diari

Ordre de 29 de desembre de 1989, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, per la qual es dicten normes per a l'aplicació del Decret 194/2989, de 22 de desembre, pel qual es prorroga el Pressupost de la Generalitat Valenciana de 1989.

(DOGV núm. 1228 de 23.01.1990) Ref. Base de dades 0232/1990

Ordre de 29 de desembre de 1989, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, per la qual es dicten normes per a l'aplicació del Decret 194/2989, de 22 de desembre, pel qual es prorroga el Pressupost de la Generalitat Valenciana de 1989.
En virtut del que disposen els articles 55.4 de la Llei Orgànica 5/1982, d’1 de juliol, d'Estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana, i 26 de la Llei 4/1984, de 13 de juny, d'Hisenda Pública Valenciana, i d'acord amb la disposició final primera del Decret 194/89 que autoritza la Conselleria d'Economia i Hisenda per a prendre les mesures i dictar les disposicions necessàries per a executar-lo,
ORDENE:
Primer
Es prorroguen els crèdits de l’estat de despeses que es recullen en l'Annex I d'acord amb els criteris següents:
a) Els relatius a despeses de personal, que donen cobertura a la projecció anual de la nòmina el 31 de desembre de 1989 i al cost anual de les vacants de llocs de treball classificats amb dotació pressupostària en 1989, actualitzats d'acord amb el que preveu el punt tercer d'aquesta Ordre.
b) Els relatius a despeses de funcionament, per import de la consignació inicial aprovada per a 1989, modificada, si s'escau, pels traspassos de competències.
c) Els relatius a despeses financeres i amortitzacions del Deute Pública que donen cobertura als venciments prevists durant l’exercici de 1990.
d) Les línies de subvenció que donen cobertura als supòsits següents:
- Despeses de funcionament o explotació d'Organismes, Empreses i altres ens públics de la Generalitat, existents en 1989, així com les obligacions plurianuals derivades de l’execució de les seues inversions.
- Ajudes finançades amb fons finalistes procedents d'altres Administracions Públiques o Institucions.
- Obligacions contretes per la Generalitat mitjançant Convenis, amb compromís d'aportació pressupostària per a 1990.
- Convocatòries d'ajudes vigents durant 1989, el termini de les quals en la normativa reguladora s'estén durant el transcurs de l’exercici 1990.
e) Els relatius a inversions reals i actius financers que donen cobertura a les anualitats per a 1990 de compromisos de despeses produïts en l’exercici de 1989 i anteriors, d'acord amb el que disposa l'article 29 de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, i els relatius a incidències derivades de les inversions reals realitzades en exercicis anteriors i els destinats a la conservació, la reparació i el manteniment d'inversions reals.
Segon
Es prorroguen els crèdits inicials de l’Estat d’Ingressos del Pressupost de la Generalitat Valenciana per a 1989 que es recullen en l'Annex 1, llevat els que se deriven d'operacions d'endeutament i aquells ingressos amb vigència temporal limitada a 1989. El crèdit denominat «percentatge de participació en els Ingressos de l’Estat» es veurà incrementat per l’import de les repercussions pressupostàries derivades d'increments retributius consolidables de caràcter estatal, així com en l’import de l’increment a compte a aplicar a partir de l'1 de gener de 1990.
Tercer
D'acord amb la disposició final primera del Decret 194/89, s'aplicaran a partir de l'1 de gener de 1990 les taules retributives que figuren en l'Annex 2. Amb efecte d'aqueixa mateixa data s'efectuarà un pagament mensual a compte equivalent al 5% del total de retribucions brutes mensuals per conceptes fixos i periòdics exceptuant-ne els complements personals i transitoris.
Quart
Queda prorrogada l’Ordre de 13 de febrer de 1989, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, per la qual es regula el procediment de gestió i modificacions del Pressupost de Despeses de la Generalitat Valenciana per a 1989.
Els crèdits que conté l'Annex 1 d'aquesta Ordre podran ser complementats per l’import d'aquelles despeses que s'adequen estrictament als criteris prevists en el punt primer d'aquesta, el finançament d'aquestes ampliacions de l’Estat de Despeses es realitzaran amb càrrec a les previsions de majors ingressos dels prorrogats, en funció de l’execució del Pressupost d’Ingressos corresponent a l’exercici de 1989.
València, 29 de desembre de 1989.
El Conseller d'Economia i Hisenda,
ANTONI BIRLANGA CASANOVA
Veure annex

linea