diari

ORDRE de 29 de desembre de 1995, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, per la qual acorda l'afectació a la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient de la finca rústica Vereda de Sendres, dins del parc natural del Fondó, en el terme municipal de Crevillente.

(DOGV núm. 2684 de 08.02.1996) Ref. Base de dades 0251/1996

ORDRE de 29 de desembre de 1995, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, per la qual acorda l'afectació a la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient de la finca rústica Vereda de Sendres, dins del parc natural del Fondó, en el terme municipal de Crevillente.
La Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient ha sol.licitat, d'acord amb el que disposen els articles 61 i 62 de la Llei 3/1986, de 24 d'octubre, de Patrimoni de la Generalitat Valenciana, l'afectació de la finca rústica Vereda de Sendres, dins del parc natural del Fondó, en el terme municipal de Crevillente, amb la finalitat de la seua protecció mediambiental.
Per això i d'acord amb les facultats que tinc atribuïdes per l'article 62.2 de la Llei 3/1986, de 24 d'octubre, de Patrimoni de la Generalitat Valenciana.
ORDENE:
Article primer
Afectar a la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient, amb la finalitat de la seua protecció mediambiental, la finca rústica Vereda de Sendres, dins del parc natural del Fondó, en el terme municipal de Crevillente, que consta en l'Inventari General de Béns i Drets de la Generalitat Valenciana amb el número A01/03/059/0002.
Article segon
L'immoble queda integrat en el domini públic de la Generalitat Valenciana i correspon a la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient l'exercici de les competències demanials sobre aquest, inclosa l'administració i conservació.
Article tercer
Que la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient designe un representant perquè concórrega amb el representant nomenat per la Direcció General de Tributs i Patrimoni, per a formalitzar la corresponent acta d'afectació.
València, 29 de desembre de 1995.
El conseller d'Economia i Hisenda,
JOSE LUIS OLIVAS MARTINEZ

linea