diari

DECRET 5/1999, de 26 de gener, del Govern Valencià, pel qual es modifica la composició de l'Observatori de Publicitat No Sexista de la Comunitat Valenciana, que es va crear mitjançant el Decret 232/1997, de 2 de setembre. [1999/M692]

(DOGV núm. 3424 de 01.02.1999) Ref. Base de dades 0248/1999

DECRET 5/1999, de 26 de gener, del Govern Valencià, pel qual es modifica la composició de l'Observatori de Publicitat No Sexista de la Comunitat Valenciana, que es va crear mitjançant el Decret 232/1997, de 2 de setembre. [1999/M692]
Segons l'article 5.4 del Decret 37/1997, de 26 de febrer, del Govern Valencià, pel qual s'aprovà el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Benestar Social, el Govern Valencià va crear mitjançant el Decret 232/1997, de 2 de setembre, l'Observatori de Publicitat No Sexista de la Comunitat Valenciana, com a òrgan de caràcter consultiu i d'assessorament, amb una composició determinada, en el marc del Pla d'Actuació del Govern Valencià per a la Igualtat d'Oportunitats entre Homes i Dones 1997-2000, aprovat per aquest en la reunió de 27 de maig de 1997.
L'esmentat pla d'actuació preveu, també, entre les seues accions la d'incorporar a les funcions del Consell d'Administració de Radiotelevisió Valenciana, la revisió del contingut dels missatges publicitaris i dels continguts i de les imatges dels programes, per això, s'assegurarà que la imatge transmesa de la dona siga positiva i no discriminatòria, i comptarà per a això amb l'assessorament de l'Observatori de Publicitat No Sexista de la Comunitat Valenciana.
Per això, per tal de facilitar l'execució de les accions esmentades del Pla d'Actuació, els membres vocals de l'Observatori de Publicitat No Sexista de la Comunitat Valenciana, creat mitjançant el Decret 232/1997, de 2 de setembre, del Govern Valencià, han considerat que era necessària la incorporació com a vocal de l'Observatori de Publicitat No Sexista de l'Ens Públic Radiotelevisió Valenciana.
Per tant, d'acord amb les facultats atribuïdes per l'article 69 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, a proposta de la consellera de Benestar Social i amb la prèvia deliberació del Govern Valencià, en la reunió del dia 26 de gener de 1998,
DECRETE
Article 1
Es modifica l'article 2 del Decret 232/1997, de 2 de setembre, del Govern Valencià, pel qual es va crear l'Observatori de Publicitat No Sexista de la Comunitat Valenciana, que és redactat com s'estableix tot seguit:
«Article 2. Composició
1. L'Observatori de Publicitat No Sexista de la Comunitat Valenciana estarà format pels membres següents:
1.1. Presidència: recaurà, amb caràcter nat, en qui tinga la titularitat de la Conselleria de Benestar Social.
1.2. Vicepresidència: l'exercirà la directora general de la Dona.
1.3.Vocals:
1.3.1. Un/a representant de la Conselleria de Presidència, amb rang de director/a general.
1.3.2. Un/a representant de la Conselleria d'Ocupació, Indústria i Comerç, amb rang de director/a general.
1.3.3. Un/a representant de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, amb rang de director/a general.
1.3.4. El/la director/a general de Radiotelevisió Valenciana o persona en qui delegue.
1.3.5. Dos representants del Centre Universitari de Ciències de la Informació - CEU San Pablo.
1.3.6. Una representant de cadascuna de les dues associacions de dones i de consumidores més representatives de la Comunitat Valenciana.
1.3.7. Un/a representant de l'associació de consumidors/es i usuaris/es més representativa de la Comunitat Valenciana.
2. Secretaria: serà exercida per l'Àrea del Gabinet de Coordinació Interdepartamental, de la Subsecretaria del Secretariat del Govern i Relacions amb les Corts, de la Conselleria de Presidència».
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Es faculta la consellera de Benestar Social perquè dicte les disposicions necessàries per al desplegament del que estableix aquest decret.
Segona
Aquesta disposició entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Valencia, 26 de gener de 1999
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO
La consellera de Benestar Social,

linea