diari

DECRET 4/2004, de 16 de gener, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova l'acord de la comissió mixta de la Diputació Provincial de València i la Generalitat, pel qual es transferix el servici de planificació familiar de l'esmentada Diputació a la Generalitat, i se'n traspassen els mitjans personals i materials. [2004/X437]

(DOGV núm. 4674 de 21.01.2004) Ref. Base de dades 0234/2004

DECRET 4/2004, de 16 de gener, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova l'acord de la comissió mixta de la Diputació Provincial de València i la Generalitat, pel qual es transferix el servici de planificació familiar de l'esmentada Diputació a la Generalitat, i se'n traspassen els mitjans personals i materials. [2004/X437]
A la Comunitat Valenciana ha havia centres de planificació familiar dependents dels ajuntaments i de la Diputació Provincial de València que, junt amb els de la Conselleria de Sanitat, completaven la xarxa de servicis públics de planificació familiar i sexualitat.
Així, durant l'any 2001 es van fer les transferències a la Generalitat dels centres de Planificació Familiar dependents dels ajuntaments, i van quedar pendents els dependents de la Diputació Provincial de València.
La prestació de servicis en esta matèria està regulada pel Decret 149/1986, de 24 de novembre, del Consell de la Generalitat, i les Ordes de 31 de març de 1987 i de 30 de gener de 1991, de la Conselleria de Sanitat i Consum.
La Llei 8/1987, de 4 de desembre, de la Generalitat, del Servici Valencià de Salut, establia en la disposició transitòria tercera la integració de tots els recursos sanitaris públics en un dispositiu funcional únic i l'adscripció al Servici Valencià de Salut dels servicis i establiments sanitaris de les entitats locals que es transferisquen a la Generalitat.
Així mateix, es disposava que la transferència esmentada tindria lloc en el termini de tres anys a partir de la publicació de la llei esmentada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, si bé el termini esmentat ha sigut ampliat en les successives lleis de pressupostos de la Generalitat i de mesures administratives. Són la Llei 7/1990, de 28 de desembre, la Llei 7/1991, de 28 de desembre, la Llei 7/1992, de 28 de desembre, la Llei 6/1993, de 31 de desembre i la Llei 12/1994, de 28 de desembre, de Mesures Administratives i Modificació del Text Refós de la Llei de Taxes.
En l'actualitat, la Llei de la Generalitat 8/1987 ha sigut derogada per la Llei 3/2003, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Ordenació Sanitària de la Comunitat Valenciana, que establix que, en el termini màxim de tres anys, totes les institucions sanitàries dependents de les diputacions i municipis s'integraran en l'Agència Valenciana de la Salut, d'acord amb el que disposa l'article 50 de la Llei 14/1986, de 25 d'abril, General de Sanitat.
El Decret 109/1988, de 18 de juliol, del Consell de la Generalitat, es va dictar per a arbitrar les transferències de les corporacions locals a la Generalitat. Va establir com a instrument per a articular-les un conveni de col·laboració entre ambdues entitats, que ha de ser fruit dels acords a què haja arribat una comissió mixta de transferències creada per a esta finalitat.
La comissió esmentada ha estudiat el traspàs dels servicis i establiments sanitaris compresos en els centres de planificació familiar dependents de la Diputació Provincial de València. El traspàs resulta adequat en el moment present.
S'ha adoptat, en la sessió de 19 de novembre de 2003, l'acord sobre la transferència dels centres de planificació familiar dependents de la Diputació Provincial de València a la Generalitat. La pràctica de l'acord requerix l'aprovació del Consell de la Generalitat mitjançant un decret. Per això, a proposta del conseller de Sanitat i després de la deliberació del Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 16 de gener de 2004,
Decrete
Article 1
S'aprova el Conveni proposat per la comissió mixta de la Diputació Provincial de València-Generalitat, pel qual es transferix el Servici de Planificació Familiar de la Diputació a la Generalitat, i se'n traspassen els mitjans personals i materials.
Article 2
En conseqüència, s'accepta la transferència a la Generalitat dels servicis i funcions corresponents en els termes i condicions expressats en el conveni de transferència que s'inclou com a annex d'este decret, i se'n disposa l'adscripció a la Conselleria de Sanitat.
Article 3
Els traspassos a què es referix este decret tindran efectes a partir del dia 1 de gener de 2004.
Article 4
La Generalitat, a través de la Conselleria de Sanitat, oferirà al personal fix transferit, ja siga funcionari o laboral, siga quin siga el seu règim actual, la integració en els estatuts jurídics de personal que s'apliquen al personal de la Conselleria de Sanitat, de conformitat amb les homologacions que concrete la norma de desenvolupament d'este decret.
La Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació i la de Sanitat adoptaran les mesures necessàries per a l'efectivitat de la transferència del personal i els mitjans materials adscrits al centre que es transferix.
El contingut de l'acord de transferència en forma de conveni, va ser sotmés per a la seua aprovació al Ple de la Diputació i al Consell de la Generalitat, com estipula l'article 7 del Decret 109/1988, de 18 de juliol, del Consell de la Generalitat.
Disposicions finals
Primera
Es faculta el conseller de Sanitat per a la subscripció del conveni proposat per la comissió mixta i perquè dicte les disposicions que siguen necessàries per a l'aplicació i el desplegament del present decret.
Segona
Este decret vigirà des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 16 de gener de 2004
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
El conseller de Sanitat,
VICENTE RAMBLA MOMPLET
ANNEX
Conveni entre la Generalitat i la Diputació Provincial de València, pel qual aproven la transferència a la Generalitat de la titularitat del Servici de Planificació Familiar i Sexualitat dels centres dependents de la Diputació Provincial de València.
Valencia, ... d ... de 2004.
D'una banda, l'Hble. Sr. Vicente Rambla Momplet, conseller de Sanitat de la Generalitat, fent ús de les facultats que li atorga l'article 35.g) de la Llei de Govern Valencià, en relació amb l'article 7 del Decret 109/1988, de 18 de juliol, del Consell de la Generalitat, i especialment facultat per a este acte pel Decret 4/2004, de 16 de gener, del Consell de la Generalitat.
I de l'altra banda, Fernando Giner Giner, president de la Diputació Provincial de València, facultat per l'article 34 de la Llei de Bases de Règim Local, en relació amb l'article 7 del Decret 109/1988, i especialment facultat per a este acte per l'acord del Ple de la Diputació de data 26 de novembre de 2003,
Manifesten:
L'article 38 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, en el marc del que preveu l'article 149 de la Constitució Espanyola, establix que corresponen a la Generalitat, en matèria de sanitat interior, entre altres, les competències següents:
– El desenvolupament legislatiu i l'execució de la legislació bàsica de l'Estat, excepte pel que fa al règim econòmic de la Seguretat Social.
– L'organització i administració, amb estes finalitats i dins del seu territori, de tots els servicis relacionats amb la matèria de sanitat i Seguretat Social, excepte la reserva estatal de l'alta inspecció.
– La Llei 14/1986, de 25 d'abril, General de Sanitat, establix, amb caràcter bàsic les competències de les comunitats autònomes, que queden delimitades, per exclusió, com totes les no atribuïdes a l'Estat o, si és el cas, a altres administracions infracomunitàries.
En sessió plenària del 19 de novembre del 2003, la Comissió Mixta de la Diputació Provincial de València-Generalitat, en matèria de sanitat, va adoptar l'acord de transferències corresponent,
Clàusules:
Primera
Es traspassen a la Generalitat les funcions atribuïdes i la titularitat dels centres de Planificació Familiar dels què és titular la Diputació Provincial de València, que queden adscrits a la Conselleria de Sanitat.
Segona
a) Es transferixen a la Generalitat, perquè els incorpore al seu patrimoni, els béns afectes al servici que es traspassa, indicats en l'annex I. Respecte als immobles, continuaran prestant el servici en els centres que actualment es troben ubicats.
b) Les obligacions relatives a les funcions i servicis transferits, reconegudes o no, que no hagen sigut satisfetes amb anterioritat a l'entrada en vigor del decret de transferències, haurà de realitzar-les la Diputació Provincial de València a càrrec del seu pressupost.
Tercera
a) El personal laboral o funcionari de caràcter fix que presta les seues funcions en els centres de Planificació Familiar traspassats, que figuren en l'annex II, passarà a dependre de la Generalitat, a través de la Conselleria de Sanitat. Queda en la situació jurídica que corresponga, d'acord amb el conveni col·lectiu o la legislació general que se li aplique.
El personal laboral o funcionari transferit conservarà el règim econòmic i jurídic que es derive de la seua situació d'origen, sense perjuí que la prestació de servicis s'adapte a les característiques de les institucions sanitàries de la Seguretat Social dependents de la Conselleria de Sanitat, i de la potestat organitzativa de l'administració.
No obstant això, se li donarà l'opció d'integració com a personal estatutari, en la categoria professional que li corresponga, d'acord amb la taula d'homologacions que s'inclou com a annex III.
El personal de caràcter temporal adaptarà igualment la seua prestació de servicis a les característiques de les institucions sanitàries, però conservarà la seua vinculació temporal d'acord amb el contracte o nomenament que mantenen amb anterioritat.
b) La Diputació Provincial de València notificarà una còpia certificada de tots els expedients d'este personal, així com els certificats d'havers referits a una data immediatament anterior a la d'efecte de la transferència.
Quarta
Les transferències i traspassos objecte d'este acord tindran efectivitat des del dia 1 de gener de 2004.
Per la Generalitat Valenciana, el conseller de Sanitat,
Vicente Rambla Momplet.
Per la Diputació Provincial de València, el president,
Fernando Giner Giner.
Annex I
Béns i efectes que es transferixen
Centre de Planificació Familiar d'Ontinyent
– Una pantalla per a projeccions
– Un projector de diapositives
– Una màquina d'escriure
– Una estufa d'esterilització
– Un colposcopi
– Un microscopi binocular
Centre de Planificació Familiar d'Utiel
– Una maquina d'escriure manual
– Una pantalla per a projeccions 1.5 m
– Un projector de diapositives
– Una taula de reconeixement ginecològica
– Una taula de reconeixement amb bloc de calaixos
– Un microscopi binocular
– Una estufa d'esterilització
Centre de Planificació Familiar de Moncada
– Un projector de diapositives
– Una taula de reconeixement ginecològica
– Una taula de reconeixement amb bloc de calaixos
– Un microscopi binocular
– Un colposcopi
– Una estufa d'esterilització
Centre de Planificació Familiar de Llíria
– Una taula de reconeixement amb bloc de calaixos
– Un microscopi
– Un projector de diapositives
Centre de Planificació Familiar d'Alzira
– Un projector de diapositives
– Una pantalla per a projeccions
– Una màquina d'escriure manual
– Una taula de reconeixement ginecològica
– Una estufa d'esterilització
– Un colposcopi
Centre de Planificació Familiar de Gandia
– Una pantalla per a projeccions
– Un projector de diapositives
– Un colposcopi
– Un microscopi
– Una estufa d'esterilització
Centre de Planificació Familiar de Buñol
– Una taula de reconeixement amb bloc de calaixos
– Un microscopi
– Una estufa d'esterilització
Centre de Planificació Familiar de Sagunt
– Una maquina d'escriure manual
– Un projector de diapositives
– Una taula de reconeixement entapissada
– Una taula de reconeixement
– Un colposcopi
– Un microscopi binocular
– Una estufa d'esterilització
Centre de Planificació Familiar de Xàtiva
– Un projector de diapositives
– Una maquina d'escriure manual
– Un colposcopi
– Una estufa d'esterilització
L'aportació econòmica de la Conselleria de Sanitat per a despeses de personal en l'exercici 2004, que és de nou-cents dènou mil nou-cents seixanta-cinc euros amb trenta-quatre cèntims (919.965,34 e), es farà a càrrec de les aplicacions pressupostàries i pels imports detallats a continuació, o els equivalents en els pressupostos de la Generalitat per a l'any 2004.
10.05.13.1302.412.21.1 194.386,16
10.05.05.0502.412.21.1 194.386,16
10.05.06.0602.412.21.1 194.386,16
10.05.10.1002.412.21.1 142.420,68
10.05.07.0702.412.21.1 97.193,08
10.05.03.0302.412.21.1 97.193,08
10.05.11.1102.412.21.1 97.193,08
Les depeses de manteniment del material transferit es pagaran a càrrec del capítol II dels centres de gestió a què pertanguen cada un dels centres de Planificació Familiar. S'hi consignarà per a cada un una dotació estimativa de sis-cents euros (600 e), per a l'exercici 2004.
Annex III
Taula d'homologació de categories
Metge de CPF Metge de CPF
ATS de CPF ATS d'equip d'Atenció Primària

linea