diari

ORDE de 15 de novembre de 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques per la qual s'aprova la Carta de Servicis de l'Institut Cartogràfic Valencià (ICV). [2006/13609]

(DOGV núm. 5425 de 10.01.2007) Ref. Base de dades 0254/2007

El Decret 191/2001, de 18 de desembre, del Consell, que va aprovar
la Carta del Ciutadà de la Comunitat i va regular les cartes de servicis
en la Generalitat, establix en l'article 6 que la Carta del Ciutadà
serà objecte de desplegament a través de cartes de servicis sectorials i
especifiques que plasmaran els estàndards de qualitat als quals s'ajustarà
la prestació dels servicis públics d'acord amb els principis marc
arreplegats en la Carta.
L'Institut Cartogràfic Valencià (ICV) ha elaborat una carta de
servicis que, d'acord amb el que establix l'article 12.2 del Decret
191/2001, de 18 de desembre, ha sigut informada favorablement per la
Direcció General Administració Autonòmica.
Per tot això, i fent ús de les facultats assignades per l'article 12.1
del Decret191/2001, de 18 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova
la Carta del Ciutadà de la Comunitat i es regulen les cartes de servicis
en la Generalitat,
ORDENE
Article 1
Aprovar la carta de servicis de l'Institut Cartogràfic Valencià
(ICV) d'acord amb el contingut establit en l'annex d'esta orde.
Article 2
Ordenar la publicació de la present disposició en el Diari Oficial
de la Generalitat.
Article 3
La carta de servicis de l'Institut Cartogràfic Valencià (ICV) estarà
disponible per al públic a través de l'adreça d'internet http://www.icv.
gva.es o en www.gva.es/carta, a partir de la publicació de la present
orde en el Diari Oficial de la Generalitat. Tot això sense perjuí d'altres
accions divulgatives que, si és el cas, s'adopten.
València, 15 de novembre de 2006.
El conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques,
MIGUEL PERALTA VIÑES
ANNEX
Compromís institucional
Disposar d'un sistema propi d'informació geogràfica de qualitat
és una necessitat de la nostra Comunitat i de la pròpia Administració
Pública Valenciana, bàsica, entre altres fins, per a la planificació de
múltiples i diverses actuacions territorials.
L'Institut Cartogràfic Valencià (ICV) respon a esta necessitat a través
de l'establiment d'una política de dades territorials geogràfiques i
geodèsique que fixen prioritats, estàndards i calendaris, que sistematitzen
en esta matèria la informació necessària i que alhora emmagatzema,
actualitza i distribuïx una informació cartogràfica de qualitat.
L'aposta per la qualitat i la millora contínua és un compromís de
l'Institut que tracta d'avançar pel camí mamprés a partir de l'autoavaluació
de qualitat realitzada en eixa organització amb el Model Europeu
d'Excel·lència EFQM. La Carta de Servicis que ací es presenta
respon a eixa aposta, demostrant una decidida orientació cap als qui
són destinataris i usuaris dels seus productes i servicis, i extablix amb
ells compromisos concrets de qualitat.
Els productes i servicis de l'Institut Cartogràfic Valencià
L'Institut Cartogràfic Valencià, organisme autònom de caràcter
mercantil adscrit a la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions
Públiques, té com a principal objectiu l'impulsar, coordinar i, si
s'escau, fomentar les tasques de desplegament cartogràfic, fotogramètric,
geodèsic, topogràfic i de qualsevol altra tecnologia geogràfica en
l'àmbit de les competències de la Generalitat.
Els servicis i productes que oferix l'ICV, tots ells relatius a la
informació territorial en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, pretenen:
- refermar la identitat territorial de la nostra Comunitat,
- oferir els ciutadans un major coneixement del seu entorn geogràfic,
acostant la cartografia a les activitats educatives, d'oci i informatives,
- dotar les entitats públiques i sector privat de les ferramentes cartogràfiques
i geodèsiques necessàries per a optimitzar la seua gestió, i
potenciar el desenvolupament econòmic, social i cultural del territori,
- disposar d'un fons històric cartogràfic i fotogràfic que integre la
Cartoteca Valenciana de l'ICV.
Per a complir estos objectius l'ICV:
- oferix servicis d'informació personalitzada, fiable, precisa i comprensible
als ciutadans, en relació als nostres productes i servicis,
- potència la divulgació accessible i gratuïta de la informació, tant
de caràcter professional com general,
- desplega bases cartogràfiques i cartografia especialitzada de qualitat
per al seu ús en els més avançats sistemes de gestió.
Compromisos de qualitat amb els ciutadans
Tracte personalitzat i capacitat de resposta
Atenem de forma personalitzada i responem, en un termini inferior
a 24 hores, les consultes que ens realitzen, en dies laborables, per
qualsevol mitjà.
Una vegada formalitzat la seua comanda, els nostres productes
estaran a la seua disposició, de forma immediata si es tracta de productes
en estoc, i en un termini inferior a 24 hores en el cas d'aquells
altres productes que necessiten processos de gravació o impressió.
Fiabilitat i precisió
Implantació, manteniment i actualització de la Xarxa d'Estacions
GPS de Referència de la Comunitat Valenciana (Xarxa ERVA),amb
precisió de 1-2 cm. i un nivell de confiança del 95%, mitjançant tècniques
GPS, amb cobertura total del territori de la Comunitat Valenciana.
Accessibilitat
Posem a disposició de tots els ciutadans, a través de la nostra pàgina
web, les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any, de forma gratuïta,
la descàrrega o visualització dels productes següents:
- Vol virtual de la Comunitat Valenciana.
- Xarxa de 4t orde, incloent-hi totes les ressenyes de vèrtexs geodèsics
- Cartografia de la Comunitat Valenciana escala 1/10.000..
- Mostres dels nostres productes digitals.
- Catàleg de productes
- Dades de la Xarxa d'Estacions GPS de Referència de la Comunitat
Credibilitat i seguretat
Realitzem fotografies aèries de tot el territori de la Comunitat
Valenciana cada dos anys i actualitzem tots els productes derivats referents
a ortofotografies i models digitals del terreny.
Transparència
Podrà seguir el grau de compliment dels compromisos establits
en esta Carta de Servicis, consultant els indicadors de qualitat que es
publicaran i actualitzaran periòdicament en les adreces següents d'Internet:
www.gva.es/carta i www.icv.gva.es

Ajudeu-nos a millorar:
- Abans de desplaçar-se a les nostres dependències, informeu-vos
prèviament de com realitzar la seua gestió.
- Estem a la vostra disposició en l'horari indicat, no obstant sempre
que li siga possible, utilitzeu els mitjans telemàtics que l'ICV posa
a la seua disposició.
- La seua opinió és important per a millorar els nostres servicis. Si
vol reclamar, o vol aportar suggeriments, vos preguem que empreu els
impresos normalitzats que, a l'efecte, trobarà en qualsevol de les oficines
de registre de la Generalitat, o en la pàgina web www.gva.es en
l'apartat d'atenció al ciutadà.
Directori:
Institut Cartogràfic Valencià
Av. dels Tarongers s/n
Edifici 9B
Universitat Politècnica de València
46022 València
Tel. de Cartoteca: 902 200 428
Fax de Cartoteca: 96 339 37 34
Correu electrònic:
respon_icv@gva.es
Pàgina web: www.icv.gva.es
Horari de venda al públic, de dilluns a divendres:
Matins. de 9 a 14 h

linea