diari

Ajuntament d'Enguera. Informació pública de la declaració com a paratge natural municipal de La Umbría La Plana. [2004/A13598]

(DOGV núm. 4925 de 17.01.2005) Ref. Base de dades 0277/2005

Informació pública de la declaració com a paratge natural municipal de La Umbría La Plana. [2004/A13598]
L'Ajuntament d'Enguera, per un acord plenari de data 22 de juny de 2004, va acordar la iniciació de l'expedient de declaració de La Umbría La Plana com a paratge natural municipal.
Mitjançant el present anunci, i en compliment del que disposa la Llei 11/1994, de 27 de desembre, i el Decret 109/1998, de 29 de juliol, del Govern Valencià, se sotmet a informació pública durant el termini d'un mes, a partir de la present publicació, a fi que les persones interessades puguen formular les al·legacions que estimen oportunes davant de l'Ajuntament d'Enguera. Simultàniament, s'anuncia l'obertura del tràmit d'audiència a les entitats i associacions que exercisquen la representació de les persones interessades afectades per la declaració.

linea