diari

ORDRE de 10 de gener de 1997, de la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient, per la qual s'aprova el nou text del Reglament de la Denominació d'Origen Xufa de València i el seu Consell Regulador, aprovat mitjançant l'Ordre de 25 de setembre de 1995, de la mateixa conselleria.

(DOGV núm. 2916 de 27.01.1997) Ref. Base de dades 0189/1997

ORDRE de 10 de gener de 1997, de la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient, per la qual s'aprova el nou text del Reglament de la Denominació d'Origen Xufa de València i el seu Consell Regulador, aprovat mitjançant l'Ordre de 25 de setembre de 1995, de la mateixa conselleria.
La norma que es modifica mitjançant d'aquesta ordre conté determinats preceptes que convé clarificar a fi que el Consell Regulador puga interpretar-los i aplicar-los més correctament, i també per a millorar-ne l'harmonització amb la legislació vigent.
A fi d'integrar adequadament aquestes modificacions, s'ha optat per publicar de nou el text complet.
Per això, vist l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana; el Reial Decret 4.107/1982, de 29 de desembre, i fent ús de les facultats que tinc atribuïdes,
Ordene
Article únic
S'aprova el nou text del Reglament de la Denominació d'Origen Xufa de València, que es publica en l'annex d'aquesta ordre.
Disposicions addicionals
Primera
Aquesta ordre es notificarà al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació perquè en prenga coneixement i la ratifique posteriorment, d'acord amb el que es preveu en el Reial Decret 728/1988, de 8 de juliol.
Segona
L'orxata elaborada amb la xufa de la Denominació d'Origen Xufa de València continuarà protegida per la denominació Productes de Qualitat de la Comunitat Valenciana, conformement amb al Decret 90/1989, de 12 de juny, del Consell de la Generalitat Valenciana i caldrà elaborar-ne la reglamentació específica. Continuarà vigent l'Ordre de 22 de maig de 1996, de la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient, relativa al Registre d'Elaboradors i Expenedors d'Orxata de Xufa de València i a la comanda d'obertura i gestió al Consell Regulador.
Disposició transitòria
L'actual Consell Regulador de les Denominacions Específiques Xufa de València i Orxata Valenciana de Xufa assumirà, amb les adaptacions exigibles, la totalitat de les funcions que corresponen al consell regulador a què fan referència els capítols V i VI de l'annex. Els vocals actuals continuaran en l'exercici dels seus càrrecs.
Disposició derogatòria
Queda derogada l'Ordre de 28 de febrer de 1989, de la Conselleria d'Agricultura i Pesca, per la qual es regulen les denominacions específiques Xufa de València i Orxata Valenciana de Xufa i el seu Consell Regulador (DOGV núm. 1.034, de 30 de març).
Disposició final
Aquesta ordre vigeix des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 10 de gener de 1997
La consellera d'Agricultura i Medi Ambient
MARIA ÀNGELS RAMÓN-LLIN I MARTÍNEZ
Annex
Reglament de la Denominació d'Origen
Xufa de València i el seu Consell Regulador
Capítol I
Disposicions generals
Article 1
D'acord amb el que es disposa en la Llei 25/1970, de 2 de desembre, i en el seu reglament, aprovat mitjançant el Decret 835/1972, de 23 de març; en els reials decrets 728/1988, de 8 de juliol, i 1.554/1990, de 30 de novembre, i en l'Ordre de 25 de gener de 1994, del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, que estableix la correspondència entre la legislació espanyola i el Reglament (CEE) 2.081/1992, de 14 de juliol de 1992, del Consell, relatiu a la protecció de les indicacions geogràfiques i de les denominacions d'origen dels productes agrícoles i alimentaris, queden protegides amb la Denominació d'Origen Xufa de València les que reunisquen les característiques definides per aquest reglament i complisquen els requisits exigits per aquest i per la legislació vigent.
Article 2
1. La protecció atorgada s'estén al nom de la Denominació d'Origen Xufa de València.
2. Queda prohibida en productes no protegits per aquest reglament la utilització de noms, marques, termes, expressions o signes que, per similitud fonètica o gràfica amb els protegits, puguen induir a confusió amb els que són objecte d'aquesta reglamentació, encara que per a això utilitzen els termes tipus, estil, gust, elaborat a o altres anàlegs.
Article 3
La defensa i protecció de la denominació d'origen i la dels productes emparats, l'aplicació del seu reglament, la vigilància del compliment d'aquest i el foment i control de la qualitat dels productes emparats, queden encomanats al Consell Regulador de la Denominació d'Origen Xufa de València, juntament amb les funcions que puguen exercir, dins de les seues competències, els organismes competents de la Generalitat Valenciana i del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació.
Capítol II
Producció
Article 4
1. La producció de les xufes protegides es farà exclusivament a partir de tubercles de la varietat-població de xufa (Cyperus sculentus L.) obtinguts o multiplicats, i cultivats en terrenys ubicats en els termes municipals següents: Albalat dels Sorells, Alboraya, Albuixec, Alfara del Patriarca, Almàssera, Bonrepòs i Mirambell, Burjassot, Foios, Godella, Meliana, Moncada, Paterna, Rocafort, Tavernes Blanques, València i Vinalesa.
2. La qualificació de terrenys a l'efecte d'incloure'ls en la zona de producció de xufa, la realitzarà el Consell Regulador, i haurà de quedar delimitada obligatòriament en els plànols del Registre de Productors, que s'elaborarà de la manera que determine la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient.
3. Donat el cas que el titular del terreny estiga en desacord amb la resolució del Consell Regulador, hi podrà recórrer davant la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient, que resoldrà amb l'informe previ dels organismes tècnics que estime necessaris.
4. El Consell Regulador podrà proposar l'ampliació de la zona de producció de xufa a altres localitats.
Article 5
1. Les pràctiques de conreu seran les tradicionals de la zona de producció de xufa que tendisquen a produir les millors qualitats. No obstant això, el Consell Regulador podrà autoritzar l'aplicació de noves tècniques de cultiu que no afecten desfavorablement la qualitat de la xufa i haurà de donar coneixement d'aquests acords a la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient.
2. El Consell Regulador podrà rebutjar partides de xufa procedents de plantacions en què s'haja fet una inadequada utilització de productes fitosanitaris o una fertilització desequilibrada que puga provocar pèrdua de qualitat de la xufa.
Article 6
1. La recol·lecció de la xufa es farà amb la maquinària adequada per a aquesta finalitat.
2. El Consell Regulador podrà donar normes de campanya i determinar la data d'inici de la recol·lecció.
Article 7
1. El Consell Regulador arbitrarà mesures tecnicosanitàries que garantisquen el procés de llavatge de la xufa.
2. El llavatge de la xufa es realitzarà amb aigua clorada que complisca la reglamentació tecnicosanitària vigent. Es fomentarà l'ús de llavadors que garantisquen la qualitat microbiològica de la xufa i se'n rebutjaran les partides que no reunisquen els mínims establerts.
Article 8
1. L'assecament es realitzarà de manera adequada, en les condicions òptimes de temps, temperatura i aireig que garantisquen la màxima qualitat del tubercle.
2. El Consell Regulador fixarà el temps mínim d'assecament i arbitrarà les mesures que garantisquen la correcta realització de l'operació i els controls d'aquesta.
3. El Consell regularà els paràmetres tècnics i microbiològics que hauran de complir totes les partides emparades de xufa seca.
4. La zona d'assecament comprendrà la de producció assenyalada en l'article 4.1, que podrà ampliar-se, d'acord amb el que s'estableix en l'article 16, a zones pròximes que, per la major altitud i menor humitat relativa, siguen adequades per a aquest procés.
Capitol III
Característiques de la xufa protegida
Article 9
1. Els tubercles poden adquirir diverses formes, entre les quals predominen les allargades i les arredonides, conegudes tradicionalment com a llargueta i ametla, respectivament. La primera comprèn els tipus allargats i la segona, els arredonits i intermedis.
2. Les característiques mínimes dels tubercles seran:
Pes unitari: comprés entre 0,45 i 0,80 grams -
en fresc per unitat.
Paràmetres morfològics per a xufa tendra:
llarg entre 0,9 i 1,6 centímetres;
ample entre 0,7 i 1,1 centímetres.
Composició en percentatge en pes de matèria seca:
sucres, 11,0-17,5; greixos, 23,0-31,0;
proteïnes, 6,5-12,0; midó: 25,0-40,0.
3. El Consell Regulador podrà proposar a la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient l'autorització d'altres paràmetres de qualitat i de nous clons que, amb els assajos previs convenients, es comprove que poden produir xufes de la qualitat protegida en aquest reglament.
Article 10
1. Es distingiran els tipus de xufa següents:
- Tendra: s'entén per xufa tendra l'acabada de collir i llavar.
- Seca: s'entén per xufa seca el producte sotmès a les operacions de llavatge i assecament. Posseeix una humitat de 7,5 a 12 per cent. Dins de la xufa seca cal distingir:
* Seca colliter: s'entén per xufa seca colliter el producte amb un calibre mínim de 5 mil·límetres.
* Seca garbelleres: s'entén per xufa seca garbelleres el producte colliter calibrat, de grandària igual o superior a 7,5 mil·límetres.
* Baixos: s'entén per baixos el producte que no ha superat els calibres establerts anteriorment. També es coneix com a xufa de destriament o rebuig, i constitueix la fracció qualitativa no protegida per la denominació d'origen.
2. Les xufes se seleccionaran d'acord amb els paràmetres de pes següents:
* Tubercles buits o semibuits: 0,4%.
* Tubercles de coloració marró fosc o de color de xocolate, o alteracions organolèptiques: 0,6%.
* Tubercles amb agressions en la corfa, amb talls o segments: 1%.
* Matèries estranyes: fins 0,1%.
* Exempts de plagues (arnes, banyarriquer), malalties criptogàmiques (fusarium sp., etc.), residus contaminants i residus tòxics.
3. El Consell Regulador podrà prestar les ajudes que crega convenients per a classificar i normalitzar les xufes, i garantir-ne la qualitat.
Article 11
Les tècniques emprades en la manipulació, selecció i conservació de la xufa tendiran a obtenir un producte de màxima puresa i qualitat.
El Consell Regulador podrà recomanar les actuacions tècniques necessàries perquè es mantinguen aquests trets.
Article 12
La Xufa de València haurà d'estar documentada i controlada pel Consell Regulador.
Capítol IV
Registres
Article 13
1. El Consell Regulador durà els registres següents:
a) Registre de Productors de Xufa de València esmentats en l'article 14.
b) Registre d'Envasadors i Comercialitzadors de Xufa de València esmentats en l'article 15.
c) Registre d'Elaboradors i Expenedors d'Orxata de Xufa de València, establert en l'Ordre de 22 de maig de 1996, de la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient.
2. Les peticions d'inscripció es dirigiran al Consell Regulador, amb l'acompanyament de les dades, els documents i els comprovants que en cada cas requerisquen les disposicions i normes vigents.
3. El Consell Regulador denegarà les inscripcions que no s'ajusten als preceptes d'aquest reglament o als acords que prenga sobre condicions complementàries de caràcter tècnic.
4. La inscripció en aquests registres no eximeix els interessats de l'obligació d'inscriure's en els altres que, amb caràcter general, estiguen establerts.
Article 14
1. En el Registre de Productors de Xufa de València s'inscriuran cada any totes aquelles plantacions situades en la zona de producció la collita de les quals puga ser destinada a produir xufa protegida, amb les comprovacions prèvies que el Consell Regulador estime necessàries. Per a la inscripció de les plantacions, cada agricultor propietari o, si s'escau, arrendatari, haurà d'incloure la totalitat de les plantacions i de la producció d'aquestes.
En la inscripció figuraran: el nom de l'agricultor propietari i, si s'escau, arrendatari o titular de l'explotació, juntament amb el paratge, el terme municipal on estiga situada, els polígons i les parcel·les cadastrals, la superfície i totes les dades que calguen per a la classificació i localització perfectes.
2. En aquest registre hi haurà una secció d'assecadors de productors de Xufa de València, en els quals únicament es processarà xufa protegida, sense perjudici que hi puga haver altres productes diferents de la xufa.
En la inscripció figurarà el nom del titular, propietari o empresa, el terme municipal on estiguen situats, els registres d'indústria i sanitaris, si s'escau, i totes les dades que calguen per a la perfecta localització i valoració d'aquells.
Article 15
1. En el Registre d'Envasadors i Comercialitzadors de Xufa de València s'inscriuran les persones o entitats situades en la zona de producció que complisquen els controls de qualitat que el Consell establisca, amb les qualitats mínimes previstes en els articles 9 i 10, i també amb la legislació vigent. Amb aquesta finalitat, el Consell Regulador podrà establir les normes oportunes per a verificar-ne el compliment.
En la inscripció figurarà el nom del propietari i, si s'escau, l'arrendatari, la raó social, la localitat i zona d'emplaçament, les característiques i la capacitat de treball, la maquinària, el sistema, els processos i totes les dades tècniques que calguen per a la identificació i catalogació perfectes. S'hi adjuntarà un croquis o plànol a escala convenient on queden reflectits tots els detalls de construcció i instal·lacions.
2. En aquest registre hi haurà una secció de llavadors que, amb el compliment de les condicions tecnicosanitàries vigents i les que puga exigir el Consell Regulador, intervinguen en aquesta operació.
3. En aquest registre hi haurà, així mateix, una secció d'assecadors de comercialitzadors i envasadors de Xufa de València.
4. Per a la inscripció, tant en la secció de llavadors com en la d'assecadors, hi haurà de figurar el nom del titular, propietari o empresa, el terme municipal on estiguen situats, els registres d'indústria i sanitaris, si s'escau, i totes les dades que calguen per a la localització i valoració perfectes d'aquests.
5. En les dependències inscrites d'envasadors, comercialitzadors i assecadors, sols podrà haver-hi i processar-s'hi xufa protegida, sense perjudici que s'hi puguen envasar, comercialitzar o assecar altres productes diferents de la xufa.
Article 16
El Consell Regulador podrà autoritzar la inscripció d'assecadors situats fora de la zona de producció de xufa, sempre que aquestes instal·lacions i el seu entorn ambiental complisquen determinades condicions que garantisquen la idoneïtat del procés corresponent, conformement es preveu en l'article 8.4.
Article 17
1. Per a la vigència de les inscripcions en els registres corresponents serà indispensable complir en tot moment els requisits que s'imposen en aquest capítol. Caldrà comunicar al Consell Regulador qualsevol variació que afecte les dades subministrades en la inscripció, quan es produïsca. Per tant, el Consell Regulador podrà suspendre o anul·lar les inscripcions quan els titulars d'aquestes no s'atinguen a les prescripcions esmentades.
2. El Consell Regulador efectuarà inspeccions periòdiques per comprovar l'efectivitat de tot el que es disposa en el paràgraf anterior.
3. Totes les inscripcions en els registres es renovaran dins el termini i en la forma que determine el Consell Regulador.
Capítol V
Drets i obligacions
Article 18
1. Solament pot aplicar-se la Denominació d'Origen Xufa de València a la procedent de parcel·les o instal·lacions inscrites en el registre corresponent, que haja estat produïda i manipulada d'acord amb les normes exigides per aquest reglament i que reunisquen les característiques i condicions que han de caracteritzar-la.
2. El dret a l'ús de la denominació d'origen en propaganda, publicitat, documentació o etiquetes és exclusiu de les firmes inscrites en el registre respectiu.
3. Pel mer fet d'estar inscrites en els registres, les persones naturals o jurídiques corresponents queden obligades al compliment de les disposicions d'aquest reglament i dels acords que, dins de les seues atribucions, dicten al Consell Regulador els òrgans competents de la Generalitat Valenciana i del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, i també a satisfer les exaccions que els corresponguen.
4. Per a l'exercici de qualsevol dret concedit per aquest reglament o per a poder beneficiar-se dels serveis que preste el Consell Regulador, les persones naturals o jurídiques que tinguen inscrites les seues plantacions i instal·lacions hauran d'estar al corrent del pagament de les seues obligacions.
Article 19
Les marques, els símbols, els emblemes, les llegendes publicitàries o qualsevol altre tipus de propaganda que s'utilitze en la xufa protegida no podran ser emprats en la comercialització d'altres xufes.
Article 20
1. En les etiquetes de la xufa protegida figurarà obligatòriament, de manera destacada, el nom de la denominació d'origen, a més de les dades que amb caràcter general es determinen en la legislació vigent.
2. Abans de la posada en circulació, les etiquetes hauran de ser autoritzades pel Consell Regulador, amb els fins que s'allisten en aquest reglament. Es denegarà l'aprovació d'aquelles etiquetes que per qualsevol causa puguen donar lloc a confusió en el consumidor. També podran ser anul·lades les autoritzacions d'altres ja concedides anteriorment, quan hagen canviat les circumstàncies de les empreses propietàries, amb l'audiència prèvia de les entitats interessades.
3. Qualsevol que siga el tipus d'envàs en què s'expedisca la xufa emparada, anirà proveïda d'una etiqueta, contraetiqueta o precinte numerat, proporcionat pel Consell Regulador i col·locat abans de l'expedició, d'acord amb les normes que establisca aquest Consell Regulador.
Article 21
El Consell Regulador disposarà d'un logotip de la seua propietat com a símbol de la denominació que té encomanada, el qual haurà d'estar conformat per la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient de la Generalitat Valenciana.
Així mateix, el Consell Regulador podrà fer obligatori que en l'exterior de les instal·lacions inscrites i en lloc destacat figure una placa que al·ludisca a aquesta condició.
Article 22
A fi de poder controlar la sembra i producció de xufa protegida, com també el processament i l'expedició d'aquesta, juntament amb els volums d'existències, si s'escau, i quan calga per a poder acreditar l'origen i la qualitat de la xufa emparada, les persones físiques o jurídiques titulars de plantacions o instal·lacions estan obligades a complir les formalitats següents:
a) Tots els inscrits en el Registre de Productors presentaran, una vegada acabada la recol·lecció, en la data que determine el Consell Regulador, la declaració de la collita obtinguda, amb indicació de la destinació de la xufa i, en el cas de venda, el nom del comprador.
b) Tots els inscrits en el Registre d'Envasadors i Comercialitzadors de xufa protegida hauran de declarar els volums processats i comercialitzats, en la forma i les dates que determine el Consell Regulador, i n'hauran de consignar la procedència, la destinació, el comprador i la quantitat.
Les declaracions a què fa referència aquest article no podran facilitar-se ni publicar-se més que de manera general, sense cap referència de caràcter individual. Qualsevol infracció a aquesta norma per part del personal afecte al Consell Regulador es considerarà com a falta greu.
Article 23
1. Tota partida de xufa que per qualsevol causa presente defectes, alteracions sensibles o en la producció de la qual s'hagen incomplit els preceptes d'aquest reglament o de les normes de bona qualitat assenyalades per la legislació vigent, serà desqualificada pel Consell Regulador, a proposta del Comitè de Qualificació.
2. Així mateix, es considerarà com a desqualificada qualsevol partida obtinguda per mescla d'altres prèviament desqualificades.
3. El Consell Regulador podrà fer la desqualificació en qualsevol fase de producció, envasament o comercialització. A partir de l'inici de l'expedient de desqualificació, la xufa haurà de romandre en envasos independents i adequadament retolats, sota el control del Consell Regulador, que, en la seua resolució, en determinarà la destinació, la qual en cap cas podrà ser transferida a altres establiments envasadors o comercialitzadors inscrits.
4. Donat cas que el Consell Regulador detecte anomalies o defectes en la producció, manipulació o comercialització de xufes seques, advertirà al responsable del producte perquè corregisca les deficiències. Si en el termini que es concedisca amb aquesta finalitat no s'han reparat aquestes, es desqualificarà el producte de la mateixa manera que s'ha expressat en el punt 3.
Article 24
1. La Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient, a proposta del Consell Regulador, podrà autoritzar els elaboradors d'orxata que empren exclusivament xufes de la denominació d'origen perquè utilitzen, conformement es preveu en l'apartat 2, el logotip esmentat en l'article 21, acompanyat de la menció orxata elaborada amb xufa de la Denominació d'Origen Xufa de València, en l'etiquetatge de les envasades industrialment o en els establiments de venda a l'engròs.
2. Qualsevol que siga el tipus d'envàs en què s'expedisca l'orxata mencionada en el punt 1, anirà proveït d'una etiqueta, contraetiqueta o precinte, proporcionat o autoritzat pel Consell Regulador, segons el que establisca, prèviament d'acord amb la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient.
3. Les empreses autoritzades segons el punt 1 podran inscriure's en el Registre d'Elaboradors d'Orxata de Xufa de València establert per la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient segons la disposició addicional segona d'aquesta ordre per regular el bon ús del logotip i la menció previstos en el dit punt, i hauran de sotmetre's a les bones pràctiques d'elaboració i control que acorde la Conselleria.
4. El Consell Regulador, després de l'acord amb la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient, podrà autoritzar l'ús d'un distintiu al·lusiu al fet que l'elaboració i l'envasament de l'orxata s'ha efectuat dins de la zona de producció de la xufa protegida.
Capítol VI
El Consell Regulador
Article 25
1. El Consell Regulador és un organisme integrat en la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient, amb atribucions decisòries en totes les funcions que se li encomanen en aquest reglament, d'acord amb el que determina la legislació vigent en aquesta matèria.
2. El seu àmbit de competències, sense perjudici del que s'estableix en l'article 27, està determinat:
a) En allò territorial, per la zona de producció de xufa.
b) Pel que fa als productes, per la xufa protegida per la denominació en qualsevol de les fases de producció, envasament o comercialització. Així mateix, està facultat per a controlar les mencions i distincions esmentades en l'article 24, autoritzant-les o denegant-les segons les circumstàncies apreciades i comprovades pel Consell Regulador.
c) Pel que fa a les persones, per les inscrites en els diferents registres.
Article 26
És missió principal del Consell Regulador aplicar els preceptes d'aquest reglament i vetlar perquè es complisca. Amb aquesta finalitat exercirà les funcions que, amb caràcter general, s'encomanen als consells reguladors en l'article 87 de la Llei 25/1970 i les disposicions complementàries, com també les que expressament s'indiquen en l'articulat del dit reglament.
Article 27
El Consell Regulador queda expressament autoritzat per a vigilar el moviment de xufes no protegides per la denominació d'origen que es produïsquen, envasen, comercialitzen o transiten dins de la zona de producció per part dels membres d'aquest, i donarà compte de les incidències d'aquest servei a la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient de la Generalitat Valenciana, sense perjudici de la intervenció dels organismes competents en aquesta matèria.
Article 28
1. El Consell Regulador estarà constituït per:
a) Un president, designat per la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient de la Generalitat Valenciana, a proposta del Consell Regulador.
b) Un vicepresident, en representació de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme, designat per aquesta.
c) Sis vocals en representació del sector productor, titulars de les plantacions inscrites en el Registre de Productors de Xufa.
d) Quatre vocals en representació de la Denominació d'Origen Xufa de València, inscrits en el Registre d'Envasadors i Comercialitzadors corresponent. Dos d'aquests seran representants de les seccions de llavadors i assecadors d'aquest registre.
e) Els vocals representants dels elaboradors autoritzats d'orxata previstos en l'article 24. Aquests vocals seran designats per la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient a proposta del Consell Regulador i la quantia es fixarà en cada convocatòria electoral.
f) Dos vocals en representació de la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient, designats per aquesta, amb especials coneixements en la matèria.
2. L'elecció de vocals del Consell Regulador es realitzarà d'acord amb la legislació vigent en matèria d'eleccions.
3. Per cada un dels càrrecs de vocals del Consell Regulador es designarà un suplent, elegit de la mateixa manera que el titular i pertanyent al mateix sector de la persona a qui haja de substituir.
4. Els càrrecs de vocals es renovaran cada quatre anys i podran ser reelegits.
5. En el cas de cessament d'un vocal per qualsevol causa, es procedirà a designar un substitut de la manera establerta, si bé el mandat del nou vocal durarà fins que se celebre la primera renovació del Consell.
6. El termini de presa de possessió dels vocals serà com a màxim d'un mes, comptador des de la data de designació o elecció.
7. Causarà baixa el vocal que durant el període de vigència del seu càrrec siga sancionat per infracció greu en les matèries que regula aquest reglament, personalment o a la firma que representa. Igualment, causarà baixa a petició de l'organisme que el va elegir o per causar baixa en els registres previstos en l'article 13.
Article 29
1. Les persones elegides de la manera que es determina en l'article anterior hauran d'estar vinculades als sectors que representen, directament o per ser directius d'entitats que es dediquen a les activitats que han de representar. No obstant això, una mateixa persona natural o jurídica inscrita en diversos registres no podrà tenir en el Consell representació múltiple, ni directament ni a través de firmes filials o socis d'aquestes.
2. El president del Consell Regulador rebutjarà aquelles propostes de nomenament que recaiguen en persones que tinguen activitats que no corresponguen al sector que han de representar. En aquest cas, es procedirà a una nova designació de la manera establerta.
Article 30
1. Al president li correspon:
a) Representar al Consell Regulador. Aquesta representació podrà delegar-la de manera expressa en els casos que calga.
b) Fer complir les disposicions legals i reglamentàries.
c) Administrar els ingressos i fons del Consell Regulador i ordenar els pagaments.
d) Convocar i presidir les sessions del Consell, assenyalar l'ordre del dia, sotmetre a la seua decisió els assumptes de la seua competència i executar els acords presos.
e) Organitzar el règim interior del Consell.
f) Contractar, suspendre o renovar el personal del Consell Regulador, amb l'acord previ d'aquest.
g) Organitzar i dirigir els serveis.
h) Informar els organismes superiors de les incidències que es produïsquen en la producció i el mercat.
i) Remetre a la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient de la Generalitat Valenciana i al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, segons escaiga, els acords que per a compliment general acorde el Consell per raó de les atribucions que li confereix aquest reglament i els que, per la seua importància, estime que han de ser coneguts per aquests organismes.
j) Aquelles altres funcions que el Consell Regulador acorde o que li encomane la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient de la Generalitat Valenciana o el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació.
2. La duració del mandat del president serà de quatre anys i podrà ser reelegit.
3. El president cessarà: en expirar el període del seu mandat; a petició pròpia, una vegada acceptada la seua dimissió; per decisió de la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient de la Generalitat Valenciana, amb la incoació prèvia d'expedient per infracció greu o deixament de les seues funcions; o a proposta del Consell Regulador.
4. En el cas de cessament o defunció, el Consell Regulador, en el termini d'un mes, proposarà a la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient de la Generalitat Valenciana la designació d'un nou president d'acord amb la legislació vigent i amb el que es preveu en aquest reglament, en l'article 28.1.a.
5. Les sessions del Consell Regulador en les quals s'estudie la proposta de nou president, les presidirà el funcionari de la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient de la Generalitat Valenciana que designe aquell organisme.
Article 31
1. El Consell Regulador es reunirà quan el convoque el president, per iniciativa pròpia o a petició de la meitat dels vocals. Serà obligatori tenir sessió almenys una vegada al trimestre.
2. Les sessions del Consell Regulador es convocaran amb quatre dies d'antelació com a mínim. A la citació caldrà acompanyar l'ordre del dia de la reunió, en la qual no es podran tractar més assumptes que els assenyalats prèviament. En cas de necessitat, quan així ho requerisca la urgència de l'assumpte, a judici del president, se citarà els vocals per telegrama amb vint-i-quatre hores d'anticipació com a mínim. En tot cas, el Consell Regulador quedarà vàlidament constituït quan estiguen presents la totalitat dels seus membres i així ho acorden per unanimitat.
3. Quan un titular no puga assistir ho notificarà al Consell Regulador i al seu suplent perquè el substituïsca, si escau.
4. Els acords del Consell Regulador es prendran per majoria dels membres presents i, perquè siguen vàlids, caldrà que estiguen presents, com a mínim, el president, el secretari del Consell i un vocal. El president tindrà vot de qualitat.
5. Amb la finalitat de resoldre qüestions de tràmit o en els casos que s'estime necessari podrà constituir-se una Comissió Permanent, que estarà formada pel president i quatre vocals titulars, dos del sector productor de xufa i dos dels altres sectors (llavadors de Xufa de València, comercialitzadors de Xufa de València i elaboradors d'Orxata de Xufa de València), designats pel ple de l'organisme. En la sessió en què s'acorde la constitució de la Comissió Permanent s'acordaran també les missions específiques que són de la seua competència i les funcions que exercirà. Totes les resolucions que prenga la Comissió Permanent es comunicaran al ple del Consell en la primera reunió que es faça.
Article 32
1. Per al compliment dels seus fins, el Consell Regulador disposarà del personal necessari d'acord amb les plantilles que aprove i que figuraran dotades en el seu pressupost.
2. El secretari del Consell serà designat pel mateix Consell, a proposta del president, de qui dependrà funcionalment, i que tindrà com a comeses específiques les següents:
a) Preparar els treballs del Consell Regulador i tramitar l'execució dels seus acords.
b) Assistir a les sessions amb veu però sense vot, cursar les convocatòries, alçar les actes i custodiar els llibres i documents del Consell.
c) Els assumptes relatius al règim interior de l'organisme, tant de personal com administratius.
d) Les funcions que li encomane el president relacionades amb la preparació i la instrumentació dels assumptes de la competència del Consell Regulador.
3. Per a les funcions tècniques que té encomanades, el Consell Regulador disposarà dels serveis tècnics necessaris, la direcció dels quals recaurà en un tècnic competent.
4. Per als serveis de control i vigilància disposarà de veedors propis. Aquests veedors, els designarà el Consell Regulador i els habilitarà l'òrgan competent de la comunitat autònoma, en sol·licitud tramitada a través de la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient de la Generalitat Valenciana, amb les atribucions inspectores següents:
a) Sobre les plantacions de xufes ubicades en la zona de producció d'aquestes, inclòs el procés de llavatge i assecament.
b) Sobre els establiments i les instal·lacions el registre dels quals es recull en l'article 13.
c) Sobre les xufes emparades.
d) Sobre les mencions i distincions esmentades en l'article 24.
5. El Consell Regulador podrà contractar, a fi d'efectuar treballs urgents, el personal necessari, sempre que tinga dotació aprovada en el pressupost per a aquest concepte.
6. A tot el personal del Consell Regulador, tant amb caràcter fix com eventual, se li aplicarà la legislació laboral.
Article 33
1. El Consell Regulador establirà un Comitè de Qualificació de la xufa protegida, format per cinc experts com a mínim i un delegat del president del Consell, que tindrà com a comesa informar sobre les xufes que es destinen al mercat, tant nacional com estranger. Aquest Comitè podrà disposar dels assessoraments tècnics que estime necessaris.
2. El Consell Regulador, a la vista dels informes del Comitè, resoldrà allò que pertoque i, si s'escau, la desqualificació dels productes emparats de la forma prevista en l'article 23.
Contra les resolucions del Consell Regulador s'hi podrà recórrer davant el titular de la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient de la Generalitat Valenciana.
3. El Consell Regulador dictarà normes per a la constitució del Comitè de Qualificació.
Article 34
1. El finançament de les obligacions del Consell Regulador s'efectuarà amb els recursos següents:
a) Amb el producte de les exaccions parafiscals que es fixen en l'article 90 de la Llei 25/1970, a les quals s'aplicaran els tipus:
- 0,75 PTA/kg de xufa seca o equivalent tendra, comercialitzada o produïda, respectivament.
- 100 pessetes per cada certificat o visat de factures i el doble del preu de cost per cada marxamo o contraetiqueta.
Els subjectes passius de cada una de les exaccions són: del primer, els titulars de les plantacions i els titulares envasadors o comercialitzadors respectivament; del segon, els sol·licitants de certificats, visats de factures o adquirents de marxamos.
El Consell Regulador fixarà els equivalents entre xufes a l'efecte del càlcul de la repercussió de la exacció.
b) Les subvencions, llegats i donatius que reben.
c) Les quantitats que pogueren percebre's en concepte d'indemnització per danys i perjudicis ocasionats al Consell o als interessos que representa.
d) Els béns que constituïsquen el seu patrimoni i els productes i la venda d'aquests.
e) Les aportacions que el Consell Regulador puga fixar per als elaboradors i els expenedors autoritzats d'orxata esmentats en l'article 13.2, en concepte d'utilització de la imatge i del prestigi de la denominació d'origen que protegeix aquest reglament.
2. La Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient de la Generalitat Valenciana, a proposta del Consell Regulador, podrà variar els tipus impositius fixats en aquest article quan les necessitats pressupostàries del Consell així ho exigisquen, sempre que s'ajusten als límits establerts en la Llei 25/1970 i les disposicions complementàries.
3. El no pagament de les quantitats relatives als apartats 1.a i 1.e serà motiu de baixa del corresponent subjecte passiu en els respectius registres del Consell Regulador.
4. La gestió d'ingressos i despeses que figuren en els pressupostos correspon al Consell Regulador.
5. La intervenció corresponent fiscalitzarà les operacions econòmiques del Consell i la comptabilitat, d'acord amb les normes establertes d'atribucions i funcions que la legislació vigent assigne en aquesta matèria.
Article 35
Els acords del Consell Regulador que no tinguen caràcter particular i afecten una pluralitat de subjectes es notificaran mitjançant circulars exposades a les oficines del Consell Regulador i als ajuntaments compresos dins de la zona de producció de xufa. L'exposició d'aquestes circulars s'anunciarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. El Consell Regulador podrà remetre circulars a altres entitats interessades. Es podrà recórrer contra els acords i les resolucions que prenga el Consell Regulador, en tot cas, davant la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient de la Generalitat Valenciana.
Capítol VII
Infraccions, sancions i procediment
Article 36. Normes aplicables
Totes les actuacions que calga desenvolupar en matèria de tramitació d'expedients sancionadors i tipificació d'infraccions s'ajustaran al que es disposa en la Llei 25/1970, de 2 de desembre; en el reglament, aprovat mitjançant el Reial Decret 835/1972, de 23 de març; en el Reial Decret 1.945/1983, de 22 de juny; en la Llei 30/1992, de 27 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú; en la Llei 12/1994, de 29 de desembre, de Mesures Administratives i de Modificació del Text Articulat de la Llei de Bases de Taxes de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu de 22 de desembre de 1984, del Govern Valencià; en aquest reglament i en la resta de la legislació vigent.
Article 37. Tipificació de les infraccions
1. Les infraccions comeses per persones o entitats inscrites en algun dels registres de la denominació d'origen es classificaran, pel que fa a la sanció, de la manera següent:
A) Faltes administratives. Aquestes faltes són, en general, les inexactituds i omissions en les declaracions, guies, assentaments, llibres de registre i en la resta de documents i, en concret, les següents:
1. Falsejar o ometre dades i comprovants en els casos en què es requerisquen per a la inscripció en els diferents registres.
2. No comunicar immediatament al Consell Regulador qualsevol variació que afecte les dades subministrades en el moment de la inscripció en els registres.
3. Ometre o falsejar dades relatives a collites o moviments d'existències de productes.
4. Infringir els acords del Consell Regulador en els assumptes que es regulen en aquest apartat A.
B) Infraccions al que s'estableix en aquest reglament i als acords del Consell Regulador sobre producció, conservació, envasament, emmagatzematge i comercialització de xufes emparades i que, entre altres, són:
1. Incomplir les normes sobre pràctiques de conreu.
2. Infringir les normes específiques que s'estableixen en aquest reglament o els acords del Consell Regulador en les matèries que es regulen en aquest apartat B.
C) Infraccions per ús indegut de la denominació d'origen o per actes que la perjudiquen o desprestigien i que, entre altres, són:
1. Emprar la denominació d'origen per a xufes que no hagen estat produïdes d'acord amb les normes establertes en la legislació vigent i en aquest reglament o que no reunisquen les condicions que han de caracteritzar-les.
2. Emprar noms comercials, marques o etiquetes no aprovades pel Consell Regulador en els casos a què fa referència aquest apartat C.
3. Utilitzar locals o magatzems no autoritzats.
4. Utilitzar o negociar indegudament amb documents, etiquetes, contraetiquetes, segells, etc., propis de la denominació d'origen.
5. Expedir productes que no corresponguen a les característiques de qualitat mencionades en els seus mitjans de comercialització.
6. Expedir, comercialitzar o posar en circulació productes de la denominació d'origen en envasos no aprovats pel Consell, desproveïts d'etiquetes o contraetiquetes numerades, o sense el mitjà de control establert pel Consell Regulador.
7. Envasar o etiquetar envasos en locals que no estiguen inscrits en el Consell Regulador o no ajustar-se en l'etiquetatge als acords d'aquest.
8. Infringir els acords del Consell Regulador, especialment en allò que fa referència a envasament, documentació i etiquetatge.
9. En general, qualsevol acte que contravinga allò que es disposa en aquest reglament o en els acords del Consell i que perjudique o desprestigie la denominació o en supose un ús indegut.
2. Les infraccions comeses per persones o entitats no inscrites en algun dels registres de la denominació d'origen es regulen en la Llei 12/1994, de 29 de desembre, de Mesures Administratives i de Modificació del Text Articulat de la Llei de Bases de Taxes de la Comunitat Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu de 22 de desembre de 1984, del Govern Valencià.
Article 38
Les infraccions comeses per persones o entitats inscrites en algun dels registres de la denominació d'origen tindran el règim de sancions següent:
1. Les faltes administratives se sancionaran amb multes de l'1 al 10 per cent de la base per cada hectàrea, en cas de plantacions, o del valor de les mercaderies afectades. Les faltes en grau mínim se sancionaran amb advertència.
2. Les infraccions al que s'estableix en aquest reglament i als acords del Consell Regulador se sancionaran amb multes del 2 al 20 per cent de la base per cada hectàrea, en cas de plantacions, o del valor de les mercaderies afectades. En aquest últim cas, es podrà comissar la mercaderia.
3. Les infraccions per ús indegut de la denominació d'origen o per actes que la desprestigien o la perjudiquen se sancionaran amb multes des de 20.000 pessetes fins el doble del valor de la mercaderia o els productes afectats, quan el valor supere les 20.000 pessetes i, a més, amb el comís de la mercaderia.
Article 39
Per a l'aplicació de les sancions dels articles anteriors es tindran en compte les normes següents:
1. S'aplicaran en grau mínim:
a) Quan es tracte de simples irregularitats en l'observança de les reglamentacions, sense transcendència directa per als consumidors o que no suposen benefici especial per a l'infractor.
b) Quan s'esmenen els defectes en el termini assenyalat pel Consell Regulador.
c) Quan es prove que no ha existit mala fe.
2. S'aplicaran en grau mitjà:
a) Quan es produïsca reiteració en la negativa a facilitar informació, prestar col·laboració o permetre l'accés a la documentació exigida en aquest reglament o en els acords del Consell Regulador.
b) Quan la infracció tinga transcendència directa sobre els consumidors o supose un benefici especial per a l'infractor.
c) Quan no s'esmenen els defectes en el termini assenyalat pel Consell Regulador.
d) Quan la infracció es produïsca per una actuació negligent, amb inobservança de les normes d'actuació expressament acordades pel Consell Regulador.
e) En tots els casos en què no siga procedent l'aplicació dels graus mínim i màxim.
3. S'aplicaran en grau màxim:
a) Quan es prove manifesta mala fe.
b) Quan de la infracció es deriven greus perjudicis per a la denominació, els inscrits o els consumidors.
4. En els casos de les infraccions greus, a més de les sancions establertes, podrà aplicar-se a l'infractor la suspensió temporal de l'ús de la denominació o la baixa en els registres d'aquesta.
La suspensió temporal, no superior a tres mesos, del dret a l'ús de la denominació durà aparellada la suspensió del dret a certificats d'origen, marxamos, contraetiquetes i la resta de documents del Consell Regulador.
La baixa implicarà l'expulsió de l'infractor dels registres del Consell i, com a conseqüència, la pèrdua dels drets inherents a la denominació. Després de la baixa no es podrà procedir a la reinscripció fins que hagen transcorregut tres anys des que es va produir aquella.
Article 40
1. Es podrà aplicar el comís de les mercaderies com a sanció única o accessòria, si s'escau, o el pagament de l'import del seu valor, en el cas que el comís no siga factible.
2. Donat el cas de desaparició, canvi o qualsevol manipulació efectuada sobre la mercaderia retinguda, intervinguda o comissada, s'aplicarà el que es disposa en l'article 435 del Codi Penal.
Article 41
En el cas de reincidència, o quan els productes estiguen destinats a l'exportació a països tercers, les multes seran superiors en un 50 per cent a les assenyalades en els articles anteriors, sense perjudici de les sancions que puguen correspondre per raó de la legislació vigent.
En el cas que el reincident cometa una nova infracció, les multes es podran elevar fins el triple de les dites multes.
Es considerarà reincident l'infractor sancionat mitjançant una resolució ferma per una infracció de les compreses en aquest reglament en els cinc anys anteriors.
El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació o el conseller d'Agricultura i Medi Ambient podrà acordar la publicació en el Boletín Oficial del Estado o en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, respectivament, de les sancions imposades a fi que servisca d'exemplaritat.
Article 42
1. La incoació i la instrucció dels expedients sancionadors correspondrà al Consell Regulador quan l'infractor estiga inscrit en algun dels seus registres.
2. En els casos d'infraccions comeses contra el que es disposa en aquest reglament per fets comesos en el territori de la Comunitat Valenciana i per persones o empreses no inscrites en els registres del Consell Regulador, serà la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient l'encarregada d'incoar, instruir i resoldre l'expedient, conformement amb la Llei 12/1994, de 29 de desembre.
3. La instrucció i la resolució d'expedients per infraccions contra el que es disposa en aquest reglament per fets comesos fora de la Comunitat Valenciana és competència del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació.
Article 43
1. La resolució dels expedients sancionadors, incoats pel Consell Regulador, correspon al mateix Consell quan la multa no supere les 50.000 pessetes. Caldrà que s'encomane a una persona o òrgan distint la fase instructora i la sancionadora. En els altres casos, el Consell Regulador ho posarà en coneixement i remetrà les actuacions a la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient.
2. A fi de determinar la quantia a què es fa referència en l'apartat anterior, s'afegirà a l'import de la multa el valor de la mercaderia comissada.
3. La decisió del comís definitiu de productes i el destí d'aquests correspondrà a qui tinga atribuïda la facultat de resoldre l'expedient.
Article 44
En els casos en què la infracció corresponga a l'ús indegut de la denominació, el Consell Regulador, sense perjudici de les actuacions i les sancions administratives oportunes, podrà acudir als tribunals i exercir les accions civils i penals reconegudes en la legislació sobre la propietat industrial.

linea