diari

CORRECCIO d'errades de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es Regula el Tram Autonòmic de l'Impost de la Renda de les Persones Físiques i de la Resta de Tributs Cedits. [1998/C1216]

(DOGV núm. 3186 de 18.02.1998) Ref. Base de dades 0259/1998

CORRECCIO d'errades de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es Regula el Tram Autonòmic de l'Impost de la Renda de les Persones Físiques i de la Resta de Tributs Cedits. [1998/C1216]
S'han advertit algunes errades en la llei de referència (DOGV núm. 3.153, de 31.12.97), per la qual cosa es fan les correccions següents:
- En la pàgina 20.244, en la lletra d de l'apartat u de l'article 4, on diu:
«A aquests efectes, les quantitats esmentades s'entendran efectivament destinades a adquisició o rehabilitació d'acord amb les regles d'imputació temporal d'ingressos establerts ...»;
Ha de dir:
«A aquests efectes, les quantitats esmentades s'entendran efectivament destinades a adquisició o rehabilitació d'acord amb les regles d'imputació temporal d'ingressos establides ...».
- En la pàgina 20.245, en l'apartat tres de l'article 4, on diu:
«Per tenir dret a les deduccions recollides en les lletres e i f de l'apartat u anterior ...»;
Ha de dir:
«Per a tenir dret a les deduccions recollides en la lletra e i en els apartats 1 i 2 de la lletra f, ambdues de l'apartat u anterior ...».
- En la pàgina 20.246, últim paràgraf de l'article 4, on diu:
«... la lletra e de l'apartat anterior i a la ...»;
Ha de dir:
«... la lletra e de l'apartat u d'aquest article i a la ...».
- En la pàgina 20.246, en l'apartat dos de l'article 6, en la versió en castellà, on diu:
«... a la escala a la que se refiere el apartado, uno de este artículo ...»;
Ha de dir:
«... a la escala a la que se refiere el apartado uno de este artículo ...».

linea