diari

Correcció d'errades a la Llei de la Generalitat Valenciana 8/1987, de 4 de desembre, del Servei Valencià de Salut.

(DOGV núm. 754 de 02.02.1988) Ref. Base de dades 0189/1988

Correcció d'errades a la Llei de la Generalitat Valenciana 8/1987, de 4 de desembre, del Servei Valencià de Salut.
Advertida errada en l'annex de la Llei, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 724, de 16 de desembre de 1987, cal fer-ne la rectificació corresponent en la pàgina 5.366, article 18:
L’apartat dos de l'article esmentat ha de dir:
«Dos. El Consell de Direcció estarà format per:
a) El 60% de l'Administració Sanitària.
b) El 30% per la representació de les corporacions locals, usuaris, organitzacions empresarials i sindicals.
c) El 10% del personal sanitari.»
I el contingut de l'actual apartat dos constitueix l'apartat tres del precepte.

linea