el que preveu el text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell.
La informació als representants dels treballadors es realitzarà d'acord amb el que establix el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.
3. La contractació podrà excedir de l'exercici pressupostari quan es tracte d'obres o servicis que hagen d'excedir del dit període i corresponguen a projectes d'inversió de caràcter pluriennal que complisquen els requisits que per a estos es preveuen en l'article 29 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell.
4. Els contractes hauran de dur l'informe, amb caràcter previ a la formalització, per l'advocat de la Generalitat responsable de l'assistencia a la conselleria o entitat que, en especial, es pronunciarà sobre la modalitat de contractació utilitzada i l'observança en les clàusules del contracte dels requisits i de les formalitats exigits per la legislació laboral.
La realització dels contractes regulats en el present article serà objecte de fiscalització prèvia en tot cas. A estos efectes, els crèdits d'inversions s'entendran adequats per a la formalització de contractes laborals de caràcter temporal si no hi ha crèdit suficient per a això en el concepte pressupostari destinat específicament a la contractació laboral temporal.
TÍTOL IV
Gestió de transferències corrents i de capital
CAPÍTOL ÚNIC
De les transferències
Article 34. Transferències corrents i de capital exceptuades del règim general.
Les transferències corrents i de capital següents queden exceptuades del règim general previst en l'article 47 bis del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell:
1. Les transferències corrents que a continuació s'indiquen en el marc de l'assistència social i dels servicis socials, en els termes següents:
a) Ajudes i subvencions de naturalesa corrent, destinades a pal·liar situacions de primera necessitat, d'emergència, o de subsistència, justificades com cal, de persones individuals o unitats familiars: es podrà lliurar d'immediat, una vegada concedides, fins al 100 per cent del seu import. Així mateix, a les corporacions locals se'ls podrà avançar fins al 100 per cent de la subvenció concedida per a les prestacions econòmiques individualitzades d'acolliments familiars simples i permanents en família extensa o afí, així com per a les prestacions econòmiques reglades.
b) Ajudes destinades als servicis socials generals: es podrà lliurar d'immediat, una vegada concedides, fins al 60 per cent del seu import; el 40 per cent restant es lliurarà després de l'aportació i comprovació de la documentació justificativa de l'efectiva i correcta aplicació de l'import inicialment anticipat.
c) Ajudes destinades als servicis socials especialitzats:
1.r Quan vagen dirigides al manteniment dels centres, o a contribuir a sufragar el cost de les places o dels concertes de places que se subscriguen, sempre que es tracte d'entitats públiques, cooperatives o entitats sense fins de lucre, així com a l'execució de les mesures imposades per la Judicatura de Menors per a ser complides en medi obert, que no supose internament, es podran lliurar d'immediat, una vegada concedides, fins al 60 per cent del seu import; el 40 per cent restant es lliurarà després de l'aportació i comprovació de la documentació justificativa de l'efectiva i correcta aplicació d'almenys el 75 per cent de l'import inicialment anticipat.
2.n Quan vagen dirigides al finançament de programes d'actuació i activitats de servicis socials especialitzats: es podrà lliurar d'immediat, una vegada concedides, fins al 60 per cent del seu import; el 40 per cent restant es lliurarà després de l'aportació i comprovació de la documentació justificativa de l'efectiva i correcta aplicació de l'import inicialment anticipat.
En qualsevol cas, les persones que resulten beneficiàries de les transferències corrents recollides en els apartats anteriors, durant el mes de gener de l'exercici següent, hauran de justificar la totalitat de la despesa anual objecte de la subvenció, moment a partir del qual es procedirà a la seua liquidació, de la qual es podrà derivar una regularització, que implicarà l'exigència de reintegrament dels imports indegudament percebuts, en el cas que la justificació siga insuficient.
2. Ajudes i subvencions, de naturalesa corrent, concedides per la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge en l'àmbit de les activitats del voluntariat mediambiental.
a) Les persones que resulten beneficiàries podran sol·licitar una bestreta en un percentatge mai superior al 80 per cent del total de la subvenció, en este cas el pagament de les ajudes s'efectuarà segons el règim següent:
1.r Fins a un 40 per cent de l'import de la subvenció es lliurarà una vegada concedida i aprovada l'ajuda.
2.n La resta, fins al 80 per cent mencionat, es pagarà després de la comprovació de la correcta aplicació de la suma lliurada a l'actuació objecte de subvenció, segons revisió realitzada pels servicis tècnics de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, que expediran certificat en el sentit indicat.
b) La resta de l'ajuda es pagarà quan la persona que resulte beneficiària justifique el compliment d'allò convingut, la presentació de la memòria final d'activitat i el pagament de la totalitat de les despeses originades per les activitats subvencionades, així com la devolució de qualsevol material que haguera sigut cedit per la Generalitat per a la realització de l'activitat.
c) Així mateix, les persones que resulten beneficiàries d'estes ajudes i subvencions queden exemptes de la prestació de garanties per bestretes.
3. Les ajudes i subvencions de naturalesa corrent o de capital concedides en el marc d'actuacions vinculades directament a programes d'Investigació, Desenrotllament Tecnològic i Innovació Empresarial, es podran fer efectives en els termes següents:
a) Pagaments de beques i ajudes de formació, perfeccionament i mobilitat del personal investigador i tècnic, i beques postdoctorals d'excel·lència per a estades en centres estrangers:
1.r Es podran fer efectius anticipadament mitjançant el fraccionament de la quantia total en la forma que especifique la convocatòria d'ajudes corresponent.
2.n Quan les beques incloguen un concepte d'ajuda complementària, esta es podrà lliurar a les entitats anticipadament fins a un 100 per cent de l'ajuda, una vegada concedida esta.
3.r En beques i ajudes a estades de personal investigador i tècnic, es podrà lliurar anticipadament fins a un 100 per cent de l'ajuda corresponent a cada anualitat, una vegada concedida.
4.t Les persones físiques beneficiàries de beques i ajudes d'estos programes estaran exemptes de la presentació de la fiança prevista per al pagament anticipat en l'article 47 bis del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell.
b) En ajudes a la contractació de personal investigador i tècnic, i ajudes per a la contractació de personal investigador en formació i doctors, es podrà lliurar anticipadament fins a un 100 per cent de l'ajuda corresponent a cada anualitat, una vegada concedida.
c) En ajudes per a la realització de projectes de I+D+i, adquisició, renovació o millora d'infraestructures d'investigació científica i tècnica, difusió de congressos, jornades i reunions de caràcter científic, tecnològic, humanístic o artístic, realització d'accions especials, complementàries per a projectes d'investigació, grups i xarxes d'investigació i transferència de tecnologia, així com altres actuacions en matèria de I+D+i dutes a terme per instituts tecnològics de la Xarxa d'Instituts Tecnològics de la Comunitat Valenciana (REDIT), i en els parcs científics de la Comunitat Valenciana, es podrà lliurar anticipadament fins a un 100 per cent de l'ajuda corresponent a cada anualitat, una vegada concedida. Les convocatòries respectives podran exonerar de l'obligació de presentar garanties els instituts tecnològics inscrits com a centres d'innovació i tecnologia en el registre regulat pel Reial Decret 2609/1006, de 20 de desembre, si bé es podrà exigir la presentació d'un informe d'auditoria elaborat per auditor o empresa auditora externa inscrita en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes.
4. Ajudes i subvencions de naturalesa corrent concedides en el marc de les actuacions del programa pressupostari 422.20 «Ensenyament Primari», destinades a finançar l'Educació Infantil: El 100 per cent de l'ajuda es podrà lliurar d'immediat, una vegada concedida, als centres beneficiaris. La justificació de la subvenció es realitzarà, una vegada acabat el curs, mitjançant certificació del consell escolar o òrgan a través del qual es canalitze la participació de la comunitat educativa, en la qual s'aprove la rendició de comptes i s'acredite que la titularitat del centre ha complit les obligacions establides en l'ordre de convocatòria corresponent.
5. Les subvencions de naturalesa corrent o de capital, concedides per la Conselleria d'Immigració i Ciutadania en l'àmbit de la Cooperació Internacional, el règim de lliurament de les quals s'ajustarà al que disposa l'article 25 del Decret 201/1997, d'1 de juliol, del Consell, sobre la regulació de les bases per a la cooperació internacional al desenrotllament i del règim específic de les transferències de fons destinats a la cooperació amb països en vies de desenrotllament.
6. Ajudes en matèria d'Ocupació.
a) Les ajudes o subvencions de naturalesa corrent concedides per la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, a través del Servici Valencià d'Ocupació i Formació, en l'àmbit de col·laboració amb les corporacions locals, òrgans de l'administració general de l'Estat i els seus organismes autònomes, òrgans de la Generalitat i les seues entitats autònomes, universitats i institucions sense ànim de lucre, que contracten persones en situació de desocupació per a l'execució d'obres i/o servicis d'interés general i social, es podran fer efectives en els termes següents:
1.r El 60 per cent una vegada concedida la subvenció i vagen a començar les activitats corresponents.
2.n El 40 per cent restant, després de l'aportació i comprovació de la documentació justificativa de la totalitat de la despesa corresponent a l'efectiva i correcta aplicació de la subvenció concedida.
b) Les subvencions de naturalesa corrent concedides per la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, a través del Servici Valencià d'Ocupació i Formació, destinades a entitats o consorcis de caràcter públic que subscriguen Pactes Territorials per a l'Ocupació a través de convenis de col·laboració amb la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, es podran fer efectives en els termes següents:
1.r El 60 per cent, una vegada concedida la subvenció.
2.n El 40 per cent restant, després de l'aportació i comprovació de la documentació justificativa de la totalitat de la despesa corresponent a l'efectiva i correcta aplicació de la subvenció concedida.
c) Les subvencions de naturalesa corrent concedides per la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, a través del Servici Valencià d'Ocupació i Formació, destinades a atendre les despeses salarials del personal fix discapacitat així com les despeses salarials i de Seguretat Social del personal integrant de les unitats de suport a l'activitat professional en els centres especials d'ocupació, es podran fer efectives pel sistema que a continuació s'establix:
1.r L'ajuda es farà efectiva en dos pagaments, equivalents cada un al 50 per cent del total de la subvenció. El primer d'ells es farà efectiu una vegada concedida l'ajuda. El pagament restant es lliurarà a l'inici del segon semestre natural amb caràcter igualment anticipat, i amb la justificació prèvia per la persona beneficiària del pagament corresponent al semestre anterior. L'import del pagament serà minorat en el supòsit que la justificació corresponent a la bestreta del primer semestre siga inferior a la quantitat lliurada.
2.n La justificació corresponent a la quantitat anticipada de l'últim semestre de l'any es realitzarà a l'inici de l'exercici pressupostari següent, i el pagament de l'ajuda que li puga correspondre en eixe exercici quedarà condicionat a la correcta justificació de les quantitats anticipades.
d) Les subvencions de naturalesa corrent concedides per la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, a través del Servici Valencià d'Ocupació i Formació, en l'àmbit de guarderies infantils laborals, es podran fer efectives fins al 100 per cent d'estes de forma immediata a la resolució de la concessió.
e) Les subvencions de naturalesa corrent concedides per la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, a través del Servici Valencià d'Ocupació i Formació, a càrrec del Salari Jove, en el cas que les entitats beneficiàries siguen corporacions locals, òrgans de l'administració general de l'Estat i els seus organismes autònoms, òrgans de la Generalitat i les seues entitats autònomes i universitats públiques que contracten persones en situació de desocupació per a actuacions d'interés general i social, es podran fer efectives fins a un 100 per cent del seu import una vegada concedida la subvenció i vagen a començar les activitats corresponents.
f) Les subvencions de naturalesa corrent concedides per la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, a través del Servici Valencià d'Ocupació i Formació, a favor de les entitats promotores de plans integrals d'ocupació, es podran fer efectives en els termes següents:
1.r El 100 per cent de l'import de la primera anualitat s'anticiparà una vegada concedida la subvenció i s'haja justificat l'inici del desenrotllament del projecte.
2.n El 40 per cent de la segona anualitat s'anticiparà en el segon trimestre natural del dit any, després de l'aportació i comprovació de la documentació justificativa de l'efectiva i correcta aplicació de la suma lliurada a l'actuació objecte de la subvenció, acreditant el compliment parcial dels objectius d'inserció que s'establisquen en la resolució de concessió de l'ajuda.
3.r La resta de l'ajuda concedida es lliurarà una vegada que la persona beneficiària justifique el total compliment de l'actuació objecte de la subvenció.
g) Les subvencions de naturalesa corrent concedides per la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, a través del Servici Valencià d'Ocupació i Formació, destinades a la realització d'accions d'orientació professional per a l'ocupació i assistència a l'autoocupació (accions OPEA), podran fer-se efectives mitjançant bestreta de pagament de fins al 100 per cent de la subvenció concedida, sempre que s'aporte prèviament:
1.r Certificació de l'inici de les accions per part de l'entitat col·laboradora, segons model normalitzat.
2.n Presentació, per part de l'entitat beneficiària, d'aval bancari o dipòsit en efectiu per la quantia anticipada, constituït d'acord amb la normativa vigent.
7. Ajudes en matèria de Formació Professional Ocupacional i Contínua.
Les subvencions de naturalesa corrent destinades a la realització d'accions formatives, concedides per la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, a través del Servici Valencià d'Ocupació i Formació en l'àmbit del subprograma pressupostari 322.52 «Formació Professional Ocupacional i Contínua», es faran efectives de la forma següent:
a) En les subvencions finançades per l'administració de l'Estat les competències de gestió de les qual corresponguen al SERVEF se seguirà el règim de pagaments regulat en la normativa estatal.
b) Per a la resta de subvencions, incloses les finançades per l'administració de l'Estat, en la normativa de les quals no es fixen els procediments de pagament, el règim aplicable serà el següent:
1.r Es podrà anticipar fins al 75 per cent de l'import de la subvenció des del moment de la concessió i vagen a començar les activitats corresponents.
2.n El pagament de la quantia restant es produirà quan la persona beneficiària justifique el compliment íntegre de l'objecte de la subvenció.
3.r La concreció del percentatge de bestreta mencionat en la lletra b).1r s'establirà en les respectives bases reguladores de les subvencions.
8. Ajudes concedides per l'Institut de la Mitjana i Petita Indústria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA) a universitats, centres d'investigació i altres entitats públiques o privades sense intenció de lucre, en el marc de les línies de suport de l'Institut:
a) Fins a un 50 per cent del seu import, des del moment de la concessió o firma del conveni de col·laboració.
b) El 50 per cent restant, després de la comprovació de la correcta aplicació de la suma anteriorment lliurada a l'actuació objecte de la subvenció.
Les convocatòries respectives podran exonerar de l'obligació de presentar garanties les entitats inscrites com a centres d'innovació i tecnologia en el registre regulat pel Reial Decret 2609/1996, de 20 de desembre, si bé es podrà exigir la presentació d'un informe d'auditoria elaborat per auditor o empresa auditora externa inscrita en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes.
9. Ajudes i subvencions de naturalesa corrent, concedides per la Conselleria de Sanitat, per a concerts amb centres privats d'atenció i prevenció de les drogodependències i altres addiccions:
a) Podran fer-se efectives per mitjà del pagament fraccionat de la quantia total de la subvenció concedida, per trimestres anticipats. El lliurament corresponent al tercer trimestre s'efectuarà amb justificació prèvia de la suma anticipada en el primer trimestre, i el lliurament corresponent al quart trimestre, amb justificació prèvia de la totalitat de la despesa objecte de la subvenció corresponent als tres primers trimestres, i es procedirà a les regularitzacions que pertoquen, segons les justificacions presentades. A estos efectes, les persones que resulten beneficiàries hauran d'aportar els justificants de despesa de cada trimestre en el mes natural següent al seu acabament.
b) En tractar-se de transferències corrents de caràcter pluriennal, a l'inici del segon o subsegüents exercicis de vigència del concert, es podrà efectuar la bestreta del primer trimestre de cada un d'ells amb independència de la situació en què es trobe la regularització econòmica de l'exercici anterior.
c) En tot cas, les persones que resulten beneficiàries d'estes transferències corrents, durant el mes de gener de l'exercici següent, hauran de justificar la totalitat de la despesa anual objecte de la subvenció, i es procedirà en eixe moment a la seua liquidació, de la qual podrà derivar-se una regularització, que implicarà l'exigència de reintegrament dels imports indegudament percebuts, en el cas que la justificació siga insuficient.
10. Ajudes i subvencions de naturalesa corrent derivades d'acords entre el Consell i les organitzacions sindicals i empresarials.
Les organitzacions sindicals i empresarials més representatives, beneficiàries d'ajudes i subvencions de naturalesa corrent com a conseqüència d'un acord entre el Consell i estes organitzacions, estaran exemptes de la presentació de les garanties previstes per al pagament anticipat en l'article 47 bis del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell.
TÍTOL V
De les operacions financeres
CAPÍTOL ÚNIC
Deute públic, operacions de tresoreria
i avals de la Generalitat
Article 35. Del Deute públic.
1. S'autoritza el Consell perquè, a proposta de la persona que tinga assignada la titularitat de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, incremente el deute de la Generalitat amb la limitació que el seu saldo viu el 31 de desembre de 2008 no supere el corresponent saldo l'1 de gener de 2008.
2. Este límit serà efectiu al final de l'exercici, podrà ser ultrapassat en el seu transcurs i quedarà automàticament revisat:
a) Per l'import de la variació neta d'actius financers destinats a finançar despeses d'inversió.
b) Per les desviacions entre les previsions d'ingressos contingudes en la present llei i la seua evolució real.
Les revisions esmentades incrementaran o reduiran el límit assenyalat en l'apartat anterior segons que suposen un augment o una disminució, respectivament, de les necessitats de finançament de la Generalitat.
3. Així mateix, el límit assenyalat anteriorment podrà ampliar-se en els termes següents:
a) Per la quantia de l'endeutament autoritzat per la Llei de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2007 que no haja sigut utilitzat, com a conseqüència de variacions en la periodificació de les necessitats de finançament de la Generalitat.
b) Per l'import necessari per a finançar aquelles despeses d'inversió que serien objecte de minoració per a atendre les obligacions econòmiques ineludibles adquirides, com a conseqüència de les operacions de Tresoreria necessàries per a compensar les necessitats de liquiditat derivades dels retards en els lliuraments de fons procedents de l'administració de l'Estat i els previstos en el «Sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú», aprovat pel Consell de Política Fiscal i Financera en la reunió de 27 de juliol de 2001.
4. No obstant el que disposen els apartats anteriors, si durant l'exercici sorgixen necessitats inversores l'execució de les quals no convinga demorar, l'endeutament previst podrà ser incrementat en la quantitat suficient per afrontar-les, amb l'autorització prèvia del Ministeri d'Economia i Hisenda, i sense ultrapassar, en tot cas, els límits de l'article 89.1.b) del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell.
5. En aquelles operacions de crèdit que financen projectes d'inversió de caràcter pluriennal, únicament es computarà com endeutament per a l'exercici corrent l'import de l'anualitat dels projectes esmentats per al dit exercici.
6. El producte de les operacions a què fa referència l'article 87 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell, s'ingressarà en la Tresoreria de la Generalitat i el saldo net al tancament de l'exercici s'aplicarà, sense cap excepció, al pressupost de la Generalitat o de l'entitat autònoma corresponent.
Article 36. Del Deute Públic a curt termini.
La persona que tinga assignada la titularitat de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació serà l'òrgan competent per a autoritzar les operacions d'endeutament per termini igual o inferior a un any destinades a atendre les necessitats de tresoreria derivades de diferències en el venciment dels seus ingressos i pagaments, amb el límit del 20 per cent dels crèdits consignats. Este límit s'haurà d'entendre referit, en tot cas, al volum viu.
Article 37. Avals de la Generalitat.
1. La Generalitat, en els termes previstos en l'article 84 i següents del Text refós de la Llei d'hisenda pública de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret legislatiu de 26 de juny de 1991 del Consell, podrà prestar avals durant l'exercici 2008 per a les operacions de crèdit que concerten les entitats o empreses públiques i institucions firals de la Comunitat Valenciana, fins a un límit de 885 milions d'euros.
2. La Generalitat podrà atorgar avals fins una quantitat màxima, durant l'exercici 2008, de 350 milions d'euros, amb l'objecte de garantir valors de renda fixa emesos per fons de titularitat d'actius constituïts conforme a les disposicions vigents, amb l'objecte de millorar el finançament de l'activitat productiva empresarial.
Per mitjà de decret del Consell es regularà les condicions que hauran de reunir els esmentats fons i els préstecs o crèdits susceptibles de cessió als mateixos, per a ser beneficiaris de l'aval de la Generalitat, així com el procediment per a la concessió.
3. La quantia a què es referix l'apartat 1 d'aquest article podrà ser alterada en funció dels avals que puguen amortitzar-se durant l'exercici.
4. Els imports de les operacions de productes derivats, avalades i vinculades a operacions de crèdit, no computaran en el límit màxim per avals a què es referix l'apartat 1 d'aquest article.
5. Als efectes del que preveuen els apartats anteriors i sense perjuí del desplegament reglamentari a què es referix l'apartat segon d'aquest article, serà el Consell, a proposta de la persona que tinga assignada la titularitat de la conselleria competent, l'òrgan que haurà d'autoritzar els avals.
Article 38. Avals de l'Institut Valencià de Finances.
L'Institut Valencià de Finances podrà prestar avals, caucions o altre tipus de garanties durant l'exercici 2008, en els termes previstos en el seu reglament, per un import màxim que no podrà superar els 70 milions d'euros de volum viu el 31 de desembre de 2008.
Article 39. Assumpció per la Generalitat de la càrrega del deute per a 2008, de Ferrocarrils de la Generalitat.
1. La Generalitat assumix la càrrega del deute de Ferrocarrils de la Generalitat corresponent a 2008.
2. L'import del deute amortitzat en virtut del que disposa l'apartat anterior es constituïx en aportació de la Generalitat per a incrementar el fons patrimonial de Ferrocarrils de la Generalitat.
Article 40. Dels límits a les operacions de crèdit.
1. L'Institut Valencià de Finances, durant l'any 2008, podrà realitzar operacions d'endeutament sempre que no ultrapasse els 348 milions d'euros de volum viu el 31 de desembre de 2008.
No obstant això, s'autoritza el Consell perquè modifique el límit mencionat, si es considera convenient per raons d'una major operativitat en l'àmbit creditici.
2. S'autoritza, durant l'any 2008, l'ens públic Radiotelevió Valenciana a concertar operacions de crèdit per import màxim de 194.612.550 euros.
TÍTOL VI
De les normes tributàries
CAPÍTOL PRIMER
Dels impostos indirectes
Article 41. Cànon de Sanejament.
1. Amb efectes a partir del dia 1 de gener de l'any 2008, les tarifes del Cànon de Sanejament seran les següents:
a) Usos domèstics: d'acord amb els trams de població següents, determinats segons l'últim cens:
Població Quota de consum Quota de servici
Municipi (euros/m³) (euros/any)
(Nre. habitants)
Entre 500/3.000 0,185 18,72
Entre 3.001/10.000 0,232 24,56
Entre 10.001/100.000 0,276 29,32
Superior a 100.000 0,317 31,78
b) Usos industrials (no domèstics) amb consums d'aigua fins a 3.000 metres cúbics per any, quan no s'haja aprovat un coeficient corrector: la tarifa del cànon serà l'establida per a usos domèstics en el municipi on s'ubique l'empresa, el local o l'establiment corresponent. Per a això s'utilitzarà sempre com a referència el consum produït en l'any anterior. En el moment en què s'aprove un coeficient corrector, seran d'aplicació les tarifes previstes en el paràgraf següent.
c) Usos industrials (no domèstics) amb consums d'aigua superiors a 3.000 metres cúbics per any:
c.1) Quota de consum: 0,383 euros/m³
c.2) Quota de servici:
Calibre del comptador Quota de servici
(euros/any)
Fins a 13 mm 78,28
Fins a 15 mm 117,34
Fins a 20 mm 195,46
Fins a 25 mm 273,74
Fins a 30 mm 391,18
Fins a 40 mm 782,36
Fins a 50 mm 1.173,54
Fins a 65 mm 1.564,57
Fins a 80 mm 1.955,89
Major de 80 mm 2.738,12
2. Als efectes del que establix l'article 23 de la Llei 2/1992, de 26 de març, de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana, les quotes de consum i de servici per a usos industrials podran ser incrementades o disminuïdes en funció dels coeficients correctors que s'establisquen en consideració als criteris establits en la llei mencionada.
3. Quan es produïsquen facturacions de l'aigua el període de consum de les quals comprenga diferents anys, s'imputarà a cada un d'ells la part de la quota total de consum que proporcionalment corresponga a la fracció del dit període compresa en estos.
CAPÍTOL II
De les taxes i altres ingressos
Article 42. Taxes pròpies i altres ingressos de dret públic.
1. S'incrementen per a l'any 2008 els tipus de quantia fixa de les taxes i dels restants ingressos de dret públic no tributaris de la Hisenda de la Generalitat, fins a la quantitat que resulte d'aplicar el coeficient 1,02 a l'import exigible durant l'any 2007, llevat dels preus públics, les quanties dels quals es fixaran, si és el cas, per la seua normativa específica.
Es consideren tipus de quantia fixa aquells que no es determinen per un percentatge de la base o esta no es valora en unitats monetàries.
2. El que disposa el paràgraf anterior no serà d'aplicació als ingressos següents:
a) A la taxa que grava els jocs de sort, envit o atzar, que s'exigirà d'acord amb el que disposa l'article quinze de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits.
b) A les taxes que es creen o la quantia de les quals es modifica per la Llei de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat per a l'any 2008, que s'exigiran en els imports establits en la llei esmentada.
c) A la taxa per servicis acadèmics universitaris, que s'exigirà d'acord amb el que preveuen els articles 81.3.b) de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats i 150.dos del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat Valenciana, aprovat mitjançant Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat.
3. Quan de la recaptació de les taxes i altres ingressos de dret públic, al llarg de 2008, es puga estimar un rendiment inferior o superior al previst, es podran modificar els crèdits de l'estat de despeses finançats amb esta font de recursos.
TÍTOL VII
De la informació a Les Corts
CAPÍTOL ÚNIC
De la informació a les comissions de Les Corts
Article 43. De la informació de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació.
Sense perjudici del que disposa l'article 72 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell, i els distints articles de la present llei, la persona que tinga assignada la titularitat de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació donarà compte a la comissió corresponent de Les Corts dels aspectes següents del desenrotllament pressupostari:
a) En el termini dels quinze dies següents a la liquidació del pressupost de l'exercici anterior, dels romanents de crèdits, que procedents de l'exercici liquidat, s'incorporen a l'exercici corrent.
b) Mensualment, informació sobre l'execució del pressupost de la Generalitat.
c) Trimestralment, del grau d'execució del Programa d'Inversions de la Generalitat.
d) Trimestralment, de les incidències que s'hagen produït en la concessió, la reducció i la cancel·lació d'avals que comporten riscos efectius als quals la Generalitat haurà de fer front directament com a conseqüència de la seua funció d'avalista.
e) De la distribució de la participació de les entitats locals en els ingressos generals de l'Estat.
DISPOSICIONES ADDICIONALES
Primera. Pressupost de Les Corts, la Sindicatura de Comptes, el Consell Valencià de Cultura, el Síndic de Greuges, el Consell Jurídic Consultiu i l'Acadèmia Valenciana de la Llengua
1. Les Corts, la Sindicatura de Comptes, el Consell Valencià de Cultura, el Síndic de Greuges, el Consell Jurídic Consultiu i l'Acadèmia Valenciana de la Llengua podran incorporar els romanents de pressupostos anteriors als mateixos capítols pressupostaris en què estaven consignats en l'any 2007.
2. Les dotacions pressupostàries de les seccions de Les Corts, Sindicatura de Comptes, Consell Valencià de Cultura, Síndic de Greuges, Consell Jurídic Consultiu i Acadèmia Valenciana de la Llengua, es lliuraran per quartes parts trimestrals al seu nom i no estaran subjectes a justificació.
Segona. Les agricultores i els agricultors que es troben en situació de jubilació i siguen titulars d'explotacions agràries
Les agricultores i els agricultors que es troben en situació de jubilació i siguen titulars d'explotacions agràries, en el cas que resulten subjectes beneficiaris d'ajudes públiques per adversitats meteorològiques, de quanties inferiors a 1.202,02 euros, no tindran l'obligació d'acreditar la seua alta en el règim especial agrari de la Seguretat Social.
Tercera. De l'adequació dels complements específics
Per resolució de la persona que tinga assignada la titularitat de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació s'actualitzarà la vigent taula de complements específics d'acord amb l'increment autoritzat per la present llei, sense perjudici del que disposa el Decret 34/2006, de 24 de març, per al personal inclòs en el seu àmbit d'aplicació.
Quarta. De l'estructura de la comptabilitat pressupostària
Sense perjudici de les peculiaritats recollides en les respectives lleis de creació, les entitats autònomes i les entitats de dret públic dependents de la Generalitat, s'ajustaran a l'estructura de comptabilitat pressupostària d'esta, tant en la representació dels estats de despeses i ingressos inicials, com en el reflex de la seua gestió econòmica.
Cinquena. Percentatge que s'ha d'aplicar en els convenis per a la compensació financera
El percentatge que s'ha d'aplicar sobre la quantia del component addicional que figure en els convenis per a la compensació financera previstos en la Llei 3/1998, de 21 de maig, de Turisme de la Comunitat Valenciana, i subscrits amb els municipis turístics per a compensar despeses corresponents a l'exercici 2006, serà el que resulte de dividir la dotació pressupostària consignada a l'efecte en la present llei entre la suma dels components addicionals que figuren en els dits convenis, multiplicat per cent.
Sisena. Imputació d'obligacions reconegudes al pressupost 2008
Amb aplicació exclusiva al pressupost de l'exercici 2008, les obligacions a què fa referència l'article 21.b del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell, que s'han d'imputar a l'exercici seran les reconegudes fins al final del mes de desembre, sempre que corresponguen a adquisicions, obres, servicis, prestacions o despeses en general, realitzades dins del 2008 i a càrrec dels seus crèdits respectius.
Setena. De la informació que han de subministrar les entitats autònomes de caràcter industrial, comercial, financer o anàleg, les empreses públiques i les fundacions públiques de la Generalitat
Les entitats autònomes de caràcter industrial, comercial, financer o anàleg, les empreses públiques i les fundacions públiques de la Generalitat, als efectes d'un eficaç seguiment i control de la despesa pública en l'àrea de l'administració institucional, hauran de:
a) Aportar, amb caràcter trimestral, la informació comptable que permeta conéixer la situació econòmica i financera l'últim dia de cada trimestre natural, en els termes i amb l'estructura que la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, mitjançant ordre, determine.
b) Presentar, abans del 31 de març, un balanç de situació i compte de resultats de caràcter previsional, per a l'exercici de què es tracte i dins dels límits dels pressupostos aprovats per Les Corts.
Vuitena. Aportacions de capital a càrrec dels pressupostos de la Generalitat
Serà preceptiu l'informe de la Secretaria Autonòmica d'Economia i Pressupostos per a la realització d'aportacions de capital, a càrrec dels pressupostos de la Generalitat a les societats mercantils de la Generalitat a què fa referència l'article 5.2 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell.
L'informe mencionat tindrà per objecte exclusivament l'examen dels efectes que l'aportació pretesa puga tindre en el compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària a què fa referència l'article 7 de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, General d'Estabilitat Pressupostària.
Novena. Tramitació anticipada d'ajudes i beques de I+D
Per raó de les particulars circumstàncies que concorren en la tramitació d'ajudes i beques de I+D, la conselleria amb competències en la matèria podrà iniciar la seua tramitació anticipada a partir de l'1 de març de 2008.
Desena. De l'Agència Valenciana de Salut
1. Durant l'exercici pressupostari de 2008, la gestió econòmica i pressupostària de l'Agència Valenciana de Salut s'instrumentarà a través dels programes i subprogrames pressupostaris que integren el servici 02 «Agència Valenciana de Salut» de la secció 10 «Conselleria de Sanitat».
2. D'acord amb això i als efectes del que disposa l'article 40 de la Llei 3/2003, de 6 de febrer, d'Ordenació Sanitària de la Comunitat Valenciana, s'autoritza les persones que tinguen assignada la titularitat de les Conselleries d'Economia, Hisenda i Ocupació i de Sanitat perquè adopten les mesures necessàries perquè la instrumentació de la gestió mencionada s'adeqüe a la naturalesa i el règim jurídic i pressupostari de l'entitat.
Onze. Del règim del silenci administratiu en els procediments per al reconeixement de la situació de dependència i del dret a les prestacions del sistema valencià per a les persones dependents
1. En els procediments per al reconeixement de la situació de dependència i del dret a les prestacions del sistema valencià per a les persones dependents, el venciment del termini màxim sense haver-se dictat i notificat resolució expressa determinarà la desestimació de la sol·licitud formulada per silenci administratiu.
2. Als procediments per al reconeixement de la situació de dependència i del dret a les prestacions del sistema valencià per a les persones dependents, iniciats amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta llei, no se'ls aplicarà el règim de silenci administratiu previst aquesta, i es regirà per la normativa anterior.
Disposició transitòria
Única. Retribucions del personal laboral
Mentre no es formalitze el conveni o convenis a què fa referència l'article 31 de la present llei, les retribucions del personal laboral se subjectaran al que preveu l'article 23 de la present llei, sense perjudici, si és el cas, d'ulteriors regularitzacions.
Disposicions finals
Primera. Coordinació amb diputacions
D'acord amb el que disposa l'article 7 de la Llei 2/1983, de 4 d'octubre, per la qual es declaren d'interés general per a la Comunitat Valenciana determinades funcions pròpies de les diputacions provincials, s'uniran, com annex al pressupost de la Generalitat per a l'exercici del 2008, els pressupostos aprovats per les diputacions provincials d'Alacant, Castelló i València, per al mateix any, que seran publicats en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Segona. Desplegament i execució de la present llei
S'autoritza el Consell perquè, a proposta del titular de la conselleria competent en matèria d'economia i hisenda, dicte les disposicions necessàries per al desplegament i l'execució del que disposa esta llei.
Tercera. Entrada en vigor
La present llei entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2008.
Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir esta llei.
València, 27 de desembre de 2007
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
ANNEX I
Mòduls econòmics de distribució de fons públics
per a sosteniment de centres concertats
Import (euros)
2n cicle Educació Infantil Salaris i c. socials 35.330,52
(centres fins a 2 u. Despeses variables 3.760,34
i u. de línies incompletes) Altres despeses 7.292,21
TOTAL 46.383,07
2n cicle Educació Infantil Salaris i c. socials 47.107,36
(centres de 3 unitats) Despeses variables 3.760,34
Altres despeses 7.292,21
TOTAL 58.159,91
2n cicle Educació Infantil Salaris i c. socials 41.218,94
(centres de 6 unitats) Despeses variables 3.760,34
Altres despeses 7.292,21
TOTAL 52.271,49
2n cicle Educació Infantil Salaris i c. socials 39.256,13
(centres de 9 unitats) Despeses variables 3.760,34
Altres despeses 7.292,21
TOTAL 50.308,68
2n cicle Educació Infantil Salaris i c. socials 41.218,94
(centres de 12 unitats) Despeses variables 3.760,34
Altres despeses 7.292,21
TOTAL 52.271,49
E. Primària Salaris i c. socials 35.330,52
(centres fins a 5 u. Despeses variables 4.666,68
i u. de línies incompletes) Altres despeses 7.292,21
TOTAL 47.289,41
E. Primària Salaris i c. socials 52.995,78
(centres de 6 unitats) Despeses variables 4.666,68
Altres despeses 7.292,21
TOTAL 64.954,67

E. Primària Salaris i c. socials 50.051,57
(centres de 12 unitats) Despeses variables 4.666,68
Altres despeses 7.292,21
TOTAL 62.010,46

E. Primària Salaris i c. socials 49.070,17
(centres de 18 unitats) Despeses variables 4.666,68
Altres despeses 7.292,21
TOTAL 61.029,06
E. Primària Salaris i c. socials 47.107,36
(centres de 24 unitats) Despeses variables 4.666,68
Altres despeses 7.292,21
TOTAL 59.066,25
E. Primària Salaris i c. socials 47.107,36
(centres de 30 unitats) Despeses variables 4.666,68
Altres despeses 7.292,21
TOTAL 59.066,25
EE Psíquics Salaris i c. socials 35.330,52
(Moderats) Despeses variables 4.666,68
Altres despeses 7.445,63
P. complementari 30.127,29
TOTAL 77.570,12
EE Psíquics Salaris i c. socials 35.330,52
(Profunds i severs) Despeses variables 4.666,68
Altres despeses 7.445,63
P. complementari 34.275,62
TOTAL 81.718,45
EE Autistes Salaris i c. socials 35.330,52
Despeses variables 4.666,68
Altres despeses 7.445,63
P. complementari 37.999,40
TOTAL 85.442,23
EE Auditius Salaris i c. socials 35.330,52
Despeses variables 4.666,68
Altres despeses 7.445,63
P. complementari 18.194,24
TOTAL 65.637,07
EE Plurideficients Salaris i c. socials 35.330,52
Despeses variables 4.666,68
Altres despeses 7.445,63
P. complementari 48.343,54
TOTAL 95.786,37
EE Integració Salaris i c. socials 35.330,52
(Primària) Despeses variables 4.666,68
Altres despeses 7.445,63
TOTAL 47.442,83
EE Integració Salaris i c. socials 20.312,58
(a mitja jornada) Despeses variables 2.333,34
Altres despeses 3.919,95
P. complementari 0
TOTAL 26.565,87
AULA PASE Salaris i c. socials 34.101,97
Programa de suport Despeses variables 4.575,17
al sistema educatiu Altres despeses 7.445,62
TOTAL 46.122,76
ESO (1r o 2n curs) Salaris i c. socials 55.548,07
Despeses variables 8.951,21
Altres despeses 8.797,81
TOTAL 73.297,09
ESO (3r o 4t curs) Salaris i c. socials 74.855,84
(Centres amb 2 o 3 u en Despeses variables 13.594,04
este cicle) Altres despeses 9.710,51
TOTAL 98.160,39
ESO (3r o 4t curs) Salaris i c. socials 69.001,19
(Centres amb 4 o 5 u en Despeses variables 13.594,04
este cicle) Altres despeses 9.710,51
TOTAL 92.305,74
ESO (3r o 4t curs) Salaris i c. socials 67.746,61
(Centres amb 6 o 7 u en Despeses variables 13.594,04
este cicle) Altres despeses 9.710,51
TOTAL 91.051,16
ESO (3r o 4t curs) Salaris i c. socials 66.073,87
(Centres amb 8 o 9 u en Despeses variables 13.594,04
este cicle) Altres despeses 9.710,51
TOTAL 89.378,42
ESO (3r o 4t curs) Salaris i c. socials 61.980,46
(Centres amb 10 o 11 u en Despeses variables 13.594,04
este cicle) Altres despeses 9.710,51
TOTAL 85.285,01
ESO (3r o 4t curs) Salaris i c. socials 61.608,41
(Centres amb 12 o més u en Despeses variables 13.594,04
este cicle) Altres despeses 9.710,51
TOTAL 84.912,96
EE Integració Salaris i c. socials 40.625,15
(Secundària) Despeses variables 8.505,24
Altres despeses 7.445,62
TOTAL 56.576,01
EE Integració Secundària Salaris i c. socials 20.312,58
(a mtija jornada) Despeses variables 4.252,62
Altres despeses 3.919,95
P. complementari 0
TOTAL 28.485,15
Batxillerat Salaris i c. socials 68.250,26
Despeses variables 9.619,77
Altres despeses 12.907,54
TOTAL 90.777,57
Batxillerat Salaris i c. socials 94.250,35
(unitat mixta) Despeses variables 9.619,77
Altres despeses 12.857,65
TOTAL 116.727,77
CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ
FAMÍLIA PROFESSIONAL: ACTIVITATS AGRÀRIES
Jardineria Salaris i c. socials 63.375,24
(Primer curs) Despeses variables 9.058,80
Altres despeses 14.308,27
TOTAL 86.742,31
Jardineria Salaris i c. socials 66.625,25
(Segon curs) Despeses variables 9.058,80
Altres despeses 15.197,85
TOTAL 90.881,90
Explotacions Salaris i c. socials 63.375,24
Agrícoles Intensives Despeses variables 9.058,80
(Primer curs) Altres despeses 14.308,27
TOTAL 86.742,31
Explotacions Salaris i c. socials 73.125,27
Agrícoles Intensivs Despeses variables 9.058,80
(Segon curs) Altres despeses 15.197,85
TOTAL 97.381,92
Treballs forestals i de Salaris i c. socials 63.375,24
conservació del medi natural Despeses variables 9.058,80
(Primer curs) Altres despeses 14.308,27
TOTAL 86.742,31
Treballs forestals i de Salaris i c. Socials 81.250,30
conservació del medi natural Despeses variables 9.058,80
(Segon curs) Altres despeses 15.197,85
TOTAL 105.506,95
FAMÍLIA PROFESSIONAL: ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES
Conducció d'activitats Salaris i c. socials 87.750,33
fisicoesportives Despeses variables 9.058,80
en el medi natural Altres despeses 17.037,26
(Primer curs)
TOTAL 113.846,39
Conducció d'activitats Salaris i c. socials 8.125,03
fisicoesportives Despeses variables 3.494,98
en el medi natural Altres despeses 2.261,59
(Segon curs)
TOTAL 13.881,60
FAMÍLIA PROFESSIONAL: ADMINISTRACIÓ
Gestió Administrativa Salaris i c. socials 65.000,24
(Primer curs) Despeses variables 9.058,80
Altres despeses 17.037,26
TOTAL 91.096,30
Gestió Administrativa Salaris i c. socials 8.125,03
(Segon curs) Despeses variables 3.494,98
Altres despeses 2.261,59
TOTAL 13.881,60
FAMÍLIA PROFESSIONAL: COMERÇ I MARQUÈTING
Comerç Salaris i c. socials 63.375,24
(Primer curs) Despeses variables 9.058,80
Altres despeses 17.037,26
TOTAL 89.471,30
Comerç Salaris i c. Socials 8.125,03
(Segon curs) Despeses variables 3.494,98
Altres despeses 2.261,59
TOTAL 13.881,60
FAMÍLIA PROFESSIONAL: COMUNICACIÓ, IMATGE I SO
Laboratori d'Imatge Salaris i c. Socials 82.875,31
(Primer curs) Despeses variables 9.058,80
Altres despeses 33.916,21
TOTAL 125.850,32
Laboratori d'Imatge Salaris i c. socials 8.125,03
(Segon curs) Despeses variables 3.494,98
Altres despeses 2.261,59
TOTAL 13.881,60
FAMÍLIA PROFESSIONAL: EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL
Obres Salaris i c. socials 48.750,18
(Primer curs) Despeses variables 9.058,80
Altres despeses 11.594,38
TOTAL 69.403,36
Obres Salaris i c. socials 56.875,21
(Segon curs) Despeses variables 9.058,80
Altres despeses 12.483,93
TOTAL 78.417,94
Acabaments de construcció Salaris i c. socials 48.750,18
(Primer curs) Despeses variables 9.058,80
Altres despeses 11.594,38
TOTAL 69.403,36
Acabaments de construcció Salaris i c. socials 56.875,21
(Segon curs) Despeses variables 9.058,80
Altres despeses 12.483,93
TOTAL 78.417,94
FAMÍLIA PROFESSIONAL: ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA
Equips Electrònics Salaris i c. socials 87.750,33
de Consum Despeses variables 9.058,80
(Primer curs) Altres despeses 16.524,64
TOTAL 113.333,77
Equips Electrònics Salaris i c. socials 99.125,37
de Consum Despeses variables 9.058,80
(Segon curs) Altres despeses 17.391,57
TOTAL 125.575,74
Equips i Instal·lacions Salaris i c. socials 74.750,28
Electrotècniques Despeses variables 9.058,80
(Primer curs) Altres despeses 14.308,27
TOTAL 98.117,35
Equips i Instal·lacions Salaris i c. socials 79.625,30
Electrotècniques Despeses variables 9.058,80
(Segon curs) Altres despeses 15.197,85
TOTAL 103.881,95
FAMÍLIA PROFESSIONAL: FABRICACIÓ MECÀNICA
Mecanitzat Salaris i c. socials 94.250,35
(Primer curs) Despeses variables 9.058,80
Altres despeses 14.398,76
TOTAL 117.707,91
Mecanitzat Salaris i c. Socials 69.875,26
(Segon curs) Despeses variables 9.058,80
Altres despeses 15.265,69
TOTAL 94.199,75
Tractaments Salaris i c. Socials 76.375,29
superficials i Despeses variables 9.058,80
tèrmics Altres despeses 27.936,81
(Primer curs)
TOTAL 113.370,90
Tractaments Salaris i c. socials 8.125,03
superficials i Despeses variables 3.494,98
tèrmics Altres despeses 2.261,59
(Segon curs)
TOTAL 13.881,60
Soldadura i caldereria Salaris i c. socials 76.375,29
(Primer curs) Despeses variables 9.058,80
Altres despeses 14.398,76
TOTAL 99.832,85
Soldadura i caldereria Salaris i c. socials 87.750,33
(Segon curs) Despeses variables 9.058,80
Altres despeses 12.710,10
TOTAL 109.519,23
FAMÍLIA PROFESSIONAL: HOSTALERIA I TURISME
Cuina Salaris i c. socials 81.250,30
(Primer curs) Despeses variables 9.058,80
Altres despeses 11.820,55
TOTAL 102.129,65
Cuina Salaris i c. socials 79.625,30
(Segon curs) Despeses variables 9.058,80
Altres despeses 12.710,10
TOTAL 101.394,20
Servicis de Salaris i c. socials 74.750,28
restaurant i bar Despeses variables 9.058,80
(Primer curs) Altres despeses 22.269,04
TOTAL 106.078,12
Servicis de Salaris i c. socials 8.125,03
restaurant i bar Despeses variables 3.494,98
(Segon curs) Altres despeses 2.261,59
TOTAL 13.881,60
Forn i pastisseria Salaris i c. socials 79.625,30
(Primer curs) Despeses variables 9.058,80
Altres despeses 29.433,72
TOTAL 118.117,82
Forn i pastisseria Salaris i c. socials 8.125,03
(Segon curs) Despeses variables 3.494,98
Altres despeses 2.261,59
TOTAL 13.881,60

FAMÍLIA PROFESSIONAL: IMATGE PERSONAL
Estètica personal Salaris i c. socials 73.125,27
decorativa Despeses variables 9.058,80
(Primer curs) Altres despeses 22.269,04
TOTAL 104.453,11
Estètica personal Salaris i c. socials 8.125,03
decorativa Despeses variables 3.494,98
(Segon curs) Altres despeses 2.261,59
TOTAL 13.881,60
Perruqueria Salaris i c. socials 74.750,28
(Primer curs) Despeses variables 9.058,80
Altres despeses 11.820,55
TOTAL 95.629,63
Perruqueria Salaris i c. socials 87.750,33
(Segon curs) Despeses variables 9.058,80
Altres despeses 12.710,10
TOTAL 109.519,23
Caracterització Salaris i c. socials 91.000,34
(Primer curs) Despeses variables 9.058,80
Altres despeses 22.269,04
TOTAL 122.328,18
Caracterització Salaris i c. socials 73.125,27
(Segon curs) Despeses variables 3.494,98
Altres despeses 2.261,59
TOTAL 78.881,84
FAMÍLIA PROFESSIONAL: INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
Panificació i Rebosteria Salaris i c. socials 79.625,30
(Primer curs) Despeses variables 9.058,80
Altres despeses 29.433,72
TOTAL 118.117,82
Panificació i Rebosteria Salaris i c. socials 8.125,03
(Segon curs) Despeses variables 3.494,98
Altres despeses 2.261,59
TOTAL 13.881,60
FAMÍLIA PROFESSIONAL: INFORMÀTICA
Explotació de Sistemes Informàtics Salaris i c. socials 48.750,18
(Primer curs) Despeses variables 9.058,80
Altres despeses 9.653,87
TOTAL 67.462,85
Explotació de Sistemes
Informàtics Salaris i c. socials 56.875,21
(Segon curs) Despeses variables 9.058,80
Altres despeses 10.190,20
TOTAL 76.124,21
FAMÍLIA PROFESSIONAL: FUSTA I MOBLE
Fabricació a mida Salaris i c. socials 66.625,25
I instal·lació de Despeses variables 9.058,80
fusteria i moble Altres despeses 11.594,38
(Primer curs)
TOTAL 87.278,43
Fabricació a mida Salaris i c. socials 99.125,37
I instal·lació de Despeses variables 9.058,80
fusteria i moble Altres despeses 12.483,93
(Segon curs)
TOTAL 120.668,10
Fabricació industrial Salaris i c. socials 79.625,30
de fusteria i moble Despeses variables 9.058,80
(Primer curs) Altres despeses 11.594,38
TOTAL 100.278,48
Fabricació industrial Salaris i c. socials 8.125,03
de fusteria i moble Despeses variables 3.494,98
(Segon curs) Altres despeses 2.261,59
TOTAL 13.881,60
FAMÍLIA PROFESSIONAL: MANTENIMENT
DE VEHICLES AUTOPROPULSATS
Carrosseria Salaris i c. socials 86.125,32
(Primer curs) Despeses variables 9.058,80
Altres despeses 11.594,38
TOTAL 106.778,50
Carrosseria Salaris i c. Socials 91.000,34
(Segon curs) Despeses variables 9.058,80
Altres despeses 12.483,93
TOTAL 112.543,07
Electromecànica de Salaris i c. socials 86.125,32
Vehicles Despeses variables 9.058,80
(Primer curs) Altres despeses 14.398,76
TOTAL 109.582,88
Electromecànica de Salaris i c. Socials 95.875,36
Vehicles Despeses variables 9.058,80
(Segon curs) Altres despeses 15.265,69
TOTAL 120.199,85
FAMÍLIA PROFESSIONAL: MANTENIMENT I
SERVICIS A LA PRODUCCIÓ
Instal·lació i manteniment Salaris i c. socials 76.375,29
electromecànic de Despeses variables 9.058,80
maquinària i conducc. Altres despeses 14.398,76
de línies
(Primer curs) TOTAL 99.832,85
Instal·lació i manteniment Salaris i c. socials 86.125,32
electromecànic de Despeses variables 9.058,80
maquinària i conducc. Altres despeses 15.265,69
de línies
(Segon curs) TOTAL 110.449,81
Muntatge i manteniment Salaris i c. Socials 66.625,25
d'instal·lació de fred Despeses variables 9.058,80
climatització i prod. calor Altres despeses 14.398,76
(Primer curs) TOTAL 90.082,81
Muntatge i manteniment Salaris i c. socials 92.625,35
d'instal·lació de fred Despeses variables 9.058,80
climatització i prod. calor Altres despeses 15.265,69
(Segon curs) TOTAL 116.949,84
FAMÍLIA PROFESSIONAL: QUÍMICA
Laboratori Salaris i c. socials 78.000,29
(Primer curs) Despeses variables 9.058,80
Altres despeses 9.332,80
TOTAL 96.391,89
Laboratori Salaris i c. socials 8.125,03
(Segon curs) Despeses variables 3.494,98
Altres despeses 2.261,59
TOTAL 13.881,60

FAMÍLIA PROFESSIONAL: SANITAT
Cures Auxiliars Salaris i c. socials 84.500,32
d'Infermeria Despeses variables 9.058,80
(Primer curs) Altres despeses 9.332,80
TOTAL 102.891,92
Cures Auxiliars Salaris i c. socials 8.125,03
d'Infermeria Despeses variables 3.494,98
(Segon curs) Altres despeses 2.261,59
TOTAL 13.881,60
Farmàcia Salaris i c. socials 84.500,32
(Primer curs) Despeses variables 9.058,80
Altres despeses 9.332,80
TOTAL 102.891,92
Farmàcia Salaris i c. socials 8.125,03
(Segon curs) Despeses variables 3.494,98
Altres despeses 2.261,59
TOTAL 13.881,60

FAMÍLIA PROFESSIONAL: SERVICIS
SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT
Atenció Sociosanitària Salaris i c. socials 60.125,23
(Primer curs) Despeses variables 9.058,80
Altres despeses 9.117,55
TOTAL 78.301,58
Atenció Sociosanitària Salaris i c. socials 56.875,21
(Segon curs) Despeses variables 9.058,80
Altres despeses 9.653,87
TOTAL 75.587,88
FAMÍLIA PROFESSIONAL: TÈXTIL, CONFECCIÓ I PELL
Calçat i marroquineria Salaris i c. socials 74.750,28
(Primer curs) Despeses variables 9.058,80
Altres despeses 14.398,76
TOTAL 98.207,84
Calçat i marroquineria Salaris i c. socials 8.125,03
(Segon curs) Despeses variables 3.494,98
Altres despeses 2.261,59
TOTAL 13.881,60
Confecció Salaris i c. Socials 71.500,27
(Primer curs) Despeses variables 9.058,80
Altres despeses 14.398,76
TOTAL 94.957,83
Confecció Salaris i c. Socials 8.125,03
(Segon curs) Despeses variables 3.494,98
Altres despeses 2.261,59
TOTAL 13.881,60
Operacions Salaris i c. socials 76.375,29
d'ennobliment tèxtil Despeses variables 9.058,80
(Primer curs) Altres despeses 14.398,76
TOTAL 99.832,85
Operacions Salaris i c. socials 8.125,03
d'ennobliment tèxtil Despeses variables 3.494,98
(Segon curs) Altres despeses 2.261,59
TOTAL 13.881,60
Producció de filatura Salaris i c. socials 82.875,31
i teixidura de calada Despeses variables 9.058,80
(Primer curs) Altres despeses 14.398,76
TOTAL 106.332,87
Producció de filatura Salaris i c. socials 8.125,03
i teixidura de calada Despeses variables 3.494,98
(Segon curs) Altres despeses 2.261,59
TOTAL 13.881,60
Producció de teixits de punt Salaris i c. socials 82.875,31
(Primer curs) Despeses variables 9.058,80
Altres despeses 14.398,76
TOTAL 106.332,87
Producció de teixits de punt Salaris i c. socials 8.125,03
(Segon curs) Despeses variables 3.494,98
Altres despeses 2.261,59
TOTAL 13.881,60

FAMÍLIA PROFESSIONAL: ARTS GRÀFIQUES
Preimpressió en Salaris i c. socials 84.500,32
Arts Gràfiques Despeses variables 9.058,80
(Primer curs) Altres despeses 16.524,64
TOTAL 110.083,76
Preimpressió en Salaris i c. socials 89.375,33
Arts Gràfiques Despeses variables 9.058,80
(Segon curs) Altres despeses 17.391,57
TOTAL 115.825,70
Impressió en Salaris i c. socials 78.000,29
Arts Gràfiques Despeses variables 9.058,80
(Primer curs) Altres despeses 16.524,64
TOTAL 103.583,73
Impressió en Salaris i c. socials 8.125,03
Arts Gràfiques Despeses variables 3.494,98
(Segon curs) Altres despeses 2.261,59
TOTAL 13.881,60
CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
FAMÍLIA PROFESSIONAL: ACTIVITATS AGRÀRIES
Gestió i organització Salaris i c. socials 63.375,24
dels recursos naturals Despeses variables 9.058,80
i paisatgístics Altres despeses 14.308,27
(Primer curs) TOTAL 86.742,31
Gestió i organització Salaris i c. socials 66.625,25
dels recursos naturals Despeses variables 9.058,80
i paisatgístics Altres despeses 15.197,85
(Segon curs) TOTAL 90.881,90
Gestió i organització Salaris i c. socials 69.875,26
d'empreses Despeses variables 9.058,80
agropecuàries Altres despeses 14.308,27
(Primer curs) TOTAL 93.242,33
Gestió i organització Salaris i c. socials 73.125,27
d'empreses Despeses variables 9.058,80
agropecuàries Altres despeses 15.197,85
(Segon curs) TOTAL 97.381,92
FAMÍLIA PROFESSIONAL: ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES
Animació d'activitats Salaris i c. socials 69.875,26
físiques i esportives Despeses variables 9.058,80
(Primer curs) Altres despeses 10.639,11
TOTAL 89.573,17
Animació d'activitats Salaris i c. socials 69.875,26
físiques i esportives Despeses variables 9.058,80
(Segon curs) Altres despeses 8.659,73
TOTAL 87.593,79
FAMÍLIA PROFESSIONAL: ADMINISTRACIÓ
Administració i Salaris i c. socials 68.250,26
Finances Despeses variables 9.058,80
(Primer curs) Altres despeses 10.045,97
TOTAL 87.355,03
Administració i Salaris i c. socials 63.375,24
Finances Despeses variables 9.058,80
(Segon curs) Altres despeses 9.252,85
TOTAL 81.686,89
Secretariat Salaris i c. socials 65.000,24
(Primer curs) Despeses variables 9.058,80
Altres despeses 17.037,26
TOTAL 91.096,30
Secretariat Salaris i c. Socials 8.125,03
(Segon curs) Despeses variables 3.494,98
Altres despeses 2.261,59
TOTAL 13.881,60
FAMÍLIA PROFESSIONAL: COMERÇ I MÀRQUETING
Comerç internacional Salaris i c. socials 55.250,21
(Primer curs) Despeses variables 9.058,80
Altres despeses 9.509,56
TOTAL 73.818,57
Comerç internacional Salaris i c. socials 71.500,27
(Segon curs) Despeses variables 9.058,80
Altres despeses 9.789,28
TOTAL 90.348,35
Gestió comercial Salaris i c. socials 60.125,23
i màrqueting Despeses variables 9.058,80
(Primer curs) Altres despeses 17.037,26
TOTAL 86.221,29
Gestió comercial Salaris i c. socials 8.125,03
i màrqueting Despeses variables 3.494,98
(Segon curs) Altres despeses 2.261,59
TOTAL 13.881,60
Gestió del transport Salaris i c. socials 55.250,21
(Primer curs) Despeses variables 9.058,80
Altres despeses 8.305,83
TOTAL 72.614,84
Gestió del transport Salaris i c. socials 73.125,27
(Segon curs) Despeses variables 9.058,80
Altres despeses 10.993,02
TOTAL 93.177,09
Servicis al Salaris i c. socials 65.000,24
consumidor Despeses variables 9.058,80
(Primer curs) Altres despeses 17.037,26
TOTAL 91.096,30
Servicis al Salaris i c. socials 8.125,03
consumidor Despeses variables 3.494,98
(Segon curs) Altres despeses 2.261,59
TOTAL 13.881,60

FAMÍLIA PROFESSIONAL: COMUNICACIÓ, IMATGE I SO
Imatge Salaris i c. socials 76.375,29
(Primer curs) Despeses variables 9.058,80
Altres despeses 16.524,64
TOTAL 101.958,73
Imatge Salaris i c. socials 94.250,35
(Segon curs) Despeses variables 9.058,80
Altres despeses 17.391,57
TOTAL 120.700,72
Realització Salaris i c. socials 63.375,24
d'audiovisuals i Despeses variables 9.058,80
espectacles Altres despeses 16.524,64
(Primer curs) TOTAL 88.958,68
Realització Salaris i c. socials 95.875,36
d'audiovisuals i Despeses variables 9.058,80
espectacles Altres despeses 17.391,57
(Segon curs) TOTAL 122.325,73
So Salaris i c. Socials 74.750,28
(Primer curs) Despeses variables 9.058,80
Altres despeses 16.524,64
TOTAL 100.333,72
So Salaris i c. socials 99.125,37
(Segon curs) Despeses variables 9.058,80
Altres despeses 17.391,57
TOTAL 125.575,74

FAMÍLIA PROFESSIONAL: EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL
Desenrotllament de projectes Salaris i c. socials 68.250,26
urbanístics i operac. Despeses variables 9.058,80
topogràfiques Altres despeses 8.846,88
(Primer curs) TOTAL 86.155,94
Desenrotllament de projectes Salaris i c. socials 78.000,29
urbanístics i operac. Despeses variables 9.058,80
topogràfiques Altres despeses 10.110,72
(Segon curs) TOTAL 97.169,81
Desenrotllament i aplicac. Salaris i c. socials 68.250,26
de projectes de Despeses variables 9.058,80
construcció Altres despeses 8.846,88
(Primer curs) TOTAL 86.155,94
Desenrotllament i aplicac. Salaris i c. socials 78.000,29
de projectes de Despeses variables 9.058,80
construcció Altres despeses 10.110,72
(Segon curs) TOTAL 97.169,81
Realització i Salaris i c. socials 48.750,18
plans d'obra Despeses variables 9.058,80
(Primer curs) Altres despeses 17.037,26
TOTAL 74.846,24
Realització i Salaris i c. socials 8.125,03
plans d'obra Despeses variables 3.494,98
(Segon curs) Altres despeses 2.261,59
TOTAL 13.881,60
FAMÍLIA PROFESSIONAL: ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA
Desenrotllament de Salaris i c. socials 81.250,30
productes electrònics Despeses variables 9.058,80
(Primer curs) Altres despeses 16.524,64
TOTAL 106.833,74
Desenrotllament de Salaris i c. socials 86.125,32
productes electrònics Despeses variables 9.058,80
(Segon curs) Altres despeses 17.391,57
TOTAL 112.575,69
Instal·lacions Salaris i c. socials 74.750,28
Electrotècniques Despeses variables 9.058,80
(Primer curs) Altres despeses 14.308,27
TOTAL 98.117,35
Instal·lacions Salaris i c. socials 69.875,26
Electrotècniques Despeses variables 9.058,80
(Segon curs) Altres despeses 15.197,85
TOTAL 94.131,91
Sistemes de regulació Salaris i c. socials 78.000,29
i control automàtics Despeses variables 9.058,80
(Primer curs) Altres despeses 16.524,64
TOTAL 103.583,73
Sistemes de regulació Salaris i c. socials 68.250,26
i control automàtics Despeses variables 9.058,80
(Segon curs) Altres despeses 17.391,57
TOTAL 94.700,63
Sistemes de telecom. Salaris i c. socials 84.500,32
i informàtics Despeses variables 9.058,80
(Primer curs) Altres despeses 16.524,64
TOTAL 110.083,76
Sistemes de telecom. Salaris i c. socials 71.500,27
i informàtics Despeses variables 9.058,80
(Segon curs) Altres despeses 17.391,57
TOTAL 97.950,64

FAMÍLIA PROFESSIONAL: FABRICACIÓ MECÀNICA
Construccions Salaris i c. socials 84.500,32
metàl·liques Despeses variables 9.058,80
(Primer curs) Altres despeses 14.398,76
TOTAL 107.957,88
Construccions Salaris i c. socials 56.875,21
metàl·liques Despeses variables 9.058,80
(Segon curs) Altres despeses 15.265,69
TOTAL 81.199,70
Desenrotllament de projectes Salaris i c. socials 69.875,26
mecànics Despeses variables 9.058,80
(Primer curs) Altres despeses 14.398,76
TOTAL 93.332,82
Desenrotllament de projectes Salaris i c. socials 91.000,34
mecànics Despeses variables 9.058,80
(Segon curs) Altres despeses 15.265,69
TOTAL 115.324,83
Producció per Salaris i c. socials 76.375,29
mecanitzat Despeses variables 9.058,80
(Primer curs) Altres despeses 14.398,76
TOTAL 99.832,85
Producció per Salaris i c. socials 82.875,31
mecanitzat Despeses variables 9.058,80
(Segon curs) Altres despeses 15.265,69
TOTAL 107.199,80
FAMÍLIA PROFESSIONAL: HOSTALERIA I TURISME
Agències de viatges Salaris i c. socials 60.125,23
(Primer curs) Despeses variables 9.058,80
Altres despeses 17.037,26
TOTAL 86.221,29
Agències de viatges Salaris i c. Socials 8.125,03
(Segon curs) Despeses variables 3.494,98
Altres despeses 2.261,59
TOTAL 13.881,60
Allotjament Salaris i c. socials 61.750,23
(Primer curs) Despeses variables 9.058,80
Altres despeses 17.037,26
TOTAL 87.846,29
Allotjament Salaris i c. socials 8.125,03
(Segon curs) Despeses variables 3.494,98
Altres despeses 2.261,59
TOTAL 13.881,60
Informació i Salaris i c. socials 58.500,22
comercialització turístiques Despeses variables 9.058,80
(Primer curs) Altres despeses 17.037,26
TOTAL 84.596,28
Informació i Salaris i c. socials 8.125,03
comercialització turístiques Despeses variables 3.494,98
(Segon curs) Altres despeses 2.261,59
TOTAL 13.881,60
Restauració Salaris i c. socials 73.125,27
(Primer curs) Despeses variables 9.058,80
Altres despeses 11.820,55
TOTAL 94.004,62
Restauració Salaris i c. socials 71.500,27
(Segon curs) Despeses variables 9.058,80
Altres despeses 12.710,10
TOTAL 93.269,17
FAMÍLIA PROFESSIONAL: IMATGE PERSONAL
Estètica Salaris i c. socials 63.375,24
(Primer curs) Despeses variables 9.058,80
Altres despeses 11.820,55
TOTAL 84.254,59
Estètica Salaris i c. socials 92.625,35
(Segon curs) Despeses variables 9.058,80
Altres despeses 12.710,10
TOTAL 114.394,25
FAMÍLIA PROFESSIONAL: INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA
Industria alimentària Salaris i c. socials 74.750,28
(Primer curs) Despeses variables 9.058,80
Altres despeses 11.594,38
TOTAL 95.403,46
Industria alimentària Salaris i c. socials 68.250,26
(Segon curs) Despeses variables 9.058,80
Altres despeses 12.483,93
TOTAL 89.792,99
FAMÍLIA PROFESSIONAL: INFORMÀTICA
Administració de Salaris i c. socials 48.750,18
Sistemes Informàtics Despeses variables 9.058,80
(Primer curs) Altres despeses 14.308,27
TOTAL 72.117,25
Administració de Salaris i c. socials 56.875,21
Sistemes Informàtics Despeses variables 9.058,80
(Segon curs) Altres despeses 15.197,85
TOTAL 81.131,86
Desenrotllament Salaris i c. socials 48.750,18
d'Aplicacions Informàtiques Despeses variables 9.058,80
(Primer curs) Altres despeses 14.308,27
TOTAL 72.117,25
Desenrotllament Salaris i c. socials 56.875,21
d'Aplicacions Informàtiques Despeses variables 9.058,80
(Segon curs) Altres despeses 15.197,85
TOTAL 81.131,86
FAMÍLIA PROFESSIONAL: FUSTA I MOBLE
Producció de Salaris i c. socials 73.125,27
fusta i moble Despeses variables 9.058,80
(Primer curs) Altres despeses 11.594,38
TOTAL 93.778,45
Producció de Salaris i c. socials 69.875,26
fusta i moble Despeses variables 9.058,80
(Segon curs) Altres despeses 12.483,93
TOTAL 91.417,99
FAMÍLIA PROFESSIONAL: MANTENIMENT
DE VEHICLES AUTOPROPULSATS
Automoció Salaris i c. socials 78.000,29
(Primer curs) Despeses variables 9.058,80
Altres despeses 14.398,76
TOTAL 101.457,85
Automoció Salaris i c. socials 73.125,27
(Segon curs) Despeses variables 9.058,80
Altres despeses 15.265,69
TOTAL 97.449,76
FAMÍLIA PROFESSIONAL: MANTENIMENT
I SERVICIS A LA PRODUCCIÓ
Prevenció de riscos Salaris i c. socials 65.000,24
professionals Despeses variables 9.058,80
(Primer curs) Altres despeses 14.398,76
TOTAL 88.457,80
Prevenció de riscos Salaris i c. socials 56.875,21
professionals Despeses variables 9.058,80
(Segon curs) Altres despeses 15.265,69
TOTAL 81.199,70
Manteniment Salaris i c. socials 82.875,31
d'equip industrial Despeses variables 9.058,80
(Primer curs) Altres despeses 14.398,76
TOTAL 106.332,87
Manteniment Salaris i c. socials 68.250,26
d'equip industrial Despeses variables 9.058,80
(Segon curs) Altres despeses 15.265,69
TOTAL 92.574,75
Manteniment i muntatge Salaris i c. socials 84.500,32
d'instal·lacions Despeses variables 9.058,80
d'edifici i procés Altres despeses 14.398,76
(Primer curs) TOTAL 107.957,88
Manteniment i muntatge Salaris i c. socials 78.000,29
d'instal·lacions Despeses variables 9.058,80
d'edifici i procés Altres despeses 15.265,69
(Segon curs) TOTAL 102.324,78
FAMÍLIA PROFESSIONAL: QUÍMICA
Anàlisi i control Salaris i c. socials 89.375,33
(Primer curs) Despeses variables 9.058,80
Altres despeses 11.594,38
TOTAL 110.028,51
Anàlisi i control Salaris i c. socials 71.500,27
(Segon curs) Despeses variables 9.058,80
Altres despeses 12.483,93
TOTAL 93.043,00
FAMÍLIA PROFESSIONAL: SANITAT
Anatomia patològica Salaris i c. socials 81.250,30
i citologia Despeses variables 9.058,80
(Primer curs) Altres despeses 16.524,64
TOTAL 106.833,74
Anatomia patològica Salaris i c. socials 56.875,21
i citologia Despeses variables 9.058,80
(Segon curs) Altres despeses 17.391,57
TOTAL 83.325,58
Dietètica Salaris i c. socials 79.625,30
(Primer curs) Despeses variables 9.058,80
Altres despeses 11.594,38
TOTAL 100.278,48
Dietètica Salaris i c. socials 92.625,35
(Segon curs) Despeses variables 9.058,80
Altres despeses 12.483,93
TOTAL 114.168,08
Documentació Salaris i c. socials 76.375,29
sanitària Despeses variables 9.058,80
(Primer curs) Altres despeses 17.037,26
TOTAL 102.471,35
Documentació Salaris i c. socials 8.125,03
sanitària Despeses variables 3.494,98
(Segon curs) Altres despeses 2.261,59
TOTAL 13.881,60
Higiene bucodental Salaris i c. socials 74.750,28
(Primer curs) Despeses variables 9.058,80
Altres despeses 16.524,64
TOTAL 100.333,72
Higiene bucodental Salaris i c. socials 8.125,03
(Segon curs) Despeses variables 3.494,98
Altres despeses 2.261,59
TOTAL 13.881,60
Imatge per al Salaris i c. socials 87.750,33
diagnòstic Despeses variables 9.058,80
(Primer curs) Altres despeses 16.524,64
TOTAL 113.333,77
Imatge per al Salaris i c. socials 56.875,21
diagnòstic Despeses variables 9.058,80
(Segon curs) Altres despeses 17.391,57
TOTAL 83.325,58
Laboratori de Salaris i c. socials 73.125,27
diagnòstic clínic Despeses variables 9.058,80
(Primer curs) Altres despeses 16.524,64
TOTAL 98.708,71
Laboratori de Salaris i c. socials 105.625,40
diagnòstic clínic Despeses variables 9.058,80
(Segon curs) Altres despeses 17.391,57
TOTAL 132.075,77
Ortoprotèsica Salaris i c. socials 89.375,33
(Primer curs) Despeses variables 9.058,80
Altres despeses 16.524,64
TOTAL 114.958,77
Ortoprotèsica Salaris i c. socials 73.125,27
(Segon curs) Despeses variables 9.058,80
Altres despeses 17.391,57
TOTAL 99.575,64
Pròtesis dentals Salaris i c. socials 84.500,32
(Primer curs) Despeses variables 9.058,80
Altres despeses 16.524,64
TOTAL 110.083,76
Pròtesis dentals Salaris i c. socials 95.875,36
(Segon curs) Despeses variables 9.058,80
Altres despeses 17.391,57
TOTAL 122.325,73
Radioteràpia Salaris i c. socials 76.375,29
(Primer curs) Despeses variables 9.058,80
Altres despeses 16.524,64
TOTAL 101.958,73
Radioteràpia Salaris i c. socials 8.125,03
(Segon curs) Despeses variables 3.494,98
Altres despeses 2.261,59
TOTAL 13.881,60
Salut ambiental Salaris i c. socials 71.500,27
(Primer curs) Despeses variables 9.058,80
Altres despeses 11.594,38
TOTAL 92.153,45
Salut ambiental Salaris i c. socials 81.250,30
(Segon curs) Despeses variables 9.058,80
Altres despeses 12.483,93
TOTAL 102.793,03
FAMÍLIA PROFESSIONAL: SERVICIS SOCIOCULTURALS
I A LA COMUNITAT
Animació sociocultural Salaris i c. socials 55.250,21
(Primer curs) Despeses variables 9.058,80
Altres despeses 17.037,26
TOTAL 81.346,27
Animació sociocultural Salaris i c. socials 8.125,03
(Segon curs) Despeses variables 3.494,98
Altres despeses 2.261,59
TOTAL 13.881,60
Educació infantil Salaris i c. socials 48.750,18
(Primer curs) Despeses variables 9.058,80
Altres despeses 8.907,16
TOTAL 66.716,14
Educació infantil Salaris i c. socials 76.375,29
(Segon curs) Despeses variables 9.058,80
Altres despeses 10.391,68
TOTAL 95.825,77
Integració social Salaris i c. socials 56.875,21
(Primer curs) Despeses variables 9.058,80
Altres despeses 17.037,26
TOTAL 82.971,27
Integració social Salaris i c. socials 8.125,03
(Segon curs) Despeses variables 3.494,98
Altres despeses 2.261,59
TOTAL 13.881,60
Interpretació de la llengua Salaris i c. socials 68.250,26
dels signes Despeses variables 9.058,80
(Primer curs) Altres despeses 8.907,16
TOTAL 86.216,22
Interpretació de la llengua Salaris i c. socials 73.125,27
dels signes Despeses variables 9.058,80
(Segon curs) Altres despeses 10.391,68
TOTAL 92.575,75
FAMÍLIA PROFESSIONAL: TÈXTIL, CONFECCIÓ I PELL
Processos de Salaris i c. socials 63.375,24
confecció industrial Despeses variables 9.058,80
(Primer curs) Altres despeses 14.398,76
TOTAL 86.832,80
Processos de Salaris i c. socials 8.125,03
confecció industrial Despeses variables 3.494,98
(Segon curs) Altres despeses 2.261,59
TOTAL 13.881,60
Processos Salaris i c. socials 74.750,28
d'ennobliment tèxtil Despeses variables 9.058,80
(Primer curs) Altres despeses 14.398,76
TOTAL 98.207,84
Processos Salaris i c. socials 8.125,03
d'ennobliment tèxtil Despeses variables 3.494,98
(Segon curs) Altres despeses 2.261,59
TOTAL 13.881,60
Processos tèxtils Salaris i c. socials 74.750,28
de filatura i teixidura Despeses variables 9.058,80
de calada Altres despeses 14.398,76
(Primer curs) TOTAL 98.207,84
Processos tèxtils Salaris i c. socials 8.125,03
de filatura i teixidura Despeses variables 3.494,98
de calada Altres despeses 2.261,59
(Segon curs) TOTAL 13.881,60
ANNEX II
Distribució de la subvenció corrent entre les
universitats públiques competència de la Generalitat
Universitat Import
Universitat de València 210.733.380 euros
Universitat Politècnica de València 188.082.563 euros
Universitat d'Alacant 114.102.770 euros
Universitat Jaume I 57.695.219 euros
Universitat Miguel Hernández 55.986.068 euros

linea