diari

ORDRE de 19 de gener de 1996, de la Conselleria d'Administració Pública, per la qual es delega el director general de Justícia per a l'exercici de les funcions de protectorat establides en el Decret 60/1995, de 18 d'abril, del Govern Valencià, de Creació del Registre i Protectorat de Fundacions de la Comunitat Valenciana.

(DOGV núm. 2680 de 02.02.1996) Ref. Base de dades 0205/1996

ORDRE de 19 de gener de 1996, de la Conselleria d'Administració Pública, per la qual es delega el director general de Justícia per a l'exercici de les funcions de protectorat establides en el Decret 60/1995, de 18 d'abril, del Govern Valencià, de Creació del Registre i Protectorat de Fundacions de la Comunitat Valenciana.
L'article 10 del Decret 60/1995, de 18 d'abril, del Govern Valencià, de creació del Registre i Protectorat de Fundacions de la Comunitat Valenciana, estableix que el conseller d'Administració Pública exercirà per si mateix o per delegació les funcions de protectorat.
En aquest sentit, l'article 19 de l'esmentat decret estableix la possibilitat de delegació d'aquestes funcions en el director general de Justícia.
Per tal d'aconseguir una major agilitat en els assumptes que són competència d'aquest departament en matèria de fundacions de la Comunitat Valenciana, es considera procedent procedir a la delegació esmentada.
Per tant, i segons el que disposen els articles 35 i 68 de la Llei de la Llei de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià, i en l'article 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, aquesta Conselleria
ORDENA
Article únic
Delegar el director general de Justícia per a les funcions que el Decret 60/1995, de 18 d'abril, de Govern Valencià, de creació del Registre i Protectorat de Fundacions de la Comunitat Valenciana atribueix al conseller d'Administració Pública en matèria de protectorat.
DISPOSICIó FINAL
Aquesta ordre entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 19 de gener de 1996
El conseller d'Administració Pública,
JOSÉ JOAQUíN RIPOLL SERRANO

linea