diari

ORDRE de 19 de gener de 1996, de la Conselleria d'Administració Pública, per la qual s'estableix la data d'inici de les activitats del Registre i Protectorat de Fundacions de la Comunitat Valenciana.

(DOGV núm. 2680 de 02.02.1996) Ref. Base de dades 0206/1996

ORDRE de 19 de gener de 1996, de la Conselleria d'Administració Pública, per la qual s'estableix la data d'inici de les activitats del Registre i Protectorat de Fundacions de la Comunitat Valenciana.
El Decret 60/1995, de 18 d'abril, del Govern Valencià, de creació del Registre i Protectorat de Fundacions de la Comunitat Valenciana, estableix la unificació dels registres i protectorats que exercien les diferents conselleries amb competències en la matèria i la seua dependència de la Conselleria d'Administració Pública.
En aquest sentit, l'esmentada norma, en les disposicions transitòries primera i quarta, habilitava l'establiment d'un període transitori perquè el pas d'un sistema a un altre de registre no alterara el normal funcionament dels registres sotmesos a unificació i substitució, i el trasllat de mitjans personals i materials per tal de posar en funcionament el registre i les funcions de protectorat úniques.
Acabat aquest període i consolidades les transferències de mitjans, cal donar compliment a la disposició transitòria tercera del Decret 60/1995, de 18 d'abril, del Govern Valencià, en fixar la data a partir de la qual començaran les activitats del Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana i del Protectorat de la Generalitat Valenciana.
Per tant, i segons el que disposa en l'article 35 de la Llei de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià, aquesta Conselleria
ORDENA
Article únic
La data d'inici de les activitats del Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana i del Protectorat de la Generalitat Valenciana dependents de la Conselleria d'Administració Pública serà a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta ordre en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
DISPOSICIó FINAL
Aquesta ordre entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 19 de gener de 1996
El conseller d'Administració Pública
JOSÉ JOAQUíN RIPOLL SERRANO

linea