diari

Decret 6/1986, de 10 de febrer, del Conselle de la Generalitat Valenciana, pel qual es determina la competència sancionadora en matèria d'espectacles.

(DOGV núm. 350 de 07.03.1986) Ref. Base de dades 0275/1986

Decret 6/1986, de 10 de febrer, del Conselle de la Generalitat Valenciana, pel qual es determina la competència sancionadora en matèria d'espectacles.
Segons que estableix l'article 31, punt 30, de la Llei Orgànica 5/1982, d'1 de juliol, correspon a la Generalitat Valenciana la competència exclusiva en matèria d'espectacles.
Per Decret 27/1985, de 30 de juliol, de la Presidència de la Generalitat Valenciana s'adscriuen a la Subsecretaria Tècnica de la Presidència de la Generalitat les funcions i els serveis en matèria d'espectacles, que foren transferits a la Comunitat Valenciana per Reial Decret 1040/1985, de 25 de maig.
Determinada la competència sancionadora en matèria d'espectacles pel Reial Decret 2816/1982, de 27 d'agost, cal adaptar provisionalment la normativa vigent a l'estructura orgànica i funcional de la Subsecretaria Tècnica de la Presidència de la Generalitat, tot distribuint-ne les facultats sancionadores entre els òrgans que la integren, classificant les infraccions i graduant les sancions aplicables.
En atenció d'aquests motius, segons que disposen els articles 66 i 69 de la Llei de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià, i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 10 de febrer de 1986,
DECRETE:
Article 1r
Aquest Decret serà aplicable als espectacles, esports, jocs, lleures i establiments destinats al públic i a les altres activitats d'anàlogues característiques, amb independència que siguen de titularitat pública o privada, amb finalitat lucrativa o sense, que se celebren o desplegaren dins l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma Valenciana.
Article 2n
Podran ser objecte de sanció per part dels òrgans competents de la Generalitat Valenciana, les empreses, els actors, esportistes i d'altres executants de l'activitat recreativa, els espectadors, assistents o usuaris, el públic en general, els qui venguen bitllets o localitats amb preus superiors als autoritzats, així com els qui facen qualsevol altra infracció de les contemplades en aquest Decret.
Hom considerarà Empreses les persones físiques o jurídiques, Entitats, Societats, Clubs o Associacions que, amb ànim de lucre o sense, habitualment o ocasional, organitzen espectacles o activitats recreatives.
Hom considerarà actors, esportistes i d'altres intervinents i executants, a totes aquelles persones que amb l'activitat llur proporcionen diversió, esbarjo o lleure al públic.
Article 3r
Constitueixen infraccions en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives, les accions o omissions legals o reglamentàries que incomplesquen la normativa vigent relativa a les activitats susdites.
Article 4t
Les infraccions a què fa referència aquest Decret es classifiquen en lleus, greus i molí greus.
1. Són infraccions lleus:
a) La instal·lació dins dels locals d'espectacles o de recintes esportius de tota mena de llocs de venda o màquines recreatives, sense haver obtingut prèviament la corresponent llicència o autorització, en cas que hi siga necessària.
b) La manca de neteja o higiene a lavabos i serveis.
c) La manca de comunicació a les Autoritats dels noms i de l'adreça de les empreses o de llurs representants, o els canvis d'aquests, i dels locals o establiments que exploten.
d) Tenir els Llibres de Reclamacions sense els requisits previnguts.
e) La celebració de l'espectacle sense la preceptiva qualificació per edat o la clara desviació en el seu desenvolupament pel que fa a la classificació susdita.
f) Despatxar o permetre el consum de qualsevol tipus de beguda alcohòlica a menors de setze anys. Permetre'n l'entrada als establiments o espectacles en què la tinguen prohibida o incomplir qualsevol de les obligacions complementàries d'aquesta prohibició.
g) Fumar als locals, fora de les zones, salons o llocs que s'hi destinen.
h) La manca de respecte dels espectadors o assistents als artistes, esportistes i d'altres actuants.
i) El retard en l'inici o la finalització dels espectacles o en el tancament dels establiments públics, fins un màxim d'una hora respecte als horaris previnguts.
j) El mal estat dels locals, instal·lacions o serveis, que produesca incomoditat.
2. Són infraccions greus:
a) La negativa a facilitar a espectadors concurrents o usuaris el Llibre de Reclamacions o no tenir-ne.
b) La celebració de l'espectacle o activitats recreatives sense la presentació prèvia de cartells o programes quan hi siga necessària.
c) Consignar en els cartells o programes, títols d'obres, noms d’autors o qualssevol altres dades que no siguen vertaderes.
d) La modificació de programes o cartells sense comunicar-ho prèviament a les Autoritats competents o sense anunciar-ho de bestreta al públic.
e) La revenda al carrer o ambulant de bitllets o localitats o la percepció de sobrepreus superiors als autoritzats.
f) El retard en més d'una hora en l'inici o l'acabament dels espectacles o en el tancament dels establiments públics, pel que fa als horaris previnguts.
g) La dedicació de locals, recintes o instal·lacions a la celebració d'espectacles o d'activitats recreatives altres d'aquells per als quals havien estat autoritzats
h) La immobilització o el funcionament defectuós dels ascensors previnguts per a l'ús del públic, quan no n'efecte la seguretat.
i) La il·luminació dels locals per sota dels mínims reglamentaris, segons els distints moments i llocs.
j) Les explosions de masclets o la utilització d'armes de foc, torxes enceses o llums de bengala, o la utilització de qualssevol altres eines ó objectes semblants, en la celebració d'espectacles o activitats, fora de les ocasions establertes o sense les precaucions necessàries.
k) La intervenció d'artistes, esportistes o executants menors de setze anys, tret dels casos autoritzats, sense perjudici de les disposicions de protecció del menor que estiguen vigents.
l) Negar-se d'actuar els artistes, esportistes i d'altres executants, sense causa legítima o força major.
l’) Faltar al respecte del públic o provocar-hi intencionadament reaccions susceptibles d'alterar l'ordre.
m) Portar dins dels locals o recintes armes o una altra mena d'objectes que s'hi puguen usar.
n) Les alteracions de l'ordre al local, produïdes per espectadors, concurrents o usuaris.
n') El mal estat dels locals, instal·lacions o serveis que minven el grau d'higiene exigible.
o) Les deficiències en el funcionament dels serveis d'enllumenat, calefacció, ventilació o condicionament d'aire.
p) La reiteració en la comissió d'infraccions lleus.
3. Són infraccions molt greus:
a) Negar l'accés al local o recintes als agents de l'autoritat que s'hi troben en l'exercici de les seues funcions.
b) La dedicació de locals, recintes o instal·lacions eventuals a la celebració d'espectacles públics o activitats recreatives, sense tenir llicència municipal o autorització administrativa, quan aquesta siga exigible.
c) Les modificacions dels locals o recintes o dels seus serveis o instal·lacions sense la llicència o autorització escaient.
d) L' obstrucció de vestíbuls, corredors, escales o portes d'eixida, amb instal·lacions, mobles o qualssevol altra mena d'obstacles que puguen entrebancar-ne la utilització en situacions d'emergència.
e) El mal estat dels locals, instal·lacions o serveis que minve el grau de seguretat exigible.
f) L'omissió de mesures correctores sobre condicions de seguretat i higiene del local, establertes en les llicències d'obres i d'obertura i funcionament, o en les autoritzacions o intervencions determinades en regulacions especials.
g) El funcionament defectuós dels ascensors previnguts per a l'ús del públic quan n’afecte la seguretat.
h) Les deficiències en el funcionament de les instal·lacions i serveis de prevenció, alarma i extinció d'incendis, així com de salvament i evaquació. També s'entendrà per deficiència no sotmetre a tractament d'ignifugació els materials de combustió fàcil, una vegada superat el període d'envelliment del tractament anterior.
i) La indisponibilitat o mancança d'aptitud de tots o d'algun dels extintors o equips de mànegues d'incendis necessaris.
j) La mancança o el funcionament defectuós de les portes d'eixida o emergència, així com el dels panys o elements destinats de facilitar-ne la utilització.
k) El funcionament defectuós de l'enllumenat d'emergència o de senyalització.
l) La utilització d'estufes, calorífiques o altres aparells fixos o mòbils per a calefacció directa mitjançant foc.
l’) La desatenció de malalts o ferits a l'infermeria o farmaciola o la manca de prou dotació d'aquestes.
m) L'admissió d'espectadors, concurrents o usuaris, en nombre superior al determinat com a capacitat total en les llicències o autoritzacions corresponents.
n) La celebració d’espectacles o d’activitats recreatives, prohibides o suspeses per l'autoritat competent.
n') La desobediència a les decisions reglamentàries de l'autoritat administrativa, sobre mesures a adoptar pel que fa als locals o al desenvolupament dels espectacles.
o) La reiteració en la comissió d'infraccions greus.
Hom considerarà reiteració la comissió de la mateixa infracció més de tres vegades en el transcurs d'un any.
Pel que fa a la classificació en lleus, greus i molt greus de les faltes tipificades en els Reglaments especials que siguen dictats en compliment del que preveu el Reial Decret 2816/1982, de 27 d'agost, s'efectuarà per analogia al que regula aquest article, tot i tenint en compte el grau d'inseguretat individual o col·lectiva que puguen originar.
Article 5é
La comissió de les infraccions anteriorment enumerades se sancionarà de la forma següent:
a) Les faltes lleus amb multa en quantia de:
Grau mínim.: fins a 10.000 pessetes.
Grau mitjà: de 10.001 a 25.000 pessetes.
Grau màxim: de 25.001 a 50.000 pessetes.
b) Les faltes greus se sancionaran amb:
1. Multa en quantia de Grau mínim.: de 50.001 a 90.000 pessetes.
Grau mitjà: de 90.001 a 150.000 pessetes.
Grau màxim: de 150.001 a 250.000 pessetes.
2. Suspensió d'autoritzacions en matèria de locals o recintes, instal·lacions o serveis per termini no superior a sis mesos.
c) Les faltes molt greus se sancionaran amb:
1. Multa en quantia de:
Grau mínim.: de 250.001 a 400.000 pessetes.
Grau mitjà: de 400.001 a 625.000 pessetes.
Grau màxim: de 625.001 a 1.000.000 de pessetes.
2. Suspensió d'autoritzacions en matèria de locals o recintes, instal·lacions o serveis per temps de sis mesos a un any.
3. Revocació definitiva d'autoritzacions en matèria de locals o recintes, instal·lacions o serveis.
4. Baixa de les empreses del registre corresponent amb prohibició d'organització d'espectacles o activitats recreatives per temps no superior a un any.
5. Clausura de locals.
En cap de cas la comissió d'una infracció comportarà la imposició de més d'una sanció. Això no obstant, la imposició de la multa podrà anar acompanyada també de suspensió o prohibició d'espectacles o activitats concretes, mentre no es complesquen els requisits administratius o les mesures d'higiene i seguretat que n'haguessen originat la imposició.
Article 6é
Per a la determinació del tipus de sanció, del grau si s'escau, i de la durada de les sancions no econòmiques hom tindrà en compte:
a) La incomoditat, el perill, els danys o perjudicis causats a persones.
b) La transitorietat o permanència dels riscs o perills inherents a l'activitat.
c) La importància o categoria del local, recinte o de les instal·lacions.
d) La capacitat econòmica de l'infractor.
e) La continuïtat, malgrat no ser sancionada prèviament, en la comissió de la mateixa infracció.
f) La conducta observada per l'infractor en ordre al compliment de les disposicions legals.
Article 7é
La competència sancionadora en matèria d'espectacles correspon a la Generalitat Valeciana i, en concret, a la Subsecretaria Tècnica de la Presidència i als òrgans que en depenen, sense perjuí de les competències específiques que per raó de l'activitat o matèria corresponguen a d'altres òrgans de la Generalitat.
Segons això, és òrgan competent per a la imposició de sancions i adopció de mesures el Director General d'Interior, per a:
1. La imposició de multes fins a la quantia d’1.000.000 de pessetes.
2. La suspensió d'autoritzacions en matèria de locals o recintes, instal·lacions o serveis per termini no superior a un any.
3. La baixa de les Empreses del Registre corresponent, amb prohibició d'organització d'espectacles o d'activitats recreatives per temps no superior a un any.
4. La revocació d'autoritzacions en matèria de locals o recintes, instal·lacions o serveis.
5. La clausura dels locals.
Article 8e
Sense perjudici del que disposa aquest decret, les autoritats municipals podran imposar multes dins dels límits permesos per la legislació de règim local.
A fi d'evitar la doble imposició de sancions pels mateixos fets, les autoritats municipals retran compte als òrgans competents de la Generalitat Valenciana en cada província de la incoació i resolució d'expedients sancionadors, i aquests darrers realitzaran les notificacions que siguen necessàries en els expedients sancionadors que instruesquen a través de les autoritats municipals.
Article 9e
La imposició de les sancions previstes en aquest Decret es realitzarà segons que preveuen els articles cent trenta-tres al cent trenta-set de la Llei de Procediment Administratiu.
Article 10
Les resolucions dictades pels òrgans a què fa referència aquest Decret seran susceptibles de recurs d'alçada.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
La Subsecretaria Tècnica de la Presidència resta autoritzada per dictar les disposicions necessàries per al desplegament i l'aplicació d'aquest Decret.
Segona
En allò que no disposa aquest Decret, hi serà d'aplicació supletòria el que estableix el Reial Decret 2816/82, de 27 d'agost, tot tenint en compte sempre les circumstàncies i peculiaritats del règim autonòmic de la Comunitat Valenciana.
Tercera
Aquest Decret entrarà en vigor el dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 10 de febrer de 1986.
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO

linea