diari

RESOLUCIO de 20 de gener de 1998, de la Subsecretaria del Secretariat del Govern i Relacions amb les Corts, de la Conselleria de Presidència de la Generalitat Valenciana, per la qual es disposa la publicació del Conveni de Col·laboració entre el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació i la Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat Valenciana, relatiu a la gestió compartida de l'espai maritimoterrestre de l'arxipèlag de les illes Columbretes. [1998/Q822]

(DOGV núm. 3183 de 13.02.1998) Ref. Base de dades 0241/1998

RESOLUCIO de 20 de gener de 1998, de la Subsecretaria del Secretariat del Govern i Relacions amb les Corts, de la Conselleria de Presidència de la Generalitat Valenciana, per la qual es disposa la publicació del Conveni de Col·laboració entre el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació i la Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat Valenciana, relatiu a la gestió compartida de l'espai maritimoterrestre de l'arxipèlag de les illes Columbretes. [1998/Q822]
Una vegada subscrit, després de la tramitació prèvia reglamentària, entre el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació i la Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat Valenciana, el dia 28 d'agost de 1997, un Conveni de Col·laboració relatiu a la gestió compartida de l'espai maritimoterrestre de l'arxipèlag de les illes Columbretes, i en compliment del que estableix l'article 8.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, cal publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana l'esmentat conveni, que ha quedat inscrit en el Registre de Convenis amb el número 0772/97, i que figura com a annex d'aquesta resolució.
València, 20 de gener de 1998.- La Subsecretaria del Secretariat del Govern i Relacions amb les Corts.
Conveni de Col·laboració entre el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació i la Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat Valenciana, relatiu a la gestió compartida de l'espai maritimoterrestre de l'arxipèlag de les illes Columbretes.
Madrid, 28 d'agost de 1997
Reunits:
D'una part, la senyora Loyola de Palacio del Valle-Lersundi, ministra d'Agricultura, Pesca i Alimentació, en virtut del Reial Decret 762/1996 de 5 de maig, i tot complint l'Acord del Consell de Ministres de 21 de juliol de 1995, pel qual es delega la competència per a l'establiment de convenis de col·laboració en els titulars dels departaments ministerials, atribuïda per l'article 6.1. de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
D'altra, el senyor José Manuel Castellá Almiñana, conseller de Medi Ambient de la Comunitat Valenciana, en virtut del Decret 2/1997, de 21 de febrer, autoritzat expressament per l'Acord del Consell de la Generalitat Valenciana del dia 30 de juliol de 1997.
Totes dues parts, en l'exercici de les competències que els estan legalment atribuïdes, es reconeixen recíprocament capacitat i s'obliguen en els termes d'aquest document.
Exposen:
Primer
Que la Llei 30/1987, de 18 de desembre, d'Ordenació de les Competències de l'Estat per a la Protecció de l'Arxipèlag de les Illes Columbretes, va establir un règim de protecció per a les illes i el seu entorn, que procura coordinar les actuacions i disposicions en matèria de conservació del medi de la Comunitat Valenciana sobre les illes, amb les de l'estat en el medi marí circumdant.
Segon
Que a l'empara de la Llei 15/1975, de 2 de maig, d'Espais Naturals Protegits, el Consell de la Generalitat Valenciana va declarar les illes Parc Natural pel Decret 15/1988, de 25 de gener. Aquest espai protegit va ser dotat d'un Pla Rector d'Us i Gestió, aprovat pel Decret 107/1994, de 7 de juny, del Govern Valencià, i amb posterioritat requalificat com a Reserva Natural en virtut d'allò disposat en la disposició addicional segona de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana.
Tercer
Que, a l'empara de la Llei 30/1987, el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació aprovar, per l'Ordre de 19 d'abril de 1990, la creació d'una Reserva Marina en l'entorn de les illes Columbretes.
Quart
Que, des de la creació de la Reserva Marina, l'administració general de l'estat i la Generalitat Valenciana col·laboren en la protecció de tots dos espais protegits adjacents, cooperació que es manifesta en la representació de totes dues administracions en els òrgans de participació i col·laboració en la gestió de la Reserva Marina i de la Reserva Natural.
Cinqué
Que en virtut de l'article 31.10 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, aprovat per la Llei Orgànica 5/1982, d'1 de juliol, i d'allò disposat en la Llei 11/1994, la Conselleria de Medi Ambient té assignades les competències en matèria de gestió dels espais naturals protegits situats al territori de la Comunitat Valenciana.
Sisé
Que el Reial Decret 798/1995, pel qual es defineixen els criteris i condicions de les intervencions amb finalitat estructural en el sector de la pesca, de l'aqüicultura i de la comercialització, la transformació i la promoció dels seus productes, en la seua disposició addicional dotzena, estableix que, a efectes d'assegurar una millor funcionalitat en el marc de la cooperació entre l'administració general de l'estat i les comunitats autònomes per a la tramitació dels expedients, es podran establir convenis de col·laboració entre totes dues administracions que consideren, entre d'altres, els següents extrems:
1. Objectius i àmbits materials del règim de col·laboració.
2. Coordinació i actuacions conjuntes.
3. Règim de finançament.
4. Mecanismes de seguiment de la seua execució.
Seté
Que la Comissió de la Unió Europea, en el nou marc aplicable a la política comuna de pesca i com a desenvolupament de l'Instrument Financer d'Orientació Pesquera (IFOP) va aprovar, mitjançant la decisió de 2 de desembre de 1994, el Programa Operatiu de les Regions de l'Objectiu número 1, en què figura la Comunitat Valenciana i en el qual es consideren les reserves marines com a mesures que poden ser objecte de subvenció en l'àmbit de les zones marines costaneres.
Vuité
Que les anteriors mesures es desenvoluparan mitjançant accions específiques que es podran finançar conjuntament entre la comunitat autònoma i la Secretaria General de Pesca Marítima.
En conseqüència i amb la finalitat d'aconseguir una adequada gestió conjunta de l'espai maritimoterrestre format per l'arxipèlag de les illes Columbretes i el seu entorn marí, totes dues parts subscriuen aquest conveni d'acord amb les següents clàusules:
Primera. Objecte i àmbit del conveni
Se subscriu aquest conveni, en l'àmbit corresponent al polígon delimitat per la Llei 30/1987, de 18 de desembre, relatiu a l'arxipèlag de les illes Columbretes i el seu entorn marí, a fi d'assegurar una millor funcionalitat en el marc de la cooperació entre l'administració general de l'estat i la Comunitat Valenciana per a la gestió i conservació de la Reserva Natural i la Reserva Marina de les illes Columbretes.
Segona. Organs responsables de l'execució del conveni
Per part del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, la Direcció General de Recursos Pesquers, de conformitat amb l'article 11 del Reial Decret 1.890/1996, de 2 d'agost, d'estructura orgànica bàsica del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació.
Per part de la Conselleria de Medi Ambient, la Direcció General per al Desenvolupament Sostenible, de conformitat amb l'article 11 del Decret 36/1997, de 26 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Medi Ambient.
Tercera. Actuacions conjuntes
La cooperació s'efectuarà mitjançant aportacions econòmiques, materials o de serveis que es referisquen a les següents matèries:
1. Reserva Marina de les illes Columbretes:
- Inversions en protecció del medi marí i regeneració d'espècies d'interés pesquer.
- Inversions d'abalisament i d'estructures de protecció.
- Vigilància.
- Inversions materials necessàries per a garantir la vigilància.
- Investigació i seguiment dels recursos pesquers in situ i en llotges.
- Informació i difusió.
2. Reserva Natural de les illes Columbretes:
- Inversions en conservació i recuperació de les comunitats i espècies del medi terrestre.
- Vigilància.
- Inversions materials per a garantir la vigilància.
- Investigació i seguiment de les comunitats i espècies del medi terrestre.
- Informació i difusió.
3. Altres mesures que, específicament, acorden els òrgans responsables de l'execució d'aquest conveni.
Quarta. Actuacions que corresponen al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació i a la Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat Valenciana
1. Al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació correspondrà, en relació amb l'àmbit material referit en la clàusula anterior, el següent:
- Aportar les quantitats parcials necessàries per a cobrir les despeses de vigilància de la Reserva Marina i de la Reserva Natural.
- Executar les inversions que cal realitzar en la Reserva Marina per a garantir la vigilància dels dos espais.
- Executar les inversions corresponents a informació i difusió sobre el medi marí.
- Aportar les quantitats necessàries per a cobrir les despeses i inversions necessaris per a la investigació i el seguiment dels recursos pesquers de la Reserva Marina.
2. A la Conselleria de Medi Ambient correspondrà, en relació amb l'àmbit material referit en la clàusula anterior, el següent:
- Aportar les quantitats parcials necessàries per a cobrir les despeses de vigilància de la Reserva Natural i de la Reserva Marina.
- Executar les inversions que cal realitzar a la Reserva Natural per a garantir la vigilància dels dos espais.
- Aportar les quantitats necessàries per a cobrir les despeses de funcionament del Centre d'Informació de les Illes Columbretes, radicat al Planetari de Castelló de la Plana, com també les inversions corresponents a informació i difusió sobre el medi terrestre.
- Aportar les quantitats per a cobrir les despeses i inversions necessàries per a la conservació, l'estudi i la divulgació relatius a les comunitats i espècies del medi terrestre.
Cinquena. Aportacions econòmiques
Les quantitats concretes que ha d'aportar cada una de les administracions les determinaran les autoritats competents en addendes anyals al conveni en el marc de les disponibilitats pressupostàries del respectiu exercici, mentre persistisca la duració d'aquest.
A aquests efectes, el Consell de la Generalitat Valenciana ha autoritzat el conseller de Medi Ambient, en data 30 de juliol, perquè subscriga les referides addendes a aquest conveni.
Totes dues administracions participaran de forma conjunta i coordinada en tots els treballs independentment de quina siga l'administració responsable de l'execució i el finançament d'aquests.
Sisena. Tramitació i execució
Les iniciatives podran ser aprovades i executades per la Conselleria de Medi Ambient i el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació a càrrec de les partides corresponents dels seus pressupostos.
Les aportacions econòmiques del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació a la Conselleria de Medi Ambient es realitzaran a través de pagaments al compte bancari d'aquesta última que oportunament s'establirà en el primer trimestre de cada any.
Setena. Comissió de Seguiment del Conveni
Per a assolir els objectius comuns desitjats, es crea la Comissió de Seguiment del Conveni per tal d'efectuar un seguiment conjunt i coordinar les actuacions tant de la comunitat autònoma com de l'administració general de l'estat, cada una en l'àmbit de les seues competències per al compliment de les obligacions contretes en aquest conveni i de les establides en la normativa autonòmica, estatal i comunitària aplicable.
Aquesta Comissió estarà integrada pel director general de Recursos Pesquers, pel director general per al Desenvolupament Sostenible i per dos representants de cada una de les administracions, designats per les dites autoritats. La Comissió estarà presidida, anualment i de forma alternativa, per un representant de cada administració. La Comissió es reunirà almenys una vegada a l'any, en el primer semestre, per analitzar les actuacions de l'exercici anterior i determinar les inversions i despeses previstes per al següent.
El funcionament de la Comissió es regirà per allò disposat en el capítol II del títol II de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Vuitena. Duració i denúncia
Aquest conveni començarà a produir efecte el dia de la seua firma i tindrà un termini d'aplicació de quatre anys, si bé qualsevol de les parts podrà denunciar-lo, fent-ho saber a l'altra, almenys amb sis mesos d'antelació a la data en què desitge deixar-lo sense efecte.
Durant els anys de duració d'aquest conveni, cada una de les parts signants, en cas d'incompliment de les obligacions, podrà denunciar-lo.
Novena. Jurisdicció
La resolució de qualssevol qüestions litigioses sobre interpretació, compliment i efectes d'aquest conveni correspondrà als òrgans competents de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.
En prova de conformitat i per a la deguda constància d'allò convingut, totes dues parts atorgants subscriuen aquest document, en doble exemplar, que se signa i segella en el lloc i data dalt indicats.
La ministra d'Agricultura, Pesca i Alimentació: Loyola de Palacio del Valle-Lersundi.
El conseller de Medi Ambient: José Manuel Castellá Almiñana.

linea