diari

LLEI 1/95, de 20 de gener, de la Generalitat Valenciana, de Formació de les Persones Adultes.

(DOGV núm. 2439 de 31.01.1995) Ref. Base de dades 0213/1995

LLEI 1/95, de 20 de gener, de la Generalitat Valenciana, de Formació de les Persones Adultes.
Sia notori i manifest a tots els ciutadans que les Corts Valencianes han aprovat, i jo, d'acord amb el que estableixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del Rei, promulgue la llei següent:
EXPOSICIó DE MOTIUS
La societat actual es caracteritza per les reestructuracions i les reformes a nivell sòcio-econòmic i educatiu. El domini del canvi accelerat dels coneixements i dels processos culturals i productius requereix una formació més prolongada, més versàtil, capaç d'adaptar-se a les noves situacions mitjançant un procés d'educació permanent, capaç de respondre a les necessitats específiques de cada ciutadà amb l'objecte de poder aconseguir el màxim desenvolupament possible.
La formació de persones adultes, com una plataforma per a la recerca de solucions per al desenvolupament sòcio-econòmic i cultural de la societat, té una importància clara i demostrable. És inqüestionable el paper transformador que es dóna a l'educació en la teoria del desenvolupament social. En aquest sentit hi ha una mena de determinisme educatiu com un dels condicionants de més pes per a eliminar els desequilibris i les desigualtats socials.
L'extensió del dret a l'educació i el seu exercici per un nombre més gran de valencians i valencianes en condicions creixents de qualitat són els millors instruments per a lluitar contra la desigualtat. És escaient desenvolupar una política per a la formació de les persones adultes connectada amb el principi d'educació permanent, en el marc dels principis establerts en la Constitució i l'Estatut d'Autonomia.
En aquest sentit, l'educació de persones adultes té una acció recíproca que s'ha de desplegar la societat, a més de ser receptora de les necessitats sòcio-culturals i donar-los respostes, ha de ser potenciadora i despertadora de nous projectes de participació i dinamització que estan latents en la col.lectivitat.
La formació de persones adultes és també un element decisiu en les polítiques socials que estan orientades a promoure l'autonomia personal per a assolir la integració i la cohesió social, i constitueix un pilar bàsic de les polítiques laborals en la mesura que es proposen la creació d'ocupació.
La complexitat de la matèria de la formació de persones adultes, estrictament relacionada amb l'evolució social, fa imprescindible la col.laboració entre les institucions públiques i també de les entitats socials que han assumit responsabilitats en la formació de les persones adultes.
1. Objectius
En atenció als motius exposats, els objectius d'aquesta llei estan àmpliament desenvolupats en el títol preliminar. Essencialment són els següents:
- Regular la formació de persones adultes a la Comunitat Valenciana i establir-ne els mecanismes i instruments per a l'estructuració, el desenvolupament, la coordinació i l'avaluació.
- Consolidar el dret de totes les persones a l'educació garantint l'adquisició i actualització de l'educació bàsica i promovent l'accés als diferents nivells del sistema educatiu, amb atenció preferent als sectors socials desafavorits.
- Els objectius que consten en l'article 3, apartat 2, de la llei.
2. Antecedents
L'educació de persones adultes a la Comunitat Valenciana ha sigut estructurada i organitzada pel Decret 7/1985, de 28 de gener, del Govern valencià, pel qual es va crear el Programa per a l'Animació i la Promoció de l'Educació Permanent d'Adults, que ha servit fins ara, per a complir i desenvolupar els objectius previstos per a l'educació de persones adultes.
Des de l'any 1985, en què es va crear aquest programa, s'ha desenvolupat una política de consolidació de l'educació de persones adultes, a través de diferents disposicions legals que fan referència a temes relatius a: creació de centres públics d'Educació Permanent d'Adults a la Comunitat Valenciana (Decret 39/1990, de 26 de febrer, del Govern valencià), provisió de llocs de treball en centres d'EPA (Decret 83/1990, de 28 de maig, del Govern valencià), Reglament dels òrgans de govern dels centres públics d'EPA de la Comunitat Valenciana (Decret 89/1991, de 29 de maig, del Govern valencià), organització tècnico-pedagògica, educació a distància de persones adultes, autorització d'ensenyaments, etc.
L'experiència de funcionament d'aquest programa i el compromís de la Generalitat Valenciana en l'impuls de la formació de persones adultes, aconsella la potenciació d'aquest sector formatiu mitjançant aquesta llei a què s'ha dotat de prou flexibilitat per a poder assimilar els continus processos de canvi de l'educació de persones adultes.
Aquesta creixent rellevància de la formació de persones adultes ha sigut recollida per la LOGSE quan estableix que el sistema educatiu tindrà com a principi bàsic l'educació permanent, i a més quan li dedica el títol III on s'estableixen els objectius i les directrius generals de l'educació de persones adultes que aquesta llei articula i desenvolupa.
Respecte a les actuacions que preveu la LOGSE referides a la col.laboració entre les administracions educatives i altres administracions públiques amb competències en la formació de persones adultes, i, en especial amb l'administració laboral, cal establir un marc legal que desenvolupe la col.laboració i la coordinació interinstitucional per a garantir que les persones adultes puguen adquirir, actualitzar, completar o ampliar els seus coneixements i les seues aptituds per al seu desenvolupament personal i professional, aplicant criteris d'especificitat a les ofertes educatives d'acord amb les característiques d'aprenentatge de l'adultesa, amb atenció preferent a aquells grups o sectors socials amb mancances i necessitats de formació bàsica o amb dificultats per a la seua inserció laboral.
D'acord amb aquests plantejaments cal una llei que consolide i desenvolupe la formació de persones adultes, segons el principi de l'educació permanent i els principis establerts en el títol III de la LOGSE, que facilite la coordinació necessària entre l'administració educativa i altres administracions i entitats públiques i privades per tal de desenvolupar i potenciar la diversitat d'actuacions que requereix la formació de persones adultes.
3. Competències de la Generalitat Valenciana
- L'article 35 de la Llei Orgànica 5/1982, d'1 de juliol, d'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, estableix que "és de competència plena de la Generalitat Valenciana la regulació i l'administració de l'ensenyament en tota la seua extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats, en l'àmbit de les seues competències,..."
- Reial Decret 2093/1983, de 28 de juliol, sobre traspàs de funcions i serveis de l'administració de l'estat a la Comunitat Valenciana en matèria d'educació.
- Títol tercer "De l'Educació de Persones Adultes" de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu.
- Així mateix la disposició final primera, apartat 2 de la LOGSE, estableix: "Les comunitats autònomes que tinguen reconeguda competència per a això en els respectius estatuts d'autonomia o, si escau, en les corresponents lleis orgàniques de transferències de competències podran desenvolupar aquesta llei...", i segona: "Totes les referències contingudes en aquesta llei a les comunitats autònomes o a les administracions educatives s'entendran referides a les que es troben en ple exercici de les seues competències educatives".
TíTOL PRELIMINAR
Disposicions generals
Article primer. Objecte
L'objecte d'aquesta llei és la regulació de la formació de persones adultes a la Comunitat Valenciana i l'establiment de mecanismes i instruments per a la seua estructuració, desenvolupament, coordinació i avaluació.
Article segon. Definició
A l'efecte d'aquesta llei s'entén com a formació de persones adultes el conjunt d'actuacions que tenen com a finalitat oferir als ciutadans i a les ciutadanes de la Comunitat Valenciana, sense cap distinció, que han superat l'edat d'escolaritat obligatòria, l'accés als béns culturals formatius i als nivells educatius que els permeta millorar les seues condicions d'inserció i promoció laboral i la seua capacitat per a jutjar críticament i participar activament en la realitat cultural, social i econòmica.
Article tercer. Finalitat i objectiu
1. Per tal d'afermar el dret de totes les persones a l'educació, la formació de les persones adultes garantirà l'adquisició i l'actualització de la seua educació bàsica, promourà l'accés als diferents nivells del sistema educatiu, estimularà la seua participació en el disseny del propi procés formatiu i donarà una atenció preferent als sectors socials més desafavorits.
2. Per a la consecució de la finalitat esmentada s'estableixen els objectius següents:
a) Estimular i sensibilitzar l'opinió pública respecte al sentit i la necessitat de l'alfabetització i de l'educació permanent, incrementant l'interés de les persones adultes pel gaudi dels béns culturals i educatius.
b) Establir un sistema públic de recursos que garantesca l'oportunitat d'accedir i participar en els diferents nivells, graus i modalitats de l'ensenyament mitjançant currículums i ofertes formatives específiques, adaptades a les característiques, condicions i necessitats de la població adulta.
c) Promoure el coneixement i l'ús del valencià com a vehicle de comunicació, coneixement i recreació, i també dels trets històrics i culturals que ens caracteritzen.
d) Estendre efectivament el dret a l'educació de totes les persones adultes de la Comunitat Valenciana. Es donarà prioritat a les actuacions adreçades als col.lectius més desafavorits que no disposen dels nivells de formació bàsica.
e) Millorar les possibilitats d'inserció i de participació en la vida social, econòmica, política i cultural. S'incrementarà la capacitat d'intervenció activa en la societat i es contribuirà a la superació de les desigualtats socials.
f) Promoure i estimular el compromís de les institucions en el desenvolupament d'actuacions relacionades amb l'educació de persones adultes.
g) Consolidar, coordinar i potenciar les diferents actuacions públiques i privades que desenvolupen la formació de persones adultes.
3. Per a la consecució de la finalitat i els objectius expressats s'haurà de:
a) Donar suport al desenvolupament de les capacitats intel.lectuals i de les actituds que permeten a les persones adultes la interpretació i la participació, mitjançant els diferents canals establerts, en la transformació de la seua realitat social, econòmica i cultural, per tal de fer-les més justes, lliures i creadores.
b) Impregnar les accions sobre l'entorn i la formació de valors ètics i socials -capacitat crítica, tolerància, respecte a la diversitat i solidaritat- elements tots ells fonamentals en l'estructura democràtica.
c) Combatre la discriminació de tot tipus mitjançant l'anàlisi, la reflexió crítica i les accions particulars sobre les actituds sexistes, prejudicis i estereotips dominants, i així contribuir que les persones puguen descobrir-se, relacionar-se i valorar-se positivament fomentant l'autoestima i la dignitat.
d) Possibilitar la investigació i l'anàlisi de les accions de formació de persones adultes, aquelles accions formatives adreçades als agents que hi participen. En aquest context s'elaboraran projectes sobre innovacions curriculars, metodològiques, tecnològiques, didàctiques i de dinamització cultural.
TíTOL I
De l'ordenació i programació
De la formació de persones adultes
Article quatre. Actuacions per àrees
La formació de persones adultes donarà resposta a les finalitats i als objectius expressats en l'article anterior, mitjançant actuacions incloses en les àrees següents:
a) Formació orientada a garantir a totes les persones adultes una educació bàsica i facilitar l'accés als diferents nivells del sistema educatiu.
b) Formació orientada a l'exercici dels drets i de les responsabilitats ciutadanes i també a la participació social.
c) Formació orientada al desenvolupament personal i a la participació en la vida cultural.
d) Formació ocupacional, orientada al desenvolupament professional que facilite la inserció, l'actualització i la promoció laboral.
e) Formació social orientada a la inserció, al desenvolupament comunitari, a la cohesió social i a l'atenció de persones adultes amb necessitats especials.
Article cinqué. Programes formatius
1. Les actuacions en les diferents àrees de la formació de les persones es desenvoluparan mitjançant programes específics, que podran realitzar-se en distintes modalitats d'ensenyament presencial i a distància, formal i informal, institucional i comunitària, d'acord amb les característiques dels programes d'àmbit territorial, de les necessitats i de les opcions dels participants.
2. La formació de persones adultes s'articularà mitjançant els programes formatius següents:
a) Programes d'alfabetització i programes per a adquirir i actualitzar la formació bàsica.
b) Programes que faciliten a les persones adultes la participació i l'obtenció de titulacions que possibiliten l'accés al món del treball i als diferents nivells educatius, mitjançant modalitats, organitzacions i metodologies adaptades a les característiques de l'aprenentatge de les persones adultes.
c) Programes per a promoure el coneixement de la realitat valenciana en tots el seus aspectes i, de manera específica, en tot allò que es relaciona amb la llengua i la cultura.
d) Programes per a la preparació de l'ingrés de les persones adultes a la universitat, mitjançant la superació d'una prova específica.
e) Programes que promoguen el desenvolupament de la igualtat d'oportunitats, la superació de tot tipus de discriminacions, la participació sòcio-cultural i laboral i la formació mediambiental.
f) Programes de formació ocupacional que, responent als objectius i a les finalitats d'aquesta llei, afavoresquen l'orientació, la promoció i la inserció laboral, i el desenvolupament d'iniciatives formatives que fomenten l'ocupació.
g) Programes d'iniciació al treball, d'actualització i reconversió de les professions.
h) Programes socials d'integració d'immigrants i de minories ètniques que desenvolupen la cohesió social i també programes socials dirigits a persones amb dificultats subjectives de contractació.
i) Programes que afavoresquen la integració en la societat de les persones amb minusvalideses físiques i psíquiques, la seua possibilitat de formació i el seu desenvolupament professional que promoga l'accés al món del treball.
j) Programes que orienten i preparen per a viure el temps d'esbarjo d'una forma creativa.
k) Altres programes que contribuesquen a la consecució dels objectius assenyalats en l'article 3 d'aquesta llei.
Article sisé. Competències
1. Les administracions públiques competents en cada cas regularan l'ordenació, l'organització i l'avaluació dels programes formatius corresponents.
2. Correspon a l'administració educativa l'ordenació, la inspecció i l'avaluació de les ofertes educatives adreçades a persones adultes i que conduesquen a l'obtenció de titulacions acadèmiques oficials.
3. Les administracions locals podran elaborar plans locals de formació de les persones adultes en els quals s'expressen les necessitats i/o demandes existents i futures i les iniciatives per tal de resoldre-les.
TíTOL II
De la coordinació, organització i gestió
CAPíTOL I
De la coordinació general
Article seté. Comissió Interdepartamental
1. Per a la coordinació de les accions d'aplicació d'aquesta llei el Govern valencià crearà la Comissió Interdepartamental de la Formació de Persones Adultes.
2. Aquesta comissió estarà integrada, en tot cas, pel conseller/a d'Educació i Ciència, pel conseller/a de Treball i Afers Socials i per un altre conseller/a designat pel president de la Generalitat. Els consellers podran delegar les seues funcions en aquesta comissió en el secretari general o en un director general de la conselleria corresponent.
Article 8. Competències de la Comissió Interdepartamental
La Comissió Interdepartamental de la Formació de les Persones Adultes tindrà les competències següents:
a) Elaborar el Pla General d'Actuacions per a la Formació de Persones Adultes a la Comunitat Valenciana, que inclourà els criteris de priorització, organització i coordinació de les actuacions.
b) Promoure i supervisar el compliment dels convenis de col.laboració entre la Generalitat Valenciana i les entitats públiques i privades que realitzen activitats de formació de persones adultes.
c) Coordinar els recursos pressupostaris que les administracions públiques destinen a la formació de les persones adultes i supervisió de l'execució d'aquests, sense perjudici, si escau, del respecte a l'autonomia financera de les administracions públiques competents.
Article nové. Competències administratives
Les conselleries que tinguen competències administratives pel que fa a programes formatius previstos en l'article 5 d'aquesta llei, determinaran la unitat administrativa encarregada de la gestió i del seguiment dels programes.
Article deu. òrgan directriu
En la conselleria que tinga competències en matèria d'educació es crearà un òrgan directiu al qual seran atribuïdes les competències de desenvolupar, gestionar, coordinar i fer el seguiment dels programes formatius vinculats al sistema educatiu que figuren en l'article 5 d'aquesta llei, i les actuacions que se'n deriven de la implantació i el desplegament.
CAPíTOL II
Dels centres
Article onze. Ensenyament presencial i a distància
Els programes per a la formació de les persones adultes previstos en l'article 5 d'aquesta llei, es podran impartir mitjançant les modalitats d'ensenyament presencial i a distància en centres públics o privats que estiguen autoritzats.
Article dotze. Tipus de centres
1. Són centres específics de formació de persones adultes aquells que es creen o autoritzen amb aquest caràcter per estar exclusivament o prioritàriament destinats al desenvolupament dels programes formatius previstos en l'article 5 d'aquesta llei.
2. Són centres públics específics de formació de persones adultes els de titularitat de la Generalitat Valenciana, de les entitats locals i d'altres entitats públiques. Aquests centres hauran d'estar oberts a l'entorn i disponibles per a les activitats d'animació sòcio-cultural de la comunitat.
3. Són centres privats específics de formació de persones adultes els de titularitat de persones físiques o jurídiques privades.
4. Els centres privats el titular dels quals siga una associació sense ànim de lucre es denominaran centres d'iniciativa social i gaudiran del tractament específic establert per aquesta llei i per les disposicions que la desenvolupen.
Article tretze. Programes educatius i centres
1. Els programes d'alfabetització i els destinats a adquirir i actualitzar la formació bàsica, fins a l'obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària, s'impartiran en centres específics de formació de persones adultes.
2. Els estudis de batxillerat i els de formació professional específica es podran cursar en centres docents ordinaris, en els quals es podrà establir una oferta específica i una organització adequada a les necessitats de la formació de persones adultes. Excepcionalment, es podran impartir en centres específics de formació de persones adultes que reunesquen condicions adequades.
3. Els altres programes de formació de les persones adultes s'impartiran en centres específics. Excepcionalment, i en les condicions que establesquen les disposicions de desenvolupament d'aquesta llei, es podran impartir en altres centres.
Article catorze. Organització i funcionament de centres
A proposta de la Comissió Interdepartamental i amb l'informe previ del Consell de la Formació de Persones Adultes, d'acord amb el que estableixen els articles 8 i 25 b) d'aquesta llei, el Govern valencià, aprovarà la planificació de la xarxa de centres específics de formació de persones adultes i regularà l'organització, el funcionament, la coordinació, i l'avaluació d'aquests centres i els requisits generals per a l'autorització de centres privats de formació de persones adultes.
Article quinze. Creació i supressió de centres
1. La creació i la supressió de centres públics específics de formació de persones adultes de titularitat de la Generalitat Valenciana es realitzarà per decret del Govern valencià.
2. La creació de centres públics específics de titularitat de les entitats locals o d'altres entitats públiques es farà mitjançant conveni entre aquestes entitats i la Generalitat Valenciana, a proposta de la conselleria competent i amb l'informe previ de la Comissió Interdepartamental establerta en l'article 7 d'aquesta llei.
Article setze. Centres privats
L'obertura i el funcionament de centres privats de formació de persones adultes requerirà l'autorització administrativa de la conselleria competent. Cada conselleria amb competències en matèria de formació de persones adultes regularà els requisits i els procediments per a concedir l'autorització, atesos els programes que es proposen impartir i amb el caràcter privat o d'iniciativa social dels centres l'autorització dels quals se sol.licite.
Article disset. Registre
Sense perjudici dels registres que es regulen per a cada tipus de centre de formació de persones adultes, l'administració educativa competent mantindrà, a l'efecte de publicitat, un registre dels centres privats autoritzats per a impartir qualsevol dels programes formatius establerts en l'article 5.
CAPíTOL III
Del personal
Article divuit. Personal docent
1. El personal docent que impartesca als adults els ensenyaments compresos en la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'Ordenació General del Sistema Educatiu, per a l'obtenció d'un títol acadèmic o professional, haurà de comptar amb la titulació establerta amb caràcter general per a impartir els ensenyaments esmentats.
2. El personal que impartesca altres programes formatius haurà de complir els requisits de capacitat adequats a la seua funció, que es determinaran reglamentàriament.
3. Cada centre o conjunt de centres comptarà amb equips multiprofessionals de composició adequada per a cooperar per tal que siguen ateses com cal.l'orientació i la promoció de la formació integral de les persones adultes per a potenciar el seu desenvolupament personal i la participació sòcio-cultural.
Article dinou. Llocs de treball
Els centres de formació de persones adultes de titularitat de la Generalitat Valenciana comptaran amb el personal que es determine en la relació corresponent de llocs de treball.
Article vint. Personal col.laborador
Als centres de formació de persones adultes podrà col.laborar personal dependent d'una entitat diferent a la titular del centre, que cooperarà en la impartició de programes formatius específics.
Article vint-i-u. Formació del professorat
L'administració educativa garantirà al professorat dedicat a la formació de persones adultes:
a) La preparació didàctica adequada per a atendre les necessitats de les persones adultes.
b) L'assessorament adequat per al millor desenvolupament de les seues funcions.
c) L'accés als resultats d'investigacions i a la documentació que siguen d'interés per a la formació de persones adultes.
TíTOL III
De la participació
CAPíTOL I
Dels participants
Article vint-i-dos. Participant
1. Podran participar en els programes de formació de persones adultes:
a) Si es tracta de programes destinats a adquirir la formació bàsica, les persones que hagen superat l'edat màxima de permanència en els centres ordinaris per a cursar l'educació bàsica obligatòria fixada en el sistema educatiu.
b) Si es tracta de programes dirigits a assolir els altres nivells i graus del sistema educatiu, les persones que tinguen l'edat mínima que es determine reglamentàriament.
c) Per a la resta de programes formatius, les persones que hagen complit divuit anys.
2. Es facilitarà especialment l'accés als programes formatius a les persones amb mancances o necessitats de formació bàsica o amb dificultats per a la seua inserció laboral, i també a aquelles que estan subjectes a processos de reconversió de llocs de treball.
Article vint--i-tres. Participació
1. Les persones que s'incorporen als programes de formació de persones adultes comptaran amb canals de participació en l'organització, el funcionament i la valoració dels centres mitjançant els mecanismes adients.
2. En els centres de formació de persones adultes es facilitarà la promoció de l'associacionisme dels participants, mitjançant les mesures adequades.
3. Les federacions d'associacions de participants tindran representants en el Consell de la Formació de Persones Adultes.
4. Es potenciarà el finançament de les federacions i associacions de participants i s'establiran els mecanismes adequats que afavoresquen les seues actuacions i el seu funcionament.
CAPíTOL II
Del Consell de la Formació de Persones Adultes
Article vint-i-quatre. El Consell de la Formació de Persones Adultes
1. El Consell de la Formació de Persones Adultes a la Comunitat Valenciana és l'òrgan de participació i assessorament de les distintes institucions que intervenen en la formació de les persones adultes, sense perjudici de les competències que corresponguen al Consell Escolar Valencià i al Consell Valencià de la Formació Professional.
2. El Consell de la Formació de Persones Adultes estarà presidit pel conseller/a d'Educació i Ciència i integrat pels membres següents:
- 1 director/a general de la conselleria competent en matèria d'educació a càrrec del qual estiga la formació de persones adultes, que actuarà com a vice-president.
- 4 representants de la Generalitat Valenciana amb rang almenys de director/a general, un d'ells de la conselleria competent en matèria d'educació, un altre de la conselleria competent en matèria de treball i tots ells relacionats directament amb la formació de persones adultes, nomenats pel govern valencià.
- 3 representants de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
- 3 representants de la Federació Valenciana d'Associacions d'Alumnes d'EPA.
- 1 representant del professorat proposat per cadascun dels tres sindicats de l'ensenyament més representatius.
- 1 representant de cada universitat pública de la Comunitat Valenciana, designat pel rector/a corresponent.
- 2 representants de cadascuna de les organitzacions sindicals dels treballadors més representatives a la Comunitat Valenciana.
- 2 representants de les associacions d'empresaris més representatives a la Comunitat Valenciana i un representant de les associacions d'empresaris de l'ensenyament privat.
- 2 persones de reconegut prestigi dins l'àmbit de la formació de persones adultes, designades pel president del Consell de la Formació de Persones Adultes.
- Un representant elegit pel Ple del Consell Escolar Valencià
- Una representant de la Direcció General de l'Institut Valencià de la Dona designada pel conseller/a de Cultura.
- Actuarà com a secretari del Consell de la Formació de Persones Adultes un funcionari de la Generalitat Valenciana, nomenat pel conseller d'Educació i Ciència.
3. El Consell de la Formació de Persones Adultes podrà funcionar en ple o mitjançant comissions de treball per tal de fer més operatiu el seu funcionament.
4. El Consell de la Formació de Persones Adultes es reunirà cada sis mesos o tantes vegades com reglamentàriament es convoque.
5. En l'àmbit de competència de les direccions terrirorials, es crearan consells per al desenvolupament, el seguiment i l'avaluació de la formació de persones adultes, presidides pel director/a territorial de l'administració autonòmica, designat pel president/a del Consell de la Formació de Persones Adultes. Aquests consells hauran de vetllar perquè l'oferta educativa per a persones adultes s'ajuste a les necessitats i característiques del seu àmbit territorial. A aquest efecte es podran constituir consells d'àmbit territorial inferior: local, comarcal, mancomunal... amb les funcions i composició que es determine reglamentàriament.
Article vint-i-cinc. Funcions del Consell
El Consell de Formació de Persones Adultes tindrà les funcions següents:
a) Conéixer el Pla General d'Actuacions per a la Formació de Persones Adultes al qual es refereix l'article 8, apartat a) d'aquesta llei, i dictaminar sobre les actuacions previstes en aquest, que siguen de la competència de l'administració educativa.
b) Emetre informe previ a l'aprovació pel Govern valencià sobre la planificació i les disposicions esmentades en l'article 14 d'aquesta llei.
c) Elevar als òrgans competents en matèria d'educació de persones adultes els informes que estime pertinents sobre aquesta matèria, acompanyats, si escau, de propostes relatives a l'establiment i al foment de mesures, iniciatives i actuacions per al desenvolupament de la formació de persones adultes.
d) Realitzar i fomentar estudis sobre la situació i les necessitats formatives de les persones adultes.
e) Qualssevol altres que li siguen assignades en les disposicions de desenvolupament d'aquesta llei.
TíTOL IV
Dels finançament
Article vint-i-sis. Finançament
El finançament de la formació de les persones adultes es realitzarà mitjançant:
a) Els crèdits consignats en la Llei de Pressupostos de la Generalitat Valenciana.
b) Els crèdits consignats en els pressupostos de les entitats públiques que tinguen al seu càrrec programes de formació de persones adultes.
c) Els fons de procedència estatal, comunitària o d'organismes internacionals destinats a la formació de persones adultes.
d) Els fons de procedència privada que s'aporten amb destinació a la formació de persones adultes.
Article vint-i-set. Conveni general multilateral
La Generalitat Valenciana contribuirà al manteniment de les despeses del personal que contracten les corporacions locals i les entitats titulars de centres d'iniciativa social, per atendre els programes previstos en l'article 5 d'aquesta llei, en els termes i en la quantia que es determinen en un conveni general multilateral, que serà proposat per la Comissió Interdepartamental establerta en l'article 7 d'aquesta llei.
Article vint-i-vuit. Subvencions
La Generalitat Valenciana contribuirà al manteniment de la resta de despeses originades per la realització dels programes previstos en l'article 5 d'aquesta llei i que estan a càrrec d'entitats públiques i privades titulars de centres d'iniciativa social, mitjançant els crèdits que siguen consignats en la Llei de Pressupostos amb aqueixa finalitat. A l'efecte de la concessió de les subvencions es realitzaran anualment les convocatòries públiques corresponents.
DISPOSICIONS TRANSITòRIES
Primera. Creació i autorització de centres
Fins al moment que es produesca el desenvolupament legislatiu d'aquesta llei pel que fa a la creació i l'autorització de centres d'educació de persones adultes, les propostes que realitzaven els consells d'Animació i Promoció de l'Educació Permanent d'Adults en els serveis territorials d'Educació, seran realitzades per la direcció territorial corresponent.
Segona. Autorització de nous programes
La xarxa de programes d'educació de persones adultes dependents de les corporacions locals i d'altres entitats, que en el moment de la publicació d'aquesta llei compten amb l'autorització corresponent d'ensenyaments per a impartir els programes educatius vigents, mantindran l'actual autorització fins a l'extinció del títol de Graduat Escolar. Quan pertoque podran sol.licitar a la conselleria competent en cada cas, mitjançant els mecanismes que s'hi establesquen, l'autorització per a impartir els programes formatius que consten en l'article 5.
Tercera. Professorat de la Diputació Provincial de València
1. Els professors de la Diputació Provincial de València que, en el moment de l'entrada en vigor d'aquesta llei, impartesquen ensenyaments d'educació permanent d'adults en centres públics i hagen accedit als seus llocs de treball pels procediments legalment establerts podran sol.licitar, en els termes que s'establesquen reglamentàriament, la seua integració en l'administració de la Generalitat Valenciana, sense alteració del règim jurídic de la seua relació d'ocupació i mantenint la destinació en el centre en què exerceixen les seues funcions.
2. Una comissió paritària d'ambdues administracions determinarà el cost del personal que sol.licite la integració i proposarà el règim del seu finançament.
3. Aquest personal tindrà dret preferent a ocupar les vacants que es produesquen en els llocs de treball que es creen per a la seua integració.
DISPOSICIó DEROGATòRIA
Queden derogats el Decret 7/1985, de 28 de gener, del govern valencià, pel qual es crea el Programa per a l'Animació i Promoció de l'Educació Permanent d'Adults a la Comunitat Valenciana, l'Ordre, de 30 de maig de 1985, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència que desplega al decret abans esmentat, i totes les disposicions d'igual o inferior rang que s'oposen a allò previst en aquesta llei.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Autorització
Sense perjudici de les autoritzacions específiques contingudes en aquesta llei, s'autoritza el Govern valencià i les conselleries competents per a dictar les normes adequades per a l'execució, l'aplicació i el desenvolupament d'aquesta llei.
Segona. Entrada en vigor
Aquesta llei entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Per tant, ordene als ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, que observen i facen complir aquesta llei.
València, 20 de gener de 1995
El president de la Generalitat Valenciana,
JOAN LERMA I BLASCO

linea