diari

ORDRE de 18 de novembre de 1998, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública, per la qual s'acorda exercir el dret de retracte sobre una finca rústica, de 5 hectàrees i 30 àrees, situada en el Parc Natural del Carrascar de la Font Roja. [1998/11161]

(DOGV núm. 3420 de 26.01.1999) Ref. Base de dades 0197/1999

ORDRE de 18 de novembre de 1998, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública, per la qual s'acorda exercir el dret de retracte sobre una finca rústica, de 5 hectàrees i 30 àrees, situada en el Parc Natural del Carrascar de la Font Roja. [1998/11161]
La finca rústica, denominada Vista Bella, situada en la partida Llacunes del terme municipal d'Alcoi, de 5 hectàrees i 30 àrees (finca número de registre 35.070), es troba inclosa dins del Parc Natural del Carrascar de la Font Roja, així declarat en virtut de la disposició addicional segona de la Llei 11/94, de 27 de desembre, de la Generalitat Valenciana, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana.
La finca esmentada fou transmesa mitjançant compravenda del senyor Alberto-Galileo Jordá Valls al senyor Carlos Soler Peidró, elevada a escriptura pública en data 14 de novembre de 1996 davant el notario senyor José M. González Arroyo.
La Generalitat Valenciana tingué constància de la transmissió esmentada per la comunicació del Registre de la Propietat d'Alcoi de data 4 de març de 1998.
L'article 19 de la Llei 11/1994, d'Espais Naturals Protegits, estableix que «la transmissió inter vivos de béns immobles situats totalment o parcialment en l'àmbit d'un espai natural protegit està subjecta als drets de tempteig i retracte per part de l'administració autonòmica».
Atés que, pels motius exposats, la Conselleria de Medi Ambient manifesta gran inteés en procedir a l'adquisició de l'immoble.
Atés que hi ha consignació pressupostària per a executar el present dret de retracte en l'aplicació 14.03.442.30.6 i el projecte 01223.000.
Vistos els informes que hi ha a l'expedient i la proposta del conseller de Medi Ambient.
Vist que, segons que disposen els articles 30 i 32 de la Llei 3/1986, de 24 d'octubre, de Patrimoni de la Generalitat Valenciana, és competència de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública l'adquisició d'immobles a títol onerós.
ORDENE
Exercir el dret de retracte, per un preu d'1.000.000 de pessetes, sobre la finca rústica de 5 hectàrees i 30 àrees, inscrita al tom 1.155, llibre 799, foli 53, finca núm. 35.070 del Registre de la Propietat d'Alcoi, propietat del senyor Alberto-Galileo Jordá Valls.
València, 18 de novembre de 1998
El conseller d'Economia, Hisenda y Administració Pública,
JOSÉ LUIS OLIVAS MARTINEZ

linea