diari

Correcció d'errades de la Llei 6/1993, de 31 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'exercici 1994.

(DOGV núm. 2200 de 04.02.1994) Ref. Base de dades 0224/1994

CORRECCIÓ d'errades de la Llei 6/1993, de 31 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'exercici 1994. [94/0736]
Advertides algunes errades en la Llei de Pressupostos de la Generalitat Valenciana, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 2.176 (31.12.93), en el text en valencià i castellà es rectifica:
En la pàgina 13.276, article 3, punt 2.
On diu:
{= 12, Administració general 3,674,249
31, Seguretat i Protecció Social 34,117,194
32, Promoció Social 14,852,284
46, Altres Serveis Comunitaris i Socials 13,234,085
53, Infraestructures agràries 9,920,287
71, Agricultura, Ramaderia i Pesca 9,292,325}
Ha de dir:
{= 12, Administració general 3,658,249
31, Seguretat i Protecció Social 34,157,194
32, Promoció Social 14,812,284
46, Altres Serveis Comunitaris i Socials 13,250,085
53, Infraestructures agràries 10,020,287
71, Agricultura. Ramaderia i Pesca 9,192,325}
En la pàgina 13.734, article 17, punt 3:
On diu: {REF ...a què es refereixen les lletres b), c), d) i e), del número anterior...}; ha de dir: {REF ...a què es refereixen les lletres b), c), d), e) i f), del número primer...}.
En la pàgina 13.752, disposició addicional tercera:
On diu en castellà: {REF Para el cumplimiento de sus fines, Habilitación de Seguridad y Promoción Industrial Valenciana, SA...}; ha de dir: {REF Para el cumplimiento de sus fines, Seguridad y Promoción Industrial Valenciana, SA...}
A les esmenes aprovades pel ple de les Corts Valencianes.
En la pàgina 13.760:
On diu: {REF Secció 07. Administració Pública, programa 121.10 "Direcció i Serveis Generals}; ha de dir: {REF Secció 07. Administració Pública, programa 121.20 "Direcció i Serveis Generals}.
On diu: {= Programa 121,10 "Administració Local}; ha de dir: {= Programa 125,10 "Administració Local}.
En la pàgina 13.762:
On diu: {REF Secció 11, Indústria, Comerç i Turisme, programa 622.10 "Direcció i Serveis Generals}; ha de dir: {REF Secció 11, Indústria, Comerç i Turisme, programa 721.10 "Direcció i Serveis Generals}.
On diu: {REF Secció 12, Agricultura, Pesca i Alimentació, programa 721.10 "Direcció i Serveis Generals}; ha de dir: {REF Secció 12, Agricultura, Pesca i Alimentació, programa 711.10 "Direcció i Serveis Generals}.
En la pàgina 13.764:
On diu: {REF Secció 14, Medi Ambient, programa 442.10 "Direcció i Serveis Generals}; ha de dir: {REF Secció 14, Medi Ambient, programa 442.20 "Direcció i Serveis Generals}
En la pàgina 13.765:
On diu: {= Programa 442,50 "Qualitat ambiental", codi línia 47,04. "Ajudes a la gestió de residus}; ha de dir: {= Programa 442,50 "Qualitat ambiental", codi línia 7,04. "Ajudes a la gestió de residus}.
On diu: {REF Secció 15, Cultura, programa 455.10 "Extensió i Promoció cultural i de les arts interpretatives". Capítol 6. Codi línia 7.01 Infraestructures i equipament cultural". Cal afegir un nou projecte: {REF Codi línia 7.02, Denominació: Construcció) equipament centre cultural Torreblanca}; ha de dir: {REF Secció 15, Cultura, programa 455.10 "Extensió i Promoció cultural i de les arts interpretatives". Cal afegir una nova línia: 7.03 Construcció i equipament del centre cultural de Torreblanca}.
On diu: {REF Secció 15, Cultura, programa 455.10. Capítol 6. Codi línia 7.01. Infraestructura i equipament cultural.}; ha de dir: {REF Secció 15, Cultura, programa 455.10. Codi línia 7.01. Infraestructura i equipament cultural.
En la pàgina 13.766:
On diu: «Programa 458.10 "Patrimoni Artístic", capítol 6 "Inversions Reals", cal incorporar un subprojecte nou, codi 60001.017 "Intervenció en el Palau d'Altamira d'Elx»; ha de dir: «Programa 458.10 "Patrimoni Artístic", capítol 6 "Inversions Reals", cal incorporar un subprojecte nou, codi 60001.018 "Intervenció en el Palau d'Altamira d'Elx».
On diu: «Secció 20. Transferències }}a ens públics i despeses. Programa 462.60. Capítol 7. Denominació línia: ampliació i adequació de les actuals instal·lacions del zoo de València per tal d'acomplir la normativa comunitària.»; ha de dir: {REF Secció 20. Transferències a ens públics i despeses diverses. Programa 462.60: "Despeses diverses". Capítol 7, codi línia 703: denominació: ampliació i adequació de les actuals instal·lacions del zoo de València per tal d'acomplir la normativa comunitària.}

linea