diari

DECRET 5/2000, d'11 de gener, del Govern Valencià, pel qual se crea la Comissió Interdepartamental per a la Integració Social de les Persones amb Discapacitat. [2000/X228]

(DOGV núm. 3667 de 17.01.2000) Ref. Base de dades 0178/2000

DECRET 5/2000, d’11 de gener, del Govern Valencià, pel qual se crea la Comissió Interdepartamental per a la Integració Social de les Persones amb Discapacitat. [2000/X228]
L’atenció integral als discapacitats és una prioritat del Govern Valencià. L’increment dels recursos públics destinats a la posada en marxa de nous centres i programes d’integració s’ha d’acompanyar d’una política coordinada en aquesta matèria, mitjançant la implicació de tots els organismes dependents de la Generalitat Valenciana, amb el fi d’obtenir la màxima eficàcia de les mesures mampreses.
La creació d’una direcció general específica per a la integració social dels discapacitats ha estat una mesura més presa per aquest Govern en aquesta matèria.
L’article 31 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià, contempla la possibilitat de constituir, al seu si, comissions interdepartamentals a fi d’estudiar, coordinar i programar sobre matèries sectorials comunes a alguns departaments.
En atenció d’aquests motius, amb la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la reunió del dia 11 de gener de 2000, i a proposta del seu president,
DECRETE
Article 1. Creació
Es crea la Comissió Interdepartamental per a la Integració Social de les Persones amb Discapacitat.
Article 2. Presidència
La Presidència de la Comissió Interdepartamental correspon al president de la Generalitat Valenciana, qui podrà delegar-la en el vicepresident 1r i, si convé, en el vicepresident 2n de la Comissió Interdepartamental.
Article 3. Composició
1. La Comissió Interdepartamental per a la Integració de les Persones amb Discapacitat estarà, a més a més, integrada per:
Vicepresident 1r: vicepresident segon del Govern Valencià.
Vicepresident 2n: consellera de Benestar Social.
Membres:
Conseller d’Obres Públiques, Urbanisme i Transports.
Conseller de Cultura, Educació i Ciència.
Cconseller d’Ocupació.
Subsecretari de Turisme.
Subsecretari de Política Pressupostària i Tresor.
Subsecretària de Cultura, Educació i Ciència.
Subsecretari per a l’Agència Valenciana de la Salut.
Secretari general d’Ocupació.
Director general de Transports.
Director general d’Arquitectura i Habitatge.
Director general de Funció Pública.
2. La Secretaria de la Comissió Interdepartamental correspondrà al titular de la Direcció General d’Integració Social de Discapacitats.
3. Alhora, formarà part de la Comissió Interdepartamental, amb veu i sense vot, el titular de la Subsecretaria del Portaveu del Govern i Comunicació.
Article 4. Assistència
Podran ser convocats els titulars d’altres òrgans directius de l’administració de la Generalitat Valenciana o de les seues empreses públiques, designats pel president de la Generalitat Valenciana, en funció dels afers a tractar.
Article 5. Funcions
La Comissió Interdepartamental adoptarà les mesures necessàries de coordinació entre els distints departaments de l’administració valenciana que participen en els plans i programes de suport, assistència i integració social dels discapacitats físics i psíquics.
Article 6. Funcionament de la Comissió
El funcionament de la Comissió que es crea mitjançant aquest decret es regularà pel que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Es faculta el president de la Generalitat Valenciana per a dictar totes les disposicions que siguen necessàries per al desenvolupament i l’execució d’aquest decret.
Segona
Aquest decret entrarà en vigor l’endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 11 de gener de 2000
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO

linea