diari

Decret 7/1988, de 25 de gener, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regula el procediment de constrenyiment de les Tases de la Generalitat Valenciana.

(DOGV núm. 752 de 29.01.1988) Ref. Base de dades 0164/1988

Decret 7/1988, de 25 de gener, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regula el procediment de constrenyiment de les Tases de la Generalitat Valenciana.
El Decret Legislatiu del Consell de la Generalitat Valenciana de 22 de desembre de 1984, pel qual s'aprova el Text Articulat de la Llei 6/1984, de 29 de juny, regula, entre altres qüestions, la que fa referència a la recaptació de les taxes, determinant que els terminis, el procediment i els tràmits s'ajustaran als preceptes de la Llei General Tributària i del Reglament General de Recaptació.
Fins ara, una vegada vençuts els terminis voluntaris d'ingrés i esteses les certificacions de descobert corresponents, aquestes eren cursades a la Direcció General del Tresor i Patrimoni que en disposava la via de constrenyiment i les cursava als Serveis Territorials de la Conselleria d'Economia i Hisenda, els quals les tramitava com calia fins que es cobraven a través de las Zones de Recaptació corresponents.
Per tal que el procediment recaptatori executiu de les diverses taxes de la Generalitat discórreguen de forma unificada, sembla convenient d'atribuir tot el procés als Serveis Territorials de la Conselleria d'Economia i Hisenda, i amb aquesta finalitat, a proposta del Conseller d'Economia i Hisenda, i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià en la sessió del dia 25 de gener de 1988,
DECRETE:
Article primer
Després d'haver transcorregut el període voluntari per a l'ingrés de las taxes de la Generalitat, els Serveis corresponents de les Conselleries que les gestionen procediran a confeccionar relacions de deutors on s’especificaran, a més de la taxa, el nom, els cognoms, el DNI o CIF, el domicili, el nùm. de liquidació, l'import, la data de la notificació i que no s'han satisfet els deutes en període voluntari, relacions que seran cursades a la Intervenció dels Serveis Territorials del domicili dels deutors.
Article segon
Les Intervencions dels Serveis Territorials procediran a contraure en comptabilitat els deutes, passant una còpia de les relacions al Servei d'Informàtica, que estendrà les certificacions de descobert, les quals seran subscrites pel Cap de Comptabilitat i, amb el vist-i-plau de l'Interventor, el Director General del Tresor i Patrimoni, o persona en qui delegue, les tramitarà per la via de constrenyiment.
Article tercer
La recaptació de les certificacions s’aplicarà igualment a Comptabilitat dels Serveis Territorials, els quals informaran periòdicament a les Oficines Gestores de las Taxes sobre la data d'ingrés i la carta de pagament de cada liquidació.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Queda autoritzada la Conselleria d'Economia i Hisenda a dictar les disposicions escaients per al desplegament d'aquest Decret.
Segona
Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 25 de gener de 1988.
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller d'Economia i Hisenda,
ANTONI BIRLANGA CASANOVA

linea