diari

CORRECCIÓ d'errades de l'Orde de 29 de novembre de 2005, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es regulen la composició i les funcions de la Comissió Mixta d'Estudi de les Discapacitats. [2006/337]

(DOGV núm. 5176 de 13.01.2006) Ref. Base de dades 0166/2006

CORRECCIÓ d'errades de l'Orde de 29 de novembre de 2005, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es regulen la composició i les funcions de la Comissió Mixta d'Estudi de les Discapacitats. [2006/337]
Publicada l'Orde de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques de data 29 de novembre de 2005 (DOGV, núm. 5158) per la qual es regulen la composició i les funcions de la Comissió Mixta d'Estudi de les Discapacitats, s'ha detectat el següent error i es procedeix a la seua correcció:
En la pàgina 39710, en l'article 1, lletra b), primer paràgraf on diu: “...el Centre de Diagnòstic i Orientació adscrit a...” ha de dir “...els centres de Valoració i Orientació de Discapacitats adscrits a ...”

linea