diari

Decret de 5 d'octubre de 1982, sobre adscripció de competències en matèria d'intervenció de preus i disciplina del mercat a la Conselleria d'Economia, Indústria i Comerç.

(DOGV núm. 81 de 19.10.1982) Ref. Base de dades 0176/1982

Decret de 5 d'octubre de 1982, sobre adscripció de competències en matèria d'intervenció de preus i disciplina del mercat a la Conselleria d'Economia, Indústria i Comerç.
Per Decret de 5 d'octubre de 1982 del Consell de la Generalitat Valenciana s'assumixen pel mateix les funcions i serveis en matèria d'Intervenció de Preus i Disciplina de mercat a que es refereixen els Reals Decrets 2.310/82, de 24 de juliol respectivament. D'acord en lo dispost en el Decret 19 de maig de 1978, pel qual s'aprova el Reglament de Regim Interior del Consell del País Valencià, i en el Decret de 17 de juliol de 1978 sobre estructura orgànica de la Conselleria d'Indústria i Comerç, les citades competències deuen ser adscrites a l'actual Conselleria d'Economia, Indústria i Comerç.
En sa virtut, a proposta del Conseller d'Economia, Indústria i Comerç i prèvia deliberació del Ple del Consell en sa reunió del dia 5 d'octubre de 1982,
DISPONC
Article únic.-S'adscriuen a la Conselleria d'Economia, Indústria i Comerç les competències en matèria d'Intervenció de Preus i Disciplina de Mercat que queden transferides a la Comunitat Valenciana per virtut dels Reals Decrets 2.310/82 de 24 de juliol i 2.388/1982 de 24 de juliol respectivament, i els distints mitjos i recursos annexos a les mateixes.
DISPOSICIONS FINALS
Primera.-Es faculta al Conseller d'Economia, Indústria i Comerç per a dictar les disposicions necessàries en orde al compliment i desenroll del present Real Decret i
en especial per a adoptar les mides oportunes en orde a la continuitat i eficàcia dets serveis transferits.
Segona.-El present Real Decret entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
València, a 5 d'octubrie de 1982.
El President del Consell, ENRIC MONSONIS DOMINGO
El conseller d'Economia, Indústria i Comerç,
SEGON BRU PARRA

linea