diari

CORRECCIO d'errades del Decret 316/1997, de 24 de desembre, del Govern Valencià, pel qual s'estableixen les funcions de la Comissió Interdepartamental per a la Racionalització del Sector Públic en l'Ambit de la Generalitat Valenciana, i de la Direcció General per a la Racionalització del Sector Públic en la coordinació dels processos de racionalització i privatització del sector públic valencià. [1998/X754]

(DOGV núm. 3178 de 06.02.1998) Ref. Base de dades 0197/1998

CORRECCIO d'errades del Decret 316/1997, de 24 de desembre, del Govern Valencià, pel qual s'estableixen les funcions de la Comissió Interdepartamental per a la Racionalització del Sector Públic en l'Ambit de la Generalitat Valenciana, i de la Direcció General per a la Racionalització del Sector Públic en la coordinació dels processos de racionalització i privatització del sector públic valencià. [1998/X754]
Advertides errades en l'esmentat Decret, publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 3.157, de 8 de gener de 1998, es procedeix a efectuar la correcció següent:
Al paràgraf 3 de l'exposició de motius:
On diu: «...privatització i racionalització del sector públic valencià».
Ha de dir: «...privatització i racionalització del sector públic valencià, sense perjudici de les competències atribuïdes per l'ordenament jurídic en aquesta matèria a altres òrgans de l'administració de la Generalitat Valenciana.»
A l'article 2:
On diu: «...informes detallats sobre les distintes fases administratives en què es troben els projectes».
Ha de dir: «...informes detallats sobre les distintes fases en què es troben els projectes».

linea