diari

DECRET 21/1996, de 5 de febrer, del Govern Valencià, pel qual es modifica el Decret 179/1994, de 19 d'agost, del Govern Valencià, que desplega l'article 61 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, respecte a la funció interventora en la seus modalitat de fiscalització limitada.

(DOGV núm. 2687 de 13.02.1996) Ref. Base de dades 0269/1996

DECRET 21/1996, de 5 de febrer, del Govern Valencià, pel qual es modifica el Decret 179/1994, de 19 d'agost, del Govern Valencià, que desplega l'article 61 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, respecte a la funció interventora en la seus modalitat de fiscalització limitada.
L'article 57 de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de Contractes de les Administracions Públiques, regula la figura dels contractes menors, caracteritzats per l'escassa quantia i la sumarietat en la tramitació.
D'altra banda, l'article 16 de la Llei 8/1995, de 29 de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i d'Organització de la Generalitat Valenciana, sotmet a fiscalització prèvia determinats tipus de contractes menors, la qual cosa comporta la necessitat d'adaptar el Decret 179/1994 esmentat, per a la correcta incardinació en el règim de fiscalització prèvia limitada vigent en l'actualitat.
A aquest efecte, a proposta del conseller d'Economia i Hisenda i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià en la reunió del dia 5 de febrer de 1996,
DECRETE
Article únic
1. S'agefeix un nou apartat a l'article 4 del Decret 179/1994, de 19 d'agost:
«13. Contractes menors el pressupost dels quals no ultrapasse els dos milions de pessetes: cap extrem addicional.»
2. Es fa una nova redacció de l'encapçalament de l'article 6 i se li afegeix un nou apartat:
«Article 6. Fiscalització específica de contractes de consultoria i assistència, de serveis i per a treballs específics i concrets no habituals de l'administració.
../..
7. Contractes menors de consultoria, assistència i serveis el pressupost dels quals no ultrapasse els dos milions de pessetes: cap extrem addicional.»
DISPOSICIó FINAL
Aquest decret entrarà en vigor el mateix de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 5 de febrer de 1996
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNáNDEZ-SORO
El conseller d'Economia i Hisenda,
JOSÉ LUIS OLIVAS MARTíNEZ

linea