diari

Correcció d'errades a la Llei 7/1990, de 28 de desembre de 1990, de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'exercici 1991.

(DOGV núm. 1467 de 21.01.1991) Ref. Base de dades 0165/1991

Correcció d'errades a la Llei 7/1990, de 28 de desembre de 1990, de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'exercici 1991.
Advertida errada a la publicació de la llei esmentada, article 3, punt 2, text valencià i castellà, (DOGV núm. 1.453), s'ha de suprimir íntegrament el segon paràgraf, de manera que quede com segueix:
Art. 3, punt 2: «Conforme al que estableix l'article 38 de la Llei 10/1985, de 31 de juliol, de la Funció Pública Valenciana, els funcionaris declarats en serveis especials per ser membres del Govern Valencià, o alts càrrecs de l'administració autonòmica, tindran dret a la percepció, referida a catorze mensualitats, dels triennis. que poguessen tenir reconeguts com a funcionaris, els quals s'abonaran amb càrrec als crèdits que s'inclouen en els pressupostos de despeses.»

linea