diari

Decret 189/1988, de 12 de desembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, de declaració de Paratge Natural de la Comunitat Valenciana de les Llacunes de la Mata i Torrevella.

(DOGV núm. 993 de 27.01.1989) Ref. Base de dades 0197/1989

Decret 189/1988, de 12 de desembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, de declaració de Paratge Natural de la Comunitat Valenciana de les Llacunes de la Mata i Torrevella.
Les Llacunes de la Mata i Torrevella, situades en el terme municipal de Torrevieja (Alacant), constitueixen un espai singular dins de les zones humides de la Comunitat Valenciana. La utilització tradicional d'aquestes depressions de caràcter endorreic per a l’explotació salinera ha conformat un ecosistema de gran valor, que s'inclou en la Llista de Zones Humides d'Importància Internacional (Conferència MAR, 1965) amb la categoria B.
La zona, amb un innegable valor paisatgístic, presenta gran varietat d'ambients, cosa que hi permet una notable diversitat botànica, des de la vegetació arbustiva i arbòria de la franja que separa les dues llacunes (coscoll, espart, pins bords i pinyoners, timeleàcia i margalló) a una vegetació clarament halòfila, composta per diferents comunitats de salicòrnies, bosquets de tamarits, juncars i senillars, en funció del grau de salinitat del sòl. Destaca la presència d'espècies vegetals d'alt interès biogeogràfic i corològic, com els endemismes del sudest semiàrid ibèric Limoniun caesium (ensopegalls) i Salsola genistoides (barrella).
Quant a l'aspecte faunístic, l'elevada salinitat ha suposat una certa limitació en la presència faunística. Malgrat tot, les zoocenosis són molt interessants, i destaca sobretot l'ornitofauna, que té espècies com el flamenc (Phoenicopterus ruber), l'ànec blanc (Tadorna tadorna) i l'escabussó collnegre (Podiceps nigricollis), que té ací les majors concentracions hivernals de la Península Ibèrica. S'ha d'esmentar també la presència de gran quantitat de larolimícoles, que troben en els marges un lloc adequat per a la nidificació.
Es també important la gran abundància del crustaci Artemia salina.
En conseqüència i a la vista de l’elevat interés ecològic que presenten les dues llacunes, la Generalitat Valenciana, en exercici de les competències autonòmiques en la matèria, considera necessària la declaració d'un règim especial de protecció per als valors naturals de l’espai. Dit règim contemplarà el manteniment ordenat de l’explotació salinera tradicional, activitat que es considera compatible amb la conservació de la qualitat ecològica de les llacunes i que, en gran mesura, constitueixen l’origen d'aquest singular ecosistema.
La Llei de la Generalitat Valenciana 5/1988, de 24 de juny, per la qual es regulen els Paratges Naturals de la Comunitat Valenciana, ofereix amb aquesta figura de protecció una via jurídica idònia per a la consecució de dits objectius.
Per tant, a proposta del Conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports i prèvia deliberació del Consell de la Generalitat Valenciana en sessió celebrada el dia 12 de desembre de 1988,
DECRETE:
Article primer. Objecte.
Un. L’objecte del present Decret és la declaració del Paratge Natural de les Llacunes de la Mata i Torrevella, i s'estableix per a aquest un règim especial de protecció, d'acord amb les normes bàsiques contingudes en la Llei 5/1988, de 24 de juny, per la qual es regulen els Paratges Naturals de la Comunitat Valenciana.
Dos. Per raó de l'interés ecològic i paisatgístic del Paratge Natural, dit règim jurídic s'orienta a la protecció, en les àrees que determina aquest Decret, de la integritat dels seus ecosistemes naturals, i permet en la resta de l’espai protegit el manteniment de les activitats sócio-econòmiques tradicionals, de manera ordenada i compatible amb la conservació de la qualitat del medi ambient en el conjunt del Paratge Natural.
Article segon. Ambit territorial.
Un. El Paratge Natural de les Llacunes de la Mata i Torrevella comprén part dels termes municipals de Torrevieja i Guardamar del Segura, els dos en la província d'Alacant; la seua delimitació descriptiva i gràfica figura en els annexos I i II d'aquest Decret, respectivament.
Dos. Les modificacions que es pogueren introduir en els límits geogràfics del Paratge Natural s'establiran si fa el cas per Decret del Consell de la Generalitat Valenciana.
Article tercer. Administració i gestió.
Un. En nom de la Generalitat Valenciana, l'administració i gestió del Paratge Natural de les Llacunes de la Mata i Torrevella correspon a la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports.
Dos. El Pla Rector d'Us i Gestió del Paratge Natural podrà definir mecanismes de participació de les Corporacions Locals o d'altres organismes i Entitats en la gestió de l'espai protegit. Aquesta participació recaurà, fonamentalment, en els Ajuntaments afectats i en la indústria salinera com a principals col·laboradors en el manteniment de la qualitat natural del Paratge.
Article quart. Règim de protecció.
Un. Atenent al règim de propietats i als usos del sòl tradicionals que hi ha, s'estableixen en el Paratge Natural dues zones amb diferent nivell de protecció:
- Zona A, delimitada d'acord amb el que es disposa en l'annex I apartat 2 d'aquest Decret i grafiada en l'annex II d'aquest.
- Zona B, delimitada segons el que es disposa en l'annex I apartat 3 d'aquest Decret i grafiada igualment en l'annex II d'aquest.
Dos. La Zona A comprén els terrenys del Paratge Natural on els ecosistemes naturals i el paisatge presenten un major grau de conservació, i inclouen per això en l'actualitat la major part dels valors la protecció dels quals és objecte d'aquest Decret.
D'acord amb açò, el règim de protecció que s'estableix per a aquesta Zona té com a finalitat l'atenció a la conservació íntegra de la gea, fauna, flora, vegetació, aigües, atmosfera i, en general, del conjunt dels ecosistemes naturals, i d'evitar qualsevol tipus d'acció que poguera originar el deteriorament d'aquests.
Tres. La Zona B inclou els terrenys del Paratge Natural que mostren un major grau d'intervenció humana, tant de tipus agrícola i urbanístic com en relació a l’explotació salinera, les instal·lacions principals de la qual inclou. Els objectius del present Decret en aquesta zona són els següents:
a) La protecció dels espais i elements naturals de valor ecològic que encara existeixen en l'actualitat.
b) La compaginació entre les activitats i usos del sòl tradicionals i els objectius de protecció que aquest Decret assumeix.
c) La constitució d'un cinturó esmorteïdor d'impactes ambientals en torn a la zona A.
Quatre. En l’àmbit del Paratge Natural regiran les següents disposicions de caràcter general:
a) Els òrgans de gestió i administració del Paratge Natural adoptaran les disposicions necessàries per a assegurar la conservació dels valors protegits pel present Decret.
b) Les competències de les Administracions Públiques s'exerciran de manera que queden preservats tots els valors naturals, ecològics i paisatgístics del Paratge Natural, i s'avaluaran amb atenció especial els possibles impactes ambientals produïts per actuacions exteriors a aquest. Segons açò, es considerarà un objectiu prioritari la conservació de la qualitat del medi aquàtic, mitjançant el control dels abocaments i de les alteracions en els aportaments hídrics que puguen afectar-lo amb l’excepció de les modificacions en els nivells d'aigua, derivats del normal desenvolupament de l’explotació salinera.
c) Es garantirà el manteniment i el desenvolupament ordenat de les activitats i instal·lacions relacionades directament o indirectament amb l'agricultura i l’explotació salinera, que es considerarà com el suport físic dels valors ecològics protegits.
El Pla Rector d'ús i Gestió del Paratge Natural determinarà els tipus de projectes o previsions d'actuació que per la seua magnitud o repercusió sobre el medi natural, siguen susceptibles d'informe preceptiu per part de l’òrgan administrador i gestor del Paratge, amb anterioritat a la concessió de la corresponent llicència o autorització per l’òrgan administratiu competent en cada cas, i les activitats normals derivades de l'explotació salinera quedaran exemptes de dit requisit a l'objecte d'agilitar la gestió i no obstaculitzar el desenvolupament normal de les activitats extractives.
d) En aquelles àrees en què, per les seues excepcionals característiques, el Pla Rector d'Us i Gestió establesca limitacions al lliure accés de visitants a l'objecte de preservar la fauna i la flora del Paratge, únicament s'hi podrà accedir per a la realització d'activitats relacionades amb la gestió del Paratge o amb treballs d'investigació científica, prèvia autorització de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports.
e) L’òrgan gestor i administrador del Paratge establirà les normes a les quals s'hauran de subjectar els visitants per a no pertorbar ni menyscabar-ne els valors naturals, així com les activitats que s'hi realitzen.
f) No es permetrà la instal·lació d'elements artificials de caràcter permanent que limiten el camp visual, trenquen l’harmonia del paisatge o en desfiguren les perspectives, tret dels relacionats amb les activitats econòmiques permeses o amb la gestió del Paratge Natural que, en qualsevol cas, hauran de minimitzar els efectes que tinguen sobre la naturalesa i el paisatge.
g) El possible aprofitament piscícola relacionat amb la instal·lació de piscifactories per a la cria intensiva de peixos, quedarà regulat per les disposicions que establesca el Pla Rector en qüestions tals com ubicació, control d'abocaments, característiques i tipologia de la construcció, superfície d'ocupació, etc. Tot açò sense perjudici de l'aplicació en aquesta matèria, de la legislació sectorial corresponent.
h) Tota acció, ús, aprofitament, pla o projecte no contemplat en els apartats anteriors i que, amb capacitat d'afectar els valors naturals del Paratge, es pretenga realitzar en l’àmbit d'aquest, s'haurà d'informar per l’òrgan administrador i gestor amb anterioritat a la concessió o denegació de la corresponent llicència o autorització per l’òrgan administratiu competent.
Cinc. Règim urbanístic.
Tot el sòl inclós en el Paratge Natural classificat en l'actualitat com a no urbanitzable es mantindrà amb aquesta classificació, i serà objecte de protecció especial.
El sòl classificat actualment com a urbà o urbanitzable podrà mantenir aquesta classificació.
Us futures revisions del planejament vigent en els municipis de Torrevieja i Guardamar del Segura es realitzaran d'acord amb els objectius de protecció del present Decret. Tota proposta de modificació del planejament l’haurà d'informar l’òrgan administrador i gestor del Paratge, amb anterioritat a l'aprovació definitiva d'aquesta.
Article cinqué. Pla Rector d'Us i Gestió.
Un. Es redactarà un Pla Rector d'Us i Gestió del Paratge Natural de les Llacunes de la Mata i Torrevella que, d'acord amb el que es disposa en l'esmentada Llei 5/1988, de 24 de juny, contindrà almenys les determinacions següents les quals, en conjunt, suposaran el marc d'actuació on es desenvoluparan els Pressupostos i actuacions anuals en el Paratge:
a) Objectius generals i específics de l'ordenació.
b) Informació i diagnòstic sobre el territori.
c) Zonificació d'usos i nivells de protecció.
d) Instruments necessaris per al desenvolupament del Pla.
e) Determinacions generals per a la gestió de l'espai protegit.
f) Normes d'aplicació directa.
g) Programa d'actuació, incloent l'estudi econòmic i financer.
h) Previsions per al seguiment del Pla.
Dos. El procediment per a l'aprovació del Pla Rector serà el següent:
a) El Pla Rector es redactarà a instància de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, a qui correspon també aprovar-lo inicialment. La redacció d'aquest Pla comptarà amb la participació i col·laboració dels principals afectats (Ajuntaments i empresa salinera).
b) El Pla Rector es sotmetrà posteriorment a informació pública durant el període d'un mes, i s'exposarà en la seu de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports i dels Ajuntaments territorialment afectats.
c) L’aprovació provisional del Pla Rector correspondrà a la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, prèvia audiència de les Corporacions Locals afectades.
d) L’aprovació definitiva correspon al Consell de la Generalitat Valenciana.
Article sisé. Mitjans econòmics.
A fi d'atendre les despeses generals de funcionament del Paratge Natural de les Llacunes de la Mata i Torrevella, la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports habilitarà els crèdits oportuns, sense perjudici dels mitjans econòmics que puguen aportar els Ajuntaments de Torrevieja i Guardamar del Segura i de les col·laboracions d'altres Entitats públiques o privades que puguen tenir interés en coadjuvar al manteniment del Paratge Natural.
Article seté. Règim de sancions.
Un. La inobservància o infracció de la normativa aplicable al Paratge Natural de les Llacunes de la Mata i Torrevella se sancionarà d'acord amb el que disposen el Codi Penal i la Llei de la Generalitat Valenciana 5/1988, de 24 de juny, per la qual es regulen els Paratges Naturals en la Comunitat Valenciana, sense perjudici de la legislació específica que resulte aplicable a tenor de la naturalesa de la infracció.
Dos. Els infractors hauran, en qualsevol cas, de reparar els danys causats i restituir els llocs i elements alterats a la situació que tenien inicialment.
DISPOSICIONS TRANSITORIES
Primera
Mentre no s'aprove el Pla Rector d'ús i Gestió, l’òrgan gestor i administrador tindrà una actuació especial en matèria de control i seguiment d'aquelles activitats i construccions que afecten a l’objecte d'aquest Decret, així com de les repercussions del planejament vigent en l’àmbit territorial del Paratge Natural.
Segon
El planejament urbanístic que s'elabore fins l'aprovació del Pla Rector d'Us i Gestió que efecte els terrenys inclosos en l’àmbit del Paratge Natural incorporarà les disposicions de protecció establertes en aquest Decret i preveurà en l’àmbit afectat la futura redacció de l’esmentat Pla.
DISPOSICIONS FINALS
Primera El Conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports queda autoritzat perquè, en el marc de les competències que té, dicte les disposicions necessàries per a l’execució i el desplegament d'aquest Decret.
Segona
Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia que es publique en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 12 de desembre de 1988.
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports,
RAFAEL BLASCO I CASTANY
ANNEX I
DELIMITACIO DEL PARATGE NATURAL DE LES LLACUNES DE LA MATA I TORREVELLA
1. Límits del Paratge Natural.
El límit del Paratge Natural es descriu segons un circuit perimetral a les Llacunes de la Mata i Torrevieja, que s'inicia en el punt d'intersecció de la carretera de Novelda a Torrevieja (C-3321) amb el límit municipal entre Torrevieja i Rojales. El circuit es recorre en el sentit de les agulles del rellotge, és a dir, partint inicialment en direcció nord-est.
Des d'aquest punt d'origen, els límits concrets són els següents:
- Límit municipal entre Torrevieja i Rojales fins la intersecció que fa amb el barranc del Marabú.
- En terme municipal de Torrevieja, fita entre les parcel·les 109, 110 i 111 amb la parcel·la 1 (polígon 1), fins l’encreuament del Camí del Marabú amb el Camí del Raso.
- Camí del Raso fins el límit municipal de Rojales.
- Límit municipal entre Torrevieja i Rojales, fins intersectar el Camí del Raso.
- Camí del Raso (entrant en terme municipal de Guardamar del Segura.
- En el terme municipal de Guardamar del Segura, per la fita externa de les parcel·les 150, 37 i 39 del polígon 7 i de la parcel·la 150 del polígon 6-8, fins confluir amb la Sendera de Ganados de la Mata a l'altura del molló M-7 de la fitació entre els termes de Guardamar del Segura i Torrevieja.
- Sendera de Ganados de la Mata, continuant per la Sendera de Guardamar fins confluir amb la parcel·la 172 del polígon 12 del terme de Torrevieja.
- Fita externa de la parcel·la 172, en direcció oest, fins la intersecció que fa amb el camí forestal.
- Camí forestal, pel límit exterior de les parcel·les 111, 96, 85, 93, 58, 31, 40, 39, 29, 27, 26, 19, 24 i 23 del polígon 12, fins intersectar amb el Camí de Casa Carrasco.
- Fita externa de les parcel·les 224, 225 i 226 del polígon 12 fins la confluència amb el ferrocarril d'Albatera a Torrevieja.
- Ferrocarril d'Albatera a Torrevieja fins que intersecta amb el Camí de la Casa Destechada.
- Límit de la parcel·la 29 del polígon 27 amb el polígon 20.
- Fita entre la parcel·la 29 del polígon 27 i la parcel·la 19 de dit polígon.
- Fita de la parcel·la 1 del polígon 21 amb la parcel·la 19 del polígon 27 i la parcel·la 2 del polígon 21.
- Límit entre la parcel·la 29 del polígon 27 amb la parcel·la 21; seguint pel límit extern de les parcel·les 24 i 23 del polígon 21 que coincideix amb la delimitació del Sòl classificat com a No Urbanitzable Protegible del Pla General d'Ordenació Urbana de 1986 de Torrevieja.
- Límit de la parcel·la 39 amb la parcel·la 30, les dues pertanyents al polígon 27, fins el punt d'intersecció entre les parcel·les 39 i 30 del polígon 27 amb les parcel·les 20 i 21 del polígon 21.
- Des d'aquest punt, segueix la delimitació en línia recta cap al sud fins coincidir en el punt d'intersecció entre les parcel·les 39 i 37 del polígon 27 amb les parcel·les 1 i 2 del polígon 22, en el Camí del Saladar.
- Camí del Saladar, per la fita externa de les parcel·les 39, 37 i 38 del polígon 27 fins intersectar, a l'altura del Puntal, amb el camí que marca la fita externa de la parcel·la 3 del polígon 24.
- Fita externa de la parcel·la 3 del polígon 24 fins confluir amb el Camí del Saladar.
- Camí del Saladar, per la fita entre els polígons 27 i 25 i el límit exterior de les parcel·les 8, 6 i 3 del polígon 26 i la parcel·la 10 del polígon 10, fins la intersecció amb el terme municipal d’Almoradí.
- Límit entre els termes municipals d'Almoradí i Torrevieja fins intersectar amb la carretera que uneix Montesinos amb la carretera de Novelda a Torrevieja (C-3321).
- Carretera de Montesinos a carretera C-3321 fins intersectar amb aquesta última.
- Carretera de Novelda a Torrevieja (C-3321) fins intersectar amb el límit del terme municipal de Rojales.
Les al·lusions a parcel·les i polígons es refereixen al Mapa Nacional Parcel·lari de l’Institut Geogràfic i Cadastral, corresponent als termes municipals de Guardamar del Segura i Torrevieja.
2. Límits de la Zona A.
La descripció de la Zona A per a la Llacuna de la Mata es realitza segons un circuit perimetral que comença en el punt d'intersecció de la carretera de Novelda a Torrevieja (C-3321) amb el límit municipal entre Torrevieja i Rojales, i segueix el sentit de les agulles del rellotge, és a dir, que parteix inicialment en direcció est. Des d'aquest punt d'origen, els límits concrets son els següents:
- Marge extern de les parcel·les 100, 106, 109, 116 i 3 del polígon 1 del terme de Torrevieja fins l'entrada en el terme de Guardamar del Segura pel Camí del Raso.
- En el terme de Guardamar del Segura, límit extern de la parcel·la 150 dels polígons 7 i 6-8 pel Camí del Raso fins l’entrada en el terme de Torrevieja pel límit entre la parcel·la 28-d i la 25 del polígon 1 de Torrevieja.
- En el terme de Torrevieja pel límit extern de les parcel·les 25, 26 (incloses les parcel·les 38, 43, 44, 45), 46 i 57 del polígon 1 fins confluir amb el polígon 12.
- Per la Vereda de Guardamar que separa els polígons 12 i 13, seguint el límit general del Paratge per la vora exterior de la parcel·la 172 del polígon 12 i el camí forestal en direcció oest fins intersectar amb el Camí de Casa Carrasco.
- Camí forestal, pel límit exterior de la parcel·la 1 del polígon 12 i parcel·les 78, 57 (Canal de Les Salines), 99 i 100 del polígon 1 fins confluir en el punt d'intersecció entre el límit dels termes de Torrevieja i Rojales amb la carretera de Novelda a Torrevieja.
La delimitació de la Zona A en la Llacuna de Torrevella es descriu seguint un circuit perimetral segons el sentit de les agulles del rellotge que comença en el punt d'intersecció entre el Camí del Saladar situat al sud de les instal·lacions de l'explotació salinera i la confluència entre els límits de les parcel·les 39, 37 i 38 del polígon 27:
- Pel Camí del Saladar coincidint amb el límit general del Paratge fins aplegar al polígon 24.
- Marge exterior de les parcel·les 1 i 2 del polígon 24 fins confluir amb el Camí del Saladar.
- Camí del Saladar i límit exterior de la parcel·la 38 del polígon 27 fins que contacta amb el polígon 26.
- Límit general del Paratge fins el molló M-14 de la fitació entre els termes de Torrevieja i Almoradí.
- Límit extern de la parcel·la 31 del polígon 11 i de les parcel·les 29 i 20 del polígon 27, fins intersectar amb el ferrocarril d'Albatera a Torrevieja.
- Traçat del ferrocarril en direcció Torrevieja coincidint amb el límit general del Paratge fins la confluència amb el polígon 21.
- Límit entre la parcel·la 29 del polígon 27 i la parcel·la 1 del polígon 21, seguint pel límit general del Paratge fins el punt d'intersecció entre la parcel·la 39 i 30 del polígon 27 i les parcel·les 20 i 21 del polígon 21.
- Des d'aquest punt i per la línia recta de mínima distància en direcció oest fins confluir amb el Acequión, seguint per aquest fins la desembocadura en la llacuna.
- Límit exterior de la subparcel·la 39-a del polígon 27 fins confluir amb el punt d'intersecció entre aquesta i les parcel·les 38 i 37, també del polígon 27.
3. Límits de la Zona B.
La Zona B es situa entre el límit general del Paratge Natural i el límit de la Zona A.
Veure annex

linea