diari

DECRET 10/2002, de 15 de gener, del Govern Valencià, de declaració del Parc Natural de la Serra Calderona. [2002/451]

(DOGV núm. 4172 de 21.01.2002) Ref. Base de dades 0264/2002

DECRET 10/2002, de 15 de gener, del Govern Valencià, de declaració del Parc Natural de la Serra Calderona. [2002/451]
El Decret 77/2001, de 2 d'abril, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la Serra Calderona, manifesta en el seu preàmbul el caràcter excepcional d'aquest espai natural en el context territorial de la Comunitat Valenciana, pels seus valors ecològics, paisatgístics i etnogràfics, així com per les seues potencialitats per a la posada en pràctica d'una estratègia de desenvolupament sostenible basada en la conservació i la posada en valor dels recursos ambientals i culturals.
Una part de l'àmbit territorial de dit Pla d'Ordenació, denominada en el mateix Zona de Protecció, constituïx el sector nuclear de la Serra Calderona, en raó de l'especial rellevància i grau de conservació dels valors ambientals, paisatgístics i culturals, així com per la seua posició geogràfica central en el conjunt del massís. Inclou així mateix les majors altituds mitjanes de la Serra, els paratges més abruptes i la principal línia de cimals, entre els quals destaquen Monmayor (1015 m), Gorgo (970 m.), Montemayor (892 m), Pico del Águila (878 m), Rebalsadors (802 m), Oronet (742 m.) i Garbí (600 m).
L'esmentada zona, exemple típic d'àrea central de serra mediterrània valenciana prelitoral, reunix condicions idònies per a la creació d'un espai natural protegit. L'abrupta orografia, junt amb la varietat d'orientacions topogràfiques i de substrats rocosos, tant silicis com calcaris, permeten l'existència d'una vegetació i una flora diverses i de gran interés. Els ambients geològics també destaquen per la seua varietat i abundància d'enclavaments singulars. La fauna és així mateix molt variada, en els seus distints hàbitats forestals, de matoll, rupícoles, de ribera i de cultiu. Tot això modulat per la interacció secular entre medi físic i activitat humana, en un context històric agro-silvo-pastoral, generador d'un ambient rural tradicional de gran valor ambiental, paisatgístic i cultural.
La potencialitat per a l'ús públic és especialment rellevant en el cas de la Serra Calderona, atesa la seua situació geogràfica en l'àmbit d'influència directa de l'àrea metropolitana de Valencia, així com d'altres zones densament poblades del Camp de Morvedre, Camp de Túria i Alt Palància.
No obstant això, la Serra ha sofrit durant les últimes dècades una sèrie d'impactes negatius que comprometen seriosament la pervivència dels seus valors ambientals i culturals i hi aconsellen l'habilitació de mesures administratives específiques per a millorar el seu control. Destaquen entre aquests impactes: els incendis forestals recurrents, la urbanització incontrolada de segona residència, l'abocament de residus urbans, les transformacions agràries massives i l'afluència desordenada de visitants en certs ambients. Bona part d'aquests efectes són conseqüència directa de la crisi o abandó dels sistemes productius rurals en els sectors agrícola, ramader i forestal.
La Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat Valenciana, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, contempla la figura de Parc Natural com especialment indicada per a la protecció d'espais naturals valuosos en forma compatible amb l'ús sostenible dels recursos naturals en els sectors agrícola, ramader, forestal, extractiu i de serveis, així com amb l'execució d'una important funció social en l'estudi, l'ensenyament i el gaudi ordenat dels valors ambientals i culturals. Així mateix, aquesta figura jurídica és idònia com marc per a una estratègia de control dels impactes ambientals i de regeneració dels valors naturals i culturals degradats.
Se considera un objectiu fonamental el foment de la participació en la gestió del Parc per part de les entitats i col·lectius relacionats amb la Serra Calderona, en els àmbits social, econòmic, professional i cultural.
És evident la complementarietat de dits objectius amb l'estratègia de desenvolupament sostenible, en funció de la conservació i posada en valor dels recursos, que propugna el Decret 77/2001, de 2 d'abril, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la Serra Calderona.
En conseqüència, a proposta del conseller de Medi Ambient, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i després de la deliberació del Govern Valencià, en la reunió del dia 15 de gener de 2002,
DECRETE
Article 1. Objecte i fins
1. L'objecte del present decret és la declaració del Parc Natural de la Serra Calderona, establint-se per al mateix un règim especial de protecció d'acord amb el que establix la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat Valenciana, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana.
2. Així mateix, aquest règim especial està d'acord amb el marc normatiu i d'ordenació establit pel Decret 77/2001, de 2 d'abril, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la Serra Calderona.
3. El règim de protecció del Parc Natural de la Serra Calderona tindrà les següents finalitats:
a) Protegir i conservar el patrimoni natural.
b) Protegir i conservar el patrimoni cultural de la Serra, amb especial atenció als elements arqueològics, arquitectònics i etnològics, i aquelles característiques, estructures o béns que resulten dels assentaments rurals en els últims segles.
c) Promoure la gestió i l'ús racionals dels recursos naturals i culturals, en el marc d'una estratègia de desenvolupament sostenible i regulant específicament els usos, aprofitaments i activitats en relació amb els mateixos.
d) Promoure mesures directes per a la conservació, regeneració, millora, difusió i posada en valor dels elements i conjunts d'interés natural i cultural.
e) Fomentar programes d'actuació en matèria d'ús públic dels recursos naturals i culturals, incloent en això l'estudi, la investigació aplicada, l'ensenyament i el gaudi ordenat dels mateixos.
f) Fomentar la participació pública i privada en la gestió de l'espai protegit.
g) Promoure la coordinació i la concurrència d'iniciatives entre l'administració Autonòmica, les corporacions locals i la iniciativa privada en les matèries relatives a la gestió del Parc.
Article 2. Àmbit territorial
1. El Parc Natural de la Serra Calderona, l'àmbit territorial del qual coincidix amb la denominada Zona de Protecció en el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la Serra Calderona, s'estén entre les províncies de Castelló i Valencia, incloent sectors dels següents termes municipals: Albalat dels Tarongers, Algimia de Alfara, Altura, Estivella, Gátova, Gilet, Marines, Náquera, Olocau, Sagunt, Segart, Segorbe, Serra i Torres Torres.
2. Les delimitacions textual i cartogràfica del Parc Natural són les que el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la Serra Calderona establix per a la denominada en el mateix Zona de Protecció.
3. De conformitat amb el que estableix l'article 29 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat Valenciana, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, es declara una Àrea d'Amortiment d'Impactes del Parc Natural de la Serra Calderona, l'àmbit territorial i règim d'ordenació d'usos i activitats dels quals coincideixen amb els establerts per a l'anomenada Zona d'Influència en el vigent Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la Serra Calderona.
Article 3. Règim de gestió
La gestió del Parc Natural de la Serra Calderona s'atribueix a la Conselleria de Medi Ambient, per mitjà de la Direcció General de Planificació i Gestió del Medi.
Article 4. Règim de protecció
1. El règim de protecció establit en aquest decret s'estén a tot l'àmbit territorial del Parc Natural referit en l'article 2.
2. Els usos i aprofitaments del sòl i dels restants recursos naturals renovables i no renovables, així com les activitats econòmiques i socials a ells vinculades, s'hauran de realitzar d'acord amb les normes i amb les directrius d'ordenació i gestió contingudes en el Decret 77/2001, de 2 d'abril, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la Serra Calderona.
Article 5. Pla Rector d'Ús i Gestió
1. La Conselleria de Medi Ambient elaborarà un Pla Rector d'Ús i Gestió del Parc Natural de la Serra Calderona que, d'acord amb el que establix els articles 37 a 41 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat Valenciana, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, constituirà el marc dins del qual s'executaran les activitats directament relacionades amb la gestió del Parc Natural.
2. El Pla Rector d'Ús i Gestió desenvoluparà les normes generals contingudes en aquest decret, així com, específicament, les determinacions, directrius i programes d'actuació definits en els articles 95 a 110 del Decret 77/2001, de 2 d'abril, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la Serra Calderona.
Article 6. Junta Rectora
1. Es crea la Junta Rectora del Parc Natural de la Serra Calderona com a òrgan col·legiat, consultiu i col·laborador de la Conselleria de Medi Ambient en la gestió de l'espai protegit.
2. Les funcions de la Junta Rectora són de tipus consultiu i assessor, així com representatiu i canalitzador d'iniciatives de les distintes administracions, propietaris i col·lectius públics i privats directament relacionats amb el Parc, en els àmbits administratiu, econòmic, social i cultural. En particular, la Junta Rectora haurà de ser escoltada per a l'adopció de les següents decisions:
a) Aprovació del pressupost de gestió del Parc Natural.
b) Aprovació, modificació i revisió dels instruments d'ordenació de l'espai protegit.
c) Aprovació del programa de gestió.
d) Emissió d'aquells informes preceptius per als quals es preveja expressament la participació de la Junta Rectora.
e) Emissió d'aquells informes que li siguen sol·licitats.
f) Proposta d'actuacions i iniciatives que tendisquen a la consecució dels fins del Parc Natural, incloent els de difusió i informació dels valors de l'espai protegit, així com els pro-grames de formació i educació ambiental.
g) Aprovar una memòria anual d'activitats i resultats, proposant les mesures necessàries per a millorar la gestió.
3. La Junta Rectora del Parc Natural de la Serra Calderona s'hi compon dels següents 32 membres:
a) El president de la Junta.
b) El director-Conservador del Parc Natural, que actuarà com a secretari de la Junta Rectora.
c) Un representant de la Conselleria de Medi Ambient.
d) Un representant de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació.
e) Un representant de la Conselleria de Cultura i Educació.
f) Un representant de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports.
g) Un representant de l'Agència Valenciana del Turisme.
h) Un representant de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.
i) Un representant de la Diputació Provincial de Castelló.
j) Un representant de la Diputació Provincial de Valencia.
k) Un representant de cada una de les catorze corporacions locals el municipi de la qual esta afectat territorialment pel Parc Natural.
l) Dos representants de les associacions professionals d'agricultors.
m) Un representant dels propietaris de terrenys o drets forestals.
n) Un representants dels propietaris de terrenys o drets agrícoles i/o ramaders.
o) Un representant, amb caràcter rotatori bianual, de les societats de caçadors dels municipis del Parc Natural.
p) Un representant, amb caràcter rotatori bianual, de les universitats de la Comunitat Valenciana.
q) Un representant, amb caràcter rotatori bianual, de les associacions relacionades amb l'estudi i la conservació dels valors naturals i culturals de la Serra Calderona.
r) Un representant, amb caràcter rotatori bianual, de les entitats excursionistes amb fins lúdico-esportius en la naturalesa que desenvolupen activitats relacionades amb la Serra Calderona.
4. El president de la Junta Rectora serà nomenat pel Govern Valencià, a proposta del conseller de Medi Ambient.
5. El funcionament intern de la Junta Rectora es regirà per un reglament de funcionament que aprovarà la mateixa Junta, la proposta de la qual serà redactada pel secretari.
6. Per al correcte acompliment de les comeses de la Junta Rectora, podran constituir-se al si de la mateixa les comissions que foren necessàries. Amb caràcter permanent o temporal, les esmentades Comissions podran exercir, amb el suport tècnic de la direcció del Parc i per delegació de la Junta, al ple de les quals donaran compte de les seues activitats, determinades funcions d'informe, proposta, assessorament i seguiment sobre àmbits concrets de la gestió del Parc Natural.
Article 7. director-Conservador del Parc Natural
1. El conseller de Medi Ambient, per a una adequada administració i gestió de l'espai protegit, designarà un director-Conservador del Parc Natural de la Serra Calderona.
2. El director-Conservador serà dependent de la Direcció General de Planificació i Gestió del Medi, de la Conselleria de Medi Ambient, exercirà les següents funcions:
a) Coordinarà, executarà si és procedent i supervisarà el compliment de les normes i reglamentacions del Parc Natural, així com dels programes d'actuació necessaris per a la gestió del mateix.
b) Ostentarà la direcció tècnica i la coordinació del personal assignat al Parc Natural, així com de les seues instal·lacions i equipaments.
c) Actuarà com a secretari de la Junta Rectora, a la qual prestarà així mateix l'assistència tècnica que és necessària.
d) Ostentarà la representació ordinària del Parc Natural davant de les pertinents instàncies tècniques, científiques i de coordinació i cooperació entre Administracions.
e) Assegurarà la participació ciutadana en la gestió de l'espai protegit, i ostentarà per a això la representació ordinària del Parc davant dels col·lectius ciutadans i les entitats públiques i privades que foren rellevants per a això.
f) Elaborarà les propostes de pressupostos, programes d'actuació i activitats concretes, així com les memòries anuals d'activitats, les quals sotmetrà a la consideració de la Junta Rectora i de la Direcció General de Planificació i Gestió del Medi segons els procediments administratius pertinents.
g) Gestionarà els recursos econòmics assignats per a la gestió del Parc Natural, presentant informes anuals a la Junta Rectora sobre l'execució del pressupost.
h) Emetrà els informes pertinents en virtut de la legislació vigent i dels instruments d'ordenació i gestió del Parc.
i) Executarà les actuacions i adoptarà les decisions gestores, relatives a la gestió del Parc Natural, que no hagen estat expressament reservades a altres òrgans.
Article 8. Finançament del Parc Natural
El Govern Valencià, per a atendre les despeses generals de funcionament del Parc Natural i les inversions necessàries en el mateix, habilitarà els crèdits oportuns, sense perjudici d'eventuals aportacions materials d'altres entitats, públiques o privades, interessades a col·laborar amb la Conselleria de Medi Ambient en la gestió de l'espai protegit.
Article 9. Règim d'infraccions i sancions
1. Les infraccions al règim de protecció establit en aquest decret i en els instruments d'ordenació i gestió del Parc Natural tindran la consideració d'infracció administrativa.
2. A les dites infraccions se'ls aplicarà el règim jurídic previst en els articles 52 a 60 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat Valenciana, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, així com el procediment sancionador establert en virtut del Reial Decret 1398/1993, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament per a l'exercici de la potestat sancionadora.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Es modifica l'article 37, apartats 5 i 6, de l'Annex Normatiu del Decret 77/2001, de 2 d'abril, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la Serra Calderona, establint-se per als apartats esmentats la següent redacció:
«5. La Conselleria de Medi Ambient podrà promoure, d'acord amb els Ajuntaments afectats territorialment, la declaració d'utilitat pública pel Govern Valencià, als efectes previstos en la legislació sectorial forestal, dels terrenys forestals de propietat pública inclosos en l'àmbit d'aquest Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals que tinguen encara la dita consideració.
6. La Conselleria de Medi Ambient podrà promoure, d'acord amb els ajuntaments afectats, la declaració de domini públic pel Govern Valencià, als efectes previstos en la legislació sectorial forestal, dels terrenys forestals de propietat pública que es troben inclosos en la categoria d'Àrees de Protecció Ecològica, dins de l'àmbit del Parc Natural (Zona de Protecció)».
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Es faculta el conseller de Medi Ambient perquè, en el marc de les seues competències, dicte les disposicions necessàries per a l'execució i el desenvolupament del present decret.
Segona
Aquest decret entrarà en vigor el mateix dia de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Tercera
D'acord amb l'article 41.4 de la Lei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat Valenciana, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, el Pla Rector d'Ús i Gestió del Parc Natural de la Serra Calderona s'aprovarà definitivament en el tèrmini màxim de dos anys des de l'entrada en vigor d'aquest decret.
Valencia, 15 de gener de 2002
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO
El conseller de Medi Ambient,

linea