diari

Decret 30/1985, de 23 de febrer, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre organització de la inspecció tècnica de vehicles a l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

(DOGV núm. 235 de 11.03.1985) Ref. Base de dades 0279/1985

Decret 30/1985, de 23 de febrer, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre organització de la inspecció tècnica de vehicles a l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
Havent estat transferides a la Comunitat Valenciana les funcions d'inspecció tècnica i revisions periòdiques de vehicles que determinen el Codi de la Circulació i disposicions complementàries, per Reial Decret 1047/1984 d’1 I d'abril, resulta necessari establir les normes generals que definesquen el marc per a l'organització de la susdita activitat en el territori valencià.
Amb la regulació proposada queda patent l'exercici de la direcció tècnica de la inspecció per la Generalitat Valenciana en una activitat de què és responsable, independentment dels règims que s'estableixen de col·laboració amb particulars, i es fa girar tota la inspecció a l'entorn de les Estacions d'Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV), de les quals ja n'hi ha un nombre acceptable per al parc de vehicles subjectes a obligació d'inspecció en la nostra Comunitat.
En atenció a aquestes consideracions,.a proposta del Conseller d'Indústria, Comerç i Turisme, i amb la prèvia deliberació del Consell de la Generalitat Valenciana en sessió celebrada el dia 23 de febrer de 1985,
DECRETE:
Article 1.r
La inspecció tècnica de vehicles en el territori de la Comunitat Valenciana, la farà la Generalitat Valenciana en Estacions d'Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV).
Article 2.n
Per a l'exercici d'aquesta activitat s'estableixen els tres sistemes següents:
A) Construcció d'Estacions fixes o móbils, gestió del funcionament i direcció tècnica de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme.
B ) Construcció de Línies d'Inspecció Tècnica de Vehicles fixes, per empreses públiques públiques o privades, amb gestió del funcionament i la direcció tècnica per la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme.
C) Construcció d'Estacions fixes i gestió del funcionament per particulars en règim de concessió administrativa, amb direcció tècnica de les inspeccions a càrrec de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme.
Article 3.r
La ubicació de les noves Estacions fixes i la construcció de les mòbils a què fa referència l'apartat A) de l'article 2.n, seran aprovades per Ordre de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme. La gestió i direcció tècnica seran exercides pels Serveis Territorials d'Indústria i Energia de la Conselleria esmentada.
Article 4.t
U. El sistema de l'apartat B) de l'article 2.n requerirà autorització per la Direcció General d'Indústria i Energia de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme, que serà otorgada descrecionalment a aquelles empreses que ho sol·liciten i disposen d'un parc de vehicles elevat.
Dos. L'autorització quedarà subjecta al compliment de les condicions següents:
1. Les línies d'inspecció s'instal·laran a locals de titularitat del sol·licitant.
2. No podran inspeccionar-se altres vehicles que els de l'empresa peticionària.
3. La inspecció serà realitzada pel personal dels Serveis Territorials d'Indústria i Energia, els quals determinaran el calendari, l'horari' el contingut i la durada unitària de les inspeccions.
4. El sol·licitant mantindrà sempre els equips d'inspecció en condicions correctes d'utilització.
Tres. La sol·licitud per a aquest sistema serà presentada en els Serveis Territorials d'Indústria i Energia, acompanyada d'un Projecte subscrit per tècnic competent i visat pel Col·legi Oficial corresponent. Hi figuraran com a mínim., l'edificació, maquinària i instal·lacions, així com el programa de manteniment d'aquests. Els nivells a exigir en els aspectes esmentats seran idèntics als de les Estacions d'Inspecció Tècnica de Vehicles o de concessionaris.
Quatre. L'incompliment d'alguna de les condicions de l'autorització comportarà la suspensió immediata de inspeccions, i en cas de reiteració hom podrà cancel·lar definitivament l'autorització.
Article 5.é
El sistema de l'apartat C) de l'article 2.n es realitzarà
en règim de concessió administrativa, que serà otorgada per concurs públic a convocar per la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme, d'acord amb les condicions següents:
1. La Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme, a través dels Serveis Territorials d'Indústria i Energia, exercirà la direcció tècnica de la inspecció.
2. La fixació de l'àmbit territorial, ubicació al seu si de les Estacions d'Inspecció Tècnica de Vehicles; així com la dimensió oficial i les possibles ampliacions seran realitzades per la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme.
3. Els projectes de les Estacions hauran d'ajustar-se a les normes generals mínimes que, sobre superfície de les parcel·les, característiques de l'edificació i especificacions dels equips, dicte la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme, o siguen establertes per aquesta en els plecs de condicions tècniques del concurs públic de concessió administrativa.
4. Els socis, directius o personal de les empreses concessionàries, o els parents fins el primer grau de consanguinitat, no podran tenir participació en:
-activitats de transport per carretera.
-comerç de vehicles automòbils.
-tallers de reparació O centres de diagnosi de vehicles.
-gestories administratives relacionades amb el camp de l'automoció.
-companyies O mútues asseguradores en l'àmbit de l'automoció.
-perits, taxadors i agents d'assegurances del camp de l'automòbil.
En el supòsit que, per circumstàncies alienes als socis, directius O personal de les empreses Concessionàries, hom, creàs posteriorment a l'atorgament de la concessió, alguna situació d'incompatibilitat de les assenyalades anteriorment, el concessionari ho haurà de comunicar a la Direcció General d'Indústria i Energia, perquè aquesta adopte les mesures oportunes, entre les quals podrà figurar la prohibició que els vehicles relacionats amb l'activitat esmentada poguessen ser inspeccionats en l'Estació afectada.
Article 6.é
Les Estacions d'Inspecció Tècnica de Vehicles no podran fer treballs de reparació de vehicles, tret del reglatge dels llums dels automòbils o unflat de neumàtics.
Article 7.é
No obstant allò indicat en l'article 1.r, els Serveis Territorials d’Indústria i Energia, amb Caràcter excepcional, podran realitzar a llocs distints de les Estacions d'Inspecció Tècnica de Vehicles, les inspeccions prèvies a la matriculació de vehicles corresponents a tipus no homologats, les quals tindran lloc a les fàbriques o locals de distribuïdores oficials de la província on haja de ser matriculat el vehicle, si es tracta de vehicles nacionals. i a les Duanes, abans del despatx, per als d'importació.
Article 8.é
U. El resultat favorable de les inspeccions tècniques periòdiques, així com la data en què s’haja produït, quedaran reflectits en la Tarja d'Inspecció Tècnica de Vehicles (Tarja ITV), segons model oficial.
Dos. Els vehicles que hagen superat favorablement la inspecció tècnica periòdica, ostentaran obligatòriament, en lloc ben visible, un distintiu en què figura la data en la qual hauran de passar la pròxima inspecció, segons model oficial.
DISPOSICIONS TRANSITORIES
Primera
Les Entitats Col·laboradores del Ministeri d'Indústria i Energia per a l'aplicació de les Reglamentacions sobre vehicles i contenidors, amb inscripció definitiva en el Registre Especial que a l'efecte hi ha en el Ministeri esmentat, i que estiguen exercint l'activitat la regulació de la qual és objecte d'aquest Decret, hauran de presentar en el termini d'un mes des de l'entrada en vigor, en els Serveis Territorials d'Indústria i Energia corresponents, una sol·licitud per ajustar-ne la situació al règim de concessió administrativa regulada per aquest Decret, la qual serà otorgada per la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme, pel procediment d'adjudicació directa.
Segona
Mentre no es procedesca a regularitzar definitivament la situació administrativa d'acord amb la disposició anterior, qualsevol ampliació o modificació dels mitjans tècnics amb què compten les Entitats Col·laboradores esmentades requerirà autorització prèvia de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme.
Tercera
Transcorregut el termini esmentat d'un mes sense que hom haja presentat la sol·licitud, l'Entitat Col·laboradora afectada quedarà inhabilitada per a la realització de la inspecció tècnica de vehicles a la Comunitat Valenciana.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
El Conseller d'Indústria, Comerç i Turisme queda facultat per dictar les disposicions necessàries per al desenvolupament i l'aplicació d'aquest Decret.
Segona
Aquest Decret entrarà en vigor el dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 23 de febrer de 1985.
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller d’Indústria. Comerç i Turisme,
SEGUNDO BRU I PARRA

linea