diari

Decret 5/1989, de 30 de gener, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regula el procediment de devolució d'ingressos indeguts per tributs propis i altres ingressos de Dret Públic de la Generalitat.

(DOGV núm. 998 de 03.02.1989) Ref. Base de dades 0241/1989

Decret 5/1989, de 30 de gener, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regula el procediment de devolució d'ingressos indeguts per tributs propis i altres ingressos de Dret Públic de la Generalitat.
La Hisenda de la Comunitat Autònoma, constitucionalment, està integrada per una sèrie de recursos de Dret Públic que l’Estatut d’autonomia i la nostra Llei d'Hisenda han desplegat i concretat.
Les devolucions d'ingressos de Dret Públic constitueixen una faceta peculiar dins del Dret Tributari i constitueixen, en definitiva, les operacions inverses dels ingressos.
Generalment aquestes devolucions són conseqüència de la teoria general de cobrament d'allò indegut, consagrada pel nostre Codi Civil i tenen el seu fonament en la prèvia declaració de l’ingrés indegut, o reconeixement jurisdiccional del dret a la devolució.
El seu origen és divers i pot ser conseqüència de resolucions judicials de les quals es deriven o de rectificacions d'errors materials o de fet produïts en l'acte d'imposició tributària bé a instància de part o d'ofici.
La reglamentació del procediment que ha de seguir-se segons els distints casos d'ingressos indeguts, fonamentalment en la forma de resolució, constitueix l’objecte d'aquest Decret. Per això, a proposta del Conseller d'Economia i Hisenda i amb la deliberació prèvia del Consell de la Generalitat Valenciana en sessió realitzada el dia 30 de gener de 1989,
DECRETE:
1. Devolució d'ingressos com a conseqüència de resolució ferma
Article primer
Quan d'una resolució ferma de recurs, reclamació o expedient resulte un ingrés indegut o es condone una multa satisfeta, s'acordarà d'ofici tornar l’import que corresponga, considerant-se aquest com a minoració dels valors del respectiu concepte del pressupost.
Article segon
Una vegada ferma la resolució de referència, la Conselleria o Organisme corresponent instruirà les diligències de devolució, que consistiran en expedir una còpia certificada de la resolució comprensiva dels aspectes necessaris a aquests efectes, consignant-hi, en vista dels antecedents del cas, la quantitat líquida a tornar, i trametre aquesta certificació amb el justificant original de l’ingrés corresponent a la Intervenció Delegada. L’oficina gestora farà constar en l’expedient original, mitjançant diligència al marge de la resolució que motive la devolució, haver-ne expedit còpia certificada, als efectes d'aquesta devolució. En cas de pèrdua del justificant original de l’ingrés, es substituirà per certificació expedida per l’òrgan de l'Administració que originàriament comptabilitzà l’ingrés.
Article tercer
U Cadascuna de les oficines que intervinguen en les diligències expressades en els paràgrafs anteriors tindrà un termini de cinc dies hàbils per a realitzar-les, que s'entendrà interromput, si escau, quan per causes imputables a l’interessat no es poguessen practicar. En un altre termini igual de cinc dies la Intervenció Delegada, si estima completa la justificació i està conforme amb allò actuat, tornarà les actuacions, amb la seua intervenció de conformitat a l'oficina de procedència.
Dos. Resultant conforme, per l'oficina gestora es proposarà el pagament a nom de la persona o Entitat a favor de la qual resulte estar fet l’ingrés, en el qual constarà, entre altres, les dades del seu compte bancari. Aquest pagament s'efectuarà mitjançant un negatiu de manament d'ingrés aplicat al mateix concepte de l’ingrés i en concepte de minoració d'aquest.
Tres. Si no està conforme la Intervenció Delegada, per estimar insuficient la justificació, farà la proposta i contra l'acord que es dicte l’Interventor Delegat o l’interessat podran interposar reclamació economico-administrativa, i, si escau, quedarà en suspens la devolució fins que es resolga la reclamació interposada.
La reclamació s'instruirà d'acord amb el Decret 34/1983, de 21 de març, del Consell de la Generalitat Valenciana.
Article quart
No obstant això, segons que disposa l'article tercer, quan la quantitat a tornar ultrapasse els cinc milions de pessetes s'elevarà sempre l'expedient a la Intervenció General de la Generalitat Valenciana, i s'efectuarà la devolució en la forma que dispose el Conseller d'Economia i Hisenda.
Quart la devolució corresponga a tributs, taxes o recursos suprimits, que no apareguen consignats en el Pressupost d'Ingressos de la Generalitat Valenciana o per recaptació d'exercicis anteriors, sols s'aplicarà el que disposa l'article tercer quan hi haja recaptació pel concepte de què es tracte i la seua quantia no siga inferior a la quantitat que ha de tornar-se.
Article cinqué
En els casos a què es refereix l'article anterior, quan no hi haja recaptació o aquesta siga insuficient, el Conseller d'Economia i Hisenda, amb l’informe previ de la Intervenció General de la Generalitat Valenciana i a proposta de la Direcció General de Pressuposts, podrà disposar que la devolució s'efectue com a minoració dels ingressos pressupostaris o amb càrrec al Pressupost de Despeses, mitjançant la dotació al concepte corresponent per a efectuar la devolució.
II. Devolució d'ingressos per duplicitat de pagaments o error material
Article sisé
U. Els interessats podran sol·licitar la devolució de les quantitats indegudament ingressades en els casos de duplicitat de pagaments o en aquells en què hi haja error de fet, imputable a la Generalitat o a l'interessat, en la liquidació origen del pagament.
La sol·licitud de rectificació es dirigirà dins del termini de cinc anys comptats des de la data de l'ingrés que es repute indegut a la Conselleria o Organisme en què s'han practicat les liquidacions que donaren lloc a l'ingrés.
Dos. Els òrgans de la Generalitat Valenciana que advertesquen errors materials en els expedients de la seua competència, hauran de rectificar-los d'ofici mitjançant expedient sumari, oïda la Intervenció Delegada.
Si s'hagués produït ingrés, s'haurà de procedir d'ofici a la devolució de les quantitats indegudament ingressades.
Tres. Si l’expedient en què s'adverteix l'error los competència d'un altre òrgan o servei haurà de posar-se en coneixement del competent als efectes prevists en el paràgraf anterior.
III. Normes comunes
Article seté
Podrà acumular-se en un únic expedient la tramitació de devolucions de petites quanties a diversos interessats, a les quals tinguen dret com a conseqüència d'ingressos indeguts per taxes acadèmiques, drets d'examen per concurrència a oposicions convocades i altres similars.
Article vuité
En la tramitació de l’expedient de l'article anterior hauran d'observar-se les prescripcions d'aquest Decret en cadascuna de les devolucions que s'acumulen. La proposta de pagament que es formule per l’import acumulat podrà fer-se a favor de l’Organisme corresponent i al compte corrent d'aquest, perquè distribuesca ulteriorment als perceptors els imports.
L’import acumulat posat a disposició de l’Organisme tindrà el caràcter de lliuraments a justificar i s'ajustarà en tot al que disposa l'article 43 de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
DISPOSICIO ADDICIONAL
Les devolucions d'ingressos indeguts referents als tributs cedits per l'Estat es regularan pel que estableix l'article tercer de la Llei 30/1983, de 28 de desembre.
DISPOSICIO FINAL
Es faculta la Conselleria d'Economia i Hisenda perquè dicte les normes de desplegament d'aquest Decret.
València, 30 de gener de 1989.
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller d'Economia i Hisenda,
ANTONI BIRLANGA CASANOVA

linea